Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 22 czerwca 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2021 r., godz. 9:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 90.088 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 24.06.2021 r.
 • Rachunkowość dla początkujących - wybrane zagadnienia
 • Opodatkowanie spadków i darowizn - porady i wyjaśnienia
poniedziałek - 28.06.2021 r.
 • VAT w orzecznictwie sądowym
 • Wymogi likwidacji działalności prowadzonej w formie spółki
czwartek - 01.07.2021 r.
 • Dofinansowanie socjalne do wypoczynku pracowników
poniedziałek - 05.07.2021 r.
 • Przychody korzystające ze zwolnienia z podatku dochodowego
 • Prowadzenie działalności sezonowej w czasie epidemii
25.06.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za maj 2021 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za maj 2021 r. - Prezes KRUS
28.06.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za maj 2021 r. - dysponent części 77
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za maj 2021 r. - dysponent części 87
25.06.2021 r. (piątek) mija termin:
wpłata podatku VAT za maj 2021 r.
WAŻNE INFORMACJE
Wniosek o branżowe zwolnienie z opłacenia składek do 30 czerwca br. | 22.06.2021
Jeszcze tylko do 30 czerwca 2021 r. przedsiębiorcy z określonych branż (pisaliśmy o tym szczegółowo w GP nr 36 z br., na str. 20) mogą (...)  »
Postępowanie przed KRS od 1 lipca 2021 r. na nowych zasadach | 22.06.2021
Już tylko do końca czerwca 2021 r. przedsiębiorcy mogą składać papierowe wnioski do KRS. Są one przekazywane w tzw. procedurze tradycyjnej. Poza nią wnioski składane (...)  »
Wsparcie na poprawę warunków bhp | 22.06.2021
Do 30 czerwca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, realizowanych (...)  »
Propozycja uproszczeń przy ubieganiu się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające | 21.06.2021
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane przede wszystkim matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci. Jego celem jest zapewnienie niezbędnych środków (...)  »
Przeliczanie świadczeń z ZUS - znaczące zmiany dla aktywnych zawodowo emerytów i rencistów | 21.06.2021
Świadczenia emerytalno-rentowe mogą być przeliczane. Znaczna część wniosków dotycząca przeliczeń związana jest z doliczeniem nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów składkowych lub nieskładkowych. Ponadto świadczenia (...)  »
Obniżenie kosztów gospodarki odpadami | 21.06.2021
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2021 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz (...)  »
TK o obniżeniu wysokości renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza | 21.06.2021
Uznając za konieczne ograniczenie dotychczasowych przywilejów emerytalnych i rentowych związanych z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL, ustawodawca postanowił przeprowadzić postępowanie zmierzające do ustalenia na nowo (...)  »
E-podpis przy składaniu deklaracji akcyzowych | 18.06.2021
Na mocy ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 694) do ustawy o podatku akcyzowym (...)  »
Krajowy Rejestr Zadłużonych odsunięty w czasie | 18.06.2021
Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) ma stanowić źródło informacji, w szczególności o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub podmiotach, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję. KRZ ma być (...)  »
ZUS przygotuje informację o stanie konta ubezpieczonego | 18.06.2021
ZUS, jak co roku, 1 czerwca rozpoczął waloryzację środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych, w tym waloryzację kapitału początkowego. Waloryzacja polegała na pomnożeniu zapisanych (...)  »
Zmiany wprowadzone od 1 lipca 2021 r. dotyczące deklaracji akcyzowych | 18.06.2021
Od 1 lipca 2021 r. będzie wprowadzony obowiązek składania przez podatników prowadzących działalność gospodarczą deklaracji w akcyzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal (...)  »
Nowe zasady naboru wniosków w programie "Dobry start" | 18.06.2021
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2021 r. przyjęła m.in. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" zmieniające (...)  »
Wysokość płacy minimalnej w 2022 r. wpłynie na wielkość składek ZUS | 18.06.2021
Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynosić 3.000 zł, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych 19,60 zł. Taką propozycję (...)  »
Więcej urlopu i zwolnień od pracy dla ojców i opiekunów dzieci do lat 14 | 17.06.2021
Do Sejmu został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy w celu wprowadzenia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Projekt (...)  »
Data sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. | 17.06.2021
Jednostki przygotowujące sprawozdanie finansowe w postaci ustrukturyzowanej muszą wpisać w formularzu tego sprawozdania datę jego sporządzenia. Jaka powinna to być data, aby była zgodna z (...)  »
Czy nastąpi zmiana wysokości świadczeń rodzinnych i kryterium dochodowego dla ich celu? | 17.06.2021
Limity dochodów obowiązujące przy ustalaniu uprawnień do: zasiłku rodzinnego, a tym samym i dodatków do niego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia (...)  »
Płaca minimalna i stawka godzinowa w 2022 r. | 16.06.2021
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2021 r. przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. w kwocie 3.000 zł oraz (...)  »
Jedno okienko w KRS bez zmian od 1 lipca 2021 r. | 16.06.2021
Z dniem 1 lipca 2021 r. zgodnie z przepisami nastąpi elektronizacja postępowania przed KRS dotyczącego podmiotów z rejestru przedsiębiorców. Pojawi się także możliwość zakładania prostej (...)  »
Wypełnienie noty podatkowej | 15.06.2021
Nota podatkowa jest to ustrukturyzowana postać określonych danych wymaganych do ujawnienia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z (...)  »
Specustawa bez wpływu na zaświadczenie o normach czasu pracy dla niepełnosprawnego | 14.06.2021
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień, natomiast pracowników niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (...)  »
Sporządzenie sprawozdania i złożenie CIT-8 za 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. | 14.06.2021
Sprawozdanie finansowe na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. należy sporządzić do dnia 30 czerwca 2021 r. Jest to wydłużony termin dotyczący jednostek, o których (...)  »
Łagodzenie obostrzeń na wakacje | 11.06.2021
Od 13 czerwca 2021 r. zostaną wprowadzone łagodniejsze zasady bezpieczeństwa, a od 26 czerwca br. zostaną zwiększone limity. Więcej osób będzie mogło przebywać w hotelach, (...)  »
Solidarna odpowiedzialność obejmuje także odsetki od zaległego VAT | 11.06.2021
Artykuł 205 dyrektywy Rady 2006/112/WE należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, na podstawie którego osoba ponosząca odpowiedzialność solidarną (...)  »
Naruszenie zakazów w pandemii nie zablokuje pomocy | 11.06.2021
Do naruszenia zakazów, nakazów lub ograniczeń wprowadzonych na skutek pandemii dochodzi dopiero w momencie prawomocnego i ostatecznego rozstrzygnięcia. Przedsiębiorcom nie można więc odmówić lub odebrać (...)  »
Przesyłki spoza UE będą droższe o podatek VAT | 10.06.2021
Od 1 lipca 2021 r. mają zacząć obowiązywać kolejne zmiany w ustawie o VAT, które są związane z wprowadzeniem przepisów dotyczących tzw. pakietu e-commerce. Nowe (...)  »
Obniżony VAT dla podmiotów leczniczych i rolnictwa | 10.06.2021
Ministerstwo Finansów przedstawiło (na stronie RCL) projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których (...)  »
Bieg okresu przedawnienia w sprawach pracowniczych - wyjaśnienie MRPiT | 09.06.2021
Roszczenia ze stosunku pracy, podobnie jak inne roszczenia, generalnie ulegają przedawnieniu. Okres przedawnienia zdecydowanej większości roszczeń pracowniczych wynosi 3 lata od daty wymagalności danego roszczenia. (...)  »
Polski Ład będzie promował rozwój inwestycji | 09.06.2021
W dniu 2 czerwca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawił Polski Ład, który będzie promował inwestycje i minimalizował formalności w rozliczaniu podatków. (...)  »
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy inny niż kalendarzowy | 09.06.2021
Terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej zostały wydłużone na podstawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie (...)  »
Transakcje wymiany udziałów (akcji) | 09.06.2021
W dniu 7 maja 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał interpretację ogólną, nr DD7.8203.1.2021 (Dz. Urz. MFFiPR z 2021 r. poz. 76), (...)  »
Turnus rehabilitacyjny tylko po szczepieniu | 09.06.2021
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na stronie internetowej www.pfron.org.pl zamieścił informację dotyczącą wyjazdu na turnus rehabilitacyjny. Jak wyjaśnia Fundusz: "Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą wyjechać (...)  »
Kiedy składać "czynny żal" w związku z korektą JPK_VAT? | 08.06.2021
"Czynny żal" pozwala uniknąć grzywny za przekazanie nierzetelnie lub wadliwie sporządzonej ewidencji w JPK_VAT. Takie zawiadomienie składa podatnik lub osoba zajmująca się jego sprawami finansowymi. (...)  »
W Kodeksie pracy zostanie uregulowana praca zdalna | 08.06.2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało projekt nowelizacji Kodeksu pracy dotyczący m.in. pracy zdalnej. Jego celem jest wprowadzenie na stałe przepisów umożliwiających pracę zdalną. Praca (...)  »
Czy będą zmiany w VAT dotyczące darowizn? | 07.06.2021
Nie jest wykluczone zwolnienie przedsiębiorców z podatku VAT od darowizn przemysłowych. Tak poinformował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi z dnia 17 maja 2021 (...)  »
Kolejni podatnicy muszą mieć kasy on-line od 1 lipca 2021 r. | 07.06.2021
Od dnia 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (...)  »
Administrator danych w strukturach jst | 04.06.2021
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie www.uodo.gov.pl zajął stanowisko w kwestii tego, czy w strukturach jednostek samorządu terytorialnego należy wyróżnić kilku odrębnych administratorów. Chodzi o (...)  »
Opiekunowie osób niepełnosprawnych ze zwiększoną szansą na nabycie renty | 04.06.2021
Jednym ze świadczeń długoterminowych przyznawanym osobom niezdolnym do pracy jest renta z tytułu niezdolności do pracy. Przysługuje ona ubezpieczonemu, który jest niezdolny do pracy, posiada (...)  »
Deklaracje dla spółek kapitałowych | 04.06.2021
Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 912) określono nowe wzory: deklaracji CIT-8E o wysokości osiągniętego dochodu i należnego (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 25 czerwca 2021 r. | 02.06.2021
Zgodnie z informacją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zamieszczoną na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina, dłużej będzie można korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Rada Ministrów przyjęła bowiem (...)  »
Kolejne luzowanie obostrzeń | 02.06.2021
Od 6 czerwca 2021 r. możliwe będzie organizowanie wesel i zgromadzeń do 150 osób, a także targów i konferencji przy zachowaniu limitu – 1 osoba (...)  »
Rusza System Elektronicznych Tytułów Wykonawczych | 02.06.2021
Tytuły wykonawcze będą przesyłane do urzędów skarbowych drogą elektroniczną. System teleinformatyczny rusza 1 lipca 2021 r. Egzekucja administracyjna wszczynana jest na wniosek wierzyciela i na (...)  »
Rejestracja w zakresie podatku akcyzowego w CRPA | 02.06.2021
Do 30 czerwca 2021 r. podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych oraz podmioty zużywające wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, (...)  »
ZUS o korzystnych zmianach dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych | 02.06.2021
Od 1 czerwca 2021 r. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych mogą ubiegać się o przeliczenie wysokości emerytury, renty oraz kapitału początkowego. (...)  »
Zmiany dotyczące objęcia ubezpieczeniami w ZUS wspólników spółek | 02.06.2021
W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1188), zwanej ustawą (...)  »
Upływa termin na wznowienie postępowania po wyroku TS UE | 02.06.2021
W dniu 18 marca 2021 r. TS UE wydał wyrok w sprawie C-895/19, z którego generalnie wynika, że art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. (...)  »
Szczególna ochrona pieszych w Prawie drogowym | 02.06.2021
Od wczoraj, tj. od 1 czerwca br., obowiązują nowe przepisy, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, jak również kierowców poruszających się na drogach szybkiego ruchu. (...)  »
Przeprowadzanie badań profilaktycznych w czasie epidemii | 02.06.2021
Skierowanie pracownika na badania profilaktyczne wymagane przez prawo pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy z zakresu bhp. Tylko w dwóch przypadkach Kodeks pracy pozwala na (...)  »
Płatności bezpośrednie | 01.06.2021
Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Oznacza to, że do rolników (...)  »
Rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 500+ | 01.06.2021
Z dniem 1 czerwca 2021 r. rozpoczął się nowy 12-miesięczny okres 2021/2022, na który jest/będzie ustalane prawo do świadczenia wychowawczego, zwanego świadczeniem 500+. Zasady jego (...)  »
Ważne zmiany w sferze emerytalno-rentowej | 01.06.2021
Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1188), zwanej ustawą zmieniającą. W (...)  »
Ograniczenia w ruchu dla pojazdów powyżej 12 ton | 01.06.2021
W dniu 3 czerwca 2021 r., tj. w Boże Ciało, od godziny 800 do godziny 2200 będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o (...)  »
Wyższy zasiłek dla bezrobotnych | 01.06.2021
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii w obwieszczeniu z dnia 19 maja 2021 r. (Mon. Pol. poz. 486) ogłosił wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca (...)  »
Pakiet SLIM VAT 2 | 31.05.2021
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 26 maja 2021 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy (...)  »
Fundacje rodzinne nowym sposobem na sukcesję firm | 31.05.2021
Trwają prace legislacyjne na projektem ustawy o fundacji rodzinnej. Regulacje te mają rozwiązać problem sukcesji firm rodzinnych. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami prawnymi fundacje te mają (...)  »
Wraca możliwość organizowania koncertów na powietrzu | 31.05.2021
Od 4 czerwca br. będzie możliwe prowadzenie na otwartym powietrzu działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w PKD w dziale (...)  »
Od stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma mieć dostęp do e-ZLA swoich ubezpieczonych | 28.05.2021
Przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu (...)  »
Nowy Portal Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych | 28.05.2021
Działa już nowy Portal Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, za pomocą którego można przesłać m.in. zgłoszenia INTRASTAT. PUESC jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców oraz osób fizycznych (...)  »
"Polski Ład" dla przedsiębiorców | 27.05.2021
Na stronie internetowej Biznes.gov.pl zamieszczono komunikat o najważniejszych zmianach dla przedsiębiorców, które znalazły się w "Polskim Ładzie", który został zaprezentowany 15 maja br. Przedstawiono w (...)  »
Zmiany w programie "Dobry start" coraz bardziej realne | 27.05.2021
Do podpisu Prezydenta trafiła ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk sejmowy 1033), zwana (...)  »
Ostateczny termin dla podatników pdof na złożenie sprawozdania do KAS - wyjaśnienie MF | 26.05.2021
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej to (...)  »
E-KRS i prosta spółka akcyjna od 1 lipca 2021 r. - wyjaśnienie Ministerstwa Sprawiedliwości | 26.05.2021
Z dniem 1 lipca 2021 r. zgodnie z przepisami nastąpi elektronizacja postępowania przed KRS dotyczącego podmiotów z rejestru przedsiębiorców. Pojawi się także możliwość zakładania prostej (...)  »
Nowe przesłanki zawieszania spraw podatkowych | 26.05.2021
Organy podatkowe mogą – z urzędu lub na wniosek strony – zawiesić kaskadowe lub zmultiplikowane postępowania podatkowe. Odpowiednie regulacje obowiązują od 30 kwietnia 2021 r. (...)  »
Termin na wniesienie II raty opłaty za zezwolenie na alkohol | 26.05.2021
W dniu 31 maja 2021 r. mija termin na uregulowanie II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż czy podawanie napojów alkoholowych. Opłaty te (...)  »
Nowe wytyczne dla organizujących letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży | 25.05.2021
Organizatorzy letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży mogą już zgłaszać zorganizowany wypoczynek do bazy prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, dostępnej pod adresem wypoczynek.mein.gov.pl/. Ponadto (...)  »
Zmiana zasad ustalania wysokości świadczeń chorobowych | 25.05.2021
Podstawę wymiaru świadczenia chorobowego, tj. odpowiednio: wynagrodzenia chorobowego, należnego pracownikowi na podstawie art. 92 Kodeksu pracy, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego i zasiłku macierzyńskiego, z założenia (...)  »
Jak sporządzić wniosek o przesunięcie terminu instalacji kasy on-line? | 25.05.2021
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Od 1 maja (...)  »
Kolejny kwartał z waloryzacją podstawy zasiłku dla celów świadczenia rehabilitacyjnego | 25.05.2021
Dla ubezpieczonych, którzy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego są nadal niezdolni do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, ustawodawca przewidział (...)  »
Korzystna czerwcowa waloryzacja składek emerytalnych | 24.05.2021
Przy ustalaniu wysokości emerytury ubezpieczonemu urodzonemu po 31 grudnia 1948 r. niezmiernie ważna jest wartość zewidencjonowanych na jego koncie w ZUS oraz subkoncie (prowadzonym w (...)  »
Przesunięty termin zamieszczenia sprawozdań organizacji pożytku publicznego za 2020 r. na stronie Narodowego Instytutu | 24.05.2021
Zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy o ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pożytku publicznego zamieszczają zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie (...)  »
Aktywowanie bonu turystycznego | 24.05.2021
ZUS w komunikacie z dnia 20 maja 2021 r., opublikowanym na stronie internetowej www.zus.pl, podaje, że: bon turystyczny aktywowało 1,5 mln uprawionych, podmioty turystyczne przyjęły (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.