Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 28 listopada 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2023 r., godz. 12:12 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 30.11.2023 r.
 • Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
 • Świadczenia krótkoterminowe z ZUS i zasady ich przyznawania
poniedziałek - 04.12.2023 r.
 • Czas pracy w 2024 r.
czwartek - 07.12.2023 r.
 • Warunki korzystania z małego ZUS w 2024 r.
 • Funkcjonowanie jednego okienka w KRS od 10 grudnia 2023 r.
poniedziałek - 11.12.2023 r.
 • Ostrożna wycena na dzień bilansowy
 • Co warto wiedzieć o środkach zgromadzonych na subkoncie w ZUS?
30.11.2023 r. (czwartek) mija termin:
złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za październik 2023 r.
przekazanie (drogą elektroniczną) naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o cenach transferowych za 2022 r. (w przypadku podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)Uwaga!Planuje (...)
przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2023 r.
złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U za 2022 r. przez podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
28.11.2023 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-27 za październik 2023 r. przez dysponenta części 77 do Ministerstwa Finansów
WAŻNE INFORMACJE
pokaż fragmenty artykułów
Przedłużenie termin do złożenia informacji TPR-C i TPR-P | 28.11.2023
Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 24 listopada 2023 r. przedłużył termin do złożenia informacji o cenach transferowych (Dz. U. poz. 2571), które weszło w życie (...)  »
Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca w różnych systemach płacowych | 28.11.2023
Wynagrodzenie za pracę jest na ogół wypłacane za okresy miesięczne i przysługuje w pełnej wysokości za przepracowanie w danym miesiącu obowiązującego wymiaru czasu pracy. W (...)  »
Działalność zaprzestana opisana w nowym stanowisku KSR | 28.11.2023
W art. 47 ust. 3 ustawy o rachunkowości stwierdza się, iż w przypadku gdy jednostka przewiduje zaprzestanie określonego zakresu działalności mającego wpływ na przychody i (...)  »
Ulga w opłacaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy będącego emerytem | 28.11.2023
Posiadanie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego wiąże się z obowiązkiem opłacania składki na to ubezpieczenie. Tak też jest w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak niektóre osoby (...)  »
Od grudnia br. wyższe wpłaty na PFRON | 28.11.2023
Począwszy od grudnia 2023 r. wzrosną wpłaty na PFRON (należne od tego miesiąca). Spowodowane jest to wzrostem kwoty przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2023 r. (...)  »
Tryb odwoławczy od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia | 28.11.2023
Prawo do świadczenia wspierającego będzie przysługiwało osobie w wieku od ukończenia 18. roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę tę określono (...)  »
Ukryte zyski w świetle interpretacji fiskusa | 27.11.2023
Estoński CIT cieszy się coraz większą popularnością. Sprzyja temu liberalizacja zasad jego stosowania. Spodziewanym korzyściom wynikającym z niskiej stawki podatku towarzyszy jednak obawa o wygenerowanie (...)  »
Najem służbowych aut po niższej cenie a ZUS | 27.11.2023
Świadczenie w postaci wynajmowania pracownikom samochodów osobowych będących własnością pracodawcy po cenach niższych niż detaliczne należy im oskładkować. Tak stwierdził Oddział ZUS w Gdańsku w (...)  »
Dzień decydujący o uprawnieniach do wypłaty zasiłków w 2024 r. | 27.11.2023
Płatnik składek może wypłacać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego oraz zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego, ale wyłącznie wówczas, gdy zgłasza do (...)  »
Wezwania z PFR do podpisania umowy o zarządzanie PPK na PUE ZUS | 27.11.2023
W myśl obowiązujących regulacji w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale danego roku kalendarzowego ZUS udostępnia Polskiemu Funduszowi Rozwoju informacje dotyczące płatników (...)  »
0% stawka VAT przy dostawie sprzętu komputerowego | 27.11.2023
Nie każdy sprzęt komputerowy jest opodatkowany 0% stawką podatku, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT. Przypomniał o tym (...)  »
e-Doręczenia przesunięte na razie na 30 grudnia 2023 r. | 24.11.2023
W dniu 23 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano komunikat Ministra Cyfryzacji zmieniający komunikat dotyczący terminu wdrożenia e-Doręczeń (poz. 2540). Termin ten przesunięto z (...)  »
Kary za złe informowanie o cenach towarów | 24.11.2023
Choć przepisy wprowadzające nowe zasady informowania o obniżkach cen obowiązują od początku tego roku, to przedsiębiorcy podczas ich stosowania wciąż napotkają szereg problemów. Niestety, nawet (...)  »
Kiedy nagroda specjalna dla nauczyciela bez składek ZUS? | 24.11.2023
Kwota nagrody wypłacanej nauczycielowi na podstawie art. 92a ustawy – Karta Nauczyciela w okresie, w którym podlegał on ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego (...)  »
Czy podatnik odzyska zawyżony podatek VAT na paragonie? | 24.11.2023
W praktyce zdarza się, że podatnik zaewidencjonuje w kasie fiskalnej sprzedaż z błędną stawką VAT. Problem powstaje w sytuacji, gdy podatnik zawyżył stawkę VAT na (...)  »
Jak naliczać odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? | 24.11.2023
Konsekwencją nieterminowego regulowania podatków są obciążenia odsetkowe. Odsetki za zwłokę nalicza się - w zależności od okoliczności powstania i ujawnienia zaległości podatkowej - według stawki (...)  »
Przepisy dla artystów zawodowych | 24.11.2023
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2023 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o artystach zawodowych, który ma zapewnić artystom realne zabezpieczenie socjalne i (...)  »
Przedłużenie zamrożenia cen energii | 23.11.2023
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2023 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych (...)  »
Możliwość zastrzegania numeru PESEL - wyjaśnienie UODO | 23.11.2023
Od 17 listopada br. można zastrzegać numer PESEL. Taką możliwość wprowadziła ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. (...)  »
Wykreślenie podatnika z rejestru VAT | 23.11.2023
Organ podatkowy wykreśla z rejestru podatników VAT podatnika w przypadku, gdy ten złoży druk VAT-Z. Jednak niektórzy podatnicy zostają wykreśleni z tego rejestru z urzędu (...)  »
Obliczanie okresów (nie)składkowych na potrzeby świadczeń emerytalno-rentowych | 23.11.2023
Prawo do niektórych świadczeń emerytalno-rentowych uzależnione jest od wymiaru udokumentowanego okresu składkowego i nieskładkowego. W przypadkach, gdy okres taki nie wpływa na prawo do świadczeń, (...)  »
Świadczenie usług projektowych a VAT | 23.11.2023
Usługi projektowe świadczone przez podatnika na nieruchomości położonej na terytorium Niemiec lub w innych krajach UE nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Polski. W (...)  »
Dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r. | 23.11.2023
Rozporządzenie w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r. przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 21 (...)  »
Skutki w VAT darowizny przedsiębiorstwa członkowi rodziny | 22.11.2023
Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą niekiedy podejmują decyzję o przekazaniu w darowiźnie swojego przedsiębiorstwa członkowi rodziny. Taka decyzja niesie za sobą określone skutki w VAT. (...)  »
Konflikt pomiędzy współwłaścicielami bez wpływu na podatek od nieruchomości | 22.11.2023
W sytuacji gdy nieruchomość stanowi współwłasność, obowiązek podatkowy ciąży na wszystkich współwłaścicielach solidarnie. Wzajemne relacje współwłaścicieli oraz spory co do zakresu posiadania nieruchomości wspólnej (korzystania (...)  »
Usługi doradztwa wyłączają ze zwolnienia z VAT | 22.11.2023
Podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą, w ramach której będzie świadczył usługi doradcze, nie ma prawa skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej (...)  »
Wzrost dopuszczalnych limitów dla zarobkujących emerytów i rencistów | 22.11.2023
Ze względu na osiąganie przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego prawo do emerytur i rent może zostać zawieszone lub świadczenia te mogą ulec (...)  »
Zmiany w zakresie projektu budowlanego | 22.11.2023
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2405) ma na celu (...)  »
Zasady naliczania składek ZUS od benefitów dla pracowników | 21.11.2023
Spora część pracodawców, oprócz pensji zasadniczej, stosuje pozapłacowe elementy wynagradzania, aby pozyskać i lepiej zmotywować pracowników do pracy. Dodatki do pensji pozwalają bowiem uwzględnić indywidualne (...)  »
30 dni na zawarcie umowy o zarządzanie PPK | 21.11.2023
Podmioty zatrudniające, które były zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, ale tego nie zrobiły, otrzymały z PFR wezwanie do podpisania umowy albo do przekazania (...)  »
Miejsce opodatkowania VAT usług budowlanych | 21.11.2023
Usługi związane z nieruchomościami są opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości. Ważne jest to, że zasada ta dotyczy zarówno usług świadczonych dla podatników, jak i ostatecznych (...)  »
Przedłużenie terminów dotyczących cen transferowych | 21.11.2023
Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (druk nr 815 z wykazu RCL). W terminie do końca (...)  »
Mija termin na złożenie wniosku o świadczenie dobry start | 21.11.2023
Tylko do 30 listopada 2023 r. można ubiegać się o świadczenie z programu "Dobry Start" w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024. Wnioski złożone po (...)  »
Wymóg 14-dniowego urlopowego wypoczynku nadal obowiązujący | 20.11.2023
Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo, przy czym na wniosek pracownika urlop ten (...)  »
Zasady dokonywania amortyzacji przy współwłasności | 20.11.2023
Nie zawsze składnik będący środkiem trwałym stanowi wyłączną własność firmy, która z niego korzysta. Środkiem trwałym może bowiem być także taki składnik, którego przedsiębiorca jest (...)  »
Moment opodatkowania nadwyżki wynagrodzenia estońskim CIT | 20.11.2023
Ministerstwo Finansów w informacji wydanej 25 października 2023 r. na zapytanie dziennikarza (ID informacji 567206) odniosło się do momentu powstania dochodu z tytułu ukrytych zysków (...)  »
Czy niedziela wigilijna będzie objęta zakazem handlu? | 20.11.2023
Zgodnie z przepisami ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni – w niedziele i święta w placówkach handlowych zakazane (...)  »
Ustalanie poziomu wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego | 20.11.2023
Od stycznia 2024 r. osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o świadczenie wspierające. Aby jednak nabyć do niego prawo, konieczne jest ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. (...)  »
Stosowanie MPP przy zaliczkach | 20.11.2023
Jeżeli podatnik dokonuje zapłaty zaliczki w wysokości przekraczającej 15.000 zł na poczet przyszłej dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy (...)  »
Rekompensata za zwolnienie z pracy bez składek ZUS | 17.11.2023
Rekompensata pieniężna wypłacona zwalnianemu pracownikowi na podstawie porozumienia zawartego z pracodawcą nie podlega składkom ZUS. Tak stwierdził Oddział ZUS w Gdańsku w interpretacji z dnia (...)  »
Stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie obowiązków spółek komunalnych w zakresie e-Doręczeń | 17.11.2023
Z dniem 10 grudnia 2023 r. uruchomione mają być e-Doręczenia. Kwestie te reguluje ustawa o doręczeniach elektronicznych. Dzieli ona podmioty na publiczne i niepubliczne. Mają (...)  »
Błędna stawka na fakturze nie pozbawia prawa do odliczenia VAT | 17.11.2023
Podatnik zachowuje prawo do odliczenia VAT wykazanego na fakturze, na której sprzedawca zastosował błędną (wyższą bądź niższą) stawkę VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)  »
Przeciwdziałanie zatorom płatniczym | 17.11.2023
Konsekwencją nieterminowych płatności, jak również zbyt długich terminów zapłaty, są odsetki po terminie wymagalności, odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz rekompensaty za koszty odzyskania (...)  »
Odbiorcy przemysłowi muszą złożyć oświadczenie w zakresie OZE na 2024 r. | 17.11.2023
Odbiorcy przemysłowi, którzy w 2024 r. zamierzają skorzystać z uprawnień w zakresie samodzielnej realizacji obowiązku uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia bądź uiszczenia opłaty zastępczej lub (...)  »
Normy szacunkowe z działów specjalnych produkcji rolnej w 2024 r. | 17.11.2023
Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 19 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2335) określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2024 r. (...)  »
Zagraniczny wyjazd służbowy z dodatkową informacją - wyjaśnienie MRiPS | 16.11.2023
Pracodawca, w ramach licznych obowiązków informacyjnych wobec pracownika, jest zobowiązany przekazać mu informację o warunkach zatrudnienia, o której mowa w art. 29 § 3 K.p. (...)  »
Zakaz sprzedaży energetyków i jego konsekwencje | 16.11.2023
Z dniem 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny, tzw. energetyków, osobom poniżej 18. roku życia, zakaz (...)  »
Cydr i perry bez znaku akcyzy | 16.11.2023
Na podstawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2374), od 18 (...)  »
WSA w Opolu rozpatrzy skargi na wiążące informacje | 16.11.2023
Skargi w sprawach wiążących informacji stawkowych, akcyzowych, taryfowych oraz o pochodzeniu towaru będzie rozpatrywał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. To kolejny etap konsolidacji obsługi wiążących (...)  »
Dopłata do prywatnej opieki medycznej bez składek ZUS | 15.11.2023
Świadczenie w postaci dopłaty do prywatnej opieki medycznej zleceniobiorcy nie stanowi dla niego podstawy wymiaru składek ZUS, o ile zostanie to uregulowane w obowiązujących u (...)  »
Transformacje spółek po zmianie przepisów K.s.h. | 15.11.2023
Z dniem 15 września 2023 r. weszły w życie ważne zmiany w przepisach K.s.h. dotyczące transgranicznych przekształceń, łączeń i podziałów spółek. Przed tym dniem przepisy (...)  »
Wyższa stawka podatku dla nieruchomości stanowiących majątek osoby prawnej | 15.11.2023
Opodatkowanie nieruchomości stawkami podatkowymi w podwyższonej wysokości może nastąpić tylko wtedy, gdy istnieje więź pomiędzy daną działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika a nieruchomością podlegającą opodatkowaniu, (...)  »
Przygotowanie do e-Doręczeń w podmiotach publicznych | 15.11.2023
Od 10 grudnia 2023 r. podmioty publiczne wskazane w ustawie o doręczeniach elektronicznych będą miały obowiązek korzystania z e-Doręczeń. Od tego dnia będą musiały: mieć (...)  »
Najem prywatny w świetle przepisów ustawy o VAT | 15.11.2023
Na gruncie przepisów ustawy o VAT najem stanowi świadczenie usług zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu VAT. Tak wyjaśnił (...)  »
Gdy niezdolność do pracy rozpoczyna się lub przypada na dzień wolny od pracy | 15.11.2023
Jedną z podstawowych reguł w zakresie uprawnień do świadczeń chorobowych jest ta, zgodnie z którą wypłaca się je za każdy dzień niezdolności do pracy, nie (...)  »
Terminy wystawiania faktur w KSeF | 14.11.2023
KSeF jest systemem teleinformatycznym służącym m.in. do wystawiania, otrzymywania, przechowywania faktur ustrukturyzowanych, dostępu do faktur ustrukturyzowanych oraz oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym w KSeF. (...)  »
Czas pobytu kierowcy za granicą a ZUS - wyjaśnienie Ministerstwa Infrastruktury | 14.11.2023
W przypadku kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, uzyskujących miesięczny przychód w kwocie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie, w skład przychodu podlegającego składkom społecznym nie wchodzi kwota (...)  »
Związek nieruchomości z biznesem | 14.11.2023
Nieruchomość z chwilą ujęcia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych staje się elementem prowadzonego przez podatnika przedsiębiorstwa i jest związana z wykonywaną (...)  »
Zmiany w prawie spadkowym | 14.11.2023
W dniu 15 listopada 2023 r. wejdą w życie przepisy zmieniające kilka istotnych regulacji związanych z dziedziczeniem, które dotyczą m.in. rozszerzenia przesłanek uznania spadkobiercy za (...)  »
Remont i ulepszenie składnika firmowego majątku | 14.11.2023
Składniki firmowego majątku ulegają zużyciu w wyniku standardowej eksploatacji i w związku z tym wymagają bieżącej konserwacji oraz okresowych napraw lub remontów. Dzięki temu ich (...)  »
Konsultacje nowych struktur JPK_VAT | 13.11.2023
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse poinformowało o konsultacjach podatkowych nowych struktur logicznych JPK_VAT z deklaracją – JPK_V7M(3) i JPK_V7K(3). Przedmiotem konsultacji są nowe wzory (...)  »
Zmiany w ustawie o KRS związane z e-Doręczeniami | 13.11.2023
Z dniem 10 grudnia 2023 r. w związku z wdrożeniem e-Doręczeń zostaną wprowadzone zmiany do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tego dnia nowo zakładane (...)  »
Jak uzyskać interpretację przepisów podatkowych? | 13.11.2023
Stosowanie w praktyce nowych regulacji podatkowych często staje się wyzwaniem dla podatników i osób zajmujących się ich rozliczeniami podatkowymi. Pomocne mogą okazać się indywidualne interpretacje (...)  »
Wystawianie faktur przez nabywców, czyli samofakturowanie | 13.11.2023
Faktury generalnie są wystawiane przez sprzedawcę towarów lub usług. Jednak zdarza się, że to nabywca wystawia fakturę w imieniu sprzedawcy, mówimy wówczas o samofakturowaniu. Czy (...)  »
Limity podatkowe na 2024 r. | 13.11.2023
Na gruncie ustaw podatkowych, a także ustawy o rachunkowości funkcjonują określone limity wyrażone w euro, w oparciu o które przedsiębiorcy ustalają, czy mogą skorzystać z (...)  »
Sprzeciw wobec wykonywania czynności przez organ kontroli | 13.11.2023
Sprzeciw, o którym mowa w art. 59 ust. 1 Prawa przedsiębiorców stanowi środek prawny służący kwestionowaniu prawidłowości działania organu kontroli z punktu widzenia zasad prowadzenia (...)  »
Zwolnienie na siłę wyższą w pełnych godzinach - wyjaśnienie MRiPS | 10.11.2023
Od 26 kwietnia 2023 r. pracownik może skorzystać z 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach (...)  »
Kiedy urzędnik skarbowy może wystawić mandat karny? | 10.11.2023
Urzędnicy mogą wystawiać mandaty karne za uchybienia w wypełnianiu obowiązków podatkowych klasyfikowane jako wykroczenia skarbowe. Warunkiem zastosowania tego trybu jest wyrażenie zgody przez sprawcę. Grzywna (...)  »
Praca przy komputerze w okularach lub szkłach kontaktowych | 10.11.2023
Definicja stanowiska pracy została uaktualniona przez rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory (...)  »
Więcej czasu na złożenie informacji TPR-P i TPR-C | 10.11.2023
W Ministerstwie Finansów trwają prace nad wydłużeniem terminu do złożenia informacji o cenach transferowych TPR-P oraz TPR-C. Projekty rozporządzeń w tej sprawie są obecnie w (...)  »
Spis mienia i dodatkowy audyt w fundacji rodzinnej | 10.11.2023
Fundacje rodzinne mogą być powoływane w Polsce od 22 maja 2023 r. Ustawodawca przesądził, że fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, (...)  »
RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie | 09.11.2023
W dniach 7-8 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie (w skali rocznej), tj.: (...)  »
Do końca listopada br. kontrola obiektów wielkopowierzchniowych | 09.11.2023
Tzw. obiekty wielkopowierzchniowe to obiekty, które ze względu na swoje rozmiary i specyfikę wymagają specjalnego nadzoru podczas ich użytkowania. Do końca listopada br. ich właściciele (...)  »
Niedozwolone przesłanki wypowiedzenia umowy o pracę | 09.11.2023
Wypowiedzenie umowy o pracę jest zwyczajnym trybem rozwiązania stosunku pracy, który dla swojej skuteczności nie wymaga zbyt doniosłej przyczyny. Istnieją jednak takie okoliczności, które przez (...)  »
Podatnik nie odliczy VAT od nabycia okularów | 09.11.2023
Zakupu okularów biurowych (soczewek wraz z oprawami okularowymi) nie można uznać za wydatek mający racjonalny wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą i związany z generowaniem obrotu (...)  »
Nowe przepisy mają ograniczyć skutki kradzieży tożsamości | 09.11.2023
W lipcu br. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Zadaniem nowych przepisów jest wprowadzenie rozwiązań zapobiegających (...)  »
Można jeszcze ubiegać się o świadczenia opiekuńcze na dotychczasowych zasadach | 09.11.2023
Z dniem 1 stycznia 2024 r. do obiegu prawnego wejdzie nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych, tj. świadczenie wspierające. Jednocześnie zostaną uchylone przepisy w zakresie specjalnego (...)  »
Harmonogram wdrożenia e-Doręczeń | 08.11.2023
W dniu 10 grudnia 2023 r. mają być uruchomione e-Doręczenia. Termin ten określił komunikatem Minister Cyfryzacji. W uproszczeniu e-Doręczenie stanowi odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem (...)  »
Opodatkowanie usługi pożyczki udzielonej zagranicznemu kontrahentowi | 08.11.2023
Miejscem świadczenia usługi pożyczki udzielonej zagranicznemu kontrahentowi (spółce), a tym samym jej opodatkowania VAT, jest miejsce, w którym pożyczkobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Tak wynika (...)  »
Rozliczenie VAT przy przekazaniu samochodu na potrzeby osobiste | 08.11.2023
Opodatkowaniu VAT podlega nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, a w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste m.in. podatnika. Jednak (...)  »
Nowe formularze do ogłoszeń w zamówieniach unijnych | 08.11.2023
Urząd Zamówień Publicznych informuje, że od 25 października 2023 r. do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej należy stosować wyłącznie formularze ustanowione rozporządzeniem wykonawczym (...)  »
Przedłużenie naboru wniosków na rozwój małych gospodarstw | 08.11.2023
Do 10 listopada br. został przedłużony nabór wniosków o dofinansowanie na "Rozwój małych gospodarstw" w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. (...)  »
Upływa termin złożenia informacji ORD-U za 2022 r. | 07.11.2023
Firmy i indywidualni przedsiębiorcy są zobligowani do złożenia w urzędzie skarbowym informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U, chyba że zostali z tego zwolnieni ze (...)  »
Do 28 grudnia 2023 r. trzeba wykonać zawieszone badania i szkolenia bhp | 07.11.2023
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii w związku z COVID-19 obowiązek przeprowadzania profilaktycznych badań okresowych oraz okresowych szkoleń bhp pracowników został zawieszony (...)  »
Przedłużenie zwolnień z kas rejestrujących na 2024 r. | 07.11.2023
Zakres obecnie obowiązujących zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji (...)  »
Ulga na robotyzację w praktyce | 07.11.2023
Tzw. ulga na robotyzację została wprowadzona w ramach Polskiego Ładu w 2022 r. Pierwsi beneficjenci mieli już zatem możliwość z niej skorzystać. W zamierzeniach ulga (...)  »
Z ZFRON nie można sfinansować budowy strefy SPA | 07.11.2023
Budowa strefy SPA w hotelu, z której będą mogli korzystać również niepełnosprawni pracownicy, nie może zostać sfinansowana środkami pochodzącymi z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. (...)  »
Czy duże jednostki mogą uprościć rachunkowość? | 06.11.2023
W ustawie o rachunkowości przewidziano uproszczenia dla jednostek mikro i małych, które mogą przyjąć ten status po spełnieniu określonych warunków, m.in. dotyczących odpowiedniego poziomu aktywów, (...)  »
Podatkowa korekta przychodów i kosztów | 06.11.2023
Konieczność dokonania korekt firmowych przychodów lub kosztów może być rezultatem szeregu różnych okoliczności. Powodować ją mogą m.in. udzielane lub otrzymywane rabaty, zwrot towaru czy też (...)  »
Obowiązkowe i dobrowolne badanie sprawozdań finansowych za 2023 r. | 06.11.2023
Zbliżający się koniec roku kalendarzowego dla zdecydowanej większości jednostek oznacza również zakończenie roku obrotowego i wystąpienie w związku z tym obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. (...)  »
Sklep internetowy a kasa rejestrująca | 06.11.2023
Podatnik dokonujący sprzedaży towarów za pośrednictwem internetu ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z kasy rejestrującej z tytułu sprzedaży tych towarów w systemie wysyłkowym. Tak wynika (...)  »
Minimalne stawki podatku od środków transportowych w 2024 r. | 06.11.2023
Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 12 października 2023 r. (Mon. Pol. poz. 1132) podał minimalne stawki podatku od środków transportowych, jakie będą miały zastosowanie (...)  »
Spółki komunalne a e-Doręczenia - wyjaśnienie Ministerstwa Cyfryzacji | 03.11.2023
W dniu 10 grudnia 2023 r. mają ruszyć obowiązkowe e-Doręczenia w większości podmiotów publicznych, a także w wybranych podmiotach niepublicznych, m.in. u nowo rejestrowanych przedsiębiorców (...)  »
Wysokość kwot wolnych od potrąceń w I półroczu 2024 r. | 03.11.2023
Zasadniczo pracodawca, dokonując potrąceń z wynagrodzenia pracownika, jest zobligowany do pozostawienia kwoty wolnej od potrąceń. Wyłączone spod tej zasady są jedynie potrącenia należności alimentacyjnych, wobec (...)  »
Do 31 grudnia 2023 r. trzeba wydatkować część środków ZFRON | 03.11.2023
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uzyskane w danym roku kalendarzowym środki zasilające ZFRON pochodzące ze zwolnień, (...)  »
Weryfikacja tożsamości kierowców działających poprzez aplikacje | 03.11.2023
Z danych Komendy Głównej Policji wynika, iż w ostatnich czasach wzrosła liczba przestępstw popełnianych w środkach transportu zamawianych przez aplikacje. Ofiarami tych przestępstw są najczęściej (...)  »
Prenumerata z prezentem to jedno świadczenie | 03.11.2023
Przekazanie prezentu do prenumeraty w zamian za wykupienie prenumeraty czasopism stanowi świadczenie pomocnicze w stosunku do świadczenia głównego polegającego na dostawie czasopism, wchodzące w zakres (...)  »
Data sporządzania faktur w KSeF | 02.11.2023
Oprócz występujących w obrocie gospodarczym faktur papierowych i elektronicznych podatnicy VAT mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur. Od (...)  »
Rozpoczął się nowy okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych | 02.11.2023
W katalogu świadczeń rodzinnych znajdują się takie, do których prawo jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Są one przyznawane na 12-miesięczny okres zasiłkowy, który rozpoczyna (...)  »
Wsparcie firm w okresowych trudnościach | 02.11.2023
Od 2 do 17 listopada 2023 r. przedsiębiorcy, którzy z różnych powodów (np. kryzys gospodarczy w regionie, brak terminowych płatności ze strony kontrahentów, spadek popytu (...)  »
Opodatkowanie zagranicznych dochodów przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną | 02.11.2023
Jeżeli pobyt podatnika w Niderlandach ma charakter trwały, a w Polsce przebywa on jedynie 2–3 tygodnie w roku podatkowym i jednocześnie w Niderlandach ma ośrodek (...)  »
Dokumenty przekazywane do ZUS dla celów wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego | 02.11.2023
Gdy ubezpieczony ulegnie wypadkowi przy pracy, może korzystać z tzw. świadczeń wypadkowych. Część z nich wypłaca płatnik składek, ale dotyczy to wyłącznie zasiłku chorobowego, świadczenia (...)  »
Okres przechowywania dokumentacji inwentaryzacyjnej | 31.10.2023
Dokumentację inwentaryzacyjną, w tym zarządzenie kierownika jednostki o inwentaryzacji, arkusze spisowe, zestawienia zbiorcze i inne dokumenty, przechowuje się w jednostce lub poza nią, np. w (...)  »
Urząd celno-skarbowy może zająć majątek podatnika | 31.10.2023
Kontrola celno-skarbowa, np. na drodze publicznej, może zakończyć się tymczasowym zajęciem mienia kontrolowanego, jeżeli okaże się on dłużnikiem podatkowym. Takie zajęcie może trwać nie dłużej (...)  »
Sposób finansowania zakupu a odliczenie VAT | 31.10.2023
Dla prawa do odliczenia VAT bez znaczenia jest to, skąd pochodzą środki w celu sfinansowania transakcji zakupu. Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji (...)  »
Dyrektywa UE zmniejszająca obciążenia sprawozdawcze przedsiębiorstw | 31.10.2023
W ramach działań zmniejszających obciążenia dla przedsiębiorstw Komisja Europejska (KE) przedstawiła tzw. Pakiet Redukcji Obciążeń (Burden Reduction Package). Jego celem jest ograniczenie wymogów sprawozdawczych o (...)  »
Wsparcie firm w okresowych trudnościach | 31.10.2023
Przedsiębiorcy, którzy z różnych powodów doświadczają trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, będą mogli otrzymać bezpłatne wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie projektów realizowanych z FERS. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.