Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 stycznia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 115.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 25.01.2021 r.
 • Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców w 2021 r.
 • Księga podatkowa w 2021 r.
czwartek - 28.01.2021 r.
 • Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
poniedziałek - 01.02.2021 r.
 • Jak naliczać składki na FP, FS, FGŚP i FEP w 2021 roku?
czwartek - 04.02.2021 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT (stan prawny na 1.02.2021 r. )
22.01.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
25.01.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2020 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2020 r. - Prezes KRUS
26.01.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
Orzecznictwo i interpretacje prawne
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Korekta przychodów przy fałszywym zamówieniu - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 16
Nawet wtedy, gdy przyczyną korekty nie jest błąd rachunkowy ani oczywista omyłka, ale jednocześnie jest nią błędne rozpoznanie przychodu w sytuacji, w której przychód ten (...)  »
Nabycie nieruchomości na licytacji komorniczej obciążone PCC - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 16
Postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości wywołuje tożsamy skutek jak umowa sprzedaży. Zatem należy stwierdzić, że nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym na gruncie ustawy o (...)  »
Warunki opodatkowania WDT 0% stawką VAT - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 16
Dla zastosowania stawki podatku w wysokości 0% podatnik musi posiadać w swojej dokumentacji dowody, które łącznie potwierdzą fakt wywiezienia z terytorium kraju i dostarczenia towarów (...)  »
Ochrona emerytalna ważna na dzień rozwiązania umowy - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 16
Uzyskanie prawa do emerytury w toku postępowania sądowego w sprawie odwołania od rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę nie uchyla ochrony przedemerytalnej odwołującego się pracownika. STAN (...)  »
Podatek dla gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 16
Do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami. Przez grunty związane z (...)  »
Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych a świadczenie przedemerytalne - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 16
Dla celów przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, wynoszący 180 dni, nie musi trwać nieprzerwanie po ustaniu ostatniego zatrudnienia. STAN FAKTYCZNY: (...)  »
Sprzedaż działek w świetle przepisów o VAT - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 16
Podział przez osobę fizyczną działki na mniejsze i wydzielenie drogi mieści się w ramach zarządu majątkiem prywatnym. W konsekwencji sprzedaż działek nie podlega opodatkowaniu VAT. (...)  »
ZUS od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 16
Obowiązkowi ubezpieczeń społecznych w ZUS podlega osoba, która posiada określony tytuł do tych ubezpieczeń, wymieniony przez ustawodawcę w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Wśród tytułów (...)  »
Odliczenie darowizny przekazanej za pośrednictwem pracodawcy - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 16
Darowizny przekazane przez podatnika na ustawowo określone cele za pośrednictwem pracodawcy, które udokumentowane zostały kopią deklaracji złożonej przez podatnika pracodawcy oraz dokumentami przekazywanymi podatnikowi przez (...)  »
Zajęcie majątku to nie powód do wstrzymania wykonania decyzji - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 16
Podatnik, któremu zależy na wstrzymaniu przez sąd administracyjny wykonania zaskarżonej decyzji, musi przedstawić odpowiednie dowody na to, że taka ochrona jest niezbędna. Prowadzenie egzekucji i (...)  »
Świadczenie usług utrzymania dróg a VAT - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 16
Nie do pogodzenia z zasadą demokratycznego państwa prawnego i wywodzonym z niej wymogiem lojalności państwa do obywatela jest milczące akceptowanie deklaracji VAT składanych przez podatnika, (...)  »
Zadośćuczynienie od Skarbu Państwa za nieuzasadnioną zwłokę sądu - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 16
Przewlekłość postępowania ma miejsce w przypadku bezczynności sądu II instancji, w zakresie wyznaczenia terminu rozprawy apelacyjnej, przekraczającej 12 miesięcy. STAN FAKTYCZNY: W dniu 22 listopada (...)  »
Opodatkowanie nagrody w sprzedaży premiowej - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 16
Do nagród przyznawanych w ramach sprzedaży premiowej osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, uczestniczącym w takiej akcji promocyjnej w ramach tej działalności, nie ma zastosowania art. (...)  »
Brak odpisów amortyzacyjnych a opodatkowanie budowli - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 16
W przypadku gdy od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie są dokonywane odpisy amortyzacyjne, zarówno przez posiadacza budowli, jak również przez (...)  »
Obowiązek podatkowy w WNT - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 16
W przypadku gdy faktura (niebędąca fakturą zaliczkową), dokumentująca dostawę konkretnych towarów, wystawiana jest przez dostawcę unijnego przed dokonaniem dostawy towaru (będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia) - (...)  »
Nie każda kara podlega opodatkowaniu VAT - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 16
Podstawą wypłaty odszkodowania (roszczenia o jego wypłatę) jest powstanie szkody po stronie uprawnionego do odszkodowania. Samo zaś powstanie szkody nie jest zdarzeniem czy czynnością podlegającą (...)  »
Opodatkowanie niewykorzystywanego przez spółkę środka trwałego - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 16
Fakt niewykorzystywania środka trwałego (budowli) przez przedsiębiorcę nie ma znaczenia dla kwestii opodatkowania go podatkiem od nieruchomości. Wystarczający jest sam fakt posiadania obiektu przez przedsiębiorcę. (...)  »
Bycie sprawcą wypadku nie zawsze pozbawia prawa do świadczeń wypadkowych - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 16
W odniesieniu do kierującego pojazdem mechanicznym nieznajomość przepisów prawa o ruchu drogowym kwalifikuje się z reguły jako rażące niedbalstwo. Jeżeli okoliczność ta stanowi wyłączną przyczynę (...)  »
Źródło powstawania przychodu z kontraktu menedżerskiego - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 16
Przychody z tytułu świadczonych przez podatnika usług w ramach kontraktu menedżerskiego, pomimo wykonywania przez niego działalności gospodarczej w obszarze doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (...)  »
Odbywanie szkolenia lub stażu z ubezpieczeniem w ZUS - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 16
Osoba uczestnicząca w szkoleniu lub stażu w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskich Funduszy Społecznych i pobierająca w związku z tym stypendium szkoleniowe podlega z (...)  »
Opodatkowanie VAT wynajmu mieszkania - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 16
Zasadniczą kwestią dla opodatkowania VAT czy zwolnienia od podatku świadczonej usługi najmu lokali mieszkalnych pozostaje cel realizowany przez osobę bezpośrednio uczestniczącą w świadczeniu usługi. O (...)  »
Wpis w KRS nie zastępuje zgłoszenia adresu w toku postępowania podatkowego - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 16
Spółka z o.o. ma obowiązek zgłosić zmianę adresu siedziby w ramach i na potrzeby prowadzonego wobec niej postępowania podatkowego - bezpośrednio organowi podatkowemu. Nie wystarczy (...)  »
Zgłoszenie w ZUS przedsiębiorcy korzystającego z ulgi na start - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 16
Rezygnacja z ulgi na start musi być objęta świadomością, wolą ubezpieczonego, który z pełnym zrozumieniem i rozeznaniem sytuacji chce zrezygnować z tej preferencji. Nie może (...)  »
Obowiązki członka zarządu broniącego się przed zapłatą długów spółki z o.o. - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 16
Aby członek zarządu nie ponosił odpowiedzialności za zobowiązania spółki, musi wykazać (udowodnić) jedną z przesłanek wskazanych w art. 299 § 2 K.s.h. Taki rozkład ciężaru (...)  »
Spółka z o.o. płatnikiem pdof od świadczeń wspólników - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 16
Gdy spółka z o.o. dokonuje wypłaty wynagrodzenia swoim wspólnikom z tytułu powtarzających się świadczeń rzeczowych dokonywanych na jej rzecz, to wspólnicy ci będący osobami fizycznymi (...)  »
PCC od umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 16
Umowa zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej za określoną kwotę pieniężną nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych. (...)  »
Skutki w VAT kradzieży towaru, od nabycia którego odliczono podatek - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 16
W sytuacji utraty towaru z przyczyn niezależnych od podatnika prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem utraconych towarów zostaje zachowane, a co za (...)  »
Odstąpienie od umowy przedwstępnej a podatek VAT - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 16
Należności wypłacone na rzecz podatnika (odstępne) przez sprzedającego z tytułu odstąpienia od umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy sprzedaży towarów używanych należy uznać za niepodlegające (...)  »
Wymóg ostateczności przy pozwoleniu na budowę - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 16
Art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego pozwalający na rozpoczęcie robót po wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę należy odczytywać z uwzględnieniem treści przepisów ogólnych (...)  »
Ciężar dowodu nie zawsze po stronie odwołującego się pracownika - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 16
Jeżeli pracownik wnoszący powództwo wykazał w toku postępowania sądowego wystąpienie faktów przemawiających za słusznością jego żądań, wówczas ciężar udowodnienia okoliczności uzasadniających oddalenie powództwa spoczywa na (...)  »
Sposób poprawy błędnych danych na fakturze - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 16
Skorygowanie błędu polegającego na nieprawidłowym wskazaniu, w fakturach pierwotnych wystawionych przez podatnika, danych nabywcy powinno nastąpić, zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy (...)  »
ZUS od wartości posiłków udostępnianych pracownikom - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 16
Wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł, nie podlega (...)  »
Przejazdy taksówkami w przychodach pracowniczych - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 16
Sfinansowanie pracownikom przez pracodawcę kosztów transportu taksówkami, wynikające z konieczności wykonywania powierzonych im czynności służbowych, nie generuje po stronie pracowników przychodu do opodatkowania. Wydatki te (...)  »
Kara umowna a koszt podatkowy - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 16
W sytuacji gdy podatnik będący osobą fizyczną, podejmując decyzję o odstąpieniu od umowy zawartej z kontrahentem i o zapłacie z tego tytułu kary umownej, osiągnie (...)  »
Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy korzystającego z ulgi na start - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 16
W okresie korzystania z tzw. ulgi na start przedsiębiorca nie podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. W pewnych okolicznościach może jednak zachować prawo do świadczeń, np. z (...)  »
Epidemia nie zawsze uzasadni zwolnienie od kosztów sądowych - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 16
Związane z epidemią ograniczenia w zakresie działalności gastronomicznej nie mogą być traktowane jako stabilny czynnik wpływający na ocenę skutków odmowy zwolnienia od kosztów sądowych na (...)  »
Dofinansowanie wycieczki a przychód pracownika - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 16
Wartość sfinansowanego przez pracodawcę ze środków obrotowych udziału pracowników i członków ich rodzin w kilkudniowym zagranicznym wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym nie stanowi dla nich przysporzenia majątkowego, a (...)  »
Opodatkowanie działki zajętej na farmę fotowoltaiczną - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 16
Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, na których znajdują się elementy tworzące elektrownię fotowoltaiczną, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od całej (...)  »
Przesłanki zwolnienia z VAT wynajmu mieszkania - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 16
Ze zwolnienia z VAT korzysta wyłącznie świadczenie usług wynajmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cele mieszkaniowe. O CO PYTAŁ PODATNIK? Czynny podatnik VAT w ramach (...)  »
Oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT sprzedaży budynku - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 16
Nie jest proporcjonalny wymóg złożenia oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania sprzedaży nieruchomości przed dniem jej dokonania w przypadku, gdy do dostawy dochodzi w (...)  »
Kwalifikacja wiaty na potrzeby podatku od nieruchomości - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 16
Stwierdzenie, że dany obiekt jest "niewielki", wymaga nie tylko określenia jego bezwzględnych wymiarów (wysokości, szerokości, długości), ale także odniesienia wielkości tego obiektu do jego usytuowania (...)  »
Przerwa w niezdolności do pracy a nowy okres zasiłkowy - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 16
Przy ustalaniu okresu zasiłkowego istotne jest to, czy ubezpieczony odzyskał zdolność do pracy w przerwie pomiędzy zwolnieniami lekarskimi, trwającej zarówno 60 dni, jak i dłużej (...)  »
Przesłanki zastosowania mechanizmu podzielonej płatności - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 16
O CO PYTAŁ PODATNIK? Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółka (czynny podatnik VAT) prowadząca działalność w branży chemii samochodowej, w tym autokosmetyków, płynów chłodniczych, (...)  »
ZUS od kwoty dopłaty do składki na grupowe ubezpieczenie - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 16
Różnica w wartości składki z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie w części finansowanej przez pracodawcę pracownikom nie stanowi podstawy wymiaru składek, jeśli prawo do tego (...)  »
Leki i produkty lecznicze dla pracowników w kosztach firmowych - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 16
Poniesienie przez pracodawcę wydatków na zakup leków, produktów leczniczych i innych preparatów wzmacniających odporność organizmu w okresie epidemii oraz szczepień przeciwko grypie z przeznaczeniem na (...)  »
Pobyt w placówce opieki społecznej nie mieści się w uldze rehabilitacyjnej - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 16
Cel i zakres działań zakładów powołanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności leczniczej jest inny. Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń (...)  »
Niedbalstwo pracownika nie uzasadnia przywrócenia terminu zapłaty wpisu - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 16
Termin zapłaty wpisu w sprawie sądowoadministracyjnej podlega przywróceniu, jeżeli skarżący wykaże, że nie ponosi winy za jego niedotrzymanie. Uchybienia pracownika skarżącego są traktowane jak uchybienia (...)  »
Stwierdzenie nieważności uchwał rady nadzorczej z niepełnym składem - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 16
Sąd prawidłowo stwierdził nieważność uchwał rady nadzorczej spółki akcyjnej sprzecznych z art. 385 § 1 K.s.h., tj. w zakresie naruszenia wynikającego z tego przepisu ustawowego (...)  »
Umorzenie subwencji z tarczy jako przychód firmowy - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 16
W uregulowaniach ustawy o pdof powstanie obowiązku podatkowego rozumianego jako powstanie przychodu do opodatkowania powiązane jest ze zdarzeniem, jakim jest umorzenie danego zobowiązania. W konsekwencji, (...)  »
Skutki w VAT zawieszenia umowy najmu - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 16
Skoro w wyniku zawartego pomiędzy stronami porozumienia doszło do zmiany i zawieszenia umowy najmu i w okresie zawieszenia najemca nie płacił czynszu najmu i opłat (...)  »
Pożyczka od podmiotu zagranicznego może podlegać PCC - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 16
Umowa pożyczki, przedmiotem której są rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, podlega podatkowi w przypadku, gdy nabywca ma miejsce zamieszkania (...)  »
Kiedy 0% stawka VAT przy WDT? - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 16
Podatnik nie ma prawa do zastosowania 0% stawki VAT dla WDT do kontrahenta w Hiszpanii, jeżeli dostawa towaru została dokonana na rzecz nabywcy, który nie (...)  »
Wymóg udokumentowania transferu pieniędzy przy darowiźnie - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 16
Zwrot "udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy" należy rozumieć jako obowiązek wykazania, że doszło do transferu środków pieniężnych z majątku darczyńcy do (...)  »
Wznowienie zawieszonej działalności a zasiłek chorobowy - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 16
Zasiłek chorobowy pełni funkcję substytutu zarobku. Ma zabezpieczyć środki niezbędne do utrzymania w okresie choroby. Jego wypłata za czas, w którym osoba przedsięwzięła czynności prowadzące (...)  »
ZUS od rekompensaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 16
Jeżeli pracodawca wypłaci zwalnianemu pracownikowi świadczenie pieniężne będące rekompensatą za niekorzystne konsekwencje finansowe wynikające z przedwczesnego rozwiązania umowy, powinien od takiej wypłaty naliczyć składki ZUS. (...)  »
Skutki podatkowe zwrotu środków zgromadzonych na IKZE - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 16
Z art. 20 ust. 1 ustawy o pdof wynika, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 (...)  »
VAT przy sprzedaży prac wykonanych na warsztatach terapii zajęciowej - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 16
Sprzedaż wytwarzanych przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) prac charakteryzujących się obiektywnie znikomą wartością ekonomiczną nie stanowi odpłatnej dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. O (...)  »
Wydatki na rozwiązanie niekorzystnej umowy a koszty - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 16
Wartość dodatkowego wynagrodzenia zapłacona z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu, której kontynuacja byłaby dla firmy niekorzystna z ekonomicznego punku widzenia, może stanowić koszt podatkowy jako (...)  »
Wznowienie biegu terminów procesowych - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 16
Pouczenie strony postępowania przez sąd o wznowieniu biegu terminów procesowych ma charakter informacyjny i nie wpływa na ustalenie granicznego terminu na złożenie środka zaskarżenia. STAN (...)  »
Podważenie przez ZUS prowadzenia działalności gospodarczej - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020, strona 16
Nie można uznawać za prowadzenie działalności gospodarczej sytuacji, kiedy dana osoba nie ma zamiaru wykonywania zorganizowanej, zawodowej działalności, a jej prowadzenie ma polegać tylko na (...)  »
Sposób przechowywania faktur a prawo do odliczenia VAT - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 16
Faktury mogą być przechowywane i archiwizowane wyłącznie w sposób elektroniczny, bez konieczności przechowywania ich w wersji papierowej. Ponadto taka forma przechowywania faktur daje podatnikowi prawo (...)  »
Podatek od nieruchomości od kontenerów biurowych - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 16
Kontenery biurowe stanowią budowle w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ponieważ zostały wprost wymienione w przepisach Prawa (...)  »
Opodatkowanie sprzedaży dofinansowanego środka trwałego - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 16
Przy sprzedaży środka trwałego przez przedsiębiorcę będącego podatnikiem pdof kosztem uzyskania przychodu jest różnica między wartością początkową środka trwałego a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Na (...)  »
Powstanie obowiązku podatkowego dla nowego budynku - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 16
Budynek istniejący to budynek posiadający instalacje i urządzenia techniczne, a istniejąca część budynku to zespół pomieszczeń lub pomieszczenie, wydzielone w budynku stałymi przegrodami budowlanymi, z (...)  »
Podatek VAT przy zamianie nieruchomości - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 16
Zamiana nieruchomości polegająca na przeniesieniu ich odpowiednio do zasobów Skarbu Państwa lub gminy stanowi przeniesienie władztwa ekonomicznego w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o (...)  »
Tylko działanie umyślne lub rażące niedbalstwo uzasadnia dyscyplinarkę - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 16
Niezachowanie precyzji przez pracownika i doprowadzenie do powstania błędu mającego poważne konsekwencje może stanowić przyczynę dyscyplinarnego zwolnienia pracownika z pracy tylko w przypadku udowodnienia mu (...)  »
Możliwość anulowania faktury - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 16
Faktura, która nie została wprowadzona do obrotu prawnego, co oznacza, że z jej wystawieniem nie wiążą się obowiązki ani prawa, ponieważ nie dokumentuje zdarzenia gospodarczego (...)  »
Firmowa jubileuszówka dla pracowników podlega składkom ZUS - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 16
Wśród szerokiego katalogu świadczeń podlegających wyłączeniu z podstawy wymiaru składek ZUS brak jest świadczeń pieniężnych (nagród jubileuszowych) wypłacanych pracownikom z okazji jubileuszu firmy. Taka zatem (...)  »
Odzież przedsiębiorcy nie jest kosztem podatkowym - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 16
Wydatki na zakup odzieży i obuwia przeznaczonego dla przedsiębiorcy mają charakter wydatków osobistych i w konsekwencji nie można ich uznać za ściśle związane z działalnością (...)  »
Dłużnik musi wykazać uciążliwość zastosowanego środka egzekucyjnego - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 16
Urząd skarbowy, prowadząc postępowanie egzekucyjne, powinien stosować środki egzekucyjne jak najmniej uciążliwe dla dłużnika. Jeżeli dłużnik zarzuca urzędowi skarbowemu podjęcie zbyt uciążliwych działań, musi wykazać, (...)  »
Wpis członka zarządu do KRS tylko potwierdza zmianę w zarządzie - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 16
Sam wpis do KRS nie decyduje, czy ktoś jest czy nie członkiem zarządu, bowiem status prawny członka zarządu spółki określają umowa spółki i przepisy art. (...)  »
Prawo ZUS do kontroli podstawy wymiaru składek przedsiębiorcy - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020, strona 16
Wobec osób prowadzących działalność gospodarczą ustawodawca przyjął wprawdzie regułę samodzielnego deklarowania kwoty będącej podstawą wymiaru składek, nie oznacza to jednak całkowitej dowolności i oderwania wysokości (...)  »
Opodatkowanie najmu lokalu udziałowca na rzecz spółki z o.o. - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 16
Przychody uzyskiwane z najmu lokalu usługowego na rzecz spółki z o.o., przez osobę, która jest udziałowcem w tej spółce i prezesem jej zarządu, mogą być (...)  »
Nie ma PCC od przejęcia majątku w procedurze podziału spółek - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 16
Podział spółki przez wydzielenie nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu PCC. Czynność ta nie mieści się bowiem w katalogu określonym w art. 1 ustawy o PCC, (...)  »
VAT przy sprzedaży gruntu - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 16
Generalnie opodatkowane VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem (...)  »
Cesja umowy deweloperskiej opodatkowana jest VAT jak dostawa - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020, strona 16
Transakcje zbycia praw i obowiązków z umowy deweloperskiej na gruncie przepisów ustawy o VAT należy traktować tak samo jak dostawę nieruchomości. STAN FAKTYCZNY: Sprawa dotyczyła (...)  »
Odmowa wydania prawa jazdy - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020, strona 16
Decyzja o odmowie wydania dokumentu prawa jazdy w zakresie kategorii A, C i C+E, wobec orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów kategorii B, nie prowadzi do rozszerzenia (...)  »
Ocena pracy kierowcy ciągnika pod kątem warunków szczególnych - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020, strona 16
Prace transportowe kierowcy ciągnika wykonywane nawet sezonowo, po zakończeniu sezonu prac polowych, stanowią pracę w warunkach szczególnych. STAN FAKTYCZNY: ZUS decyzją z kwietnia 2017 r. (...)  »
Wydatki na rehabilitację nie stanowią firmowych kosztów - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020, strona 16
W ciężar kosztów uzyskania przychodów ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, nie można zaliczyć wydatków osobistych podatnika prowadzącego taką działalność, do których należą m.in. (...)  »
VAT w związku z zakupami przy wykorzystaniu kart paliwowych - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020, strona 16
W przypadku gdy kolejny w łańcuchu podmiot (pośrednik) ma prawo do kształtowania ceny towaru, warunków jego nabycia, a ponadto obciążony jest ponoszeniem obowiązków reklamacyjnych w (...)  »
Członek zarządu z prawem do emerytury z obowiązkowym ZUS - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020, strona 16
Osoba wykonująca umowę o świadczenie usług zarządzania podlega z tego tytułu w ZUS obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Na obowiązek tych ubezpieczeń nie ma wpływu to, że (...)  »
Przychód z pracowniczego ryczałtu za jazdy lokalne - WYJAŚNIENIA RESORTOWE
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, strona 16
Otrzymanie przez pracownika od pracodawcy zwrotu kosztów z tytułu wykorzystania jego prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych stanowi jedynie wyrównanie uszczerbku majątkowego. Stąd (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.