Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 23 kwietnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2021 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 122.361 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 26.04.2021 r.
 • Składki ZUS za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • Ochrona danych osobowych w zakładach pracy
czwartek - 29.04.2021 r.
 • Rozliczanie VAT w interpretacjach organów podatkowych
 • Spółka cywilna w postępowaniach przed organami i sądami
wtorek - 04.05.2021 r.
 • Sankcje za nieprzekazanie i błędy w JPK
 • Rozliczanie wpłat na PFRON
czwartek - 06.05.2021 r.
 • Udzielanie i rozliczanie urlopu wypoczynkowego
 • Restrukturyzacja czy upadłość spółki - sposoby ratowania biznesu
23.04.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2021 r. - kierownicy agencji wykonawczych
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2021 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
26.04.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za marzec 2021 r. - Prezes ZUS
Rachunkowość dla każdego
BIEŻĄCY NUMER
POPRZEDNIE NUMERY
Przykładowe zapisy w polityce rachunkowości (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 12
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, są zobowiązane do opracowania dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. Tworzy się ją biorąc pod (...)  »
Koszty usług budowlanych tylko w zespole 4
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 13
Niektóre firmy świadczące usługi budowlane prowadzą rachunek kosztów podstawowej działalności operacyjnej wyłącznie w zespole 4. Jest to uproszczony rachunek kosztów. W takim przypadku, aby właściwie (...)  »
Czy stowarzyszenie może prowadzić księgę podatkową?
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 13
Niewielkie stowarzyszenie rozpoczyna działalność statutową. Czy może założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów? NIE. Księgę podatkową prowadzą osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne osób (...)  »
Problemy z uzyskiwaniem należności i związana z nimi ewidencja księgowa
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 12
Należności wynikające z transakcji handlowych w księgach rachunkowych ewidencjonuje się na kontach rozrachunkowych. W obecnych czasach jednostki mogą mieć trudności ze ściągalnością swoich należności z (...)  »
Ustalenie rocznego dochodu na podstawie księgi
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 13
W połowie 2020 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej, z której podatek dochodowy rozliczam w oparciu o księgę podatkową. Na dzień 31 grudnia 2020 r. sporządziłem (...)  »
Przestój z powodu epidemii a bilansowe odpisy amortyzacyjne od maszyn produkcyjnych
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 13
Z powodu absencji wielu pracowników na skutek pandemii COVID-19 (izolacja, kwarantanna, sprawowanie opieki nad dziećmi przedszkolnymi) zawiesiliśmy produkcję. Czy w okresie przestoju można dokonywać odpisów (...)  »
Obowiązek wskazania podstawy prawnej w nocie podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 13
Sporządzamy sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Jesteśmy spółką z o.o., więc jako podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych jesteśmy (...)  »
Nowe ostateczne terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 12
Ministerstwo Finansów postanowiło przesunąć ostateczne terminy m.in. na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2020 r. Początkowo regulacje dotyczące wydłużenia tych terminów miały dotyczyć tylko (...)  »
Inwestycja w obcym środku trwałym a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 13
Wynajmowaną halę zaadaptowaliśmy na potrzeby prowadzonej działalności m.in. wydzieliliśmy pomieszczenia sanitarne oraz socjalne. Kwota poniesionych na ten cel wydatków wyniosła ponad 50.000 zł. Jak rozliczyć (...)  »
Ujęcie w księdze podatku od nieruchomości płaconego w ratach
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 13
W lutym 2021 r. otrzymałem z urzędu gminy decyzję w sprawie podatku od nieruchomości za 2021 r. dotyczącego hali produkcyjnej stanowiącej środek trwały. Kwota podatku (...)  »
Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym za 2020 r. w przypadku stosowania w 2021 r. 9% stawki CIT
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 13
W 2020 r. opłacaliśmy CIT stosując 19% stawkę podatku. Czy przy zastosowaniu ww. stawki należy naliczyć także podatek odroczony na 31 grudnia 2020 r. przyjmując, (...)  »
Koszty usług pokryte refundacją w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 13
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych spółki z o.o. koszty dotyczące usług szkolenia pracowników, które następnie zostały jednostce zrefundowane? (…) (…) Wydatki na zakup (...)  »
Ewidencja sprzedaży samochodu osobowego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 12
Gdy jednostka dokonuje sprzedaży firmowego samochodu osobowego stanowiącego jej środek trwały, powinna wyksięgować go z ewidencji bilansowej. W księgach rachunkowych koszty i przychody związane z (...)  »
Koszty pośrednie (wydziałowe) przy usługach budowlanych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 13
Świadczymy usługi budowlane, ewidencję prowadzimy na kontach zespołu 4 i 5. W ramach zespołu 5 mamy wydzielone na każdy kontrakt koszty bezpośrednie. W zespole 5 (...)  »
Potwierdzanie przyjęcia dokumentów od klientów biura rachunkowego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 13
Prowadzę biuro rachunkowe. W jaki sposób potwierdzać odebranie dokumentów do księgowania od klienta? Niektórzy klienci przychodzą z własną książką korespondencyjną do podpisu, ale są też (...)  »
Ujęcie w księdze skonta otrzymanego po zapłacie za zakupione towary
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 13
W lutym br. zakupiliśmy towary handlowe i ujęliśmy ten zakup na podstawie otrzymanej faktury w księdze podatkowej. Uregulowaliśmy zapłatę za fakturę we wcześniejszym terminie i (...)  »
Produkcja w przypadku ewidencji kosztów wyłącznie w zespole 4
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 12
Rozliczanie działalności produkcyjnej wyłącznie w zespole 4 jest dużym uproszczeniem ewidencyjnym, pociągającym za sobą znaczne ograniczenie informacji, które jednostka może uzyskać z ksiąg rachunkowych. Dlatego (...)  »
Utrata zadatku w księgach
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 13
Pod koniec marca 2021 r. podjęliśmy decyzję o rezygnacji z zakupu maszyny produkcyjnej, na poczet którego w styczniu 2021 r. wpłaciliśmy producentowi zadatek, co udokumentowano (...)  »
Koszty usług prawnych w księdze
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 13
Po przeprowadzonej w mojej firmie przez urząd skarbowy kontroli skorzystałem z pomocy prawnej doradcy podatkowego. Czy wydatki na tę usługę, na podstawie otrzymanej faktury, mogę (...)  »
Korekta w księgach rachunkowych błędu z 2018 r. dotyczącego wynagrodzenia pracownika
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 13
Po kontroli ZUS zakończonej w marcu 2021 r. (po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r.) stwierdzono, że zawarta w 2018 r. umowa o pracę była (...)  »
ZFŚS w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 12
Niektóre jednostki są zobowiązane do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), pozostałe mogą utworzyć go dobrowolnie. Środki tego Funduszu można przeznaczyć na finansowanie działalności socjalnej. (...)  »
Rozliczenie w księgach nabycia i sprzedaży wierzytelności obcych
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 13
Spółka nabyła wierzytelność od innego podmiotu za kwotę niższą od jej wartości nominalnej. W wyniku działań windykacyjnych na rachunek bankowy otrzymano spłatę tylko części należności. (...)  »
Korekta błędnie ujętej refundacji po sporządzeniu sprawozdania za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 13
Spółka z o.o. w 2019 r. otrzymała refundację zakupu środka trwałego. Błędnie ujęto tę kwotę na koncie pozostałych przychodów operacyjnych zamiast na koncie rozliczeń międzyokresowych (...)  »
Mikropożyczka ze środków Funduszu Pracy a księga podatkowa
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 13
Otrzymałem mikropożyczkę z Funduszu Pracy w związku z pandemią na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Prawdopodobnie zostanie ona umorzona. W jaki sposób ująć pożyczkę, sfinansowane (...)  »
Czego kierownictwo jednostki może dowiedzieć się z bilansu?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 12
Roczne sprawozdanie finansowe to raport będący efektem pracy księgowych, służący przedstawieniu całorocznej działalności jednostki. Raport ten służy do komunikacji firmy z otoczeniem, umożliwia rozliczenie kierownictwa (...)  »
Utworzenie odpisu aktualizującego należność w księdze
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 13
W marcu 2021 r. dowiedziałem się, że kontrahent zalegający od prawie roku z zapłatą za usługę został postawiony w stan likwidacji. Chcę utworzyć odpis aktualizujący (...)  »
W której kolumnie księgi ująć przychód ze sprzedaży materiałów?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 13
Prowadzę firmę remontowo-budowlaną, z której dochód rozliczam w oparciu o księgę podatkową. W marcu 2021 r. sprzedałem farby zakupione w 2020 r., które miały zostać (...)  »
Wycena nieruchomości inwestycyjnej w sprawozdaniu spółki postawionej po dniu bilansowym w stan likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 13
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. nasza spółka posiadała nieruchomość inwestycyjną wycenianą według wartości godziwej. (…) W lutym 2021 r. nieruchomość sprzedaliśmy za cenę (...)  »
Skutki otrzymania rabatu potransakcyjnego na przełomie lat obrotowych
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 13
W styczniu 2021 r. otrzymaliśmy od kontrahenta faktury korygujące, które dotyczą udzielenia rabatów cenowych od zakupów zrealizowanych w 2020 r. Czy nasz koszt własny sprzedaży (...)  »
Dodatkowe sprawozdania sporządzane łącznie ze sprawozdaniem finansowym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 12
UWAGA! Zmiana terminów ( czytaj więcej ) Wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym niektóre jednostki muszą sporządzić sprawozdanie na temat informacji niefinansowych lub sprawozdanie z płatności (...)  »
Korekta sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 13
W 2021 r. zakończyła się kontrola skarbowa w naszej spółce z o.o. Wykazała ona zaniżenie podatku dochodowego za 2019 r. W momencie otrzymania decyzji sprawozdanie (...)  »
Zaliczka na pdof a księga
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 13
Rozpocząłem prowadzenie księgi podatkowej w 2021 r. Czy zaliczkę na podatek dochodowy ustalaną na podstawie zapisów dokonanych w księdze powinienem wpisywać do księgi? Podatek dochodowy (...)  »
Jak dekretować dowody elektroniczne?
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 13
Obecnie w księgowości mamy wiele dowodów w postaci elektronicznej. Czy powinniśmy je drukować, by dokonać na nich dekretacji (byłoby to uciążliwe)? Jak prawidłowo dokonywać dekretacji (...)  »
Dodatkowe sprawozdania sporządzane łącznie ze sprawozdaniem finansowym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 12
UWAGA! Zmiana terminów ( czytaj więcej ) Wraz ze sprawozdaniem finansowym niektóre jednostki muszą sporządzić inne sprawozdania, które nie wchodzą w skład sprawozdania finansowego. Zasady (...)  »
Ewidencja rozliczenia niedoborów inwentaryzacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 13
Podczas inwentaryzacji wykazano niedobór towarów sypkich, które podczas przygotowania do sprzedaży są przesypywane do mniejszych opakowań. Czy można uznać stwierdzone niedobory za ubytki naturalne? Jeśli (...)  »
Prezentacja w bilansie VAT naliczonego do odliczenia w następnym okresie
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 13
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. na koncie 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie" pozostawała kwota podatku naliczonego do odliczenia w następnym miesiącu. Jak (...)  »
Współpraca z klientami biura w sprawie oznaczeń GTU
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 13
W związku ze zmianami wprowadzonymi od 1 października 2020 r. klienci powinni przekazywać biuru rachunkowemu informacje pozwalające m.in. na właściwe wykazanie kodów GTU. W jaki (...)  »
Kompensata należności i zobowiązania a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 13
Naszemu odbiorcy wystawiliśmy fakturę za sprzedane towary. Z kolei on wykonał dla nas usługę i również wystawił fakturę. Sporządziliśmy dokument dotyczący rozliczenia wzajemnych należności i (...)  »
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2020 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 12
Po zatwierdzeniu roczne sprawozdanie finansowe wraz z wymaganymi dokumentami podlega złożeniu w określonej postaci i terminie odpowiednim instytucjom. Ich przekazanie następuje drogą elektroniczną. Forma i (...)  »
Ewidencja zakupu testów dla pracowników na COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 13
Nasza jednostka dobrowolnie finansuje pracownikom testy na COVID-19. Jak zaksięgować wydatki poniesione na nabycie tych testów? Czy należy je wyodrębnić w ewidencji księgowej? Wydatki na (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS za 2020 r., przyznane w 2021 r. - w księgach
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 13
Złożyliśmy wniosek o umorzenie składek ZUS za listopad 2020 r. na mocy przepisów tzw. tarczy antykryzysowej. Decyzję o zwolnieniu otrzymaliśmy dopiero w lutym 2021 r. (...)  »
Koszty energii z przełomu roku w księdze
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 13
Otrzymaliśmy fakturę za energię wystawioną 26 stycznia 2021 r. obejmującą rozliczenie za okres od 23 listopada 2020 r. do 22 stycznia 2021 r. Pod jaką (...)  »
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2020 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 12
UWAGA! Zmiana terminów ( czytaj więcej ) Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Natomiast jego (...)  »
Czy tworzyć rezerwy po otrzymaniu not obciążeniowych, które jednostka kwestionuje?
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 13
W listopadzie 2020 r. w magazynach spółki z o.o. wybuchł pożar. W związku z tym pożarem pod koniec grudnia 2020 r. zostały przesłane do spółki (...)  »
Nadpłacone zaliczki na podatek dochodowy w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 13
Spółka z o.o. opłacała zaliczki na podatek dochodowy w trakcie 2020 r. Na koniec tego roku okazało się, że kwota zapłaconych zaliczek przekracza wartość podatku (...)  »
Towary przekazane na ekspozycję
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 13
Prowadzimy sklep. Przekazujemy część zakupionych towarów na ekspozycję sezonową, w witrynie sklepu. Zdarza się, że ze względu m.in. na działanie promieni słonecznych czy zakurzenie towary (...)  »
Zdarzenia po dniu bilansowym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 12
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy jednostka może otrzymać informacje o zdarzeniach wpływających na dane przedstawione w tym sprawozdaniu. Nie może ich uwzględnić (...)  »
Ewidencja księgowa opłaty od środków spożywczych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 13
Od stycznia 2021 r. nasza firma jest zobligowana do naliczania i zapłaty tzw. opłaty cukrowej. W jaki sposób powinniśmy jej wartość ujmować w księgach rachunkowych? (...)  »
Ujęcie w księdze usług obróbki materiałów
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 13
W ramach prowadzonej działalności produkuję meble na wymiar. Zakupiłem płyty mdf na potrzeby wykonania szafy. Na fakturze za ich zakup ujęto również koszty wykonania usługi (...)  »
Opóźnienia w przekazywaniu dokumentów przez klientów biura
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 13
Prowadzę biuro rachunkowe i mam kłopot z usystematyzowaniem comiesięcznych prac. Dokumenty księgowe dotyczące danego miesiąca zazwyczaj spływają od klientów z opóźnieniem, rzadko kto dostarcza je (...)  »
Zdarzenia po dniu bilansowym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 12
UWAGA! Zmiana terminów ( czytaj więcej ) Po sporządzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy mogą wystąpić zdarzenia wpływające na dane wykazane w tym sprawozdaniu. (...)  »
Ujęcie w księgach i bilansie pożyczki od udziałowca
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 13
Ze względu na trudności finansowe udziałowiec spółki z o.o. (osoba fizyczna) udzielił jej w listopadzie 2020 r. pożyczki na bieżącą działalność. Zgodnie z zawartą umową (...)  »
Ewidencja nabycia towarów na przełomie roku w księdze
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 13
Prowadzimy księgę podatkową. Jak powinniśmy ująć w niej koszty zakupu towarów handlowych na przełomie roku? Chodzi tu o sytuacje, gdy towar został dostarczony w grudniu (...)  »
Podpisywanie sprawozdania finansowego i odpowiedzialność za sprawozdanie
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 12
UWAGA! Zmiana terminów ( czytaj więcej ) Sprawozdanie finansowe powinien podpisać kierownik jednostki i osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Ponieważ sprawozdanie finansowe jest obecnie (...)  »
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych dotyczących 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 13
Inwentaryzację składników majątku przeprowadza się w celu zweryfikowania danych z ksiąg rachunkowych ze stanem rzeczywistym. Jeśli prace inwentaryzacyjne dotyczące 2020 r. wykazały różnice pomiędzy stanem (...)  »
Uregulowanie należności na przełomie roku a różnice kursowe w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 13
W grudniu 2020 r. sprzedałem towary kontrahentowi z Niemiec. Wystawiona w grudniu 2020 r. faktura sprzedaży wyrażona w euro została uregulowana w lutym 2021 r. (...)  »
Uproszczone sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 12
Wzór uproszczonego sprawozdania finansowego zamieszczonego w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych. Uwzględniono w nim specyfikę działalności takich jednostek (...)  »
Księgowania dotyczące refundacji z PUP na doposażenie miejsca pracy
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 13
Spółka otrzymała z PUP refundację na doposażenie miejsca pracy - zakup środka trwałego. Zakupu dokonano w grudniu 2020 r. i od razu przyjęto środek trwały (...)  »
Ujęcie w księdze podatkowej sprzedaży w systemie VAT marża
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 13
Rozpoczynam sprzedaż towarów używanych rozliczaną w systemie VAT marża. Będę ujmować ją w kasie fiskalnej (jako sprzedaż 0%, tzw. zero techniczne), a gdy klient tego (...)  »
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 12
Podmioty, które przyjęły status jednostki małej, w ramach stosowanych ułatwień mogą sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości. Przy czym (...)  »
Środki pieniężne na rachunku VAT w sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 13
Zapłatę należności otrzymujemy z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jak wykazać środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według załącznika nr 1 do (...)  »
Odsetki od kredytu na zakup środka trwałego w księdze
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 13
Podatnik zaciągnął kredyt na zakup środka trwałego. Jak rozliczać w księdze podatkowej odsetki od tego kredytu? Jeżeli prowizje i odsetki związane z zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego (...)  »
Niezłożenie przez klienta oświadczenia podatkowego a odpowiedzialność biura
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 13
W ramach biura rachunkowego usługowo prowadzę księgi rachunkowe. Mój klient postanowił zmienić w 2019 r. formę opodatkowania z zasad ogólnych na podatek liniowy. W taki (...)  »
Uproszczone sprawozdanie jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 12
Niektóre jednostki zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego, po spełnieniu wymogów określonych w ustawie o rachunkowości, mogą skorzystać z ułatwień i przygotować to sprawozdanie w uproszczonym (...)  »
Rozliczenie dotacji na kapitał obrotowy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 13
W 2020 r. podatnik złożył wniosek do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i otrzymał wsparcie na kapitał obrotowy. Jak powinien był ująć tę dotację i wydatki (...)  »
Niedobory po spisie z natury
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 13
W 2020 r. i obecnie rozliczamy się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej. Prowadzimy ewidencję magazynową. Po sporządzeniu spisu z natury na koniec 2020 (...)  »
Umorzenie pożyczki otrzymanej w związku z COVID-19 w księgach i sprawozdaniu jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 13
Jestem przedsiębiorcą prowadzącym samodzielnie działalność gospodarczą, zobowiązanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rachunek zysków i strat sporządzam w wariancie porównawczym. W 2020 r. otrzymałem pożyczkę w (...)  »
Czy paliwo zatankowane do baków samochodów podlega inwentaryzacji?
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 13
Prowadzimy działalność transportową. Zakupione paliwo tankowane jest bezpośrednio do baków samochodów ciężarowych. Wartość paliwa z faktury księgujemy w koszty zużycia materiałów w dniu zakupu. Nie (...)  »
Rachunek przepływów pieniężnych
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 12
Roczne sprawozdanie finansowe jednostek podlegające obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską musi zasadniczo zawierać rachunek przepływów pieniężnych. Stanowi on wyjaśnienie źródeł zwiększenia lub zmniejszenia stanu środków (...)  »
Wycena bilansowa jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 13
Podmioty nabywające jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym muszą dokonać wyceny tych aktywów finansowych nie później niż na dzień bilansowy. Metoda tej wyceny zależy od przepisów (...)  »
Prezentacja w bilansie zobowiązania wobec PFRON
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 13
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. na koncie rozrachunkowym z PFRON figurowało saldo stanowiące wartość należnej wpłaty na PFRON, której termin wymagalności przypadał w (...)  »
Przekazanie towarów na potrzeby firmy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 13
Prowadzę działalność handlową w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych, z której dochód rozliczam na podstawie księgi podatkowej. W lutym 2021 r. na potrzeby odświeżenia firmowego magazynu (...)  »
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 12
Jednym z elementów rocznego sprawozdania finansowego jednostek, których sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską, jest zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Dostarcza ono (...)  »
Prezentacja niewniesionych wkładów w bilansie spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 13
Spółka z o.o. powstała pod koniec grudnia 2020 r. Założono ją w trybie S24. Do końca roku wspólnicy nie wnieśli wszystkich zadeklarowanych wkładów pieniężnych odpowiadających (...)  »
Sprzedaż laptopa a zapisy w ewidencji wyposażenia
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 13
W lutym 2021 r. sprzedałem laptopa, którego zakupiłem w 2018 r. Ze względu na wartość początkową (4.500 zł) został on wtedy zaliczony do wyposażenia i (...)  »
Zamknięcie ksiąg rachunkowych dla celów podatkowych w spółce komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 13
Rok obrotowy spółki komandytowej równy jest kalendarzowemu. Uzyskamy status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r., a na dzień 30 (...)  »
Informacja dodatkowa (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 12
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać dane uzupełniające i wyjaśnienia do poszczególnych pozycji pozostałych elementów sprawozdania finansowego. Są one ich liczbowo-opisowym uszczegółowieniem, wyjaśnieniem i rozszerzeniem. (...)  »
Ujęcie w księgach biura faktury za usługę z przełomu roku
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 13
Biuro rachunkowe w umowach o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych przyjęło okres rozliczeniowy od 21. dnia jednego miesiąca do 20. dnia następnego. Wystawiło więc fakturę za (...)  »
Ewidencja w księgach podatku od sprzedaży detalicznej
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 13
Jesteśmy jednostką zobowiązaną do opłacania podatku od sprzedaży detalicznej. W jaki sposób i na jakim koncie powinniśmy ujmować w księgach rachunkowych kwotę tego podatku? Podatek (...)  »
Jakie spółki osobowe mogą prowadzić księgę podatkową?
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 13
Zamierzamy otworzyć działalność gospodarczą w formie spółki osobowej prawa handlowego. Jednym ze wspólników będzie osoba prawna. Czy spółka taka będzie mogła prowadzić księgę podatkową? NIE. (...)  »
Informacja dodatkowa (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 12
Integralną częścią sprawozdania finansowego jest informacja dodatkowa. Składa się ona zasadniczo z dwóch elementów, tj. z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień. (...)  »
Ujęcie w bilansie wypłat na poczet zysku za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 13
W spółce osobowej wspólnicy dokonywali w 2020 r. zaliczkowych wypłat na poczet zysku. Po zakończeniu roku okazało się, że wypłaty te znacznie przekroczyły zysk. Jak (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.