Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 27 lutego 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2024 r., godz. 11:11 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 52.337 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 29.02.2024 r.
 • Kontrola w firmie - podatkowa, ZUS, Sanepid, Inspekcja Handlowa
poniedziałek - 04.03.2024 r.
 • Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2023 r.
 • Na jakie dodatkowe świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści?
czwartek - 07.03.2024 r.
 • Przegląd najnowszych interpretacji w podatku dochodowym
poniedziałek - 11.03.2024 r.
 • Zasady sporządzania i korekty świadectwa pracy
 • Przekształcenia, podziały i łączenia spółek po nowelizacji K.s.h.
28.02.2024 r. (środa) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-27 za styczeń 2024 r. przez dysponenta części 77 do Ministerstwa Finansów
przekazanie sprawozdania Rb-27UE za styczeń 2024 r. przez dysponenta części 87 do Ministerstwa Finansów i NIK
przekazanie sprawozdania Rb-23PL za 2023 r. przez dysponentów części budżetowych do Ministerstwa Finansów i NIK
przekazanie sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2023 r. przez dysponentów środków budżetu (...)
przekazanie sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za 2023 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do Ministerstwa Finansów
Orzecznictwo i interpretacje prawne
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Otrzymanie wynagrodzenia w trakcie e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 16
Otrzymanie wynagrodzenia nie jest tożsame z wykonywaniem pracy w tym samym czasie, co ma miejsce chociażby w przypadku umów cywilnoprawnych. Praktyką bowiem jest, że wypłata (...)  »
Zwrot wydatków związanych z realizacją inwestycji a VAT
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 16
W sytuacji gdy w zamian za dokonany zwrot wydatków nie przysługiwało jakiekolwiek świadczenie ze strony podmiotu, który go otrzymuje, to nie można uznać, że mamy (...)  »
Ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej a prawo do prywatności
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 16
RODO nie stanowi przeszkody w udostępnianiu informacji publicznej. Przy czym w takim przypadku udostępnianie informacji publicznej zawierającej dane osobowe odbywa się na zasadach wynikających z (...)  »
Opłaty eksploatacyjne i za media a przychód z najmu
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 16
W zależności od różnego skonstruowania stosunku prawnego umowy najmu w zakresie pokrywania przez najemcę pewnych płatności (świadczeń) związanych z przedmiotem najmu, różne są skutki podatkowe (...)  »
Składka zdrowotna od zwrotu kosztów podróży członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 16
Członek zarządu pełniący odpłatnie funkcję na podstawie powołania podlega z tego tytułu wyłącznie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zwrócone mu koszty służbowej podróży nie będą więc stanowiły (...)  »
Powrotna korekta w uldze na złe długi w VAT u dłużnika
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 16
Dłużnikowi przysługuje prawo do dokonania korekty (zwiększenia) kwoty podatku naliczonego o skorygowaną wcześniej kwotę podatku naliczonego, w rozliczeniu za okres, w którym dokonano potrącenia z (...)  »
Rozliczanie przychodów z powtarzających się świadczeń na rzecz spółki
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 16
Zryczałtowane koszty uzyskania przychodu odnoszą się do przychodu z innych źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof uzyskanego na podstawie (...)  »
Wniesienie skargi nadzwyczajnej niezależnie od wartości
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 16
Wniesienie skargi nadzwyczajnej jest dopuszczalne od każdego orzeczenia wskazanego w art. 89 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym, bez względu na wartość przedmiotu zaskarżenia. STAN (...)  »
Skarga na postanowienie w sprawie bezskuteczności korekty rozliczenia
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 16
Zawiadomienie, w którym organ podatkowy informuje podatnika składającego korektę deklaracji o bezskuteczności tej korekty, podlega kontroli sądów administracyjnych. Na takie zawiadomienie można złożyć skargę. Służy (...)  »
Przychód z tytułu zwrotu kosztów używania prywatnego auta
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 16
W przypadku gdy przemieszczanie się pracownika jego prywatnym samochodem odbywa się pomiędzy stałymi miejscami pracy, a za przejazdy te - niespełniające definicji jazd lokalnych ani (...)  »
Opodatkowanie budynku wzniesionego na cudzym gruncie
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 16
Spółka, która wybudowała budynek na cudzym gruncie, zobowiązana jest odprowadzać za niego podatek od nieruchomości. Zobowiązanie podatkowe musi też odprowadzać z tytułu wzniesionych budowli, a (...)  »
Kwota nadwyżki VAT do przeniesienia a przedawnienie
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 16
Podatnik jest uprawniony do przenoszenia, wykazywania i rozliczania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w kolejnych okresach rozliczeniowych pomimo upływu ponad 5 lat, licząc od końca (...)  »
Obowiązek podatkowy w przypadku WDT
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 16
Jeżeli podatnik zrealizował jedną WDT, którą następnie udokumentował dwiema fakturami wystawionymi w tym samym miesiącu, to obowiązek podatkowy do całości dostawy powstał z chwilą wystawienia (...)  »
Koszty bieżącego utrzymania mają prymat nad kosztami sądowymi
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 16
Rozpoznając wniosek o zwolnienie osoby fizycznej od kosztów sądowych, należy wziąć pod uwagę nie tylko samą wysokość dochodów, lecz również ich źródło, a także porównać (...)  »
Skorzystanie z uprawnienia do obniżenia etatu tylko w związku z pracą
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 16
Pracownik, który chce skorzystać z uprawnienia do obniżenia wymiaru etatu w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego, musi realnie podjąć wykonywanie pracy w (...)  »
Zastrzeżenie własności towarów a odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 16
Podatnik VAT (spółka) ma prawo odliczyć podatek naliczony w przypadku zastrzeżenia własności towaru zawartego na fakturze zakupu na zasadach ogólnych. O CO PYTAŁ PODATNIK? Spółka (...)  »
Kiedy dodatek za rozłąkę bez składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 16
Wartość świadczenia w postaci dodatku za rozłąkę (jako rekompensata za rozłąkę z rodziną) wypłacanego pracownikom świadczącym pracę w ramach oddelegowania poza granicę kraju może być (...)  »
Montaż klimatyzacji w ramach ulgi rehabilitacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 16
Jeżeli podatnik jest osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności w związku ze schorzeniem, przy którym zaleceniem lekarskim jest montaż w miejscu zamieszkania klimatyzacji, to wówczas koszty (...)  »
Większościowy wspólnik spółki z o.o. nie może być jej pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 16
W orzecznictwie Sądu Najwyższego nie uznaje się za zatrudnienie pracownicze zatrudnienia dominującego wspólnika wtedy, gdy udział innych wspólników w kapitale zakładowym spółki jest tak mały, (...)  »
Ubezpieczenia przedsiębiorcy z prawem do rent z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 16
Przedsiębiorca mający ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz do renty rodzinnej, któremu ZUS wypłaca rentę rodzinną jako korzystniejsze świadczenie, podlega obowiązkowo (...)  »
Odszkodowanie z ZUS z tytułu wypadku sprzed paru lat
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 16
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. STAN FAKTYCZNY: Ubezpieczony prowadził (...)  »
Zakup roweru a koszty firmowe
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 16
W sytuacji gdy podstawowym sposobem korzystania z roweru zakupionego przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą będzie jego użytkowanie na potrzeby firmowe, to jego wartością będzie mógł (...)  »
PCC przy odpłatnym zbyciu udziałów w celu ich umorzenia
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 16
Zbycie przez wspólnika spółki z o.o. udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem, jako szczególny rodzaj umowy niewymienionej w katalogu zawartym w art. 1 ustawy (...)  »
Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu dzierżawy hali
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 16
O tym, kiedy ma być rozliczony podatek należny z tytułu świadczenia przez podatnika usług dzierżawy, decyduje moment wystawienia faktury, jednak nieprzekraczalnym momentem jest termin płatności (...)  »
Wynajem lokalu niemieszkalnego a zwolnienie z VAT
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 16
Usługi wynajmu lokalu niemieszkalnego we własnym imieniu i na własny rachunek, w sytuacji gdy najemca realizuje w nim wyłącznie własne cele mieszkaniowe, mogą być zwolnione (...)  »
Ponad 103 tys. zł kary za brak zgłoszenia naruszenia do PUODO
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 16
Dokonując oceny pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, od której jest uzależnione m.in. dokonanie zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych, należy łącznie uwzględnić (...)  »
Przesłanki wstrzymania wykonania ostatecznej decyzji podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 16
Podatnik, zwracając się do sądu administracyjnego z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji podatkowej, musi uprawdopodobnić, że jej realizacja spowoduje znaczną szkodę lub powstanie trudnych (...)  »
Zaliczki na pdof od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 16
W sytuacji gdy w danym okresie rozliczeniowym pracodawca nie wypłaca (nie stawia do dyspozycji) pracownikowi wynagrodzeń ani żadnych innych świadczeń pieniężnych, to od uzyskanego przez (...)  »
Wydatki na szkolenia twórców gier bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 16
Wydatki poniesione przez pracodawcę na szkolenia pracowników projektujących gry komputerowe nie podlegają oskładkowaniu. O CO PYTAŁ PRZEDSIĘBIORCA? Głównym przedmiotem działalności spółki jest tworzenie na zlecenie (...)  »
Opodatkowanie VAT dobrowolnych napiwków
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 16
Kwoty dobrowolnych napiwków, uiszczanych przez klientów na rzecz konkretnych pracowników w sposób bezgotówkowy, które trafiają na rachunek bankowy prowadzącego działalność, a następnie pod koniec danego (...)  »
Dodatkowe świadczenia a przychód firmowy zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 16
Gdy przedsiębiorca realizuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności zlecenie, to dodatkowe, wykraczające poza podstawowe umówione wynagrodzenie, świadczenia uzyskane przez niego od zleceniodawcy należy zakwalifikować (...)  »
Wezwanie do uzupełnienia braku ma być precyzyjne
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 16
Warunkiem odrzucenia skargi jest, aby wezwanie do uzupełnienia braków formalnych było sformułowane w sposób pozwalający na jego wykonanie. STAN FAKTYCZNY: Uniwersytet został wezwany do usunięcia (...)  »
Ubieganie się o zasiłek macierzyński przez przedsiębiorcę
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 16
Brak określenia w ustawie zasiłkowej terminu do wystąpienia z wnioskiem o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający urlopowi rodzicielskiemu oznacza, iż zastosowanie w tym przypadku ma (...)  »
Koszty przy sprzedaży nagrody wygranej w loterii
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 16
W przypadku dokonania sprzedaży samochodu wygranego w loterii w okresie, w którym nie upłynie jeszcze 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał (...)  »
Leki nierefundowane a podatek od sprzedaży detalicznej
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 16
Nie podlega opodatkowaniu tzw. podatkiem handlowym sprzedaż detaliczna leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych refundowanych lub finansowanych w całości lub w części (...)  »
Ustalenie miejsca świadczenia usług dotyczących nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 16
Wykonywane przez podatnika jako podwykonawcę w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, jak również wykonywane przez spółkę jawną (jako głównego wykonawcę) specjalistyczne usługi - roboty budowlane (...)  »
Zwolnienie z VAT przy usługach szkoleniowych
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024, strona 16
W sytuacji gdy importowane usługi bezpośrednio służą wykonaniu usług szkoleniowych i stanowią integralną część tych usług, a jednocześnie są finansowane ze środków publicznych, to powinny (...)  »
Stawka podatku od nieruchomości dla garaży
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024, strona 16
Garaż może stanowić pomieszczenie przynależne do samodzielnego lokalu mieszkalnego albo odrębną własność lokalową. W sytuacji gdy garaż został wyodrębniony jako lokal o innym niż mieszkalnym (...)  »
Pełnomocnictwo do działania przed sądem administracyjnym
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024, strona 16
Pełnomocnik, który ma reprezentować podatnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym, musi przedłożyć pełnomocnictwo udzielone na podstawie Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Nie może powoływać się na (...)  »
Rozszerzenie działalności gospodarczej a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024, strona 16
Podatnik po rozszerzeniu działalności gospodarczej o detaliczną i bezpośrednią sprzedaż produktów spożywczych na targach nie będzie zobowiązany do ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży w (...)  »
ZUS od grupowego ubezpieczenia na życie
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024, strona 16
Gdy świadczenie przekazane pracownikowi będzie wynikało z regulaminu wynagradzania i przybierze postać zakupu (po cenach niższych niż detaliczne) usług oraz nie będzie stanowić ekwiwalentu w (...)  »
Amortyzacja lokalu przeznaczonego do najmu krótkoterminowego
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024, strona 16
Przepis art. 22c pkt 2 ustawy o pdof nie ma zastosowania do lokali niemieszkalnych. Dlatego podatnik, który nabył na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lokal określony (...)  »
Weryfikacja przez ZUS podstawy wymiaru składek przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 2 (2085) z dnia 04.01.2024, strona 16
Jeżeli w początkowym okresie prowadzenia firmy przedsiębiorca deklaruje podstawę wymiaru składek społecznych, której wysokość nie ma odzwierciedlenia w przychodach, ZUS ma prawo do weryfikacji tej (...)  »
"Zwykły" urlop bezpłatny wyłączony ze stażu pracy
Gazeta Podatkowa nr 2 (2085) z dnia 04.01.2024, strona 16
Okresu urlopu bezpłatnego udzielanego na podstawie art. 174 Kodeksu pracy nie można traktować jako okresu przepracowanego. W czasie korzystania z tego urlopu stosunek pracy, choć (...)  »
Odpowiedzialność członka zarządu za zaległy VAT spółki
Gazeta Podatkowa nr 2 (2085) z dnia 04.01.2024, strona 16
Osoba, która faktycznie pełniła funkcję członka zarządu w okresie powstania zaległości podatkowej, dla uwolnienia się od odpowiedzialności nie może powoływać się na okoliczność, że jej (...)  »
Zapłata za fakturę po 90 dniach a odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 1 (2084) z dnia 02.01.2024, strona 16
W przypadku uregulowania należności po 90 dniach od upływu terminu płatności, podatnik ma prawo odliczyć VAT w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana. (...)  »
Sprawy z zakresu nauki i oświaty pozaszkolnej wyłączone spod PCC
Gazeta Podatkowa nr 1 (2084) z dnia 02.01.2024, strona 16
Wolą prawodawcy jest wyłączenie spod PCC wszelkich spraw z zakresu nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia. O CO PYTAŁ PODATNIK? Fundacja prowadząca żłobek i przedszkole (...)  »
Kosztowe rozliczenie firmowej integracji
Gazeta Podatkowa nr 1 (2084) z dnia 02.01.2024, strona 16
Wydatki, jakie spółka poniesie na zorganizowanie spotkania jubileuszowego, w części dotyczącej przedstawicieli samorządu terytorialnego, na terenie którego działa, oraz dotyczącej przedstawicieli kontrahentów i partnerów biznesowych (...)  »
Zasiłek opiekuńczy, gdy rodzice dziecka pozostają w separacji
Gazeta Podatkowa nr 104 (2083) z dnia 28.12.2023, strona 16
Prawo ubezpieczonego do zasiłku opiekuńczego za okres sprawowanej opieki nad chorym dzieckiem może wykluczyć tylko obiektywna przyczyna. STAN FAKTYCZNY: Ubezpieczony jest ojcem dwojga małoletnich dzieci. (...)  »
Kiedy otrzymana dotacja podlega VAT?
Gazeta Podatkowa nr 104 (2083) z dnia 28.12.2023, strona 16
Do ustalenia, czy dane dotacje są czy nie są opodatkowane podatkiem VAT, istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, wskazujące cele realizowanego w określonej formie dofinansowania. (...)  »
Alimenty dla byłego małżonka aktywnego zawodowo
Gazeta Podatkowa nr 104 (2083) z dnia 28.12.2023, strona 16
W przypadku gdy winnym rozwodu jest wyłącznie jeden z małżonków, istnieje możliwość przyznania na rzecz małżonka niewinnego alimentów. Małżonek nie musi znajdować się w niedostatku, (...)  »
Ustalenie limitu podmiotowego zwolnienia z VAT
Gazeta Podatkowa nr 103 (2082) z dnia 27.12.2023, strona 16
Dla prawidłowego wyliczenia limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT (podmiotowe zwolnienie z VAT), spółka powinna za (...)  »
Ulga dla młodych a kwota wolna od podatku
Gazeta Podatkowa nr 103 (2082) z dnia 27.12.2023, strona 16
Gdy przychody podatnika korzystają z tzw. ulgi dla młodych, czyli ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof, to do (...)  »
Podstawa wymiaru składek pracownika oddelegowanego za granicę
Gazeta Podatkowa nr 103 (2082) z dnia 27.12.2023, strona 16
Pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę, których przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, z podstawy wymiaru składek pracodawca powinien wyłączyć część ich wynagrodzenia. Tę część (...)  »
Skutki doręczenia postanowienia na niewłaściwy adres
Gazeta Podatkowa nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023, strona 16
Datą rozpoczęcia postępowania podatkowego podejmowanego z urzędu jest dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu tego postępowania. Postanowienie musi być doręczone na właściwy adres strony. Jeżeli (...)  »
Zły stan techniczny budynku a podatek od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023, strona 16
Za związane z działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych można uznać nieruchomości stanowiące własność podatnika, które wchodzą w skład prowadzonego (...)  »
Gdy ZUS podważy ubezpieczenie z prowadzonej działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023, strona 16
Kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej w przerwach pomiędzy zwolnieniami lekarskimi i potwierdzenie tego za pomocą wiarygodnych dowodów (np. zeznań świadków i złożonych dokumentów) nie może świadczyć (...)  »
VAT od przekazania nakładów na cudzym gruncie
Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023, strona 16
Zbycie nakładów poniesionych w związku z wybudowaniem budynku posadowionego na cudzym gruncie jest świadczeniem usług, a nie dostawą towarów. O CO PYTAŁ PODATNIK? Z opisu (...)  »
Podatek od lokali mieszkalnych wynajmowanych przez spółkę
Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023, strona 16
Lokale mieszkalne będące w posiadaniu spółki, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są wynajmowane w celach mieszkaniowych osobom fizycznym na okres co najmniej 12 miesięcy, (...)  »
Pakiety medyczne dla osób na B2B a koszty firmowe
Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023, strona 16
Wydatki na zakup usług prywatnej opieki medycznej, które są przekazywane nieodpłatnie osobom współpracującym ze spółką w oparciu o kontrakty B2B, stanowią dla spółki koszty podatkowe. (...)  »
Przekazanie towarów influencerom podlega VAT
Gazeta Podatkowa nr 100 (2079) z dnia 14.12.2023, strona 16
Przekazanie przez podatnika towarów influencerom stanowi odpłatną dostawę towarów, następuje bowiem przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a odpłatnością jest świadczenie przez influecera usługi (...)  »
Stan ciąży pracownicy potwierdza świadectwo lekarskie
Gazeta Podatkowa nr 100 (2079) z dnia 14.12.2023, strona 16
Samo zwolnienie lekarskie nie jest wystarczającym dokumentem do ustalenia, że pracownica jest w ciąży. Stan ciąży potwierdzany jest przez świadectwo lekarskie i dopiero od jego (...)  »
Pracownika banku też należy poinformować o ryzyku
Gazeta Podatkowa nr 100 (2079) z dnia 14.12.2023, strona 16
Przeciętny konsument powinien mieć możliwość zrozumienia metody obliczania stopy procentowej i oszacowania konsekwencji ekonomicznych. STAN FAKTYCZNY: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zwrócił się do (...)  »
Partycypacja w przebudowie drogi gminnej a koszty firmowe
Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023, strona 16
Kosztów poniesionych na przebudowanie drogi dojazdowej do obiektu, w którym podatnik prowadzi działalność gospodarczą, nie można uznać za wydatek poniesiony na wytworzenie własnego środka trwałego, (...)  »
Prawo do opłacania składek od 30% kwoty minimalnej płacy
Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023, strona 16
W przypadku gdy przerwa pomiędzy zawieszeniem prowadzenia działalności gospodarczej a jej wznowieniem nie wynosi co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych, wówczas przedsiębiorca nie ma prawa do (...)  »
Skutki w VAT przedterminowego rozwiązania umowy
Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023, strona 16
Otrzymane od klienta środki z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy lub rezygnacji z zamówienia będą stanowić wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług przez spółkę na rzecz nabywcy, (...)  »
Dotacja otrzymana przez gminę na usunięcie azbestu bez VAT
Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 07.12.2023, strona 16
Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej, wykonując za pośrednictwem podmiotów trzecich usługi usuwania wyrobów azbestowych z nieruchomości mieszkańców. W konsekwencji nie jest konieczne ustalanie, czy otrzymane (...)  »
Eksmisja z lokalu rodziców byłego małżonka
Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 07.12.2023, strona 16
Rozstanie małżonków nie zawsze może uzasadniać dokonanie eksmisji z lokalu stanowiącego własność jednego z małżonków, rodziców współmałżonka, dla których lokal przez lata był miejscem zamieszkania, (...)  »
Rekompensata a praca w charakterze pracownika pedagogicznego
Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 07.12.2023, strona 16
Pracownicy zatrudnieni w szczególnym charakterze to nie tylko nauczyciele, wychowawcy. To także inni pracownicy pedagogiczni wykonujący pracę nauczycielską wymienioną w ustawie - Karta Nauczyciela. STAN (...)  »
Produkty spożywcze w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 04.12.2023, strona 16
Wydatki, poniesione przez osobę prowadzącą w ramach działalności gospodarczej gabinet dietetyka, na artykuły spożywcze zakupione w celu tworzenia produktów takich jak: e-book kulinarny i jadłospisy (...)  »
PCC od umowy pożyczki udzielonej przez podatnika VAT
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 04.12.2023, strona 16
W ustawie o PCC przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania PCC. O CO PYTAŁ PODATNIK? Wnioskodawczyni (...)  »
Dokument uprawniający do odliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 04.12.2023, strona 16
Faktura jest jedynym dokumentem, z którego istnieje możliwość odliczenia podatku VAT. Tym samym nie może nim być inny dokument, np. wydruk zapisów w systemie finansowo-księgowym. (...)  »
Nieodpłatne wyjazdy dla pracowników a rozliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023, strona 16
Art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT nie ma zastosowania w sytuacji, gdy przedsiębiorca świadczy pracownikom nieodpłatne usługi nabyte nie na cele własnej (...)  »
Wpływ wspólnika na ważność czynności dokonanej przez spółkę
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023, strona 16
Posiadanie udziałów/akcji w spółce kapitałowej nie uzasadnia przyjęcia, iż wspólnik/akcjonariusz ma interes prawny w ustalaniu ważności bądź nieważności umowy nabycia czy też zbycia konkretnej rzeczy (...)  »
Rzeczywiste wykonywanie umowy o pracę nie może wykluczyć z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023, strona 16
Jeżeli umowa o pracę była przez stronę rzeczywiście wykonywana, to nie zachodzą przesłanki do uznania jej za nieważną i w efekcie wyłączenia osoby ją wykonującej (...)  »
Klimatyzacja z funkcją grzania bez ulgi termomodernizacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 16
Odliczeniu od dochodu w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej mogą podlegać wyłącznie wydatki, które zostały uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu (...)  »
Wystawienie faktury dla osoby prywatnej
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 16
Podatnik może wystawić fakturę dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej bez jej żądania. Wystawienie faktury nie zwalnia go jednak z obowiązku zaewidencjonowania sprzedaży w kasie (...)  »
Bonus wchodzący w skład działalności pracodawcy ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 16
Jeżeli świadczenie udzielone pracownikowi mieści się w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez pracodawcę, jego wartość stanowi dla zatrudnionego podstawę wymiaru składek ZUS. O CO PYTAŁ (...)  »
Skutki uchylania się od przekazania zajętej wierzytelności pieniężnej
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 16
Organ egzekucyjny, zajmując wierzytelność pieniężną należną dłużnikowi od jego kontrahenta, ma prawo przeprowadzić u kontrahenta kontrolę prawidłowości realizacji zajęcia. Jeżeli wykaże ona, że kontrahent bezpodstawnie (...)  »
Interes publiczny w dostępie do informacji publicznej
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 16
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla (...)  »
Stanowisko kierownicze wymaga opanowania
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 16
Pracodawca może utracić zaufanie do pracownika zajmującego kierownicze stanowisko nawet wtedy, gdy nie może mu zarzucić naruszenia konkretnego obowiązku służbowego, natomiast zachowanie pracownika jest obiektywnie (...)  »
Karty przedpłacone finansowane z ZFŚS a podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 16
Świadczenia udzielane pracownikom w postaci kart przedpłaconych stanowią dla beneficjentów tych świadczeń przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy (...)  »
Podstawa opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 16
Zaewidencjonowany w kasie rejestrującej przychód ze sprzedaży innej niż sprzedaż detaliczna w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o sprzedaży detalicznej nie stanowi przedmiotu opodatkowania (...)  »
Opodatkowanie VAT dodatkowych opłat za korzystanie z parkingu
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 16
Dodatkowa opłata związana z niezgodnym z regulaminem korzystaniem z płatnego parkingu niestrzeżonego stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług i w konsekwencji podlega opodatkowaniu VAT. O CO (...)  »
Zawieszenie renty celem uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023, strona 16
Osoba spełniająca kryteria do nabycia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jest uprawniona do dokonania wyboru jednego ze świadczeń: pielęgnacyjnego lub emerytalno-rentowego. STAN FAKTYCZNY: Wnioskodawca ubiegał się (...)  »
Brak opodatkowania VAT w przypadku kradzieży towaru
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023, strona 16
Skoro podatnik VAT padł ofiarą oszustwa, co okazało się po dokonaniu transakcji i po tym, jak towary zostały przemieszczone z Polski na terytorium innego państwa (...)  »
Pełnomocnictwo substytucyjne jako umocowanie pochodzące od strony
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023, strona 16
Wygaśnięcie pełnomocnictwa procesowego udzielonego samodzielnie przez stronę nie powoduje wygaśnięcia dalszego pełnomocnictwa procesowego udzielonego w imieniu strony adwokatowi lub radcy prawnemu. STAN FAKTYCZNY: W apelacji (...)  »
Sposób ustalania przychodów z prywatnego najmu
Gazeta Podatkowa nr 91 (2070) z dnia 13.11.2023, strona 16
W tzw. najmie prywatnym podstawą opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym jako przychód podatkowy jest kwota czynszu otrzymana przez wynajmującego od najemcy z tytułu najmu nieruchomości stanowiąca czynsz (...)  »
ZUS od świadczenia od pracodawcy z dopłatą pracownika
Gazeta Podatkowa nr 91 (2070) z dnia 13.11.2023, strona 16
Świadczenia udostępnione przez przedsiębiorcę pracownikom w ramach systemu kafeteryjnego nie spełniają warunków do wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS zgodnie z § 2 ust. 1 (...)  »
Rolnik ryczałtowy świadczący usługi weterynaryjne a VAT
Gazeta Podatkowa nr 91 (2070) z dnia 13.11.2023, strona 16
W przypadku rezygnacji przez rolnika ryczałtowego ze zwolnienia przedmiotowego i zarejestrowania się przy wykonywaniu tej działalności jako podatnik VAT, traci on również możliwość korzystania ze (...)  »
Limitowanie kosztów związanych z polisą GAP
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023, strona 16
W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych typu GAP podstawą ubezpieczenia jest wartość samochodu, do której odwołuje się ustawodawca w art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o (...)  »
Nieskazitelność charakteru kandydata na radcę prawnego
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023, strona 16
Na listę radców prawnych może być wpisany ten, kto jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania tego zawodu. Przesłankę nieskazitelności charakteru (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.