Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2021 r., godz. 12:52 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 114.208 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 22.04.2021 r.
 • Świadczenia pracownicze w interpretacjach podatkowych
 • Zasady i terminy ubiegania się o świadczenia na dzieci
poniedziałek - 26.04.2021 r.
 • Składki ZUS za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • Ochrona danych osobowych w zakładach pracy
czwartek - 29.04.2021 r.
 • Rozliczanie VAT w interpretacjach organów podatkowych
 • Spółka cywilna w postępowaniach przed organami i sądami
20.04.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za marzec 2021 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2021 r. - dysponenci części budżetowych
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
21.04.2021 r. (środa) mija termin:
złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za marzec 2021 r. - jednostki samorządu terytorialnego
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-N jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za I kwartał 2021 r. - jednostki samorządu terytorialnego
Ochrona danych osobowych
Czy IOD musi mieć pisemne upoważnienie do przetwarzania danych?
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 18
W jednostce powołano inspektora ochrony danych. Zawarto z nim umowę o świadczenie usług. Czy dodatkowo administrator powinien nadać mu upoważnienie do przetwarzania danych? RODO w (...)  »
Obowiązek przeprowadzania audytu przez inspektora ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 18
Jestem inspektorem ochrony danych w spółce z o.o. Staram się regularnie przeprowadzać kontrole dotyczące ochrony danych. Czy obowiązujące przepisy nakładają na mnie obowiązek przeprowadzenia w (...)  »
Nowe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych dzieci
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 18
Komitet Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych przyjął niedawno "Wytyczne dotyczące ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym". (...)  »
Brak zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 18
Pracodawca umieścił w popularnym serwisie rekrutacyjnym ofertę pracy. W ogłoszeniu zawarł klauzulę informacyjną oraz prośbę o umieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie (...)  »
Prawo do informacji o stanie zdrowia pacjenta w czasie pandemii
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 18
Trwająca epidemia i ograniczenia z niej wynikające, jak np. zakaz odwiedzin w szpitalach, uniemożliwiają bezpośredni kontakt z lekarzem prowadzącym, trudno więc uzyskać informacje o stanie (...)  »
Zgoda pełnoletniego ucznia na publikację jego wizerunku
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 18
Prowadzę niepubliczne liceum. W celach promocyjnych prowadzimy profile szkoły w mediach społecznościowych. O osiągnięciach naszych uczniów informujemy również na tablicach umieszczonych na terenie szkoły, często (...)  »
Zawieranie umów powierzenia przez IOD
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 18
Spółka powołała inspektora ochrony danych. Czy jako administrator może upoważnić inspektora ochrony danych do zawierania w jego imieniu umów powierzenia z zewnętrznymi podmiotami? Zadania inspektora (...)  »
Ochrona danych osobowych w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 17
Każda spółka z o.o. przetwarza dane osobowe swoich klientów czy partnerów handlowych. Wynikające z RODO obowiązki musi również wykonywać w stosunku do osób związanych ze (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 18
Obywatelom przysługuje prawo do informacji publicznej. Informacje te mogą być udostępniane w różny sposób - przede wszystkim w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów (...)  »
Klauzula informacyjna wywieszona w sklepie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 18
Prowadzę sklep ze sprzętem komputerowym, spełniam warunki do uznania mnie za mikroprzedsiębiorcę. Klienci składając zamówienia na dany sprzęt, który sprowadzam bezpośrednio od producenta, podają mi (...)  »
Zgoda i klauzula informacyjna przy fakturze
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 4
Firma wystawia faktury dla swoich klientów. Czy należy wcześniej uzyskać ich zgodę na przetwarzanie danych? Czy do takiej faktury należy dołączyć klauzulę informacyjną? Na przetwarzanie (...)  »
E-dziennik nie wymaga zgody rodziców
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 4
Szkoła w ramach nauczania zdalnego podjęła decyzję o prowadzeniu jedynie dziennika elektronicznego, zrezygnowaliśmy z formy papierowej. Czy na gromadzenie w nim danych osobowych dzieci oraz (...)  »
Firmowe kartki świąteczne zgodne z RODO
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 4
Każdego roku jako właściciel firmy wysyłam kartki świąteczno-noworoczne do moich klientów oraz najważniejszych kontrahentów. Czy wysyłanie ich bez zgody takich osób jest zgodne z prawem? (...)  »
Przetwarzanie danych klientów w sklepach internetowych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 4
Prowadzę sklep internetowy, część produktów sprzedaję poprzez platformę aukcyjną. W związku ze stanem epidemii mam sporo zamówień. Czy realizując zamówienie w ramach sprzedaży przez internet (...)  »
W jaki sposób kontrolować pracę inspektora ochrony danych?
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 18
Zatrudniamy zewnętrznego inspektora ochrony danych na podstawie umowy zlecenia. Nie jesteśmy jednak zadowoleni z jego pracy. W jaki sposób możemy kontrolować jego działalność? Inspektorzy ochrony (...)  »
Określenie okresu przechowywania danych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 18
Przygotowujemy klauzule informacyjne dla naszych klientów i kontrahentów. W jaki sposób powinniśmy określić termin przechowywania danych, jeżeli taki termin nie wynika np. z przepisów prawa? (...)  »
Inspektor ochrony danych może mieć dwóch zastępców
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 18
Firma planuje powołać inspektora ochrony danych. Chcielibyśmy też od razu powołać zastępców dla takiej osoby. Ile takich osób można powołać i jakich obowiązków należy dopełnić? (...)  »
Badanie temperatury pracowników w czasie pandemii w świetle RODO
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 18
Kwestia mierzenia temperatury pracownikom przy wciąż rozwijającej się pandemii koronawirusa jest tematem z punktu widzenia pracodawcy niezwykle istotnym. Wielu z nich, nie zważając na przepisy (...)  »
Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej nauczyciela
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 18
Prowadzę niepubliczną szkołę podstawową. W związku z wprowadzonym nauczaniem zdalnym nasi nauczyciele pracują zdalnie z domów. Udało nam się większość z nich wyposażyć w szkolne (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w oświadczeniach majątkowych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 18
Jestem inspektorem ochrony danych w jednostce samorządowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zamieszczamy w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczenia majątkowe, np. radnych. Jak długo zgodnie z przepisami (...)  »
Przetwarzanie danych niepełnosprawnego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 18
Zatrudniając osoby niepełnosprawne pracodawca, oprócz przetwarzania zwykłych danych osobowych, przetwarza dane szczególnych kategorii, np. o stanie zdrowia pracownika zawierające m.in. oznaczenie o niepełnosprawności. W takich (...)  »
Przechowywanie danych nadmiarowych w dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 7
W związku z zatrudnieniem pracownika w ramach stosunku pracy, pracodawca jest zobowiązany założyć i prowadzić dokumentację pracowniczą. Wymaga to gromadzenia szeregu danych dotyczących pracownika, których (...)  »
Prezes spółki nie może być IOD
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, strona 22
Spółka jest administratorem danych osobowych swoich klientów i kontrahentów. Zastanawia się nad powołaniem administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Czy na to stanowisko może powołać jednego ze (...)  »
UODO wyjaśnia Dane nadmiarowe mogą zostać w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, strona 1
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Realizacja tego obowiązku wymaga gromadzenia szeregu danych dotyczących pracownika. Podstawowym aktem prawnym, który pozwala pracodawcy na (...)  »
Błędy w zgłoszeniach naruszeń do Prezesa UODO
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020, strona 18
Naruszenie ochrony danych może zdarzyć się w każdym podmiocie. Rolą administratora jest wdrożenie takich regulacji, by naruszenia te zdarzały się jak najrzadziej, a dane były (...)  »
Zgoda na przetwarzanie danych
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020, strona 2
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie www.uodo.gov.pl przypomina, że zgoda może być podstawą do przetwarzania danych tylko wtedy, gdy nie występują inne przesłanki legalizujące, które (...)  »
"ABC rekrutacji" w wytycznych Prezesa UODO
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020, strona 18
Proces rekrutacji niewątpliwie wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy. Pracodawcy w trakcie pozyskiwania nowych pracowników powinni przede (...)  »
Zaświadczenia o kontynuowaniu nauki przez dziecko pracownika
Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020, strona 18
Prowadzę własną firmę. Czy jako pracodawca mogę przechowywać zaświadczenia o pobieraniu nauki przez dzieci pracowników? Chodzi o sytuacje, w których pracownicy chcą zgłosić do ubezpieczenia (...)  »
Uprzednie konsultacje administratora danych z PUODO
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020, strona 18
Podmiot, który po przeprowadzeniu oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dochodzi do wniosku, iż w wyniku tego przetwarzania może wystąpić wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności (...)  »
Zadania i rola inspektora ochrony danych w firmie i instytucji w czasie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020, strona 14
Czas epidemii zweryfikował działalność wielu firm i instytucji, takich jak urzędy, szkoły czy uczelnie. Duża ich część musiała przewartościować swoje działania i nauczyć się pracować (...)  »
RODO a prawo PIP i ZUS do wglądu w akta osobowe pracowników
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020, strona 1
Pracodawca nie może odmówić kontrolerom Państwowej Inspekcji Pracy oraz ZUS udostępnienia żądanych dokumentów zawierających dane osobowe. Takie stanowisko przedstawił Urząd Ochrony Danych Osobowych na swojej (...)  »
PKZP i pracodawca mogą współadministrować danymi pracowników
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020, strona 18
Przy pracodawcy działa pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa. Czy administratorem danych zrzeszonych w niej pracowników jest pracodawca i to jego obciążają obowiązki związane z ochroną danych osobowych (...)  »
Przetwarzanie przez polskiego pracodawcę danych osobowych cudzoziemców
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020, strona 18
Firma planuje zwiększyć zatrudnienie. Zastanawiamy się nad zatrudnieniem obcokrajowców. Będziemy od nich żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających ich prawo do przebywania na terytorium Polski. Na jakiej (...)  »
Niechciane oferty handlowe w świetle RODO
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 03.08.2020, strona 18
Prowadzę własną firmę. Otrzymuję mnóstwo ofert handlowych od różnych firm i banków, zarówno w formie elektronicznej, jak i telefonicznie. Nie wiem, w jaki sposób takie (...)  »
Kara od UODO dla prywatnego żłobka
Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020, strona 3
Prezes UODO nałożył na przedsiębiorcę prowadzącego niepubliczny żłobek i przedszkole administracyjną karę pieniężną w wysokości 5.000 zł w związku z niezapewnieniem organowi nadzorczemu dostępu do (...)  »
Upoważnienia dla lekarzy pracujących w prywatnej przychodni
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020, strona 18
Prowadzę prywatną przychodnię. Pracują w niej lekarze zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, są też tacy, którzy prowadzą indywidualną praktykę. Czy należy nadać im upoważnienia do (...)  »
Czy z laboratorium diagnostycznym należy zawrzeć umowę powierzenia?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020, strona 18
Prowadzę prywatny gabinet lekarski. Korzystam z usług laboratorium diagnostycznego, do którego kieruję moich pacjentów. Czy powinnam zawrzeć z laboratorium umowę powierzenia? Odpowiadając na pytanie Czytelniczki (...)  »
Ochrona danych osobowych w egzaminach prowadzonych on-line
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020, strona 18
Prywatna uczelnia będzie przeprowadzać zdalne egzaminy dla studentów. Dotychczas egzaminy odbywały się na terenie uczelni, ale w związku ze stanem epidemii chcemy je zorganizować na (...)  »
Czy praktyki studenckie wymagają zawarcia umowy powierzenia?
Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 04.06.2020, strona 18
Instytucja planuje w wakacje przyjąć studentów jednej z uczelni na praktyki zawodowe. Czy w takim przypadku powinniśmy zawrzeć z uczelnią umowę powierzenia, czy też w (...)  »
TARCZA Przetwarzanie danych osobowych podczas pracy zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 04.05.2020, strona 18
Wybuch światowej pandemii i wprowadzenie w naszym kraju stanu epidemii sprawiły, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy muszą przystosować się do nowych warunków. W wielu (...)  »
Z firmą odkażającą dokumenty należy zawrzeć umowę powierzenia
Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020, strona 18
Firma planuje przekazywać wyspecjalizowanej firmie dokumenty do fumigacji. Dokumenty będą znajdować się w opisanych i zamkniętych kartonach. Czy z taką firmą powinniśmy zawrzeć umowę powierzenia? (...)  »
COVID-19 Przetwarzanie danych osobowych w czasie zdalnej nauki
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 18
Wiele szkół do tej pory nie wykorzystywało narzędzi umożliwiających prowadzenie zajęć zdalnych. Wybuch pandemii koronawirusa i zamknięcie szkół w naszym kraju spowodowało, iż placówki oświatowe (...)  »
Usuwanie danych z dokumentacji pracowniczej według UODO
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 2
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie www.uodo.gov.pl, w dziale "Inspektor Ochrony Danych" zajął stanowisko odnośnie usuwania z dokumentacji pracowniczej nadmiarowych danych, które zostały pozyskane jeszcze (...)  »
COVID-19 Czego nie może pracodawca w czasie epidemii?
Gazeta Podatkowa nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020, strona 18
Europejska Rada Ochrony Danych wydała oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych podczas zwalczania światowej pandemii koronawirusa. W tym czasie dane o stanie zdrowia osób fizycznych (...)  »
Zawiadomienie o odwołaniu IOD w likwidowanym podmiocie
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020, strona 18
Jednostka jest w trakcie likwidacji. W 2018 r. został w niej powołany i zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Danych inspektor ochrony danych. Czy należy zgłosić (...)  »
Jak zgodnie z RODO zabezpieczać dane osobowe?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020, strona 18
Choć RODO kojarzy się z szeregiem bardzo uciążliwych regulacji, to jego podstawowym zadaniem jest ochrona danych osobowych osób fizycznych. To dlatego unijne rozporządzenie nakłada na (...)  »
Pracując zdalnie również trzeba pamiętać o RODO
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020, strona 2
W związku z trwającą w naszym kraju epidemią koronawirusa wielu pracowników przeszło w tryb pracy zdalnej i pracuje w swoim miejscu zamieszkania. UODO na swojej (...)  »
Zgłoszenia powołania IOD może dokonać pełnomocnik wpisany do CEIDG
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020, strona 18
Przedsiębiorca działający na podstawie wpisu do CEIDG planuje powołać inspektora ochrony danych. W jakiś sposób dokonać jego zgłoszenia? Czy takiego zgłoszenia może dokonać pełnomocnik wpisany (...)  »
Postępowanie w przypadku cyberataku
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020, strona 4
Firma niedawno padła ofiarą ataku hackerów, którzy zablokowali dostęp do danych za pomocą oprogramowania ransomware. W tamtym czasie zapłaciliśmy okup. Jak bronić się przed takimi (...)  »
Prowadzenie ewidencji naruszeń ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020, strona 4
Jesteśmy w trakcie opracowywania wewnętrznej ewidencji naruszeń ochrony danych. Czy do takiej ewidencji należy wpisywać tylko te naruszenia, które podlegają zgłoszeniu do Prezesa UODO, czy (...)  »
Termin powiadomienia PUODO o naruszeniu
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020, strona 4
Firma nie powiadomiła Prezesa UODO w ciągu 72 godzin o naruszeniu ochrony danych. Nie mieliśmy bowiem wszystkich niezbędnych informacji, by to zrobić. Czy można takie (...)  »
Zawiadomienie PUODO o zagubieniu nośnika z numerami PESEL klientów
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020, strona 4
W jednostce doszło do zagubienia pendrive, na którym znajdowały się dokumenty zawierające imię, nazwisko i numer PESEL kilku naszych klientów. Czy takie zdarzenie wymaga zawiadomienia (...)  »
Sposoby powiadomiania osób o naruszeniu ochrony ich danych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 09.03.2020, strona 18
W firmie nastąpiło naruszenie ochrony danych osobowych jednego z klientów. Naruszenie szybko zostało usunięte, ale postanowiliśmy poinformować tę osobę o naruszeniu. Mieliśmy problem ze skontaktowaniem (...)  »
Powoływanie inspektorów ochrony danych według najnowszych unijnych zaleceń
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020, strona 14
Choć inspektor ochrony danych osobowych nie jest zawodem regulowanym, a wymagania dla osób mających pełnić tę funkcję zostały w RODO dość zdawkowo określone, to po (...)  »
Inspektor ochrony danych nie nadaje upoważnień do przetwarzania danych
Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 06.02.2020, strona 18
Spółka powołała inspektora ochrony danych. Chcielibyśmy scedować na niego większość obowiązków związanych z zapewnieniem ochrony danych osobowych w naszej jednostce. Czy spółka, jako administrator danych, (...)  »
Nazwiska na szafkach pracowniczych a RODO
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020, strona 18
Firma planuje montaż zamykanych szafek dla pracowników. Chcielibyśmy, aby każda z nich była podpisana imieniem i nazwiskiem pracownika. Czy nie będzie to naruszać przepisów o (...)  »
Wypożyczalnia sprzętu nie może brać dowodu osobistego w zastaw
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020, strona 18
Prowadzimy wypożyczalnię i serwis sprzętu zimowego. Od lat przy wypożyczaniu np. nart prosimy klientów o zostawienie w zastaw dowodu osobistego. Jest to dla nas najlepsze (...)  »
Stosowanie RODO w relacjach pomiędzy klientem a sprzedawcą
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020, strona 18
RODO zaznaczyło swoją obecność w prawie wszystkich dziedzinach naszego życia. Czasem jego regulacje są stosowane pomimo braku takiej konieczności. RODO nie znajdzie zastosowania w przypadku (...)  »
Opłata za informacje o przetwarzaniu danych
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020, strona 18
Prowadzę firmę w zakresie pośrednictwa w ubezpieczeniach. Przygotowuję oprogramowanie, które ma nam ułatwić przekazywanie informacji osobom, których dane przetwarzam. Czy za udostępnianie informacji o przetwarzaniu (...)  »
Używanie przez pracodawcę adresu e-mail byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020, strona 2
Urząd Ochrony Danych Osobowych w stanowisku zawartym na stronie urzędu www.uodo.gov.pl wypowiedział się na temat możliwości dalszego używania przez pracodawcę służbowego adresu e-mail byłego pracownika. (...)  »
Kiedy i jak dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi?
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020, strona 15
Jeżeli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, wówczas stają się oni współadministratorami. W takim przypadku muszą podzielić się odpowiedzialnością (...)  »
Oznaczenia na listach obecności a RODO
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 09.01.2020, strona 22
Firma prowadzi papierową listę obecności. Chcielibyśmy, aby była w pełni zgodna z RODO. Jakie oznaczenie możemy wpisać w liście obecności, gdy pracownik przebywa na urlopie (...)  »
RODO w szpitalach w raporcie NIK
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 09.01.2020, strona 18
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wdrożenia i stosowania zasad ochrony danych osobowych wynikających z RODO oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Niestety wyniki nie (...)  »
Dochodzenie roszczeń a ochrona danych osobowych
Gazeta Podatkowa nr 1 (1667) z dnia 02.01.2020, strona 18
Dochodzenie roszczeń od dłużnika jest uprawnieniem każdego wierzyciela. Spłaty zadłużenia wierzyciel może dochodzić samodzielnie lub korzystając z usług wyspecjalizowanych firm, może również wierzytelność sprzedać. W (...)  »
Przetwarzanie danych przez biegłego rewidenta
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019, strona 18
Jestem biegłym rewidentem. Prowadząc audyt lub badając sprawozdanie finansowe, mam do czynienia z różnego rodzaju danymi osobowymi. Czy w takich przypadkach jestem administratorem takich danych, (...)  »
Wyznaczenie inspektora ochrony danych w niepublicznej przychodni
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019, strona 18
Prowadzę prywatną przychodnię - niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Obecnie jest w niej zapisanych 1.000 pacjentów. Czy powinnam wyznaczyć inspektora ochrony danych? Administrator i podmiot przetwarzający (...)  »
Przetwarzanie danych przez zamawiających i wykonawców w przetargach
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 09.12.2019, strona 20
Spółka składa oferty w postępowaniach przetargowych. Jako wykonawca musi oświadczyć, że wypełniła obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, których (...)  »
Czy PUODO może nałożyć inną karę niż finansowa?
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 05.12.2019, strona 18
Firma z opóźnianiem wdraża zasady ochrony danych osobowych. Dotychczas nie mieliśmy żadnych regulacji w tym zakresie. Ostatnio dużo słyszy się o karach nakładanych na firmy (...)  »
Jak chronić swoje dane osobowe?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 02.12.2019, strona 18
Kradzież lub zgubienie dowodu osobistego może skończyć się zaciągnięciem pożyczki lub kredytu przez nieuprawnioną osobę. Ale to nie jedyne przykłady, w których może dojść do (...)  »
Czy inspektorem ochrony danych może być adwokat lub radca prawny?
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019, strona 18
Firma chce powołać inspektora ochrony danych. Zastanawiamy się nad powierzeniem tej funkcji jednemu z naszych prawników. Czy adwokat lub radca prawny firmy może być jednocześnie (...)  »
Informacje o zadłużeniach właścicieli mieszkań a RODO
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019, strona 18
Nasza wspólnota mieszkaniowa przekazuje właścicielom mieszkań informacje o zadłużeniach lokali poprzez wrzucanie takich informacji do ich skrzynek pocztowych. W zawiadomieniach tych znajdują się dane osobowe (...)  »
RODO przy zawieraniu umów o benefity dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019, strona 4
Chcemy zaoferować naszym pracownikom karnety na siłownię, basen i lodowisko. Czy firma, z którą zawrzemy umowę o dostarczanie tych benefitów, będzie podmiotem przetwarzającym? Na jakiej (...)  »
Szkolenie pracowników przez firmy zewnętrzne a RODO
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019, strona 4
Jako pracodawca kieruję moich pracowników na różnego rodzaju szkolenia. Czasami odbywają się one u nas w firmie, czasami u podmiotu szkolącego. Na jakiej podstawie mogę (...)  »
Naruszenie ochrony danych przetwarzanych w ramach powierzenia
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019, strona 4
Prowadzę serwis naprawy komputerów. Mamy zawarte umowy powierzenia z kilkoma różnymi firmami. Jeden z pracowników wysłał przez pomyłkę dokumenty dotyczące jednego z klientów do wszystkich (...)  »
Kontrola biura rachunkowego pod kątem zgodności z RODO przeprowadzona przez administratora
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019, strona 4
Biuro rachunkowe działa na podstawie umów powierzenia zawieranych z klientami. Jeden z klientów zapowiedział przeprowadzenie w biurze kontroli zasad przestrzegania bezpieczeństwa ochrony danych. Czy ma (...)  »
Kara za brak możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019, strona 3
Prezes UODO nałożył kolejną karę pieniężną. Tym razem na spółkę, która zajmuje się przetwarzaniem danych, zarządzaniem stronami internetowymi (hostingiem), działalnością agencji reklamowych, centrów telefonicznych, doradztwem (...)  »
Oświadczenia członków rodziny pracownika na potrzeby ZFŚS a RODO
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019, strona 18
W jednostce działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zasadniczo zbieramy od pracowników oświadczenia o ich stanie zdrowia i sytuacji materialnej. Jak powinniśmy postępować w przypadku przetwarzania (...)  »
Zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej nie dla osób trzecich
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 16
Dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. To zaś oznacza, że (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 15
Jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty i województwa, działające w ramach obsługujących ich urzędów przetwarzają dane osobowe zarówno w formie papierowej, jak i w systemach (...)  »
Pozyskiwanie danych na potrzeby statystyki musi być zgodne z RODO
Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 07.11.2019, strona 2
W związku z pojawiąjącymi się wątpliwościami w procesie pozyskiwania danych osobowych na potrzeby programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019, prowadzonego przez Główny Urząd (...)  »
Udostępnienie sprawozdania finansowego spółki a RODO
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 04.11.2019, strona 18
Jesteśmy spółką z o.o. Czy możemy udostępnić sprawozdanie finansowe firmy studentowi, który chce je wykorzystać do pisania pracy magisterskiej? Sprawozdanie składaliśmy elektronicznie. Czy przepisy dotyczące (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.