Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 20 września 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2021 r., godz. 12:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 93.501 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 23.09.2021 r.
 • Jak wypełniać dokumenty rozliczeniowe do ZUS?
poniedziałek - 27.09.2021 r.
 • Rozliczenia w podatku dochodowym w związku z podróżami firmowymi
czwartek - 30.09.2021 r.
 • Zmiany w VAT od 1 października 2021 r.
 • Opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorców
poniedziałek - 04.10.2021 r.
 • Umowy cywilnoprawne w aspekcie ubezpieczeń w ZUS
20.09.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za sierpień 2021 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2021 r. - dysponenci części budżetowych
21.09.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za sierpień 2021 r. - jednostki samorządu terytorialnego
27.09.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za sierpień 2021 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za sierpień 2021 r. - Prezes KRUS
WAŻNE INFORMACJE
Wpływ wzrostu od 2022 r. najniższej płacy na wysokość świadczeń chorobowych | 20.09.2021
Świadczenia chorobowe należne pracownikowi ustalane są w oparciu o podstawę wymiaru zasiłku, którą – w zależności od momentu powstania niezdolności do pracy lub prawa do (...)  »
Za błędy w ewidencji BDO kara do 1 mln zł zamiast grzywny | 20.09.2021
W dniu 23 września 2021 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony (...)  »
Podstawa zasiłku a dodatek covidowy lub zwiększone wynagrodzenie za pracę przy zwalczaniu epidemii | 20.09.2021
Dodatkowe wynagrodzenia za walkę z pandemią, tj.: dodatkowe świadczenie pieniężne, a więc tzw. dodatek covidowy albo wynagrodzenie zasadnicze dla osób wykonujących pracę na podstawie skierowania (...)  »
Świadczenia chorobowe (nie) dla emerytów i rencistów służb mundurowych | 20.09.2021
Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, niezależnie od tego czy obowiązkowo czy też dobrowolnie, w razie zaistnienia określonego ryzyka mogą - po spełnieniu określonych warunków - korzystać (...)  »
Surowsza odpowiedzialność dla kierowców naruszających przepisy | 20.09.2021
Ułatwienia dla niektórych osób w sprawie przyznawania rent wypłacanych przez sprawców przestępstw umyślnych, których następstwem jest śmierć pokrzywdzonego, powiązanie składki OC z liczbą punktów karnych (...)  »
Świadczenie pielęgnacyjne od nowego roku wzrośnie do kwoty 2.119 zł | 17.09.2021
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu (...)  »
Informacja o okresie przechowywania akt nie zawsze potrzebna - wyjaśnienie MRiPS | 17.09.2021
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Zasadniczo powinno to nastąpić w ostatnim dniu zatrudnienia, chyba że (...)  »
Do końca 2018 r. do ulgi mieszkaniowej uprawniały wpłaty z umowy deweloperskiej | 17.09.2021
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 września 2021r. pod poz. 133 opublikowana została interpretacja ogólna z dnia 2 września (...)  »
VAT przy usługach na rzecz funduszy inwestycyjnych - wyjaśnienie MF | 17.09.2021
Ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) i b) ustawy o VAT mogą korzystać czynności zarządzania funduszami z (...)  »
Do 30 września br. trzeba przejść na e-TOLL | 17.09.2021
Dotychczas funkcjonujący system viaTOLL zastąpiony został nowoczesnym rozwiązaniem opartym na technologii pozycjonowania satelitarnego - e-TOLL. Służy on do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych (...)  »
Zmiany w Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla dużych firm | 16.09.2021
Od 14 września 2021 r. obowiązują zmiany wprowadzone do Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm. (...)  »
Wzrost świadczeń od 1 stycznia 2022 r. po podwyżce płacy minimalnej | 16.09.2021
Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie pełnoetatowego pracownika będzie wynosiło 3.010 zł, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,70 zł. Stawki te wynikają z rozporządzenia (...)  »
Podatkowo-księgowe problemy z rozliczaniem umorzenia pomocy covidowej z PFR | 16.09.2021
W podatku dochodowym umorzenie zobowiązania jest dla podmiotu gospodarczego zdarzeniem generującym powstanie opodatkowanego przychodu. Nie inaczej jest w przypadku umorzenia zobowiązań z tytułu subwencji finansowej (...)  »
Od 1 października 2021 r. wniosek o EKUZ on-line tylko przez IKP lub ePUAP | 16.09.2021
NFZ na swojej stronie internetowej (www.nfz.gov.pl) w dniu 13 września 2021 r. poinformował, że od 1 października 2021 r. wniosek o EKUZ w związku z (...)  »
Wyższa kwota minimalnej płacy w 2022 r. to wyższe składki ZUS | 16.09.2021
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3.010 zł. Będzie wyższe od kwoty obowiązującej w 2021 r. o 210 (...)  »
Płaca minimalna w 2022 r. | 15.09.2021
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 r. przyjęła m.in. rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w (...)  »
VAT przy świadczeniu na rzecz pracowników | 15.09.2021
W sytuacji gdy pracodawca będzie dokonywał na rzecz pracowników odsprzedaży świadczeń po cenach niższych niż ceny rynkowe, to znajdzie zastosowanie art. 32 ust. 1 pkt (...)  »
Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. | 15.09.2021
W przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. - niezależnie od momentu jego sporządzenia (...)  »
Do 30 września br. należy odprowadzić II ratę odpisu na ZFŚS | 15.09.2021
Utworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wiąże się z pewnymi obowiązkami. Pracodawcy, którzy tworzą taki Fundusz, są zobligowani m.in. do odprowadzenia odpisu na ZFŚS w dwóch (...)  »
ZUS z urzędu przeliczy czerwcowe emerytury | 14.09.2021
Osoby, które nabyły prawo do emerytury od czerwca tego roku, mogą liczyć na przeliczenie tej emerytury, a tym samym otrzymanie stosownego wyrównania świadczenia od dnia, (...)  »
Urzędnicy mogą wielokrotnie przedłużać termin zwrotu VAT | 14.09.2021
Każde postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku powinno być doręczone podatnikowi przed upływem poprzednio obowiązującego terminu. Przedłużenie musi mieć charakter ciągły. Postanowienie o przedłużeniu terminu (...)  »
Nie każdy świadczeniobiorca, który otrzymał 13. emeryturę, może liczyć także na 14. emeryturę | 14.09.2021
W 2021 r. emeryci i renciści, a także inne wskazane przez ustawodawcę osoby uprawnione do jednego ze świadczeń długoterminowych, wymienionych w art. 2 ustawy o (...)  »
Ulga dla klasy średniej obejmie również twórców i artystów | 13.09.2021
Polski Ład przewiduje tzw. ulgę dla klasy średniej. Z pierwotnej wersji projektu w zakresie zmian w pdof wynikało, że beneficjentami tej ulgi będą podatnicy pdof, (...)  »
Od nowego roku emeryt i rencista doliczy tylko okres składkowy | 13.09.2021
Emeryci, którzy mają ustaloną emeryturę według starych zasad i renciści czynni zawodowo, po zakończeniu każdego kwartału mogą jeszcze wystąpić do ZUS z wnioskiem o doliczenie (...)  »
Potwierdzenie kontynuacji nauki dla celów zachowania uprawnień do renty rodzinnej | 13.09.2021
Do osób uprawnionych do renty rodzinnej zaliczają się m.in. dzieci zmarłego ubezpieczonego, emeryta lub rencisty. Mogą one korzystać ze świadczenia po zmarłym rodzicu lub opiekunie (...)  »
Mniej spraw karnych skarbowych z powodu epidemii COVID-19 | 13.09.2021
W ubiegłym roku urzędy celno-skarbowe wszczęły o prawie połowę mniej postępowań przygotowawczych w sprawach karnych skarbowych niż w 2018 r. czy 2019 r. Ministerstwo Finansów (...)  »
Możliwość zgłaszania do PFRON braku zapewnienia dostępności przez podmioty publiczne | 13.09.2021
PFRON na stronie www.pfron.pl zamieścił informację dotyczącą wejścia w życie kolejnych przepisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. (...)  »
Do końca września trzeba udzielić zaległego urlopu | 10.09.2021
Generalnie urlop wypoczynkowy powinien być udzielany na bieżąco, w ramach tego roku kalendarzowego, za który przysługuje. Kodeks pracy wprowadza jednak wyjątek od tej zasady, stanowiąc (...)  »
Zwolnienie w pdof dla odsetek od należności nieopodatkowanych | 10.09.2021
Jednym z rozwiązań podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie jest zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych dla odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty należności. Mają nim (...)  »
Koronawirus w szkole a prawo do zasiłku opiekuńczego | 10.09.2021
Rozpoczął się nowy rok szkolny, w którym dzieci wróciły do nauki w trybie stacjonarnym. Nadal jednak w Polsce obowiązuje stan epidemii w związku z zakażeniami (...)  »
Zmiana zasad ustalania okresu zasiłkowego | 09.09.2021
Ubezpieczony, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie ubezpieczenia chorobowego albo nie później niż w ciągu 14 dni lub odpowiednio 3 (...)  »
Wsparcie dla przedsiębiorców, którzy powracają do biznesu | 09.09.2021
Trudna sytuacja gospodarcza i ekonomiczna spowodowana pandemią koronawirusa doprowadziła do porażki biznesowej wielu przedsiębiorców. Z powodu wprowadzanych ograniczeń tracili oni klientów i zmówienia, co w (...)  »
Objaśnienia dotyczące tzw. pakietu VAT e-commerce | 09.09.2021
Na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) Ministerstwo Finansów przedstawiło objaśnienia podatkowe z dnia 1 września 2021 r. w zakresie tzw. pakietu VAT e-commerce wprowadzonego ustawą o (...)  »
Wprowadzenie stanu wyjątkowego a pomoc z ZUS | 08.09.2021
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował na stronie internetowej www.zus.pl, że: „Płatnicy składek, którzy mają trudności z terminowym opłaceniem składek z powodu wprowadzenia stanu wyjątkowego, mogą skorzystać (...)  »
Nowy właściciel auta będzie mógł zachować dotychczasową tablicę rejestracyjną | 08.09.2021
31 stycznia 2022 r. to dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu. Stosowny komunikat w tej sprawie został wydany przez Ministra Cyfryzacji (...)  »
Świadczenie Mama4+ bez przedkładania aktów urodzenia dzieci | 08.09.2021
Od ponad dwóch lat istnieje możliwości otrzymania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Zostało ono przewidziane przede wszystkim dla matek, ale również i ojców. Osoby uprawnione do tego (...)  »
Ulga dla klasy średniej tylko dla etatowca i to nie każdego | 07.09.2021
W projekcie Polskiego Ładu w zakresie dotyczącym nowelizacji ustawy o pdof zapisana została tzw. ulga dla klasy średniej. Celem jej wprowadzenia - zgodnie z uzasadnieniem (...)  »
Od 1 października 2021 r. istotne zmiany dotyczące rozliczania VAT | 07.09.2021
Przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe oczekującej obecnie na publikację w Dz. U. mają zacząć (...)  »
Kiedy urzędnicy skarbowi mogą żądać przekazania JPK? | 07.09.2021
Organy podatkowe - niezależnie od istnienia wymogu składania przez podatników JPK_V7M lub JPK_V7K - mogą w związku z rozpatrywaną sprawą żądać udostępnienia w formie JPK (...)  »
Nowy projekt dotyczący pracy zdalnej | 06.09.2021
Od dłuższego czasu trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem regulacji dotyczących pracy zdalnej do Kodeksu pracy. Pierwszy projekt w tym zakresie został opracowany przez Ministerstwo Rozwoju, (...)  »
Za zabezpieczenie pendrive’a z danymi osobowymi odpowiada administrator danych, nie pracownik | 06.09.2021
Administrator danych, a nie użytkownik nośnika, odpowiada za wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo danych. To administrator danych, nie zaś pracownik lub (...)  »
Obniżka stawek dla przewoźników w e-TOLL | 06.09.2021
Dotychczas funkcjonujący system viaTOLL zastąpiony został nowoczesnym rozwiązaniem – e-TOLL. Nowy system służy do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych (...)  »
Stan wyjątkowy na Podlasiu i Lubelszczyźnie a sytuacja przedsiębiorców | 03.09.2021
W dniu 2 września 2021 r. Prezydent RP podpisał rozporządzenie, które dopuszcza wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią. Decyzję Prezydenta RP będzie musiał (...)  »
Rodzinny kapitał opiekuńczy już w Sejmie | 03.09.2021
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym (druk sejmowy nr 1509), który przewiduje: wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia, którego celem jest (...)  »
Faktury ustrukturyzowane od 1 stycznia 2022 r. | 03.09.2021
Do ustawy o VAT mają zostać wprowadzone przepisy dające podatnikom możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania sprzedaży obok obecnie występujących w (...)  »
Zbyt krótki urlop wypoczynkowy bez sankcji za wykroczenie | 03.09.2021
Celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił psychofizycznych pracownika. Realizacji tego celu służą przepisy Kodeksu pracy dotyczące urlopów wypoczynkowych, w tym terminu ich udzielania, wymiaru urlopu (...)  »
Mniejsze sklepy muszą zawrzeć umowy o przekazywaniu żywności | 03.09.2021
Od 18 września 2021 r. przepisy ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności obejmą jednostki handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m2, w których (...)  »
Przepisy o sankcjach w VAT niezgodne z prawem unijnym | 03.09.2021
Sankcje w VAT powinny być środkiem adekwatnym do jego celu, który założył ustawodawca unijny, czyli powinny spełniać funkcję prewencyjną, zapobiegać potencjalnym oszustwom podatkowym (unikaniu opodatkowania), (...)  »
Deklaracja o rezygnacji z PPK w przypadku ponownego zatrudnienia | 02.09.2021
Podmiot zatrudniający zobowiązany jest zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie 3. miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie (...)  »
Płatnik składek zwróci do ZUS całe nienależne świadczenia | 02.09.2021
Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi. Organ rentowy może skierować decyzję o zwrocie takiej należności do osoby, która pobrała świadczenie. Jeżeli jednak świadczenie zostało nadpłacone z (...)  »
Kredyt na odpłatne studia medyczne | 01.09.2021
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2021 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz (...)  »
Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie zmian w zakresie świadczenia 500+ | 01.09.2021
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2021 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych (...)  »
Krajowy System e-Faktur | 01.09.2021
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2021 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych (...)  »
Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w Anglii | 01.09.2021
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2021 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (...)  »
Nowe rozwiązania dotyczące gospodarowania odpadami | 01.09.2021
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2021 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Przepisy w (...)  »
Ministerialne objaśnienia w zakresie ulgi abolicyjnej | 01.09.2021
Minister Finansów w dniu 10 sierpnia 2021 r. wydał objaśnienia dotyczące tzw. ulgi abolicyjnej, czyli preferencji wynikającej z art. 27g ustawy o pdof. Przypomnijmy, że (...)  »
ViaTOLL tylko do 30 września 2021 r. | 01.09.2021
Dotychczas funkcjonujący system viaTOLL zastąpiony został nowoczesnym rozwiązaniem opartym na technologii pozycjonowania satelitarnego – e-TOLL. Służy on do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych (...)  »
Szacunkowy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent przeprowadzanej w 2022 r. | 01.09.2021
Rada Ministrów, prezentując przyjęty w dniu 24 sierpnia 2021 r. projekt ustawy budżetowej na rok 2022, podała m.in., iż świadczenia emerytalno-rentowe od 1 marca 2022 (...)  »
Kto i jakim instytucjom przekazuje sprawozdanie finansowe za 2020 r.? | 31.08.2021
Zbliża się ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., który przypada na 30 września 2021 r. Trzeba przypomnieć, że z (...)  »
Nowe formularze zgłoszeń NIP | 31.08.2021
Od 1 września 2021 r. obowiązują nowe wzory zgłoszeń związanych z ewidencją podatników, płatników podatków i płatników składek ZUS, tj. NIP-2(13), NIP-7(6), ZAP-3(6) i NIP-8(4). (...)  »
NSA orzeknie, czy i jak można przetwarzać dane biometryczne dzieci | 31.08.2021
Rzecznik Praw Dziecka poparł skargę kasacyjną Prezesa UODO skierowaną do NSA dotyczącą wyroku WSA w Warszawie, który dopuścił przetwarzanie danych biometrycznych uczniów przez Szkołę Podstawową (...)  »
POLSKI ŁAD - Propozycja zmian w zasadach składania CIT-15J | 30.08.2021
Od 1 stycznia 2021 r. rozszerzony został katalog podatników CIT m.in. o niektóre spółki jawne. Spośród spółek jawnych podatnikiem CIT są jedynie te spółki, których (...)  »
Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom w ZUS wspólników spółek | 30.08.2021
Już niedługo zostaną ujednolicone zasady objęcia ubezpieczeniami w ZUS wspólników jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej. Takie zmiany wprowadzi ustawa (...)  »
Aplikacje mobilne do e-TOLL i SENT | 30.08.2021
W związku z wdrożeniem systemu e-TOLL została udostępniona aplikacja mobilna e-TOLL PL służąca do uiszczania opłat drogowych. Aplikacja jest zintegrowana z systemem SENT, dzięki czemu (...)  »
Więcej osób będzie mogło przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego | 27.08.2021
Na publikację w Dz. U. oczekuje ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Akt (...)  »
Wzrośnie podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców w 2022 r. | 27.08.2021
Zasadniczo podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota. Dla przedsiębiorcy opłacającego składki na te ubezpieczenia na ogólnych zasadach (...)  »
Terminy egzaminów ustnych na doradcę podatkowego | 27.08.2021
Sekretarz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego ogłosił terminy egzaminów dla kandydatów, którym przysługuje prawo do jednorazowego przystąpienia do części ustnej egzaminu na doradcę (...)  »
Ważne zmiany dla rencistów socjalnych osiągających dodatkowy przychód | 27.08.2021
Świadczenia emerytalno-rentowe mogą być zmniejszane albo może być zawieszane do nich prawo. Jest tak w przypadku, gdy osoba do nich uprawniona osiąga dodatkowy przychód. Przy (...)  »
Ogólne zasady dokonywania korekt w podatku dochodowym | 27.08.2021
Przyczyn dokonywania w obrocie gospodarczym korekt może być wiele. Niezależnie jednak od okoliczności, w których do nich dochodzi, powinny zostać prawidłowo rozliczone w rachunku podatkowym (...)  »
Nowe prawo 2022 - Szersze grono uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia | 27.08.2021
Podstawowym warunkiem uzyskania prawa do zasiłku macierzyńskiego jest urodzenie dziecka w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego. Niezależnie od tego, czy kobieta podlega (...)  »
Zmiany w procedurze administracyjnej | 27.08.2021
Z dniem 16 września 2021 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1491). Na (...)  »
Polski Ład - Ograniczenia przy wprowadzaniu i wycofywaniu majątku z firmy | 26.08.2021
W obecnym stanie prawnym przedsiębiorca będący podatnikiem pdof ma prawo wprowadzić do swojej firmy według ceny zakupu składnik prywatnego majątku zakupiony kilka lat wcześniej, którego (...)  »
POLSKI ŁAD - Nieruchomości mieszkalne bez amortyzacji | 26.08.2021
Obecnie odpisy amortyzacyjne od nieruchomości i praw mieszkalnych stanowiących firmowe środki trwałe podlegają rozliczeniu w firmowych kosztach podatkowych. Właściwą dla nich stawką amortyzacyjną w pdof (...)  »
Nowe tablice trwania życia nie zawsze podstawą do przeliczenia emerytur | 26.08.2021
Od dłuższego już czasu przyznawane ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r. emerytury naliczane są według nowych zasad. Oznacza to, że przy ustalaniu ich wysokości (...)  »
Dotacja na biznes będzie niższa | 26.08.2021
Zgodnie z obowiązującymi przepisami maksymalna dotacja na własny biznes, o jaką mogą wnioskować m.in. osoby bezrobotne, może stanowić sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w (...)  »
Propozycja budżetu państwa na 2022 r. | 25.08.2021
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2021 r. przyjęła m.in. wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2022. Polityka gospodarcza rządu w 2022 r. (...)  »
Zmiana przepisów dotyczących sprawozdawczości | 25.08.2021
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2021 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Dostosowuje on (...)  »
Złożenie wniosku o dobry start do 31 sierpnia br. gwarantuje jego wypłatę we wrześniu br. | 25.08.2021
Od 1 lipca 2021 r. można już składać wnioski o świadczenie dobry start. Płatnikiem tego świadczenia począwszy od roku szkolnego 2021/2022 jest ZUS. Wnioski można (...)  »
Zwrot nienależnie pobranego świadczenia w pdof | 25.08.2021
Jeżeli świadczenie otrzymane przez podatnika pdof okazuje się w części nienależne, to powinien on dokonać jego zwrotu w pełnej wysokości. Gdy uprzednio zwiększyło ono dochód (...)  »
Zmiany w zakazie handlu w niedziele i święta | 25.08.2021
Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Dotyczy on wyeliminowania nieprawidłowego (...)  »
Zakup urządzeń ze wsparciem ARIMR | 25.08.2021
Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl ukazał się komunikat informujący rolników, aby przed zakupem różnego typu urządzeń w ramach pomocy na "Modernizację gospodarstw (...)  »
Sankcje w VAT przy nierzetelnym rozliczaniu VAT | 24.08.2021
Przepisy o VAT określają zasady ustalania sankcji w sytuacji, gdy podatnik popełni błędy skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego czy zawyżeniem nadwyżki VAT. W zależności od rodzaju (...)  »
Korzystne zmiany w prawie do renty dla opiekunów osób niepełnosprawnych | 24.08.2021
Osoby, które stały się niezdolne do pracy, nie zawsze nabywają prawo do renty z tytułu tej niezdolności. Mogło to dotyczyć m.in. opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy (...)  »
Uproszczenia w wystawianiu faktur | 24.08.2021
Od 1 stycznia 2022 r. nie trzeba będzie oznaczać korekty ani duplikatu faktury. Takie zmiany przewidziane zostały w najnowszym projekcie z dnia 2 lipca 2021 (...)  »
"Czynny żal" pozwoli uniknąć kary za brak rejestracji w CRPA | 23.08.2021
Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (CRPA) funkcjonuje od 1 lutego 2021 r. jako ogólnopolska baza podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 1a (...)  »
Wersja robocza struktury logicznej e-Faktury | 23.08.2021
Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca będzie miał możliwość wystawienia faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Faktury ustrukturyzowane, wystawione i udostępnione za pomocą (...)  »
Moment powstania przychodu | 23.08.2021
Otrzymanie przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną przedpłaty przed wykonaniem usługi nie skutkuje, co do zasady, powstaniem przychodu podatkowego. Przychód ten powinien być rozpoznany przez przedsiębiorcę (...)  »
Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia MŚP | 02.01.2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia poinformowało, że: w dniu 23 grudnia 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła polski program (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.