Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 28 listopada 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2023 r., godz. 12:12 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 30.11.2023 r.
 • Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
 • Świadczenia krótkoterminowe z ZUS i zasady ich przyznawania
poniedziałek - 04.12.2023 r.
 • Czas pracy w 2024 r.
czwartek - 07.12.2023 r.
 • Warunki korzystania z małego ZUS w 2024 r.
 • Funkcjonowanie jednego okienka w KRS od 10 grudnia 2023 r.
poniedziałek - 11.12.2023 r.
 • Ostrożna wycena na dzień bilansowy
 • Co warto wiedzieć o środkach zgromadzonych na subkoncie w ZUS?
30.11.2023 r. (czwartek) mija termin:
złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za październik 2023 r.
przekazanie (drogą elektroniczną) naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o cenach transferowych za 2022 r. (w przypadku podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)Uwaga!Planuje (...)
przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2023 r.
złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U za 2022 r. przez podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
28.11.2023 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-27 za październik 2023 r. przez dysponenta części 77 do Ministerstwa Finansów
Nowe prawo 2024
pokaż fragmenty artykułów
Tryb odwoławczy od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 2
Prawo do świadczenia wspierającego będzie przysługiwało osobie w wieku od ukończenia 18. roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę tę określono (...)  »
Ustawa o niektórych zawodach medycznych
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 18
Pod koniec marca 2024 r. wejdą w życie (z wyjątkami) przepisy ustawy o niektórych zawodach medycznych. Jej celem jest uregulowanie pracy kilkunastu zawodów medycznych, które (...)  »
Ustalanie poziomu wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 15
Od stycznia 2024 r. osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o świadczenie wspierające. Aby jednak nabyć do niego prawo, konieczne jest ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. (...)  »
Nowa opłata za opakowania z tworzyw sztucznych
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 19
Przedsiębiorca prowadzi jednostkę handlu detalicznego, w której oferowane są produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w postaci opakowań na napoje i żywność. Jakie są rodzaje (...)  »
Zakaz sprzedaży energetyków i jego konsekwencje
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 18
Z dniem 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny, tzw. energetyków, osobom poniżej 18. roku życia, zakaz (...)  »
Stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie obowiązków spółek komunalnych w zakresie e-Doręczeń
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 17
Z dniem 10 grudnia 2023 r. uruchomione mają być e-Doręczenia. Kwestie te reguluje ustawa o doręczeniach elektronicznych. Dzieli ona podmioty na publiczne i niepubliczne. Mają (...)  »
Ograniczenie tzw. patodeweloperki
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 2
Uporządkowanie zasad budowy budynków wielorodzinnych ma na celu nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (...)  »
Podatek rolny i leśny w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023, strona 2
W 2024 r. stawka podatku rolnego wyniesie: 224,075 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q), 448,15 zł od 1 ha gruntów (...)  »
Normy szacunkowe z działów specjalnych produkcji rolnej w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (2070) z dnia 13.11.2023, strona 2
Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 19 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2335) określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2024 r. (...)  »
Wpływ podwyżki minimalnej płacy na wysokość świadczeń chorobowych należnych pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023, strona 9
Pracownicy, jako osoby obowiązkowo podlegające ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu i wypadkowemu, mogą korzystać ze stosownych świadczeń chorobowych, których miesięczną wysokość stanowi odpowiedni procent podstawy (...)  »
Limity podatkowe na 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023, strona 2
Na gruncie ustaw podatkowych, a także ustawy o rachunkowości funkcjonują określone limity wyrażone w euro, w oparciu o które przedsiębiorcy ustalają, czy mogą skorzystać z (...)  »
Wysokość kwot wolnych od potrąceń w I półroczu 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 06.11.2023, strona 7
Zasadniczo pracodawca, dokonując potrąceń z wynagrodzenia pracownika, jest zobligowany do pozostawienia kwoty wolnej od potrąceń. Wyłączone spod tej zasady są jedynie potrącenia należności alimentacyjnych, wobec (...)  »
Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 02.11.2023, strona 7
Praca w porze nocnej ze względu na swoją uciążliwość jest dodatkowo opłacana. Ustawodawca przyznał pracownikom za każdą godzinę takiej pracy dodatek do wynagrodzenia. Podstawę ustalenia (...)  »
Od stycznia 2024 r. 800+ zamiast 500+
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023, strona 9
Długo oczekiwana zmiana wysokości świadczenia wychowawczego nastąpi z dniem 1 stycznia 2024 r. Świadczenie wzrośnie o 300 zł, z dotychczasowych 500 zł do 800 zł. (...)  »
Minimalne stawki podatku od środków transportowych w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023, strona 2
Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 12 października 2023 r. (Mon. Pol. poz. 1132) podał minimalne stawki podatku od środków transportowych, jakie będą miały zastosowanie (...)  »
Kary za przekroczenie poziomu hałasu w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023, strona 2
Minister Klimatu i Środowiska w obwieszczeniu w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2024 (Mon. Pol. z 2023 r. poz. (...)  »
Zmiany w zakresie uprawnień do świadczeń opiekuńczych
Gazeta Podatkowa nr 85 (2064) z dnia 23.10.2023, strona 9
Z początkiem 2024 r. do obiegu prawnego wejdzie nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych, tj. świadczenie wspierające. Jednocześnie zostaną uchylone przepisy w zakresie specjalnego zasiłku opiekuńczego (...)  »
Katalog odpadów objętych systemem SENT
Gazeta Podatkowa nr 85 (2064) z dnia 23.10.2023, strona 2
Katalog towarów (odpadów), których przewóz jest monitorowany w systemie SENT również gdy rozpoczyna się na terenie kraju, określa rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Świadczenie przedemerytalne od stycznia 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 84 (2063) z dnia 19.10.2023, strona 9
Świadczenie przedemerytalne może poprzedzić nabycie prawa do emerytury. Okoliczność tę w zasadzie wskazuje sama jego nazwa. Grono uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego jest dość spore, a (...)  »
Prawo do emerytury z Karty Nauczyciela
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023, strona 9
Nauczyciele zaliczani są do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze. Mają oni prawo do zaopatrzenia emerytalnego określonego w przepisach o emeryturach i rentach z FUS, (...)  »
Świadczenie pielęgnacyjne według nowych zasad od stycznia 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023, strona 4
Jestem rodzicem sprawującym opiekę nad dzieckiem w wieku poniżej 18. roku życia. Dziecko to legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub (...)  »
Do nabycia świadczenia wspierającego konieczne jest ustalenie potrzeby wsparcia
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023, strona 2
Od stycznia 2024 r. osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o świadczenie wspierające. Prawo do niego zostało obwarowane wieloma przesłankami. Przysługuje ono osobie w wieku (...)  »
W 2024 r. wzrośnie kwota do pobrania z zajętego konta
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023, strona 1
Dłużnik podatkowy może z konta osobistego w banku lub imiennego rachunku w SKOK zajętego przez urząd skarbowy pobrać kwotę do równowartości 75% minimalnego wynagrodzenia za (...)  »
Naliczanie składek ZUS w 2024 r. za osoby przebywające na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 82 (2061) z dnia 12.10.2023, strona 1
Dla osób przebywających na urlopie wychowawczym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. (...)  »
Składki społeczne w 2024 r. dla przedsiębiorcy zatrudnionego na umowę o pracę
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 09.10.2023, strona 3
O charakterze ubezpieczeń społecznych (tj. obowiązkowym lub dobrowolnym) dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która jest dodatkowo zatrudniona na umowę o pracę, decyduje wysokość uzyskiwanego przez (...)  »
Limity dla małych podatników przy rozliczaniu VAT w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 09.10.2023, strona 2
Status małego podatnika przysługuje podatnikom podatku VAT, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty (...)  »
E-faktury wystawiane za pośrednictwem KSeF będzie przechowywał KSeF
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 05.10.2023, strona 2
W myśl art. 112aa ustawy o VAT faktury ustrukturyzowane są przechowywane w KSeF przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. (...)  »
Obowiązek naliczania w 2024 r. składek na FP i FS
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 05.10.2023, strona 1
Dla celów ustalenia obowiązku naliczenia i następnie opłacenia składek na Fundusz Pracy istotna jest wysokość podstawy wymiaru, od której są naliczane za daną osobę składki (...)  »
Korzystne zmiany w emeryturach pomostowych
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 02.10.2023, strona 9
Wykonywanie pracy szczególnej z uwagi na jej uciążliwość lub charakter umożliwia m.in. skorzystanie z przejścia na emeryturę pomostową. Świadczenie to zostało skierowane do ubezpieczonych urodzonych (...)  »
Świadczenie pielęgnacyjne od stycznia 2024 r. w zwielokrotnionej kwocie
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 02.10.2023, strona 3
Od 1 stycznia 2024 r. nastąpi zmiana przepisów w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego. Zmienią się m.in. zasady ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne. W myśl art. 17 (...)  »
Wzrost kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od stycznia 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 02.10.2023, strona 2
Wśród świadczeń zaliczanych do kategorii opiekuńczych przewidziane jest świadczenie pielęgnacyjne. Zasady nabywania do niego prawa ulegną zmianie z dniem 1 stycznia 2024 r. Dodatkowo, mimo (...)  »
Wpływ na zasiłki podwyżki minimalnej płacy w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 02.10.2023, strona 1
Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 14 września 2023 r. (Dz. U. poz. 1893) określiła przyszłoroczną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, która wynosić będzie, od dnia: (...)  »
Płaca minimalna w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023, strona 2
W dniu 15 września 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz (...)  »
Nowe obowiązki dla dostawców usług płatniczych
Gazeta Podatkowa nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023, strona 19
Od 2024 r. dostawcy usług płatniczych będą zobowiązani prowadzić ewidencję transakcji i odbiorców płatności, którzy zrealizują ponad 25 płatności transgranicznych na rzecz tego samego odbiorcy (...)  »
Większa grupa osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023, strona 3
Z dniem 1 stycznia 2024 r. do obiegu prawnego zostanie włączone nowe świadczenie kierowane do osób niepełnosprawnych mających potrzebę wsparcia, zwane świadczeniem wspierającym. Ustawa wprowadzająca (...)  »
Rozliczanie pomocy finansowej w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023, strona 3
Z dniem 1 stycznia 2024 r. na gruncie ustaw o pdof i o pdop zaczną obowiązywać przepisy zmieniające dotychczasowe zasady rozliczania w podatku dochodowym wsparcia (...)  »
Preferencyjna amortyzacja w gminach z dużym bezrobociem
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023, strona 1
Z dniem 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o pdof oraz ustawy o (...)  »
Nabywanie prawa do świadczenia wspierającego
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023, strona 15
Od 1 stycznia 2024 r. do systemu prawnego zostanie wprowadzone nowe świadczenie kierowane bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej. Mowa o świadczeniu wspierającym, które będzie wypłacane w (...)  »
Od stycznia 2024 r. 800+ bez wniosku
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023, strona 9
Pobieram 500+. Słyszałam, że od 2024 r. nastąpi wzrost tej kwoty. Świadczenie mam przyznane do maja 2024 r. Czy w styczniu 2024 r. muszę wystąpić (...)  »
Zakaz sprzedaży energetyków nieletnim
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023, strona 3
Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym... (Dz. U. poz. 1718) wprowadzi całkowity zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny (...)  »
Kara porządkowa oraz zastaw skarbowy w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023, strona 2
W przypadkach określonych w art. 262 Ordynacji podatkowej może być nałożona kara porządkowa w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej, np. za (...)  »
Od stycznia 2024 r. 800+ bez dodatkowych wniosków
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023, strona 2
Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego, tzw. 500+ będzie wynosiła 800 zł na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18. roku życia. Zatem (...)  »
Zmiany w zakresie świadczeń opiekuńczych
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023, strona 3
Z dniem 1 stycznia 2024 r. do obiegu prawnego wejdzie nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych, tj. świadczenie wspierające. Jednocześnie: zostaną uchylone przepisy w zakresie specjalnego (...)  »
Hurtowy zakup mieszkań opodatkowany VAT i PCC
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023, strona 1
Od 1 stycznia 2024 r. w przypadku zakupu co najmniej sześciu lokali mieszkalnych znajdujących się w jednym budynku lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości (...)  »
Wpływ wydłużenia prawa do świadczeń opiekuńczych na minimalną emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 43 (2022) z dnia 29.05.2023, strona 3
Dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. emerytura obliczana jest według nowych zasad. Wpływ na jej wysokość mają m.in. zewidencjonowane na koncie w ZUS (...)  »
Śmierć osoby wymagającej opieki a utrata prawa do świadczenia opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 15.05.2023, strona 3
Od początku 2024 r. śmierć osoby wymagającej opieki nie będzie automatycznie pozbawiała jej opiekuna uprawnień do: specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego. Od 1 stycznia (...)  »
Opłaty za jednorazowe produkty z plastiku
Gazeta Podatkowa nr 37 (2016) z dnia 08.05.2023, strona 19
Jeszcze do końca 2023 r. przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego bądź jednostkę gastronomiczną, w której są oferowane opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.