Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 22 czerwca 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2021 r., godz. 9:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 90.088 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 24.06.2021 r.
 • Rachunkowość dla początkujących - wybrane zagadnienia
 • Opodatkowanie spadków i darowizn - porady i wyjaśnienia
poniedziałek - 28.06.2021 r.
 • VAT w orzecznictwie sądowym
 • Wymogi likwidacji działalności prowadzonej w formie spółki
czwartek - 01.07.2021 r.
 • Dofinansowanie socjalne do wypoczynku pracowników
poniedziałek - 05.07.2021 r.
 • Przychody korzystające ze zwolnienia z podatku dochodowego
 • Prowadzenie działalności sezonowej w czasie epidemii
25.06.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za maj 2021 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za maj 2021 r. - Prezes KRUS
28.06.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za maj 2021 r. - dysponent części 77
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za maj 2021 r. - dysponent części 87
25.06.2021 r. (piątek) mija termin:
wpłata podatku VAT za maj 2021 r.
Orzecznictwo i interpretacje prawne
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Kiedy nieodpłatne przekazanie towarów nie podlega VAT?
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 16
Nieodpłatne przekazanie przez podatnika na rzecz podmiotów niebędących jego klientami materiałów służących do serwisu produktów dystrybuowanych przez niego oraz świadczenie usług w postaci nieodpłatnego wyposażenia (...)  »
Przekształcenie spółki nie pozwoli uciec przed karami
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 16
Przekształcenie spółki cywilnej w jawną nie spowodowało przejścia na spółkę jawną obowiązku zapłacenia kar nałożonych na podstawie ustawy o grach hazardowych na osoby fizyczne - (...)  »
Szeroko rozumiana aktywność przedsiębiorcy w czasie chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 16
Istotną cechą nienależnie pobranego świadczenia z ubezpieczeń społecznych jest świadomość osoby pobierającej świadczenie co do nieprzysługiwania jej prawa do tego świadczenia w całości lub w (...)  »
Zwolnienie z kasy przy usługach prawniczych
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 16
Jeśli przedmiotem planowanej przez podatnika sprzedaży będzie świadczenie usług prawniczych, wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania nie będzie miało zastosowania,gdy świadczenie tych usług będzie się (...)  »
Rozliczenie brytyjskiego VAT w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 16
Podatek rozliczany na terytorium Wielkiej Brytanii nie jest tożsamy z podatkiem od towarów i usług, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 9 (...)  »
Pożyczka od spółki z o.o. dla wspólnika bez PCC
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 16
W związku z tym, że pożyczka pieniężna, jaką pożyczkobiorca otrzymał od spółki z o.o., jest zwolniona z opodatkowania na podstawie przepisów ustawy o VAT, to (...)  »
Likwidacja nakładów inwestycyjnych a koszty podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 16
W sytuacji, w której likwidowane nakłady inwestycyjne dokonywane w nieruchomości wynajmowanej podmiotom trzecim nie są częścią składową tego obiektu, a ich odłączenie nie jest trwałe, (...)  »
Wniosek notariusza o wpis własności nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 16
Przepis art. 92 § 4 Prawa o notariacie, określający zakres obowiązków notariusza w odniesieniu do wniosków o wpis w księdze wieczystej, jest przepisem szczególnym w (...)  »
Opłacenie składek do ZUS po obowiązującym terminie
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 16
ZUS posiada kompetencje w zakresie wyrażenia płatnikowi zgody na opłacenie składki m.in. na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie. Wniosek płatnika w takiej sprawie rozpatrywany jest (...)  »
Ryczałt za jazdy lokalne w przychodach pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 16
Dokonany przez pracodawcę na rzecz pracowników, zgodnie z postanowieniami zawartych z nimi umów, zwrot poniesionych kosztów za używanie samochodów prywatnych do jazd lokalnych, w obszarze (...)  »
Składka zdrowotna od przychodu pracownika z dwóch źródeł
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 16
W przypadku gdy pracownik w jednym miesiącu uzyska niskie wynagrodzenie i zasiłek, wtedy składkę zdrowotną pracodawca obniża mu tylko do wysokości zaliczki na pdof w (...)  »
Opodatkowanie VAT dotacji
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 16
Włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem VAT dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i (...)  »
VAT w przypadku przystosowania lokalu dla najemcy
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 16
Fakt, że realizowane roboty są dokonywane z uwzględnieniem potrzeb najemcy (pod kątem jego wymagań), wynika z samej istoty stosunku najmu, a nie zmiany relacji inwestorskiej. (...)  »
Podporządkowanie zatrudniającemu nie tylko w ramach umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 16
Pewne elementy podporządkowania pracodawcy mogą występować również przy zatrudnianiu w ramach umowy zlecenia. W razie wątpliwości co do prawnego charakteru zatrudnienia, tj. czy zostało ono (...)  »
Uniemożliwienie prowadzenia kontroli przez UODO może drogo kosztować
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 16
Z istoty uprawnień Prezesa UODO i możliwości prowadzenia przez niego kontroli wynika, iż żaden kontrolowany podmiot nie może kwestionować jej zasadności czy zakresu. STAN FAKTYCZNY: (...)  »
Źródło przychodów z usług doradczych
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 16
Wynagrodzenie, które podatnik będzie otrzymywał od spółki z tytułu świadczenia na jej rzecz usług doradczych w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, na gruncie podatku dochodowego od (...)  »
Świadczenie usług projektowych a kasa on-line
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 16
Wykonywana działalność w zakresie świadczenia usług, takich jak: opracowanie i sporządzanie projektów i dokumentacji architektonicznych oraz sprawowanie nadzoru budowlanego, nie będzie obligowała podatnika do wymiany (...)  »
Karty na posiłki profilaktyczne bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 16
W przypadku gdy pracodawca zobowiązany do zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych udostępni im karty służące do nabywania takich posiłków, nie powinien uwzględniać im ich wartości w (...)  »
Skuteczne doręczenie postanowienia to zadanie organu podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 16
Postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku nie wystarczy sporządzić i wysłać, aby weszło ono do obrotu prawnego. Musi być doręczone podatnikowi przed upływem terminu dokonania (...)  »
Brak obowiązku świadczenia pracy a ubezpieczenia w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 16
Fikcyjne, czyli tylko pozorne zawarcie umowy o pracę nie może stanowić podstawy do objęcia osoby zatrudnionej obowiązkiem ubezpieczeń w ZUS. STAN FAKTYCZNY: Płatnik składek (pracodawca) (...)  »
Nieprawidłowy tryb wprowadzenia ograniczeń uniemożliwia ich egzekwowanie
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 16
Choć ustanowione zakazy i ograniczenia były merytorycznie uzasadnione, to tryb ich wprowadzenia naruszył podstawowe standardy konstytucyjne. W tej sytuacji, z uwagi na konstytucyjną zasadę podlegania (...)  »
Dokumentowanie ulgi termomodernizacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 16
Jednym z warunków uprawniających podatnika do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest udokumentowanie wydatków poniesionych na określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych cele (...)  »
Przekształcenie w spółkę kapitałową a prawo do zachowania ZFRON
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 16
Przekształcenie osoby fizycznej w jednoosobową spółkę kapitałową nie spowoduje obowiązku wpłaty na PFRON, o której mowa w art. 33 ust. 7 i ust. 7a ustawy (...)  »
Zasady stosowania proporcji w VAT
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 16
Jeżeli podatnik wyodrębnia koszty związane z czynnościami opodatkowanymi od kosztów związanych z czynnościami zwolnionymi i nie dokonuje zakupów związanych zarówno z czynnościami, w związku z (...)  »
Emerytura po zmarłym dla innego niż małżonek/dziecko członka rodziny
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 16
Ustawa emerytalna przyznaje prawo do niezrealizowanego świadczenia innym, niż małżonek i dzieci, członkom rodziny, niespełniającym uprawnień do renty rodzinnej, w przypadku gdy zmarły, mimo pobierania (...)  »
Zasadność przedłużenia zwrotu VAT
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 16
Organ podatkowy, przedłużając termin zwrotu różnicy VAT, jest zobowiązany wskazać na powód takiego postanowienia i przedstawić stronie przesłanki przedłużenia terminu, odnosząc się do konkretnych okoliczności (...)  »
Kryteria techniczne decydują o tym, czy silos to budynek, czy budowla
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 16
Silosy, rozumiane jako obiekty budowlane służące do składowania materiałów sypkich (zboże, pasze, cement itp.), zwane także elewatorami czy bunkrami, mogą w praktyce występować zarówno jako (...)  »
Jednorazowa amortyzacja firmowej fotowoltaiki
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 16
W sytuacji gdy osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą spełnia kryteria do uznania na gruncie podatku dochodowego za małego podatnika, a nabyty przez nią na potrzeby firmowe (...)  »
ZUS od zakwaterowania w czasie pracy za granicą
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 16
W przypadku gdy w okresie oddelegowania do pracy za granicą pracodawca zagwarantuje pracownikom nieodpłatnie zakwaterowanie, wówczas wartość tego świadczenia powinien im uwzględnić w podstawie wymiaru (...)  »
Faktura na małżonków, z których jeden prowadzi działalność
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 16
Jeżeli lokal mieszkalny będzie służył wykonywanej działalności gospodarczej jednego z małżonków, to nie ma przeszkód, aby na fakturze za jego eksploatację figurowały dane obojga małżonków (...)  »
Usługi opiekuńcze dla dzieci nie są kosztem firmowym
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 16
Uznanie danego wydatku za koszt podatkowy uzależnione jest od istnienia pomiędzy nim a przychodem lub źródłem przychodu związku o charakterze przyczynowo-skutkowym albo też gospodarczym. Efektem (...)  »
Brak rejestracji w KRS spółki z o.o. w organizacji uniemożliwi jej funkcjonowanie
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 16
Gdy od zawiązania spółki w trybie tradycyjnym (tj. zawarcia umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego) minęło więcej niż 6 miesięcy i brak jest (...)  »
Konsultacja związkowa zamiaru wypowiedzenia tylko w formie pisemnej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 16
Forma pisemna przewidziana w prawie pracy dla określonych czynności, m.in. dla konsultacji związkowej zamiaru wypowiedzenia, jest bezwzględnie wiążąca i nie można jej zastępować formą dokumentową. (...)  »
Ulga mieszkaniowa nie dotyczy nieruchomości firmowej
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 16
Transakcja sprzedaży budynku będącego firmowym środkiem trwałym w działalności osoby fizycznej na gruncie pdof podlega opodatkowaniu jako przychód z działalności gospodarczej. W efekcie dochód uzyskany (...)  »
Zwrot nadpłaconego PCC
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 16
O zwrot nadpłaconego podatku (stwierdzenie nadpłaty) nie może ubiegać się podmiot, który nie był zobowiązany do jego zapłaty. O CO PYTAŁ PODATNIK? Bank (wnioskodawca) w (...)  »
Konsekwencje błędnego zaprogramowania kasy fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 16
Podatnik nie ma obowiązku zapłaty podatku należnego, wynikającego z paragonów fiskalnych wystawionych w okresie omyłkowego zafiskalizowania stawki podatku VAT. O CO PYTAŁ PODATNIK? Podatnik od (...)  »
W podatku akcyzowym istotna jest konstrukcja auta
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 16
Z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku akcyzowym istotne jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji pojazdu do odpowiedniego kodu CN i bez znaczenia jest okoliczność, że w (...)  »
Nieproporcjonalna obniżka opłaty za wywóz odpadów
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 16
Zwolnienie z opłaty za wywóz odpadów w kwocie 1 zł dla gospodarstwa domowego, które kompostuje bioodpady, nie stanowi zmniejszenia "proporcjonalnego", jeżeli przysługuje gospodarstwu domowemu jako (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS wspólnika większościowego zatrudnionego w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 16
Wspólnika spółki z o.o., który ma dużą większość udziałów w tej spółce (wspólnik dominujący), nie może łączyć ze spółką stosunek pracy. Tym samym taka osoba (...)  »
Wydatki na artykuły spożywcze dla zleceniobiorców a koszty
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 16
Wydatki na zakup artykułów spożywczych dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych są niewątpliwie przejawem i wyrazem starań firmy korzystającej z ich usług jako dążącej (...)  »
ZUS od ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 16
Kwota wypłacana pracownikom z tytułu kosztów prania odzieży roboczej, nieodzwierciedlająca rzeczywiście poniesionych przez nich wydatków z tego tytułu, podlega składkom ZUS. O CO PYTAŁ PRZEDSIĘBIORCA? (...)  »
Przesłanki, po spełnieniu których możliwe jest odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 16
Skoro ponoszone wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na wytworzeniu budynku (obiektu) z przeznaczeniem pod wynajem wykorzystywane będą wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT, podatnikowi będzie (...)  »
Zawieszenie terminów podatkowych z powodu epidemii COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 16
Tarcza antykryzysowa zawiesiła bieg terminów prawa podatkowego m.in. do dokonania przez podatników czynności kształtujących ich prawa i obowiązki. Prawo podatkowe stanowi bowiem część prawa administracyjnego. (...)  »
Przepisy COVID-owe blokowały niekorzystne decyzje administracyjne
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 16
W czasie od 31 marca do 16 maja 2020 r. organ administracji publicznej mógł wydać jedynie decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony. STAN FAKTYCZNY: 15 (...)  »
Porozumienie zbiorowe nie może zawieszać świadczeń wymagalnych
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 16
Porozumienie zbiorowe zawieszające wypłatę określonych świadczeń płacowych nie może działać wstecz, tj. nie może pozbawiać pracownika prawa do świadczeń już wymagalnych. Może natomiast zawieszać świadczenia, (...)  »
Zapłata za dzierżawę na rachunek spoza białej listy a koszty
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 16
W sytuacji gdy spółka będzie dokonywała płatności z tytułu umowy dzierżawy składników należących do prywatnego majątku osoby je wydzierżawiającej, będącej czynnym podatnikiem VAT, na jej (...)  »
Koszty wykonania zastępczego nie podlegają VAT
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 16
Obciążenie wykonawcy kosztami wykonania zastępczego nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie podlegające VAT. O CO PYTAŁ PODATNIK? Gmina podpisała z firmą umowę na wykonanie robót drogowych (...)  »
Opodatkowanie tymczasowych obiektów budowlanych
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 16
O prawnopodatkowej kwalifikacji obiektu decyduje nie nazwa, ale jego rzeczywiste cechy i funkcje, tożsame z istotnymi parametrami funkcjonalnymi i technicznymi budowli. O CO PYTAŁ PODATNIK? (...)  »
Odliczenie VAT przez miasto na podstawie prewspółczynnika
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 16
Jeżeli chodzi o wynikający z art. 86 ust. 2a zdanie ostatnie ustawy o VAT wymóg, aby sposób określenia proporcji najbardziej odpowiadał specyfice wykonywanej przez podatnika (...)  »
Podatek od środków transportowych za niewyrejestrowany pojazd
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 16
Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania. Obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu. (...)  »
Ustanie stosunku pracy za wypowiedzeniem a prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 16
Dla ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego decydujący jest sam fakt niepozostawania w zatrudnieniu spowodowany koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. STAN FAKTYCZNY: Wnioskodawca w czerwcu (...)  »
Odsetki od opłaty za zajęcie pasa drogowego a koszty
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 16
Do odsetek od nieterminowego uregulowania opłaty za zajęcie pasa drogi nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej. W efekcie nie ma do nich zastosowania wyłączenie z (...)  »
Świadczenie usług przez małoletniego bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 16
W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług z osobą małoletnią, w ramach której będzie ona wykonywała zajęcia zarobkowe, nie należy zgłaszać jej do ubezpieczeń w (...)  »
Możliwość odliczenia VAT od zakupów sprzed rejestracji
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 16
Ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych w czasie, gdy nie widniał on w rejestrze podatników VAT, (...)  »
Przedawnienie a szanse na odzyskanie długu spółki od członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 16
W sytuacji gdy pozwany członek zarządu w sprawie o zapłatę długu spółki, na podstawie art. 299 K.s.h., w toku procesu wykazywał, że nie dopuścił się (...)  »
Rozliczenie w kosztach likwidacji nakładów na środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 16
Likwidacja nakładów poniesionych na dostosowanie wynajmowanego środka trwałego do potrzeb konkretnego najemcy nie stanowi odłączenia części składowej środka trwałego. To powoduje, że właściciel środka trwałego (...)  »
Korekta zawyżonej podstawy wymiaru składki zdrowotnej
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 16
Czym innym jest korygowanie zadeklarowanej podstawy wymiaru składek w wyniku swobodnej decyzji płatnika, a czym innym jej korekta ze względu na stwierdzone nieprawidłowości, niezgodność ze (...)  »
Warunki skorzystania z ulgi na złe długi w VAT
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 16
Podatnik może skorzystać z wyroku TS UE, w sprawie C-335/19 i zastosować w kwestii ulgi na złe długi bezpośrednio przepisy Dyrektywy 2006/112/WE. O CO PYTAŁ (...)  »
Skutki zbycia nieruchomości z podziału po rozwodzie
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 16
Odpłatne zbycie przez podatnika w 2020 r. nieruchomości nabytej do majątku wspólnego małżonków w 1992 r., która następnie przeszła na jego wyłączną własność w wyniku (...)  »
Pożyczka od komplementariusza dla spółki komandytowej a PCC
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 16
Zmiana umowy spółki komandytowej polegająca na udzieleniu spółce pożyczki przez wspólnika podlega opodatkowaniu PCC. W ustawie o PCC, jako spółka kapitałowa, wymieniona została spółka z (...)  »
Kiedy miasto nie działa w charakterze podatnika VAT?
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 16
Nie może być uznana za podatnika VAT jednostka samorządu terytorialnego, która wykonuje określone działania, realizując powierzone jej zadania i nie działa w tym zakresie na (...)  »
Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 16
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie przewiduje możliwości odcięcia dostawy wody przez inne podmioty niż przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w tym właściciela (...)  »
Pracownicy w ciąży łatwiej wycofać się z porozumienia
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 16
Odpowiednie stosowanie zasady ochrony zatrudnienia pracownicy w ciąży skutkuje złagodzeniem warunków skutecznego uchylenia się przez nią od skutków prawnych zawartego porozumienia o zmianie warunków płacowych. (...)  »
Wydatki na spotkania szkoleniowe w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 16
Wydatki na organizację spotkania szkoleniowego dla pracowników i ich rodzin mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Kosztów takich te wydatki nie stanowią jednak w części dotyczącej (...)  »
ZUS od wynagrodzenia wspólników spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 16
Wynagrodzenie wypłacane wspólnikom spółki jawnej z tytułu prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji (na podstawie postanowień zawartych bezpośrednio w umowie spółki) nie podlega składkom na (...)  »
Prawo do odliczenia VAT od zakupu lokalu na wynajem
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 16
Skoro lokal mieszkalny został nabyty z zamiarem dokonywania czynności opodatkowanych wykonywanych w ramach prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej, z tytułu której jest czynnym podatnikiem podatku (...)  »
Przewlekłość postępowania w czasie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 16
Stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii nie są przeszkodą, aby orzekać o bezczynności organu, która miała miejsce przed ich ogłoszeniem, niezależnie od tego, kiedy skarga (...)  »
Spółka może po przekształceniu stosować interpretacje poprzednika
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 16
Spółka akcyjna powstała w wyniku przekształcenia spółki z o.o. ma prawo stosować - korzystając ze związanej z tym ochrony - indywidualne interpretacje podatkowe wydane dla (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS osoby opracowującej i wygłaszającej wykłady
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 16
Osobę opracowującą i wygłaszającą wykłady z rytmiki, nawet gdy prowadzi je w oparciu o program autorski (np. w postaci konspektu), nie można uznać za wykonującą (...)  »
Udostępnienie pracownikowi firmowego sprzętu medycznego
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 16
Umożliwienie korzystania przez pracownika lub członków jego rodziny z zakupionych przez pracodawcę koncentratorów tlenu oraz pulsoksymetrów, nie generuje po stronie pracownika nieodpłatnego świadczenia. Używanie przez (...)  »
Wydatkowanie środków ZFRON
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 16
Refundacja wydatków w ramach pomocy indywidualnej, które nie stanowią przysporzenia dla pracodawcy, powinna być dokonywana w kwotach brutto, czyli obejmujących podatek od towarów i usług. (...)  »
Brak prawa do odliczenia VAT na podstawie zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 16
Podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z dokumentu nazwanego potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, gdyż nie stanowi on faktury. (...)  »
Kara upomnienia za nieaktualne oprogramowanie przetwarzające dane
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 16
Korzystanie z systemów operacyjnych oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych po zakończeniu wsparcia technicznego przez ich producenta w sposób istotny obniża ich poziom (...)  »
Zakaz prowadzenia działalności wyklucza rejestrację do VAT
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 16
Orzeczony sądowo prawomocny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przekreśla możliwość rejestracji podmiotu jako podatnika VAT. STAN FAKTYCZNY: Sprawa dotyczyła osoby fizycznej, która złożyła zgłoszenie rejestracyjne w (...)  »
Faktyczna kontynuacja działalności zarobkowej a zasiłek chorobowy
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 16
Przy ocenie prawa do zasiłku chorobowego należnego z racji niezdolności do pracy za okres przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego ważne jest faktyczne kontynuowanie działalności (...)  »
Darmowy parking nie generuje pracowniczego przychodu
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 16
Nieodpłatne udostępnienie pracownikom miejsc parkingowych na terenie firmy przez ich pracodawcę jest neutralne na gruncie podatku dochodowego. To oznacza, że nie generuje ono po stronie (...)  »
Elementy spisu z natury dla celów VAT
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 16
Skoro portal internetowy nie stanowi towaru w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, to podatnik likwidujący działalność gospodarczą nie będzie zobowiązany do umieszczania go w spisie (...)  »
Dodatek w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 16
Od dodatku pieniężnego przekazywanego pracownikowi w okresie pobierania przez niego zasiłku macierzyńskiego pracodawca nie powinien naliczać mu składek do ZUS. W tym czasie ma on (...)  »
Nakłady na odbudowę to nie koszty remontu
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 16
Wydatki poniesione na odbudowę hal przemysłowych zniszczonych na skutek pożaru nie mogą zostać uznane za wydatki na remont i rozliczone w kosztach uzyskania przychodów w (...)  »
Odpowiedzialność członka zarządu za zaległe składki spółki
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 16
Brak winy w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości w świetle art. 116 Ordynacji podatkowej może być odnoszony jedynie do wyjątkowych sytuacji, w których członek zarządu (...)  »
ZUS może kontrolować wysokość podstawy wymiaru składek pracownika
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 16
ZUS może kontrolować wysokość uzyskiwanego przez pracownika przychodu ze stosunku pracy stanowiącego podstawę wymiaru składek, gdy okoliczności sprawy wskazują, że został on wypłacony na podstawie (...)  »
Elektroniczne składanie wniosków i oświadczeń w pdof
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 16
Definicja podpisu elektronicznego pozwala na stwierdzenie, że podpisem elektronicznym jest również powszechnie znana kombinacja login + hasło. Podpis elektroniczny składany w takiej formie zawiera dane (...)  »
PCC przy sprzedaży nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 16
Transakcja sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, opodatkowana podatkiem VAT, niekorzystająca ze zwolnienia z tego podatku, jest wyłączona z opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych. O CO PYTAŁ (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.