Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 26 marca 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2023 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 74.532 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 27.03.2023 r.
 • Firmowe rozliczenia związane z majątkiem trwałym
czwartek - 30.03.2023 r.
 • Zmiany w VAT w 2023 roku
 • Ulgi podatkowe przy nowych inwestycjach
poniedziałek - 03.04.2023 r.
 • Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w praktyce
czwartek - 06.04.2023 r.
 • Tworzenie i rezygnacja z regulaminów zakładowych
 • Zgłoszenia do CRBR w 2023 r. i zasady ich weryfikacji
27.03.2023 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za luty 2023 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za luty 2023 r. - Prezes KRUS
28.03.2023 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za luty 2023 r. - dysponent części 77
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za luty 2023 r. - dysponent części 87
31.03.2023 r. (piątek) mija termin:
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
pokaż fragmenty artykułów
BIEŻĄCY NUMER
Zmiany w urlopach rodzicielskich i innych uprawnieniach
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 1
Sejm na posiedzeniu w dniu 9 marca 2023 r. uchwalił ostateczną wersję ustawy nowelizującej Kodeks pracy w zakresie urlopów z tytułu rodzicielstwa i wielu innych (...) »
VAT przy wycofaniu środka trwałego z działalności
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 6
W praktyce dość często zdarza się, że podatnik wycofuje z działalności gospodarczej środek trwały, przeznaczając go na potrzeby osobiste. Czynność ta powoduje określone konsekwencje w (...) »
Sprawozdanie finansowe za 2022 r. trzeba sporządzić do 31 marca 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 1
W jednostkach, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, ostatecznym terminem na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2022 r. jest 31 marca 2023 r. Zgodnie (...) »
Rozliczenie opłat środowiskowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 1
W dniu 31 marca 2023 r. mija termin na dokonanie rozliczenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska należnych za 2022 r. Opłaty te należy naliczyć (...) »
Ubezpieczenia i składki za pomagającego w firmie członka rodziny
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 14
Generalnie członek rodziny pomagający przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczej jest uznawany za osobę współpracującą. Podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS na zasadach przewidzianych dla (...) »
Spóźniona faktura kosztowa w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 13
Prowadzę księgę podatkową metodą uproszczoną. W marcu 2023 r., po zamknięciu księgi za luty 2023 r., otrzymałem fakturę za usługę remontową wystawioną w lutym 2023 (...) »
Wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku a składka zdrowotna
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 8
Na koniec marca 2023 r. pracownik otrzyma wynagrodzenie chorobowe (w niskiej kwocie) oraz zasiłek chorobowy. Program kadrowo-płacowy wprawdzie nalicza w tym przypadku składkę zdrowotną od (...) »
Problemy z ujmowaniem w kosztach pracowniczego ZUS
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 3
Od 1 stycznia 2023 r. zarówno na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku dochodowego od osób prawnych warunkiem ujęcia składek na ubezpieczenia (...) »
Odpisy amortyzacyjne w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 21
Amortyzacji podlegają składniki majątku ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wartość odpisów amortyzacyjnych ujmowana jest w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (...) »
Okres przerwy w pracy w drukach ZUS w czasie przeprowadzania badań kontrolnych
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 20
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w związku z chorobą przez kilka miesięcy był nieobecny w pracy. W dniu powrotu do pracy, tj. 22 (...) »
Waloryzacyjny wzrost kwot wolnych od potrąceń
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 9
Świadczenia wypłacane przez ZUS, podobnie jak inne osiągane przychody, podlegają egzekucjom i potrąceniom. Poprzez analogię m.in. do uzyskiwanego wynagrodzenia za pracę wobec tych należności ustawodawca (...) »
Termin na złożenie rezygnacji z uczestnictwa w PPK przez nowo zatrudnionego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 22
W firmie z początkiem kwietnia br. zostanie zatrudniony nowy pracownik. Mamy wdrożone pracownicze plany kapitałowe. W jakim terminie nowo zatrudniona osoba powinna złożyć ewentualną deklarację (...) »
Podział środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 3
ZUS prowadzi dla ubezpieczonego konto, na którym są ewidencjonowane m.in. informacje o zwaloryzowanej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających odprowadzeniu do ofe (...) »
Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 2
1 stycznia 2023 r. WERYFIKOWANIE OPINII W INTERNECIE Od 2023 r. każdy przedsiębiorca, który udostępnia opinie na swojej stronie internetowej, musi informować, jak weryfikuje ich (...) »
Składki ZUS od wypłaconych świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 8
Pracodawca nalicza za zatrudnione osoby składki ZUS od przychodu w rozumieniu przepisów o pdof osiąganego ze stosunku pracy. Niektóre przychody pracownicze mogą być jednak zwolnione (...) »
Przeróbki w samochodzie osobowym bez akcyzy
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 3
Jeśli dokonana przebudowa samochodu nie doprowadziła do zmiany rodzaju tego pojazdu na samochód osobowy, bowiem samochód zarówno przed, jak i po dokonanych zmianach jest samochodem (...) »
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 2
W dniu 16 marca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz. (...) »
Zmiana urządzeń księgowych a koszty podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 5
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadził w 2022 r. książkę przychodów i rozchodów, rozliczając koszty metodą uproszczoną. Od 2023 r. podatnik przeszedł na księgi rachunkowe. W (...) »
Powoływanie fundacji rodzinnych od maja 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 18
W Polsce duża liczba przedsiębiorstw to firmy rodzinne. Wiele z nich mierzy się lub będzie się mierzyć w niedalekiej przyszłości z koniecznością przekazania majątku następcom (...) »
Blokowanie numeru PESEL
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 2
Kradzież tożsamości to problem, z którym mamy styczność coraz częściej. Osoby o nieuczciwych zamiarach w przebiegły sposób starają się wyłudzić dane osobowe, czego skutkiem może (...) »
Badania wstępne po 2-miesięcznej przerwie w zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 7
Zatrudnialiśmy pracownicę na stanowisku robotniczym do dnia 31 stycznia 2023 r. Od 1 kwietnia 2023 r. zamierzamy zatrudnić ją ponownie na to samo stanowisko. Czy (...) »
Wsparcie o charakterze bezzwrotnym i w formie pożyczki z KPO
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 15
Bezzwrotne wsparcie z KPO na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych obejmuje m.in. wyposażenie szkół w laboratoria, modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych, program wspierania działalności (...) »
Zdrowotne w PIT-36L
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 3
Osoba fizyczna w 2022 r. w spółce jawnej korzystała z podatku liniowego i opłaciła w tej działalności składki zdrowotne w kwocie 8.000 zł. Ponadto jako (...) »
Profilaktyczne badanie trzeźwości jako fakultatywne rozwiązanie dla pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 7
W regulaminie pracy jest zapis o zakazie spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających oraz o karach za nieprzestrzeganie tych zasad. Czy w związku z tym (...) »
Obniżone odsetki od zaległości podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 10
Muszę złożyć korektę PIT-36 za 2021 r. To już druga korekta tego zeznania podatkowego. Korekta wykazała zaległość podatkową w wysokości ponad 2.000 zł. Czy mogę (...) »
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 24
STAWKA VAT DO SPRZEDAŻY BILETÓW W TRANSPORCIE PASAŻERSKIM Generalną zasadą jest opodatkowanie towarów i usług stawką podstawową, która w 2023 r. wynosi 23%. Dla pewnych (...) »
Wykreślenie służebności z księgi wieczystej
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 23
Nieruchomość, której stałem się właścicielem, jest obciążona służebnością gruntową. Była ona ustanowiona blisko 30 lat temu. Nie jest ona wykonywana od kilkunastu lat z uwagi (...) »
Weszły w życie przepisy
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 24
21 marca 2023 r. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. (...) »
Ważne terminy
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 2
27.03.2023 r. (poniedziałek) mija termin: wpłaty za luty 2023 r.: podatku VAT podatku akcyzowego oraz złożenia deklaracji dla podatku akcyzowego złożenia za luty 2023 r.: (...) »
Jak przygotować się na badanie sprawozdania finansowego za 2022 r.?
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 12
Trwa okres sporządzania sprawozdań finansowych. Dla części jednostek trwa również - lub wkrótce się rozpocznie - procedura badania sporządzonego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Kto (...) »
Moment zaliczenia opłat leasingowych do kosztów podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 5
W sierpniu 2022 r. spółka z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego paneli fotowoltaicznych. Poniosła opłatę wstępną i 4 raty leasingowe. Bilansowo koszt wytworzonych kWh odnoszony (...) »
Ubezpieczenie zdrowotne
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 3
Pracownik wystąpił z wnioskiem o zgłoszenie niepracującej żony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Wskazał, że jest ona zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, (...) »
Praca administracyjno-biurowa w godzinach nocnych
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 7
W związku z zawarciem zagranicznego kontraktu wystąpiła potrzeba, aby kilku pracowników z działu informatycznego pracowało w porze nocnej przez dwa miesiące. Chodzi o obsługę tego (...) »
Śmierć pracownika a odprawa pośmiertna
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 22
Zmarła pracownica zatrudniona u nas na umowę o pracę. Była ona wdową i miała jedną dorosłą córkę (50-letnią). Czy w tym przypadku córce zmarłej przysługuje (...) »
Obowiązek złożenia wniosku upadłościowego
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 4
Od kilkunastu lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Pod koniec 2022 r. zacząłem mieć problemy finansowe, a w bieżącym miesiącu nie będę w stanie uregulować swoich (...) »
Doliczanie okresu wychowywania dzieci do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 22
Zamierzam się ubiegać o przyznanie powszechnej emerytury. Wiem, że obecnie osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci, mogą liczyć na dodatkowe świadczenie, zwane "Mama 4+". (...) »
POPRZEDNIE NUMERY
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 1
Po zakończeniu roku kalendarzowego osoby prowadzące pozarolniczą działalność mają obowiązek dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców opłacających podatek na zasadach ogólnych (tj. (...)  »
Dwie umowy a wpłata do PPK
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 22
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę jest uczestnikiem PPK. W kwietniu br. zostanie z nim zawarta umowa zlecenia (podlegająca obowiązkowym składkom ZUS). Czy wpłaty (...)  »
Zmiana stanowiska w sprawie ujęcia spóźnionych faktur w księdze
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 1
Spóźnione faktury kosztowe mogą zostać ujęte w księdze podatkowej pod datą ich otrzymania. Należy wpisać je do księgi do końca roku podatkowego, w którym koszt (...)  »
Różnice remanentowe a składka zdrowotna niektórych przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 1
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które opłacają podatek dochodowy z prowadzonej działalności według skali podatkowej, podatek liniowy i ewentualnie IP Box, naliczają za siebie składkę zdrowotną (...)  »
Podpisanie sprawozdania finansowego za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 12
Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego kończy prace dotyczące jego sporządzenia. Na co zwrócić uwagę, aby ta ostatnia czynność związana z rocznym zamknięciem ksiąg była wykonana poprawnie? (...)  »
Wyjaśnienia resortu rodziny w sprawie pracy zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 1
Zbliża się termin wejścia w życie przepisów Kodeksu pracy dotyczących pracy zdalnej. Zaczną one obowiązywać od 7 kwietnia 2023 r. i zastąpią dotychczasowe regulacje dotyczące (...)  »
Kto może rozliczyć swój PIT w sposób preferencyjny?
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 4
Podstawową regułą dokonywania rocznych rozliczeń z fiskusem na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych jest składanie przez podatników tego podatku korzystających ze skali podatkowej indywidualnych (...)  »
Warunki wykonywania pracy zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 15
Z dniem 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej, wprowadzone do Kodeksu pracy. Normują one m.in. tryb wprowadzania pracy zdalnej w (...)  »
Pracownicy mogą składać rezygnacje z PPK
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 1
Z początkiem marca 2023 r. ruszył autozapis do pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Wszystkie osoby nim objęte, które nie chcą przystąpić do programu, mogą od 1 (...)  »
Kiedy trzeba przekazać dane księgowe w formie JPK?
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 10
Organy podatkowe - niezależnie od istnienia wymogu składania przez podatników JPK_V7M/JPK_V7K - mogą żądać udostępnienia w formie JPK ksiąg podatkowych prowadzonych przy użyciu programu komputerowego. (...)  »
Rozszerzenie akt osobowych w związku z badaniami trzeźwości
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 1
Z dniem 21 lutego 2023 r. weszły w życie przepisy Kodeksu pracy dotyczące badania trzeźwości pracowników. Realizacja tych przepisów przez pracodawcę oznacza konieczność przygotowania określonych (...)  »
Zdarzenia po dniu bilansowym
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 12
Dzień kończący przyjęty rok obrotowy jest zarazem dniem bilansowym, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki. Jednak pewne sytuacje i zdarzenia, jakie zachodzą pomiędzy (...)  »
Rozliczanie krajowych odcinków podróży zagranicznej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 7
Praktycznie każda zagraniczna podróż służbowa składa się z odcinka lub odcinków krajowych oraz odcinka lub odcinków zagranicznych. Rozliczenie części zagranicznej nie sprawia raczej trudności interpretacyjnych, (...)  »
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostek małych
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 12
Podmioty, które spełniają warunki przewidziane w ustawie o rachunkowości dla jednostki małej, mogą znacząco zmniejszyć nakład prac związanych z przygotowaniem rocznego sprawozdania finansowego. Odpowiednie decyzje (...)  »
Aby sporządzić uproszczone sprawozdanie, potrzebna uchwała
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 1
Warunki dla jednostki mikro formułuje art. 3 ust. 1a i ust. 1b ustawy o rachunkowości, a dla jednostki małej art. 3 ust. 1c i ust. (...)  »
Ostatnie sprawdzenia związane z zamknięciem ksiąg za 2022 rok (checklista)
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 12
Roczne sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2022 r. należy sporządzić do 31 marca 2023 r. W kilku poprzednich latach z powodu trudnej sytuacji gospodarczej (...)  »
Złożenie deklaracji o rezygnacji z PPK z powodu autozapisu
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 21
W związku z autozapisem do PPK kilku pracowników musi w marcu br. podjąć decyzję o uczestnictwie w PPK. Większość z nich poinformowała mnie, że nadal (...)  »
Obowiązek podatkowy w VAT od zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 6
Wystawiłem kontrahentowi fakturę zaliczkową (na poczet dostawy towaru) w dniu 25 stycznia 2023 r. Należność tytułem zaliczki wpłynęła na moje konto w dniu 2 lutego (...)  »
Planowane zmiany w VAT od 1 kwietnia 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 14
Obecnie w Sejmie RP znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3025), tzw. SLIM VAT 3. Proponowane (...)  »
Problemy księgowe firm na estońskim CIT
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 14
Spółka opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek, czyli tzw. estońskim CIT, nie odprowadza podatku dochodowego do momentu wypłaty dywidend, chyba że wystąpią ukryte zyski, wydatki niezwiązane (...)  »
"Czynny żal" nie zawsze chroni sprawcę przed karą
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 10
"Czynny żal" pozwala uniknąć kary za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Musi być jednak dokonany z zachowaniem ustawowych wymogów co do treści, formy i (...)  »
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 12
Jednostki mikro mogą sporządzać sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości. Mogą też skorzystać z możliwości przedstawienia tylko wybranych części sprawozdania finansowego (...)  »
Sprawozdanie z działalności i inne sporządzane wraz ze sprawozdaniem finansowym
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 12
Niektóre jednostki oprócz sprawozdania finansowego sporządzają jeszcze dodatkowe sprawozdania nakazane przepisami ustawy o rachunkowości. Jednym z nich jest sprawozdanie z działalności przygotowywane przez kierownictwo jednostki. (...)  »
Ekstra profity zleceniobiorcy w rozliczeniu podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 5
Umowa zlecenia od lat stanowi najpopularniejszą z umów cywilnoprawnych. Zawarte w niej postanowienia coraz częściej oprócz wynagrodzenia za wykonanie zlecenia przewidują otrzymanie przez zleceniobiorców szeregu (...)  »
Opłacanie składek na FP i FS za zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 8
Aby płatnik będący zleceniodawcą opłacał składki na FP i FS za osoby wykonujące umowę zlecenia, powinien posiadać status pracodawcy. Dodatkowo na obowiązek ich zapłaty za (...)  »
Nowe stanowisko MF w sprawie spóźnionych faktur
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 2
"(...) dowód stanowiący podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu uzyskania przychodu otrzymany przez podatnika lub przekazany do biura rachunkowego w późniejszym terminie może być zaksięgowany (ujęty) (...)  »
Wydłużono termin złożenia informacji ORD-U za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 1
Informacje o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U za 2022 r. należy złożyć do końca listopada 2023 r., a nie do 31 marca 2023 r. Przepisy (...)  »
Zapisy w księgach i odliczenie VAT od zakupu okularów dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 20
Pracownik pracujący przy monitorze ponad połowę dobowego czasu pracy ma zaświadczenie o konieczności używania okularów do pracy od lekarza z medycyny pracy. Firma pokryje mu (...)  »
Faktura zaliczkowa na usługi budowlane a VAT
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 6
Kontrahent wystawił mi fakturę zaliczkową w dniu 22 grudnia 2022 r. na ocieplanie budynku. Za fakturę zapłaciłem dopiero 2 lutego 2023 r. Kontrahent uważa, że (...)  »
Ulga dla młodych w objaśnieniach fiskusa
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 15
Zwolnienie z podatku dochodowego, nazywane popularnie ulgą dla młodych, funkcjonuje na gruncie pdof od 1 sierpnia 2019 r. Od samego początku istnienia tej preferencji zasady (...)  »
Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 14
Podatnik, który wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT, ma obowiązek odprowadzenia do budżetu podatku należnego od tych czynności. Aby prawidłowo i terminowo wykazać zobowiązanie podatkowe związane (...)  »
Umowa najmu między udziałowcem a spółką z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 17
Bazę lokalową dla działalności spółki z o.o. może stanowić także nieruchomość będąca własnością udziałowca spółki. Wspólnik może ją oddać spółce do korzystania na podstawie zawartej (...)  »
Czas pracy i urlopy w zadaniowym systemie czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 7
Zadaniowy system czasu pracy jest jednym z bardziej elastycznych sposobów organizacji pracy. Stosuje się go w razie realizowania zadań służbowych poza zwykłym rytmem zakładu pracy, (...)  »
Podatkowe rozliczenie należności zmarłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 5
Stosunek pracy może wygasnąć w związku ze śmiercią pracownika. Przeważnie na ten dzień pozostają przysługujące mu prawa majątkowe z tego tytułu - są to głównie (...)  »
Nota podatkowa
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 12
W dodatkowych informacjach i objaśnieniach sporządzanych według wzoru z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości należy przedstawić rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (...)  »
Nadpłacona składka zdrowotna a PIT-28 za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 4
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą, korzystając w niej od lat z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. W 2022 r. na potrzeby opłacania składek zdrowotnych przyjąłem tzw. uproszczoną podstawę (...)  »
Nakłady na wynajmowane mieszkanie a koszty podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 1
Wydatki na odnowienie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do wynajmowania, niezbędne do tego, aby stał się on zdatny do użytku, stanowią nakłady powiększające jego wartość początkową. Z (...)  »
Rozliczenie WDT w przypadku braku dokumentacji
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 6
Mam do wykazania fakturę z listopada 2022 r. w związku z dokonanym WDT, dla której do dzisiaj nie otrzymałam dokumentów potwierdzających ten wywóz. Czy fakturę (...)  »
Do 31 marca br. trzeba złożyć ZUS ZSWA
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 1
Jeżeli pracodawca zatrudnia pracowników, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r., przy wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jego obowiązkiem jest (...)  »
Wpływ ponownego zatrudnienia emeryta na prawo do emerytury i składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 20
W dniu 7 marca 2023 r. jeden z pracowników kończy powszechny wiek emerytalny. Wolą obu stron trwającego stosunku pracy jest dalsze zatrudnianie tego pracownika po (...)  »
Skutki w VAT zapłaty zaliczki na poczet WNT
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 6
W styczniu 2023 r. wpłaciłem zaliczkę przedsiębiorcy z Niemiec na poczet wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Kontrahent wystawił mi fakturę zaliczkową. Czy z tytułu wpłaconej zaliczki powstał (...)  »
Zwrot podatku VAT za gaz
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 6
Osoba wykorzystująca w gospodarstwie domowym jako główne źródło ciepła piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków ma możliwość uzyskania refundacji kwoty odpowiadającej (...)  »
Dokumentacja dotycząca badania trzeźwości w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 7
Duża część dokumentów odnoszących się do zatrudnienia pracownika jest przechowywana w aktach osobowych. Akta te są podzielone na części dotyczące trzech podstawowych etapów zatrudnienia oraz (...)  »
Udokumentowanie sprzedaży samochodu - środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 21
Firma sprzedaje osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej samochód - środek trwały kupiony z podatkiem VAT. Firma sprzedaż dla osób prywatnych ewidencjonuje w kasie fiskalnej. Sprzedaż samochodu (...)  »
ZUS pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 8
Obowiązkiem pracodawcy, który zatrudni osobę na podstawie umowy o pracę, jest zgłoszenie jej do ubezpieczeń w ZUS. Oprócz tego za każdy miesiąc kalendarzowy powinien rozliczać (...)  »
Przesłanki skorzystania z ulgi na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 1
Korekta podatku należnego z tytułu nieściągalnych wierzytelności jest uzależniona od terminu płatności ustalonego przez strony w umowie lub na fakturze oraz braku zapłaty w odpowiednim (...)  »
Odliczenie VAT z faktury od podmiotu wykreślonego z rejestru
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 6
W dniu 25 stycznia 2023 r. kupiłem do sklepu towar. Podczas księgowania dokumentu sprawdziłem, że sprzedawca w dniu 26 stycznia 2023 r. został wykreślony przez (...)  »
Ostatni dzwonek na rozliczenie inwentaryzacji za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 1
Jeśli podczas inwentaryzacji za 2022 r. ujawniono różnice inwentaryzacyjne, należy je wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych 2022 r. Przyczyny ich wystąpienia powinna ustalić komisja (...)  »
Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej w VAT
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 6
Sposób przeliczania na złote kwot wykazanych na fakturach, w sytuacji gdy kwoty te są podane w walutach obcych, został zawarty w art. 31a ustawy o (...)  »
Już w maju będzie można założyć fundację rodzinną
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 1
W dniu 21 lutego 2023 r. ogłoszona została w Dzienniku Ustaw (pod poz. 326) ustawa o fundacji rodzinnej. Wejdzie ona w życie po upływie 3 (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.