Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 42.286 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 18.04.2024 r.
 • Wydatki pracownicze w kosztach podatkowych pracodawcy
 • Podatki i opłaty w działalności przedsiębiorcy
poniedziałek - 22.04.2024 r.
 • Elastyczne systemy i rozkłady czasu pracy, w tym dla pracowników-rodziców
 • Prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego
czwartek - 25.04.2024 r.
 • Obowiązki w ZUS w razie zatrudnienia pracownika
 • Zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. w 2024 r.
poniedziałek - 29.04.2024 r.
 • Rozliczanie VAT w obrocie krajowym w interpretacjach Dyrektora KIS
 • Świadczenia dla niepełnosprawnych wypłacane nie tylko przez ZUS
15.04.2024 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez uczelnie publiczne do nadzorującego ministra
przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez instytucje gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez państwowe instytucje kultury do ministra albo kierownika urzędu centralnego (centralnego organu administracji (...)
przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk do Polskiej Akademii Nauk
przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia do ministra właściwego do spraw zdrowia
Prawo pracy w praktyce
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Informacja dodatkowa i o przechowywaniu dokumentacji przy ciągłości zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 7
Nawiązanie stosunku pracy w większości przypadków następuje na podstawie umowy o pracę. W razie kontynuacji zatrudnienia umowa ta jest podpisywana po zakończeniu poprzedniej umowy o (...)  »
Wynagrodzenie za pracę w dłuższym okresie rozliczeniowym
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 7
W firmie ustalono 6-miesięczne okresy rozliczeniowe, które przypadają na okresy od stycznia do czerwca oraz od lipca do grudnia. Jeden z pracowników zatrudniony na pełny (...)  »
Umowa na okres próbny a ochrona przedemerytalna starszego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024, strona 7
Pracodawca zatrudnił na 3-miesięczny okres próbny pracownika w wieku 62 lat. Czy takie zatrudnienie nie będzie skutkowało powinnością zawarcia z pracownikiem kolejnej umowy na czas (...)  »
Brak oświadczenia o zamiarze skorzystania z uprawnień rodzicielskich a opieka
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 7
Pracownica zatrudniona z dniem 1 marca 2024 r. nie złożyła nam oświadczenia o chęci skorzystania w 2024 r. z uprawnień przysługujących rodzicom. Aktualnie wystąpiła z (...)  »
Wykorzystanie badań lekarskich zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 7
Chcemy zatrudnić pracownika, który poprzednio pracował jako zleceniobiorca. Wykonywał bardzo podobny rodzaj pracy co praca, która będzie świadczył w naszym zakładzie. W poprzednim zatrudnieniu (na (...)  »
Wypowiedzenie umowy z powodu ograniczonego dopuszczenia do wykonywania pracy
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 7
Pracownik po wyczerpaniu okresu zasiłkowego (182 dni) otrzymał od swojego lekarza prowadzącego zaświadczenie o zdolności do pracy, z wykluczeniem dźwigania. Lekarz medycyny pracy również dopuścił (...)  »
Dodatek za nadgodziny w systemie równoważnym
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 7
Pracownik jest zatrudniony w systemie równoważnym. Ze względu na chorobę innego pracownika pracodawca nakazał mu pracę w sobotę 30 marca 2024 r. przez 7 godzin (...)  »
Wymiar urlopu wypoczynkowego po zakończeniu urlopów z tytułu rodzicielstwa
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 7
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi korzystającemu z urlopów z tytułu rodzicielstwa bywa niekiedy problematyczne. Trudności pracodawców w tym zakresie potęguje fakt, że w zależności (...)  »
Okres zatrudnienia przyjmowany do ustalenia odprawy ekonomicznej
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024, strona 7
Pracownik zatrudniony na pełny etat został zwolniony dyscyplinarnie na podstawie art. 52 K.p. Po kilkumiesięcznej przerwie ten sam pracodawca zatrudnił go ponownie, też w pełnym (...)  »
Uprawnienia pracownika - członka komisji wyborczej
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 7
Niektóre zwolnienia od pracy przysługują pracownikowi z racji podjęcia przez niego funkcji w komisji wyborczej powołanej w związku z wyborami parlamentarnymi lub samorządowymi. Pracodawca jest (...)  »
Premie w wynagrodzeniu urlopowym pracownika
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 7
Zatrudniamy w firmie pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Otrzymuje on stałe miesięczne wynagrodzenie i zmienną premię miesięczną regulaminową. Kilka razy w roku pracownicy na (...)  »
Dwa zajęcia komornicze a sporządzenie świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024, strona 7
Pracownik ma zajęcia komornicze od dwóch różnych komorników, przy czym pierwsze zajęcie (alimentacyjne) jest wiodące. Czy sporządzając świadectwo pracy dla tego pracownika, należy wpisać oznaczenie (...)  »
Odprawa emerytalna i ekonomiczna w sferze budżetowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 7
Odprawa emerytalno-rentowa należy do świadczeń pracowniczych o charakterze powszechnym. Przysługuje więc ogółowi pracowników, w przeciwieństwie do odprawy ekonomicznej, która wypłacana jest w konkretnych sytuacjach i (...)  »
Wysokość potrącenia komorniczego niealimentacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 7
Zatrudniamy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, który ma zajęcie niealimentacyjne wynagrodzenia za pracę. Otrzymuje on wynagrodzenie miesięczne w kwocie wyższej niż płaca minimalna. Ile (...)  »
Wypowiedzenie umowy na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 7
Pracownikowi, którego zatrudniamy na okres próbny od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r., chcemy wypowiedzieć umowę o pracę. Ile wynosi długość wypowiedzenia? Kiedy nastąpi (...)  »
Wypadek przy pracy także w podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 7
Pracownik może ulec wypadkowi nie tylko na terenie zakładu pracy, ale także w czasie odbywania podróży służbowej. Pracodawcy zgłaszają szereg wątpliwości, jak zakwalifikować takie zdarzenie, (...)  »
Potrącenie ze świadczeń socjalnych
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 7
Pracownik ma zajęte wynagrodzenie za pracę na poczet należności niealimentacyjnych. Zajęcie komornicze, na podstawie którego pracodawca dokonuje potrąceń dotyczy zajęcia wynagrodzenia za pracę oraz zasiłku (...)  »
Ponowne zatrudnienie pracownika, który wyczerpał limit "33 i 3"
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 7
Z pracownikiem z końcem stycznia 2024 r. została rozwiązana umowa o pracę. Pracodawca zamierza ponownie zatrudnić tę osobę od 1 kwietnia br. przy innej pracy. (...)  »
Ustalanie rozkładów czasu pracy i okresów rozliczeniowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 7
Rolą pracodawcy jest ustalanie dla pracowników systemów i rozkładów czasu pracy, a także okresów rozliczeniowych czasu pracy. Należy je następnie wprowadzić na zasadach określonych w (...)  »
Ekwiwalent urlopowy przy akordzie oraz wielokrotnych zwolnieniach lekarskich
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 7
W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 31 marca 2024 r. będziemy musieli naliczyć ekwiwalent urlopowy pracownikowi, który w ostatnich kilku miesiącach przebywał (...)  »
Dopuszczalność obciążenia pracownika kosztami naprawy sprzętu służbowego
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 7
Wychodząc z pracy, pracownik nie wyłączył klimatyzatora (ustawionego w funkcji nawiewu), w wyniku czego urządzenie uległo przegrzaniu i uszkodzeniu. Z informacji uzyskanej w serwisie wynika, (...)  »
Potrącenia alimentacyjne z odprawy rentowej oraz ekwiwalentu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 7
Pracownikowi, z którym rozwiążemy umowę o pracę z powodu przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy, mającemu zajęcie komornicze alimentacyjne, zostanie wypłacona odprawa rentowa (...)  »
Badania lekarskie oraz odzież i obuwie robocze dla zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 7
W związku ze wzrostem zamówień planuję zatrudnić kilku zleceniobiorców na okres około pół roku. Czy będę musiał skierować ich na badania lekarskie oraz zapewnić im (...)  »
Przedłożenie orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności a uprawnienia w zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 7
Pracownik zatrudniony w naszej firmie na pełny etat (nie przy pilnowaniu) w dniu 15 marca 2024 r. przedłożył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jest to (...)  »
Wcześniejsze przekazanie całości odpisów na rachunek ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024, strona 7
Dotychczas przekazywaliśmy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w dwóch ratach, w terminach zgodnych z przepisami ustawy o ZFŚS, a na koniec roku dokonywaliśmy korekty (...)  »
Czasowe przeniesienie pracownika do innej pracy
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 7
Przeniesienie pracownika do innej pracy niż zapisana w umowie o pracę generalnie wymaga jego zgody. Prawo pracy przewiduje jednak sytuacje, w których przesunięcie takie jest (...)  »
Zwolnienie na poszukiwanie pracy z prawem do wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 7
Zmiany organizacyjne w naszym zakładzie pracy spowodowały konieczność wypowiedzenia umowy o pracę jednemu z pracowników. Jest on zatrudniony od ponad 3 lat w pełnym wymiarze (...)  »
Ustalanie wysokości świadczenia pieniężnego dla byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024, strona 7
Pracownik, który był zatrudniony w naszym zakładzie pracy do 31 marca 2023 r., wystąpił do sądu pracy z pozwem o wypłatę za 2022 r. i (...)  »
Postępowanie pracodawcy w sytuacji, gdy pracownik nie rozliczył zaliczki na delegację
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 7
Do chwili obecnej pracownik nie rozliczył się z zaliczki udzielonej na pokrycie kosztów podróży służbowej, którą odbył w lutym 2024 r. Czy możemy ją potrącić (...)  »
Przerwy w pracy zależne od dobowego wymiaru czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 7
Zatrudniamy pracowników w równoważnym systemie czasu pracy dopuszczającym przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin. Zgodnie z rozkładami pracownicy wykonują pracę po 8, 9, (...)  »
Wymiar urlopu w pierwszym roku pracy
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 7
Od dnia 1 marca do 31 maja 2024 r. pracodawca zatrudnił pracownika na okres próbny na pełny etat. Jest to pierwsza praca zawodowa tej osoby. (...)  »
Wpływ urlopu bezpłatnego na świadczenia pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 7
W czasie urlopu bezpłatnego następuje zawieszenie stosunku pracy (praw i obowiązków pracodawcy i pracownika), co ma wpływ na przysługujące pracownikom świadczenia pieniężne, w tym te (...)  »
Podstawowa organizacja połączona z ruchomym czasem pracy
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 7
Pracownicy świadczą pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę. Obowiązują ich jednomiesięczne (...)  »
Wcześniejsza rezygnacja przez pracownicę z urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024, strona 7
Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie złożonego wniosku, do końca 2024 r. miała przebywać na urlopie wychowawczym. Obecnie złożyła do pracodawcy rezygnację (...)  »
Wpływ zwolnień od pracy na prawo do trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 7
Zasadniczo dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje pracownikom sfery budżetowej za okresy pracy faktycznie wykonywanej, a nie za okresy pozostawania w zatrudnieniu. Przy czym niektóre ze zwolnień (...)  »
Przekształcenie umowy na zastępstwo w zwykłą umowę o pracę
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 7
1) Pracownik jest zatrudniony od października 2023 r. na podstawie umowy na zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, który jest rencistą. Zastępowany (...) wystąpił (...)  »
Wypłata wynagrodzenia pozostałego po zmarłym członku rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 7
Członek rady nadzorczej spółki z o.o. nie był pracownikiem spółki, ale otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka rady. Czy po jego śmierci spółka powinna (...)  »
Świadczenia dla pracownika odchodzącego z pracy z powodu likwidacji pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024, strona 7
Świadczenia przysługujące pracownikom odchodzącym z firmy z powodu likwidacji pracodawcy można podzielić na te, do wypłaty których są zobowiązani tylko określeni pracodawcy, oraz te powszechnie (...)  »
Brak w umowie zapisu o limicie godzin dla niepełnoetatowca a praca powyżej wymiaru dobowego
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024, strona 7
Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu i wykonuje pracę w podstawowej organizacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 11 00 . (...)  »
Dni wolne od pracy dla honorowego krwiodawcy
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024, strona 7
Honorowemu dawcy krwi, zgodnie z przepisami, przysługują dwa dni wolne od pracy. Jeden z pełnoetatowych pracowników w dniu 26 lutego 2024 r. oddał krew, co (...)  »
Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 7
Pracodawca zamierza wypowiedzieć pracownicy, z powodu likwidacji jej stanowiska pracy, umowę o pracę zawartą na czas określony. Czy należy wskazać przyczynę wypowiedzenia takiej umowy? Jakie (...)  »
Zgon byłej teściowej również uprawnia do zwolnienia od pracy
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 7
Pracownik będący po rozwodzie wystąpił z wnioskiem o udzielenie zwolnienia z tytułu pogrzebu swojej byłej teściowej. Czy powinniśmy udzielić takiego zwolnienia? Jeżeli tak, to jak (...)  »
Okres zatrudnienia, gdy pierwszy dzień to święto
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 7
Umowa o pracę została z pracownikiem nawiązana na okres próbny od 1 listopada 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. Przy czym datą zawarcia umowy (...)  »
Opieka i urlop wypoczynkowy przy zatrudnieniu na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024, strona 7
Od 1 marca 2024 r. zatrudnimy na pełny etat na 3-miesięczny okres próbny pracownicę, która posiada 10-letni staż pracy. Wychowuje ona jedno dziecko do lat (...)  »
Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 7
Pierwszy urlop w życiu zawodowym pracownika jest nabywany na odrębnych zasadach niż urlop kolejny. Pracownik uzyskuje do niego prawo dopiero po przepracowaniu każdego miesiąca. Ustala (...)  »
Podstawa prawna przy rozwiązaniu umowy na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 7
Pracownik jest zatrudniony na czas określony do 29 lutego 2024 r. Pracodawca nie będzie nawiązywał z nim kolejnej umowy o pracę. Jaką podstawę prawną rozwiązania (...)  »
Złożenie 2-tygodniowego wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 7
Jestem zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 grudnia 2023 r. na czas określony do końca listopada 2024 r. Wykonuję pracę zasadniczo od wtorku (...)  »
Ciągłość świadczeń pracowniczych po przejęciu pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 7
W aktualnych realiach gospodarczych częstym zjawiskiem jest przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Budzi to wątpliwości zarówno po stronie pracodawców, jak i (...)  »
Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopach związanych z rodzicielstwem
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 7
Pracownica w dniu 13 stycznia 2023 r. urodziła dziecko i z tego tytułu do 11 stycznia 2024 r. korzystała z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Za (...)  »
Sporządzanie świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 7
Na zakończenie stosunku pracy pracodawca jest obowiązany sporządzić dla pracownika świadectwo pracy. Dokument ten zawiera informacje o okresie zatrudnienia, rodzaju wykonywanej pracy, a także o (...)  »
Likwidacja stanowiska a zakładowy staż pracy
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 7
Od kilku lat zatrudniamy pracownika na pełny etat. Obecnie w związku z likwidacją jego stanowiska i wypowiedzeniem mu umowy będziemy mu wypłacali odprawę ekonomiczną (zatrudniamy (...)  »
Wynagrodzenie do ustalenia ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024, strona 7
W dniu 16 lutego 2024 r. pełnoetatowej pracownicy kończy się urlop rodzicielski. Wystąpiła do pracodawcy, aby z tym dniem rozwiązał z nią umowę o pracę (...)  »
Dokumentowanie zwolnienia w związku z siłą wyższą
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 7
Od 26 kwietnia 2023 r. pracownicy mogą korzystać ze zwolnienia od pracy w pilnych sprawach rodzinnych związanych z chorobą lub wypadkiem, spowodowanych działaniem siły wyższej. (...)  »
Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 7
Od 1 stycznia 2024 r. zatrudniamy na czas nieokreślony na 1/2 etatu pracownika, którego obowiązują jednomiesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy. Przysługuje mu urlop w wymiarze (...)  »
Przechowywanie wniosku o urlop okolicznościowy
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024, strona 7
Pracownikowi zatrudnionemu na pełny etat w dniu 5 lutego 2024 r. urodziło się dziecko. Na dni 12 i 13 lutego br. wystąpił do pracodawcy z (...)  »
Udzielanie urlopu ojcowskiego, w tym w okresie przejściowym
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 7
Jednym z uprawnień rodzicielskich pracownika - ojca dziecka jest prawo do urlopu ojcowskiego. Może z niego skorzystać do upływu określonego przez przepisy wieku dziecka, składając (...)  »
Badania kontrolne pracownicy po powrocie do pracy
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024, strona 7
Pracownica jest u nas zatrudniona na czas nieokreślony na pełny etat. Na początku stycznia 2023 r. urodziła dziecko i z tego tytułu korzystała z urlopu (...)  »
Wyznaczenie dnia wolnego za święto przypadające 1 kwietnia 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 7
W firmie dwóch pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wykonuje pracę w podstawowej organizacji od wtorku do soboty w godzinach od 9 00 do (...)  »
Przekroczenie normy dobowej i wyjścia prywatne w systemie zadaniowym
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 7
Pracownik wykonuje pracę w systemie zadaniowym. Czy w tym systemie pracownik nie może przekraczać 8 godzin pracy na dobę (ponieważ zgodnie z Kodeksem pracy tylko (...)  »
Zakres i warunki potrącenia szkody w mieniu pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 7
Pracownik lokalu gastronomicznego rozwozi zamówienia do klientów służbowym samochodem. Doszło do uszkodzenia tego samochodu w czasie postoju (pracownik zaparkował samochód w niedozwolonym miejscu i w (...)  »
Ekwiwalent urlopowy dla zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 7
Pracownik zatrudniony od trzech lat na 1/2 etatu z dniem 31 stycznia 2024 r. rozwiązał stosunek pracy w trybie porozumienia stron. Jest on uprawniony ze (...)  »
Zasady zatrudniania na czas zastępstwa
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 7
Obecnie umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika nie posiada osobnej regulacji w Kodeksie pracy. Jest ona jednak zaliczana do grupy umów na czas (...)  »
Ustalenie wymaganego stażu zakładowego przy wnioskowaniu o podwyższenie standardu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024, strona 7
Jak należy rozumieć sformułowanie "zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy", od którego zależy prawo pracownika do złożenia wniosku o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia? (...)  »
Procedura przeprowadzania w firmie zwolnień grupowych
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 7
Sposób przeprowadzenia zwolnień w danym zakładzie pracy zależy od wielu czynników, w tym od stanu zatrudnienia. W niektórych sytuacjach pracodawca jest zobowiązany wdrożyć procedurę przewidzianą (...)  »
Wyznaczenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 7
Prowadzę salon fryzjerski, w którym zatrudniam 4 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Przy czym dwóch pracowników świadczy pracę w podstawowej organizacji od poniedziałku do (...)  »
Wypracowanie pełnego wymiaru czasu pracy a zwolnienie lekarskie na jeden dzień
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 7
Pracownik zatrudniony na pełny etat otrzymuje tylko stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 4.000 zł. W grudniu 2023 r. przepracował cały obowiązujący go wymiar czasu pracy (...)  »
Świadczenie pracy w ramach elastycznej organizacji pracy
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 7
Pracownicy będący rodzicami dziecka do lat 8 mają możliwość skorzystania z rozwiązań prawnych, których celem jest ułatwienie takim pracownikom sprawowania opieki nad dzieckiem. W ramach (...)  »
Informacja o urlopie ojcowskim w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 7
W dniu 31 stycznia 2024 r. ulegnie rozwiązaniu umowa o pracę z pracownikiem zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. W 2022 r. pracownik ten wykorzystał (...)  »
Wpływ długotrwałej niezdolności do pracy na wysokość odpraw pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 7
Jedną z sytuacji sprawiających problemy pracodawcom przy przyznawaniu i obliczaniu powszechnie obowiązujących odpraw jest wystąpienie długotrwałej niezdolności do pracy. Może mieć ona bowiem wpływ na (...)  »
Ustalanie okresu ochronnego i stażu pracy dla potrzeb zwolnienia pracownika z powodu choroby
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 7
W maju 2023 r. zatrudniliśmy pracownika na okres 2 lat. Od 21 sierpnia do 24 listopada 2023 r. przebywał on nieprzerwanie na zwolnieniu chorobowym. Następnie (...)  »
Podstawa wynagrodzenia urlopowego po obniżce etatu i wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 7
Pracownica po wykorzystaniu całego urlopu rodzicielskiego jeszcze przed powrotem do pracy wystąpiła o obniżenie jej wymiaru etatu do połowy w okresie, w którym mogłaby korzystać (...)  »
Zawarcie nowej umowy a informacja dodatkowa
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 7
Zatrudniamy pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony do 31 stycznia 2024 r. Chcemy zawrzeć z nim kolejną umowę o pracę, od 1 (...)  »
Zapis o wynagrodzeniu w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 7
Zawarliśmy z pracownikiem nową umowę o pracę obowiązującą od 1 stycznia 2024 r. (na pełny wymiar czasu pracy). Jest w niej zapis, że pracownikowi przysługuje (...)  »
Podstawa trzynastki nauczyciela w przypadku zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 7
Nauczyciel szkoły publicznej korzystał w listopadzie i grudniu 2023 r. łącznie z 2 dni zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Z tego tytułu (...)  »
Nadgodziny pracownika - rodzica niepełnosprawnego dziecka
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 7
Jeden z pracowników jest rodzicem dziecka z trwałą niepełnosprawnością. W związku z tym nie wyrażał on do tej pory zgody na pracę w nadgodzinach, korzystając (...)  »
Zasady ustalania i wypłacania ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 7
Dość częstym zjawiskiem jest zastępowanie przysługującej pracownikom odzieży i obuwia roboczego stosownym ekwiwalentem pieniężnym. Wprowadzając tego rodzaju świadczenie, pracodawcy muszą jednak pamiętać o kilku zasadach, (...)  »
Wypowiedzenie umowy o pracę bez świadczenia pracy
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 7
Pod koniec grudnia 2023 r. pracownik otrzymał od pracodawcy 1-miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę, które upłynie 31 stycznia 2024 r. Obecnie pracodawca chciałby zwolnić pracownika (...)  »
Urlop wypoczynkowy udzielony na część dnia pracy
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 7
Pracownik był zatrudniony na 1/2 etatu, a od 1 stycznia 2024 r. świadczy pracę na pełny etat. Wcześniej pracował po 4 godziny na dobę w (...)  »
Rezygnacja z ZFŚS i świadczenia urlopowego przez małego pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024, strona 7
Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych upoważnia pracodawców do tworzenia takiego ZFŚS lub do wypłaty pracownikom świadczenia urlopowego. Pozwala ona też niektórym pracodawcom spoza sfery (...)  »
Wynagrodzenie za okres zwolnienia z tytułu udziału w turnusie rehabilitacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024, strona 7
Pracownik o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wystąpił z wnioskiem o udzielenie 14-dniowego zwolnienia celem wzięcia udziału w turnusie rehabilitacyjnym (w lutym br.). Wiemy, że jest ono (...)  »
Zwolnienie dyscyplinarne bez wcześniejszego ukarania
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024, strona 7
Pracownik został przyłapany na próbie wyniesienia z zakładu mienia pracodawcy. Na tę okoliczność sporządzono notatkę służbową. Pracodawca chce dać temu pracownikowi dyscyplinarkę, ale on od (...)  »
Zwrot kosztów badań niezleconych przez lekarza medycyny pracy
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024, strona 7
Pracownik został skierowany na badania okresowe do lekarza medycyny pracy, który nie ma podpisanych umów z lekarzami innych specjalizacji. Po przeprowadzeniu badania lekarz ten wystawił (...)  »
Urlop w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024, strona 7
W 2023 r. zatrudniliśmy pracownika na pełny etat na czas określony do 31 grudnia 2024 r. Rok 2023 był pierwszym rokiem pracy zawodowej tej osoby (...)  »
Wolne za 6 stycznia 2024 r. a chorobowe pracownika
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024, strona 7
W firmie pracownicy świadczą pracę w podstawowej organizacji od poniedziałku do piątku (po 8 godzin) i obowiązują ich jednomiesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy. Wszyscy pracownicy (...)  »
Odprawa rentowa po pewnym okresie od rozwiązania umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024, strona 7
Zamierzamy w najbliższym czasie rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który przez ponad 3 miesiące przybywa na świadczeniu rehabilitacyjnym (przyznanym na rok). Wiemy, że pracownik (...)  »
Zasady aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 2 (2085) z dnia 04.01.2024, strona 7
Pracownik, po formalnym zatrudnieniu go w ramach stosunku pracy, powinien być - jeszcze przed podjęciem pracy na danym stanowisku - poinformowany o różnych aspektach dotyczących (...)  »
Zmiana warunków pracy po upływie wypowiedzenia zmieniającego
Gazeta Podatkowa nr 2 (2085) z dnia 04.01.2024, strona 7
Chcemy wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające warunki pracy. Warunki płacowe pozostaną bez zmian, zmieni się wyłącznie stanowisko pracy. Pracownika obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia. Czy w takiej (...)  »
Premia uznaniowa roczna
Gazeta Podatkowa nr 2 (2085) z dnia 04.01.2024, strona 7
Pracodawca przed świętami Bożego Narodzenia wypłacił pracownikom premię uznaniową. Nie jest ona ujęta w umowie o pracę ani w regulaminie wynagradzania. Faktycznie premia ta ma (...)  »
Obowiązki pracodawcy w razie powołania pracownika na ćwiczenia wojskowe
Gazeta Podatkowa nr 1 (2084) z dnia 02.01.2024, strona 7
Pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy mogą otrzymać wezwanie do udziału w ćwiczeniach wojskowych. W takiej sytuacji na pracodawcy ciążą określone obowiązki. Ma on też (...)  »
Obowiązek zapewnienia pracownikowi odpoczynku tygodniowego
Gazeta Podatkowa nr 1 (2084) z dnia 02.01.2024, strona 7
Pracownik jest zatrudniony w organizacji podstawowej od poniedziałku do piątku w systemie 2-zmianowym (od 6 00 do 14 00 , od 14 00 do 22 (...)  »
Roczna korekta odpisu odprowadzanego na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 104 (2083) z dnia 28.12.2023, strona 7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest tworzony z odpisów odprowadzanych na rachunek tego Funduszu. Obowiązek ustalania wysokości odpisów i ich odprowadzania w dwóch ustawowych terminach w (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.