Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 marca 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2023 r., godz. 10:55 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 74.810 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 30.03.2023 r.
 • Zmiany w VAT w 2023 roku
 • Ulgi podatkowe przy nowych inwestycjach
poniedziałek - 03.04.2023 r.
 • Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w praktyce
czwartek - 06.04.2023 r.
 • Tworzenie i rezygnacja z regulaminów zakładowych
 • Zgłoszenia do CRBR w 2023 r. i zasady ich weryfikacji
wtorek - 11.04.2023 r.
 • Odsetki, kary i egzekucja, czyli konsekwencje niepłacenia podatków
 • Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników
31.03.2023 r. (piątek) mija termin:
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
sporządzenie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r. - jednostki samorządu terytorialnego
sporządzenie bilansu budżetu państwa za 2022 r.
przekazanie urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...)
Wyjaśnienia resortowe
pokaż fragmenty artykułów
Ustalanie stanu zatrudnienia na potrzeby zwolnienia z wpłat na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023, strona 16
Na potrzeby ustalenia obowiązku odprowadzania wpłat na PFRON w przypadku jednostek organizacyjnych, które nie mają statusu pracodawcy - stan zatrudnienia należy zsumować. Obniżony do 2% (...)  »
VAT od wynajmu powierzchni pod śmigło elektrowni wiatrowej
Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023, strona 16
Skoro wartość sprzedaży usług dzierżawy nieruchomości (udostępnienia nieruchomości pod śmigło elektrowni wiatrowej) przekroczyła w proporcji do okresu prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej w 2022 r. (...)  »
Opodatkowanie odszkodowania z tytułu niezawarcia umowy
Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023, strona 16
Świadczenie pieniężne, otrzymane przez osobę fizyczną na podstawie wyroku sądu z tytułu niezawarcia umowy przyrzeczonej o pracę, nie mieści się w zakresie przepisu art. 21 (...)  »
Obniżenie kosztu kredytu hipotecznego w związku z jego wcześniejszą spłatą
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 16
Prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku przedterminowej spłaty tego kredytu obejmuje odsetki i koszty, których wysokość jest zależna od okresu obowiązywania umowy (...)  »
Decyzja o reorganizacji zakładu nie podlega sądowej ocenie
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 16
Zasadność decyzji ekonomicznych dotyczących reorganizacji zakładu pracy, podjętych przez pracodawcę w celu optymalizacji zatrudnienia, nie podlega ocenie przez sąd pracy. Stan faktyczny: Pracownik (powód) wniósł (...)  »
Zasady przedłużania terminu zwrotu VAT przez organ podatkowy
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 16
Aby postanowienie przedłużające termin zwrotu podatku VAT mogło zostać wydane, termin do dokonania tego zwrotu nie może upłynąć. Stan faktyczny: Sprawa dotyczyła podatnika VAT, który (...)  »
Okulary przedsiębiorcy to wydatek osobisty, a nie koszt firmowy
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 16
Poniesienie wydatków na zakup okularów korekcyjnych nie ma wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ani też związku (...)  »
Paczki dla osoby na urlopie wychowawczym zwolnione z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 16
Wartość paczek sfinansowanych w całości przez pracodawcę i przekazanych pracownikom przebywającym na urlopie wychowawczym jest zwolniona ze składek ubezpieczeniowych. O CO PYTAŁ PRZEDSIĘBIORCA? Przedsiębiorca zatrudnia (...)  »
Możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT przez małżonków
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 16
W odniesieniu do oddanej przez małżonków w odpłatny najem nieruchomości należącej do ich majątku wspólnego, na gruncie ustawy o VAT, każdy z małżonków ma status (...)  »
Renta rodzinna dla małżonki rozwiedzionej alimentowanej dobrowolnie
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 16
Do celów przyznania renty rodzinnej obowiązek alimentacyjny może być wypełniany nie tylko poprzez wykonywanie istniejącego wyroku sądu czy ugody sądowej, ale może być spełniany także (...)  »
Nie można stosować monitoringu wizyjnego bez wiedzy pracownika
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 16
Nagrywanie kogokolwiek bez jego zgody lub przynajmniej wiedzy jest, co do zasady, bezprawne. Nawet jeśli nie narusza norm prawa karnego, to jest sprzeczne z dobrymi (...)  »
Fiskus nie rozstrzygnie o konstytucyjności ograniczeń w amortyzacji
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 16
W postępowaniu zainicjowanym wnioskiem o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego badanie zgodności z Konstytucją przepisów Ordynacji podatkowej czy materialnego prawa podatkowego nie jest rolą (...)  »
Zakup alkoholu do badań rynkowych a koszty podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 16
Wydatki ponoszone przez firmę na zakup produktów alkoholowych oraz tytoniowych na potrzeby wykonania badań rynku zgodnie z zapotrzebowaniem jej klienta, mogą zostać zaliczone do kosztów (...)  »
Umowa pożyczki nie zawsze obciążona PCC
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 16
Objęcie umowy pożyczki regulacjami ustawy o VAT skutkuje wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. O CO PYTAŁ PODATNIK? Podatnik, działając jako osoba fizyczna, (...)  »
Skutki w VAT odstąpienia od przedwstępnej umowy sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 16
Odpłatne odstąpienie od przedwstępnej umowy sprzedaży podlega opodatkowaniu VAT. O CO PYTAŁ PODATNIK? Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwróciła się spółka z o.o. (podatnik (...)  »
Zwolnienie SD-Z2 przy notarialnym poświadczeniu dziedziczenia
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 16
Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia jest czynnością odrębną od sporządzenia aktu notarialnego. Nie ma więc żadnych podstaw prawnych do utożsamiania tych dwóch aktów także na gruncie (...)  »
Odliczenie VAT przy programach lojalnościowych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 16
Prawo do odliczenia VAT przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem (...)  »
Wzrost emerytury nie stanowi podstawy do zwrotu 14. emerytury
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 16
Uznanie świadczenia za bezpodstawnie pobrane może mieć miejsce tylko w oparciu o wskazane przez ustawodawcę przepisy. STAN FAKTYCZNY: Decyzją z lutego 2017 r. ZUS przyznał (...)  »
Pokrycie przez klienta kosztów przesyłki a przychód firmowy
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 16
Jeżeli przedsiębiorca w regulaminie prowadzonej sprzedaży wysyłkowej towarów zawarł wyraźnie zastrzeżenie, że kupujący udziela mu jako sprzedającemu w chwili zakupu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy (...)  »
ZUS od jubileuszówki dla zwalnianych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 16
Wartość nagród jubileuszowych wypłaconych pracownikom w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, którym do uzyskania prawa do nagrody jubileuszowej zabrakło mniej niż 12 miesięcy, należy oskładkować. (...)  »
Czy zaniechanie inwestycji skutkuje korektą odliczonego VAT?
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 16
W sytuacji kiedy nabycie towarów i usług zostało poczynione z zamiarem wykorzystania ich do działalności opodatkowanej, ale z powodów pozostających poza kontrolą podatnika nie wykorzystał (...)  »
Skuteczność darowizny dokonanej przez wspólnika, gdy spółka jawna ma długi
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 16
Stan pokrzywdzenia wierzyciela ustawodawca zdefiniował w art. 527 § 2 K.c. przez odwołanie się do niewypłacalności dłużnika (w tym m.in. wspólnika spółki jawnej). Oznacza to (...)  »
Do dyscyplinarki nie wystarczy bezprawność zachowania
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 16
Możliwość dyscyplinarnego zwolnienia pracownika z powodu ciężkiego naruszenia przez niego obowiązków pracowniczych wymaga ustalenia bezprawności i winy po stronie pracownika oraz wystąpienia zagrożenia lub naruszenia (...)  »
Konsekwencje działania (nie)profesjonalnego pełnomocnika
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 16
Przywrócenie terminu do wniesienia skargi jest możliwe, jeżeli skarżący uprawdopodobni, że nie ponosi winy za niedotrzymanie tego terminu. Pojęcie "winy" obejmuje także winę reprezentującego skarżącego (...)  »
Zakwaterowanie na koszt pracodawcy a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 16
W przypadku przyznania pracownikowi przez pracodawcę prawa do zamieszkania w budynku mieszkalnym będącym własnością pracodawcy, wartość takiego świadczenia należy wliczyć pracownikowi do podstawy wymiaru składek (...)  »
Strata powstała w wyniku kradzieży jako koszt podatkowy
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 16
Jeżeli różnice inwentaryzacyjne w postaci niedoborów wynikają z niezawinionych działań spowodowanych pomyłkami przy wprowadzaniu towarów do magazynów lub pomyłkami przy wydawaniu towarów oraz kradzieżami dokonywanymi (...)  »
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia dla emeryta wojskowego
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 16
Wyłączenie prawa do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego dla uprawnionego do emerytury wojskowej nie obejmuje zasiłków, do których prawo powstało przed (...)  »
Wysokość odszkodowania z OC może uwzględniać koszt części zamiennych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 16
Odszkodowanie z OC za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów obejmuje wyłącznie niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy. STAN FAKTYCZNY: Sąd zasądził od pozwanego (...)  »
Stawka VAT przy sprzedaży fast foodów na wynos
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 16
Sprzedaż pizzy na wynos (w kawałkach lub w całości) jest opodatkowana 8% stawką VAT. Istotna tutaj jest ocena danej czynności w kontekście, w jakim dochodzi (...)  »
Opodatkowanie VAT wynajmu na cele mieszkaniowe
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 16
Wynajęcie na cele mieszkaniowe i na własny rachunek lokali, które mają charakter mieszkaniowy, a jednocześnie posiadają status lokali użytkowych, nie korzysta ze zwolnienia od podatku (...)  »
Umowa dzierżawy a podatek od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 16
Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości nie może być przenoszony z podatnika na inny podmiot w drodze umowy cywilnoprawnej. Zawarcie umowy zawierającej tego typu zapisy (...)  »
Ulga termomodernizacyjna w korekcie zeznania
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 16
Jeżeli podatnik spełnia wszystkie warunki uprawniające go do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w rocznym zeznaniu PIT za dany rok podatkowy, to jeżeli nie skorzystał z (...)  »
Nie można przetwarzać danych bez podstawy prawnej
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 16
Za zgodę na przetwarzanie danych nie można uznać np. telefonicznego zgłaszania się z własnej inicjatywy potencjalnych klientów do wspólników spółki, skoro nie są oni w (...)  »
Składki ZUS od stypendium wypłacanego wykładowcy uczelni
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 16
Wypłacane pracownikom uczelni stypendium, stanowiące dodatkowy element ich wynagrodzenia zasadniczego, należy uznać za przychód tych osób uzyskany ze stosunku pracy podlegający składkom ZUS. STAN FAKTYCZNY: (...)  »
W PIT-36L nie odlicza się darowizn dla OPP
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 16
Wybór podatku liniowego jako formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej i tym samym podleganie opodatkowaniu na podstawie art. 30c ustawy o pdof wyklucza możliwość odliczenia (...)  »
Pomoc w zakresie zakwaterowania uchodźców nie podlega VAT
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 16
Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, nie stanowi (...)  »
Zwolnienie z PCC zmiany umowy spółki dla spółki komunalnej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 16
Czynność podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej stanowi zmianę umowy tej spółki i w związku z tym, co do zasady, podlega obowiązkowi zapłaty PCC. Jednakże w (...)  »
Osobista sytuacja pracownika uwzględniana przy doborze do zwolnienia
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 16
Pracodawca, wypowiadając pracownikowi bezterminową umowę o pracę, musi wskazać w wypowiedzeniu jego przyczynę oraz, w razie przeprowadzania zwolnień w grupie pracowników zajmujących takie same lub (...)  »
Decyzja w sprawie dodatku osłonowego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 16
Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego tylko w części (częściowo uwzględniająca wniosek) jest decyzją administracyjną. STAN FAKTYCZNY: Mieszkaniec złożył wniosek o przyznanie dodatku osłonowego. Organ dodatek (...)  »
Stawka VAT do usług montażu markiz
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 16
Czynności polegające na usługach montażu markiz mieszczą się w pojęciu modernizacji obiektów budowlanych lub ich części. W przypadku gdy modernizacja dotyczy obiektów budowlanych lub ich (...)  »
Dwóch podatników VAT w jednym gospodarstwie rolnym
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 16
W świetle przepisów unijnych małżonkowie mogą być odrębnymi podatnikami VAT w ramach wspólnego gospodarstwa rolnego, jeżeli każdy z niż prowadzi działalność gospodarczą w sposób samodzielny. (...)  »
Brak sukcesji stopy procentowej składki wypadkowej
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 16
Firma przejmująca nie ma podstaw prawnych do sukcesji stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, która obowiązywała przejęty podmiot. Obowiązujące przepisy nie zawierają uregulowań szczególnych, które (...)  »
Źródło przychodów z najmu za pośrednictwem portalu
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 16
Nie ma podstaw, aby kwalifikować do pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o pdof podejmowane przez podatnika czynności, które mieszczą się (...)  »
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. - komplementariusza
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 16
W razie bezskuteczności egzekucji skierowanej najpierw przeciwko spółce komandytowej, następnie zaś przeciwko spółce z o.o. (będącej jej komplementariuszem), członkowie zarządu tej ostatniej mogą ponosić odpowiedzialność (...)  »
Uznanie przez ZUS umów o dzieło za zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 16
Umowy zawarte z wykładowcami, których przedmiotem jest przeprowadzenie m.in. wykładów, nie mogą stanowić umów o dzieło. Gdy ZUS uzna je za zlecenie, będą powodować dla (...)  »
Rozliczenie przez urząd skarbowy wpłaty dokonanej przez podatnika
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 16
Podatnik, który posiada zaległości podatkowe z różnych tytułów, może wskazać rodzaj podatku, na pokrycie którego ma być przeznaczona wpłata, ale nie decyduje o kolejności spłaty (...)  »
Kwalifikacja tymczasowego obiektu budowlanego
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 16
Obiekt budowlany modułowy, o konstrukcji stalowej, posadowiony na żelbetowych stopach fundamentowych, wyposażony w instalacje i przyłącza sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, cieplnej, oraz dach w (...)  »
Prawo do odliczenia VAT z faktur za nabycie wody
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 16
O ile wysokość procentowego odliczenia wskazana przez podatnika odpowiada rzeczywistemu zużyciu wody dla celów wykonywanej działalności w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, to możliwe jest odliczenie (...)  »
Opodatkowanie alimentów od byłego małżonka
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 16
Alimenty uzyskane od byłego małżonka stanowią dla osoby je otrzymującej przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z (...)  »
Syndyk nie uzna odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 16
Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia w postępowaniu upadłościowym odsetek ustawowych za opóźnienie na zasadach ogólnych. STAN FAKTYCZNY: Sąd Rejonowy ogłosił upadłość spółki komandytowej. Jeden z (...)  »
Kiedy rekompensata podlega opodatkowaniu VAT?
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 16
Sam tylko fakt, iż dotacja czy inny sposób dofinansowania wpływa na ostateczną cenę świadczenia, nie może być decydujący dla uznania, że dotacja ta powinna zwiększać (...)  »
Zasiłek chorobowy przy układzie ratalnym
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 16
Do 15 grudnia 2022 r. płatnicy składek realizujący umowę z ZUS o rozłożeniu należności z tytułu składek na raty traktowani byli jak płatnicy składek, którzy (...)  »
Przewozy międzynarodowe na zleceniu a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 16
Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe w ramach zawartej umowy zlecenia, których przychód w danym miesiącu jest wyższy niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie (...)  »
Opodatkowanie VAT aportu
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 16
Podstawą opodatkowania VAT dla transakcji wniesienia aportu będzie wartość nominalna udziałów objętych w zamian za wniesiony wkład niepieniężny, pomniejszona o kwotę podatku VAT. O CO (...)  »
Podatkowe skutki sprzedaży samochodu poleasingowego
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 16
Gdy po zakończeniu umowy leasingu samochodu osobowego, wykorzystywanego przez osobę fizyczną w działalności gospodarczej, samochód ten zostaje przez dotychczasowego leasingobiorcę wykupiony, a następnie po kilku (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS osoby niewykonującej działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 16
Istnienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie przesądza o faktycznym prowadzeniu przez osobę działalności gospodarczej i podleganiu przez nią obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w (...)  »
Wynajem krótkoterminowy turystom w zabytkowym budynku
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 16
Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie (...)  »
Cudzoziemiec-zleceniobiorca z nieodpłatnym noclegiem
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 16
Gdy firma będąca zleceniodawcą finansuje ze swoich środków koszty procedur legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców z rynków wschodnich, to dla osób będących zleceniobiorcami wartość tych (...)  »
Proporcjonalne odliczanie VAT
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 16
Do tej kategorii wydatków, których nie da się jednoznacznie przypisać do konkretnego rodzaju sprzedaży, czyli jako "zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną" ma zastosowanie (...)  »
Przejęcie majątku dłużnika bez PCC
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 16
Przejęcie majątku dłużnika w oparciu o układ wykazuje podobieństwo do instytucji datio in solutum i nie podlega PCC. O CO PYTAŁ PODATNIK? Dłużnik spółki popadł (...)  »
Należność za pranie odzieży a pracowniczy przychód w pdof
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 16
Wypłacane pracownikom przez pracodawcę ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży roboczej stanowią dla nich przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. (...)  »
Przesłanki naruszenia godności osobistej pracownika
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 16
Wypowiedzi publiczne pracodawcy zawierające krytyczne uwagi co do kompetencji zawodowych pracownika nie naruszają godności pracowniczej, jeżeli są wyrażone w formie obiektywnie dopuszczalnej, a pracownik sam (...)  »
Ograniczenie biernego prawa wyborczego w spółdzielni
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 16
Korzystanie przez członka spółdzielni z prawa do sądu, nawet odbierane jako uciążliwość dla spółdzielni, nie może stanowić podstawy do pozbawienia go biernego prawa wyborczego. Samo (...)  »
Skutki umowy powierniczej na gruncie ustawy o VAT
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 16
Przekazanie przez powiernika kwot pozyskanych z realizacji umowy powierniczej dotyczącej sprzedaży nieruchomości nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu przepisów o VAT. STAN (...)  »
Opodatkowanie VAT napiwku
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 16
Podatnik nie ma obowiązku uwzględniać przekazywanych za swoim pośrednictwem pracownikom napiwków lub pozostawionej reszty lub innej kwoty gotówki po rozliczeniu rachunku gościa, jeśli klient zdecyduje (...)  »
ZUS za zatrudnionego w spółce jawnej męża wspólniczki
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 16
Współmałżonek wspólnika spółki jawnej zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS w sposób przewidziany dla pracowników. (...)  »
Zakup bieżni a koszty uzyskania przychodów
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 16
Wydatek poniesiony na zakup bieżni przez przedsiębiorcę tworzącego oprogramowanie komputerowe ma charakter osobisty i służy zaspokojeniu osobistych potrzeb związanych z odzyskaniem lub utrzymaniem sprawności intelektualnej (...)  »
Skutki uchybień w podejmowaniu uchwały o powołaniu członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 16
W orzecznictwie sądowym odróżnia się uchybienia dotyczące treści uchwały (uchybienia materialne) od uchybień odnoszących się do sposobu zwoływania i obradowania zgromadzenia wspólników oraz trybu podejmowania (...)  »
Adres doręczenia decyzji o odpowiedzialności za cudze zaległości podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 16
Decyzja o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z o.o. powinna być doręczona na jego adres zamieszkania widniejący w systemie PESEL. Nie ma znaczenia (...)  »
Do utraty ważności e-ZLA nie wystarczy niestawiennictwo na badaniu w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 16
Wnioskodawca otrzymał e-ZLA od 15 lutego do 31 marca 2022 r. Zaświadczenie obejmowało wskazanie: "chory może chodzić". ZUS zdecydował o kontroli prawidłowości tego zaświadczenia, wyznaczając (...)  »
Oddział firmy może skorzystać z obniżenia wpłaty na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 16
Oddział firmy po spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22, a w szczególności w art. 22 ust. 10a ustawy o (...)  »
Plecak z firmowym logo a przychód pracownika
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 16
Gdy pracodawca przekazuje pracownikom plecaki z logo firmy w celu budowania własnego pozytywnego wizerunku oraz relacji z zatrudnionymi, to ich wartość nie stanowi dla pracowników (...)  »
Przechowywanie dokumentów dla celów rozliczeń w VAT
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 16
Dopuszczalne jest dla celów podatkowych przechowywanie wystawionych i otrzymanych dokumentów, związanych z rozliczeniem podatku VAT wyłącznie w formie elektronicznej i przy założeniu utylizacji papierowych wersji (...)  »
Przystąpienie do spółki jawnej a odpowiedzialność za jej długi
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 17
Rozważam przystąpienie do istniejącej spółki jawnej. Aneks do umowy spółki mam podpisać ja i pozostali wspólnicy. Czy będę odpowiadał za długi spółki jawnej? TAK. Zasadą (...)  »
Problemy organizacyjne nie usprawiedliwiają przewlekłości
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 16
Zbyt duże obciążenie pracą, ilość spraw oraz stan kadry orzeczniczej mogą prowadzić co najwyżej do stwierdzenia, że przewlekłość postępowania w konkretnej sprawie nie jest wynikiem (...)  »
Kiedy dotacja podlega opodatkowaniu VAT?
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 16
Otrzymana dotacja nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, jeżeli brak jest elementu bezpośredniego związku dotacji z ceną konkretnej, świadczonej usługi. Dotacja będzie podlegać opodatkowaniu VAT, gdy (...)  »
Opieka nad dziadkiem a prawo do zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 16
Aby wprowadzenie w błąd ZUS skutkowało koniecznością zwrotu pobranych świadczeń, musi mieć ono charakter świadomy. STAN FAKTYCZNY: Wnioskodawca podlegał ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu z (...)  »
Odszkodowanie na mocy ugody mediacyjnej trzeba oskładkować
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 16
Odszkodowanie wypłacone na mocy ugody mediacyjnej byłemu pracownikowi pracodawca powinien oskładkować. O CO PYTAŁ PRZEDSIĘBIORCA? Pracownik spółki został zwolniony dyscyplinarnie na podstawie art. 52 § (...)  »
Szkolenia dla firm współpracujących w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 16
Szkolenia dla firm będących podwykonawcami, dzięki którym budowane są ich kompetencje, mogą mieć wpływ na zwiększenie przychodów pokrywającej ich koszty firmy głównego wykonawcy, gdyż ich (...)  »
Dokumentowanie w VAT udzielonej pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 16
Podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury z tytułu świadczenia zwolnionej od podatku usługi udzielenia pożyczki, pod warunkiem niezgłoszenia przez nabywcę żądania jej wystawienia w terminie (...)  »
Wymiar okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 16
Przy ocenie, za jaki okres zasiłek chorobowy jest należny po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, ważne jest, czy niezdolność do pracy powstała przed 1 stycznia 2022 (...)  »
Kara za brak zabezpieczeń w komputerach przenośnych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 16
Administrator w celu przeciwdziałania potencjalnym skutkom naruszenia i zapobieżenia utracie poufności danych osobowych może zastosować dodatkowe zabezpieczenia w postaci np. szyfrowania dysków twardych komputera, a (...)  »
Zapłata zaległości podatkowej z konta osoby trzeciej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 16
Osoba trzecia może zapłacić za podatnika podatek nieprzekraczający 1.000 zł. Nie ma znaczenia, czy wpłaty dokonuje ze środków własnych czy środków podatnika. STAN FAKTYCZNY: Spółka (...)  »
Aport wniesiony do spółki komandytowej a PCC
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 16
Ustawa o PCC nie precyzuje sposobów ustalania wartości wkładów wnoszonych do spółki osobowej, jak również nie określa - tak, jak w niektórych przypadkach - że (...)  »
PCC od zakupu mieszkania nie jest kosztem podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 16
Ponieważ obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest skonkretyzowany już w momencie nabycia nieruchomości mieszkalnej, to z uwagi na uznanie jej za środek trwały (...)  »
Korekta VAT zawyżonego na paragonie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 16
Podatnik nie ma prawa do korekty stawki VAT oraz korekty kwoty należnego podatku VAT dla sprzedaży towarów - dań gotowych na wynos - osobom fizycznym (...)  »
Likwidacja stanowiska pracy nie może być pozorna
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 16
W celu uznania, że pracownicze stanowisko pracy zostało faktycznie zlikwidowane na rzecz nawiązania współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian w (...)  »
Nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 16
W świetle art. 43 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ważne powody uzasadniające ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym mogą mieć miejsce jedynie w czasie (...)  »
Miejsce opodatkowania VAT usług magazynowania
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 16
Jeśli wykonywana usługa nie wiąże się z prawem usługobiorcy do wykorzystywania i decydowania o udostępnionej nieruchomości, to nie można mówić, że posiadacz nieruchomości świadczy usługi (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.