W ustawie o rachunkowości nie określono szczegółowo zasad ustalania i ujmowania przychodów ze sprzedaży, w tym nie zdefiniowano momentu powstania takiego przychodu. Kwestie te zostały dookreślone w nowym Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 15 "Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów" (Dz. Urz. Min. Fin. z 2022 r. poz. 81), opracowanym przez Komitet Standardów Rachunkowości. Standard ten wszedł w życie (...)