Obsługą podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym i społecznym zajmuje się tak jak dotychczas 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Zmienił się jednak model ich działania. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy stał się wyspecjalizowanym urzędem skarbowym o zasięgu krajowym. Podlegają pod niego - poza m.in. podatkowymi grupami kapitałowymi, bankami czy mającymi siedzibę na terytorium Polski spółkami publicznymi - wszystkie osoby prawne i jednostki organizacyjne (...)