Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 stycznia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 115.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 25.01.2021 r.
 • Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców w 2021 r.
 • Księga podatkowa w 2021 r.
czwartek - 28.01.2021 r.
 • Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
poniedziałek - 01.02.2021 r.
 • Jak naliczać składki na FP, FS, FGŚP i FEP w 2021 roku?
czwartek - 04.02.2021 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT (stan prawny na 1.02.2021 r. )
22.01.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
25.01.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2020 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2020 r. - Prezes KRUS
26.01.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
WAŻNE INFORMACJE
Aktualizacja oceny ryzyka pod kątem COVID-19 | 22.01.2021
Wiele prac wykonywanych przez pracowników wiąże się z prawdopodobieństwem narażenia ich na niekorzystne czynniki w środowisku pracy. W ostatnim okresie do dotychczasowych zagrożeń dołączyło nowe, (...)  »
Pracodawcy przygotowują zaświadczenia o przychodach zatrudnionych emerytów i rencistów | 22.01.2021
Jednym z dokumentów wystawianych przez pracodawców jest zaświadczenie potwierdzające wysokość osiągniętego przychodu przez zatrudnionego świadczeniobiorcę będącego emerytem lub rencistą, służące rozliczeniu pobranego świadczenia. Przy czym (...)  »
Wyjaśnienie MF w sprawie inwentaryzacji ciągłej | 22.01.2021
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl/web/finanse) w dziale pytań i odpowiedzi dotyczących rachunkowości finansowej ukazało się stanowisko w sprawie inwentaryzacji składników aktywów, których spis z (...)  »
Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2021 r. | 21.01.2021
Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, należą do kręgu osób objętych m.in. ubezpieczeniem zdrowotnym. Oprócz tego, że muszą się zgłosić do tego ubezpieczenia, mają też obowiązek (...)  »
Kto podlega pod wyspecjalizowany urząd skarbowy od 2021 r.? | 21.01.2021
Wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują od 1 stycznia 2021 r. podatników osiągających roczny przychód netto o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro – (...)  »
ZUS rozpoczyna wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2020 r. | 21.01.2021
Na przełomie stycznia i lutego 2021 r. ZUS wyśle do wszystkich osób, które w minionym roku chociaż raz pobrały świadczenie, deklaracje podatkowe za 2020 rok, (...)  »
Ryczałt kwartalny w 2021 r. | 21.01.2021
W sytuacji gdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną podejmie decyzję o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, zasadniczo zryczałtowany podatek zobowiązany jest (...)  »
Rok 2021 bez opłaty targowej | 21.01.2021
Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa. Takie zwolnienie wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o (...)  »
Przedłużenie i rozszerzenie pomocy z tarczy branżowej | 20.01.2021
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2021 r. przyjęła m.in. rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Ma ono (...)  »
Objaśnienia do SLIM VAT | 20.01.2021
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse powiadomiło, że rozpoczęły się konsultacje w sprawie objaśnień podatkowych SLIM VAT dotyczących pakietu uproszczeń, który wszedł w życie (...)  »
Apteki i punkty apteczne muszą złożyć sprawozdanie ZD-5 | 20.01.2021
Apteki ogólnodostępne, zakładowe oraz punkty apteczne, które działały w dniu 31 grudnia 2020 r., muszą do dnia 29 stycznia 2021 r. złożyć do GUS sprawozdanie (...)  »
Rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej w 2021 r. a zawiadomienia | 20.01.2021
Podmioty, które od 2021 r. rozpoczęły prowadzenie ksiąg rachunkowych, nie składają w urzędzie skarbowym odrębnego zawiadomienia w tej sprawie. Dotyczy to zarówno jednostek, które ze (...)  »
Zasady prowadzenia działalności nieewidencjonowanej w 2021 r. | 20.01.2021
W myśl obecnie obowiązujących przepisów Prawa przedsiębiorców osoba fizyczna ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez konieczności dokonywania jej rejestracji w CEIDG. Z takiej możliwości skorzystać (...)  »
Stosowanie przepisów starej ustawy Pzp do wszczętych postępowań | 19.01.2021
W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), a (...)  »
"Czynny żal" można przesłać na adres e-mail urzędu - wyjaśnienie MF | 19.01.2021
E-zawiadomienie o popełnieniu deliktu skarbowego – zwane potocznie "czynnym żalem" – nie musi być przesłane przez ePUAP. Można je przekazać na adres e-mail urzędu skarbowego (...)  »
Styczniowe obowiązki płatnicze | 19.01.2021
Dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych styczeń jest wyjątkowo gorącym miesiącem. Z jego końcem zobowiązani są oni bowiem wywiązać się ze swoich obowiązków wobec (...)  »
Kolejne wydłużenie okresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego | 18.01.2021
Z dniem 18 stycznia 2021 r. zniesiono ograniczenie funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zakresie klas I-III (Dz. U. z 2021 r. poz. 92). (...)  »
Do końca stycznia trzeba rozliczyć sprzedaż alkoholu w 2020 r. | 18.01.2021
Do końca stycznia 2021 r. podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmują się sprzedażą czy podawaniem napojów alkoholowych, muszą złożyć oświadczenia o wielkości sprzedaży (...)  »
Zasady rozliczania VAT z Wielką Brytanią od 2021 r. | 18.01.2021
Do końca 2020 r. wywóz towarów do Wielkiej Brytanii polscy podatnicy VAT rozliczali jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, natomiast przywóz towarów jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Od (...)  »
Ciąg cyfr w PIT-11 za 2020 r. zamiast NIP lub PESEL-u podatnika | 18.01.2021
Płatnik, składając PIT-11, ma obowiązek podać PESEL albo NIP podatnika. Nadal jednak są akceptowane formularze, w których zamiast tego numeru, zostanie wpisany ciąg cyfr "1111111111" (...)  »
Termin na rezygnację z ZFŚS dla mniejszych pracodawców | 18.01.2021
W sferze pozabudżetowej obowiązek tworzenia ZFŚS uzależniony jest od stanu zatrudnienia. Jeżeli na dzień 1 stycznia danego roku wynosi on poniżej 50 pracowników w przeliczeniu (...)  »
Roczna korekta podatku VAT odliczanego proporcjonalnie w 2020 r. | 18.01.2021
Podatnicy prowadzący działalność mieszaną, czyli zwolnioną z VAT i opodatkowaną, którzy w 2020 r. odliczali podatek VAT proporcjonalnie, po zakończeniu roku mają obowiązek obliczenia rzeczywistej (...)  »
Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy | 16.01.2021
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2021 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz (...)  »
Średnioroczny wskaźnik cen wpływający na wysokość wskaźnika waloryzacji emerytur i rent | 15.01.2021
Prezes GUS w swych komunikatach z dnia 15 stycznia 2021 r. podał, iż: średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i (...)  »
Do 31 stycznia 2021 r. termin na złożenie informacji dla niektórych spółek jawnych | 15.01.2021
Spółka jawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, chcąc uniknąć uzyskania statusu podatnika CIT, powinna w (...)  »
Od 15 stycznia 2021 r. jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla niektórych zleceniobiorców | 15.01.2021
Osoby, które wykonują umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług czy umowę o dzieło zawartą w zakresie określonym w tarczy 6.0 (patrz (...)  »
Do 20 stycznia br. trzeba potwierdzić status ZPChr | 15.01.2021
Pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej muszą do 20 stycznia 2021 r. złożyć informację półroczną INF-W. Składa się ją celem potwierdzenia, że w okresie lipiec-grudzień (...)  »
Obowiązek złożenia deklaracji DEK-R | 15.01.2021
Do 20 stycznia 2021 r. wszyscy pracodawcy, którzy chociażby jednokrotnie w 2020 r. byli zobowiązani do wniesienia wpłaty na PFRON, muszą złożyć deklarację DEK-R. Składa (...)  »
Zmieniona ulga abolicyjna dopiero od PIT za 2021 r. | 15.01.2021
Nowy limit ulgi abolicyjnej będzie stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego PIT za 2021 r., czyli w zeznaniach składanych w 2022 r. Potwierdził to resort (...)  »
Oświadczenie małżonków na potrzeby prywatnego najmu | 15.01.2021
Podstawową regułą jest rozliczanie przez małżonków po połowie przychodów (dochodów) z tzw. prywatnego najmu przedmiotów objętych wspólnością majątkową małżeńską. Ustawodawca dopuścił jednak opodatkowanie całego dochodu (...)  »
Mimo uprawnień pracodawcy do wypłaty zasiłków w 2021 r., ZUS kontynuuje wypłatę rozpoczętą w 2020 r. | 15.01.2021
Z dniem 1 stycznia 2021 r. uprawnienia do wypłaty zasiłków zachowują lub też je nabyli płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy z założenia na dzień (...)  »
Zgłoszenia INTRASTAT do 20. każdego miesiąca | 14.01.2021
INTRASTAT to system statystyki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wywozów i przywozów towarów wspólnotowych, niebędących przedmiotem zgłoszenia (...)  »
Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym zwolnień z kas rejestrujących | 14.01.2021
Od 1 stycznia 2021 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień (...)  »
Ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2021 r. | 14.01.2021
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych muszą zawrzeć umowę ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością (art. 76h (...)  »
Faktury VAT RR sporządzane w formie elektronicznej | 14.01.2021
Podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę VAT RR dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. (...)  »
Składki ZUS za osoby na wychowawczym w 2021 r. | 13.01.2021
Pracodawca składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym nalicza od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego jemu za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających (...)  »
Wybór formy opodatkowania w pdof | 13.01.2021
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek dokonania wyboru na dany rok podatkowy formy opodatkowania dla uzyskiwanych z tej aktywności przychodów (dochodów). Większość z nich, (...)  »
Możliwość wnioskowania o przeliczenie świadczeń emerytalno-rentowych | 13.01.2021
Zakończenie kwartału kalendarzowego i roku kalendarzowego jest dla aktywnych zawodowo emerytów i rencistów kolejną szansą na złożenie wniosku o przeliczenie pobieranych świadczeń. Mowa tu o (...)  »
Gazeta Podatkowa z nową rubryką dla biur rachunkowych | 13.01.2021
Od numeru 5 z 2021 r. w Gazecie Podatkowej uruchamiamy nową rubrykę z poradami przeznaczonymi specjalnie dla biur rachunkowych. Będzie się ona ukazywać cyklicznie na (...)  »
Próg podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2021 r. | 13.01.2021
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć granicy, która odpowiada 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (...)  »
Obostrzenia po 17 stycznia 2021 r. | 12.01.2021
Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.gov.pl/web/premier poinformowano, że rząd przedłużył etap odpowiedzialności do 31 stycznia 2021 r. Ograniczenia, które obowiązują od 28 grudnia 2020 (...)  »
Zmiany w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych od 2021 r. | 12.01.2021
Obsługą podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym i społecznym zajmuje się tak jak dotychczas 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Zmienił się jednak model ich działania. Pierwszy Mazowiecki (...)  »
Wsparcie dla gmin położnych na terenach górskich | 12.01.2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przygotowało uchwałę Rady Ministrów, zgodnie z którą ponad 200 gmin (...)  »
Formularze ZAW-RD i OSW-RD | 12.01.2021
W Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 29 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie (...)  »
Limit dobrowolnej składki chorobowej w 2021 r. | 12.01.2021
Od 1 stycznia 2021 r. wzrosła kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Wynosi ona 5.259 zł. Podwyżka tego wynagrodzenia niesie za sobą szereg konsekwencji w składkach (...)  »
15 stycznia br. upływa termin złożenia wniosku o zwolnienie z opłacenia składek od lipca do września 2020 r. dla dwóch branż | 11.01.2021
Tarcza branżowa 6.0 wprowadziła możliwość skorzystania przez niektórych przedsiębiorców m.in. ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS należnych za listopad 2020 r., ale też poszerzyła krąg (...)  »
Firmowa strata za 2020 r. w rozliczeniu za 2019 r. | 11.01.2021
Przedsiębiorcy, którzy zostali w 2020 r. poszkodowani przez COVID-19, zakończyli ten rok stratą podatkową oraz spełniają ustawowe kryteria, mogą już stratę za ten rok podatkowy (...)  »
Obowiązki niektórych spółek jawnych, jeśli nie chcą być podatnikami CIT | 11.01.2021
Od 1 stycznia 2021 r. rozszerzony został katalog podatników podatku dochodowego od osób prawnych o spółki komandytowe i niektóre spółki jawne. Spółka komandytowa może postanowić, (...)  »
Ściąga na rok 2021 | 11.01.2021
Podatek dochodowy od osób fizycznych Skala podatku dochodowego Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi ponad do 85.528 zł 17% minus kwota zmniejszająca podatek 85.528 zł 14.539,76 (...)  »
Do 1 lutego br. trzeba przekazać ZUS IWA za 2020 r. | 11.01.2021
W terminie do 31 stycznia danego roku płatnicy składek mają obowiązek przekazać do ZUS informację o danych do ustalenia stopy procentowej składki wypadkowej za poprzedni (...)  »
Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w celach prywatnych najlepiej złożyć na piśmie - wyjaśnienie MRPiT | 11.01.2021
W wielu zakładach pracodawcy dopuszczają możliwość załatwienia spraw prywatnych przez pracownika w czasie pracy, w ramach udzielonego mu zwolnienia od pracy. Tego rodzaju zwolnienie nie (...)  »
Podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego od stycznia 2021 r. | 09.01.2021
Jednym ze świadczeń opiekuńczych jest świadczenie pielęgnacyjne. Przysługuje ono np. rodzicom, opiekunom faktycznym dziecka, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (...)  »
Subwencja PFR i przedłużony termin dostarczania dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentacji | 08.01.2021
Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z subwencji finansowej w ramach rządowego programu Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla małych i średnich firm, pierwotnie do 31 grudnia 2020 r. (...)  »
Informacja z ZUS dla płatników o stanie ich rozliczeń za 2020 r. | 08.01.2021
W dniu 7 stycznia 2021 r. ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) podał, że rozpoczyna informowanie płatników składek o stanie ich rozliczeń za 2020 r. (...)  »
Faktury uproszczone poza JPK | 08.01.2021
Pierwotnie resort finansów planował, że tylko do końca 2020 r. ewidencje VAT miały nie zawierać informacji o fakturach uproszczonych, które wystawiane są przy użyciu kasy (...)  »
Odpis na ZFŚS w 2021 r. bez zmian | 08.01.2021
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 grudnia 2020 r. pod poz. 2400 została opublikowana ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących (...)  »
Ostatni etap wdrażania pracowniczych planów kapitałowych | 08.01.2021
Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisami w zakresie obowiązku wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych objęte zostały pozostałe podmioty zatrudniające (które dotychczas nie przystąpiły do PPK) (...)  »
Termin na zgłoszenie przedsiębiorcy do małego ZUS w 2021 r. | 08.01.2021
Przedsiębiorcy, których roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2020 r. nie przekroczył kwoty 120.000 zł, mogą od 1 stycznia 2021 r. opłacać za (...)  »
Regulowanie grudniowej zaliczki przez podatników pdof i pdop | 08.01.2021
Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospo­darczą, w której opłacają podatek dochodowy według skali podatkowej lub 19% podatek liniowy, ostatnią za dany rok podatkowy zaliczkę na (...)  »
Formularze INF-O-PdM lub INF-O-PdR przy wniosku o refundację składek ZUS w 2021 r. | 08.01.2021
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na swojej stronie internetowej www.pfron.org.pl zamieścił komunikat, w którym czytamy, że: "(...) osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do (...)  »
Zmiany we wnioskach na PUE ZUS od 30 grudnia 2020 r. | 08.01.2021
Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS to podstawowy, a w niektórych sytuacjach, w szczególności w dobie pandemii, jedyny łącznik ubezpieczonych i przedsiębiorców z ZUS. Od 14 (...)  »
Wyjaśnienia MF dotyczące zasad dokumentowania WDT | 08.01.2021
Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse objaśnienia podatkowe z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów VAT. (...)  »
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w 2021 r. | 08.01.2021
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego limitu (...)  »
13 mld zł z Tarczy Finansowej 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich firm | 07.01.2021
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2021 r. przyjęła m.in. uchwałę w sprawie programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, (...)  »
Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla małych i średnich firm | 07.01.2021
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2021 r. przyjęła m.in. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla (...)  »
Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym w 2021 r. | 07.01.2021
Nowy rok w podatku dochodowym przyniósł szereg zmian m.in. w zakresie tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Zwiększeniu uległy bowiem dwa niezmieniane od wielu lat limity: warunkujący korzystanie (...)  »
Zamknięcie ksiąg spółek komandytowych - nowych podatników CIT | 07.01.2021
Spółki komandytowe stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2021 r. lub staną się tymi podatnikami z dniem 1 maja (...)  »
Od 1 stycznia 2021 r. niektórzy zleceniobiorcy mogą wnioskować w ZUS o zwolnienie z naliczania składek | 07.01.2021
Od 1 stycznia 2021 r. niektóre osoby wykonujące umowę zlecenia (patrz ramka) mogą wnioskować w ZUS o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania i opłacania (...)  »
Wygaśnięcie certyfikatu podpisu pomiędzy datą złożenia podpisu a datą przesłania sprawozdania do Szefa KAS | 07.01.2021
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.podatki.gov.pl w zakładce e-Sprawozdania Finansowe/Pytania-i-odpowiedzi/Składanie i wysyłka udzieliło odpowiedzi na pytanie: Co zrobić w przypadku wygaśnięcia certyfikatu podpisu kwalifikowanego (...)  »
I kwartał 2021 r. bez waloryzacji podstawy zasiłku dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego | 07.01.2021
Jeżeli ubezpieczony, po wyczerpaniu zasiłku chorobowego (tj. z założenia pełnego okresu zasiłkowego wynoszącego odpowiednio 182 lub 270 dni), jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.