Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 20 maja 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2022 r., godz. 14:27 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 36.847 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 23.05.2022 r.
 • Sposoby rozliczenia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
 • Zatrudnianie cudzoziemców w sezonie letnim - porady i procedury
czwartek - 26.05.2022 r.
 • Praca nadliczbowa i ponadwymiarowa - występowanie i rekompensata
 • Zmiany w prawie spółek w 2022 roku
poniedziałek - 30.05.2022 r.
 • Praktycznie o ulgach w opłacaniu składek na FP, FS i FGŚP
 • Obowiązki związane z zatrudnianiem kierowców i posiadaniem firmowych samochodów
czwartek - 02.06.2022 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT przy dostawie towarów
 • Praktyczne wskazówki dla prowadzących działalność sezonową
20.05.2022 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2022 r. - dysponenci części (...)
23.05.2022 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za kwiecień 2022 r.- jednostki samorządu (...)
25.05.2022 r. (środa) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2022 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za kwiecień 2022 r. - Prezes KRUS
Wyjaśnienia resortowe
pokaż fragmenty artykułów
Późne zgłoszenie do ubezpieczeń nie pozbawia objęcia nimi
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 16
Z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego nie może wykluczyć zleceniobiorcy okoliczność nieterminowego przekazania do ZUS druków ubezpieczeniowych przez zleceniodawcę. Przy ocenie istnienia tytułu do wspomnianych (...)  »
Opłata przekształceniowa pobierana przez gminę podlega VAT
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 16
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów (ustanowionego przed 1 maja 2004 r.) w prawo własności stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym, opłaty z (...)  »
Odszkodowanie uzupełniające dla pracownika tylko wyjątkowo
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 16
Pracownik, który został przywrócony do pracy po uznaniu przez sąd, że wypowiedzenie nastąpiło z naruszeniem przepisów, może domagać się wyższego odszkodowania niż to wynika z (...)  »
Sprzedaż lokalu a limit zwolnienia z VAT
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 16
Niekiedy podatnik nie ma obowiązku wliczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży lokalu usługowo-handlowego do limitu sprzedaży podmiotowo zwolnionej z VAT. O CO PYTAŁ PODATNIK? Z wnioskiem (...)  »
Odliczenie darowizny zamortyzowanego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 16
Odliczenie od podstawy opodatkowania darowizny powinno być dokonane w wysokości rynkowej wartości przedmiotu darowizny. Na taki sposób określenia tej wartości wskazuje art. 18 ust. 1b (...)  »
Warunki opłacania jednej składki zdrowotnej od kilku spółek
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 16
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne generalnie należy opłacać od każdej prowadzonej działalności. W przypadku natomiast, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność, z której uzyskuje przychody kwalifikowane dla celów (...)  »
Kredyt denominowany a wymóg przejrzystości informacji
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 16
Wymóg przejrzystości warunków umowy kredytu denominowanego w walucie obcej, które narażają kredytobiorcę na ryzyko kursowe, jest spełniony wyłącznie w sytuacji, gdy przedsiębiorca dostarczył kredytobiorcy dokładne (...)  »
Ustalenie okresu 30 dni na dokonanie zwolnień grupowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 16
Okres 30 dni, w ramach którego dokonuje się zwolnienia grupowego lub indywidualnego, liczy się od daty pierwszego wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy o pracę na mocy (...)  »
Dodatkowe gratyfikacje w przychodach pracownika
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 16
Dobrowolne przyjęcie od pracodawcy nieodpłatnego transportu i zakwaterowania leży w interesie pracownika, gdyż uzyskuje on w ten sposób wymierną korzyść (przysporzenie majątkowe) w postaci uniknięcia (...)  »
Wydatki ponoszone w okresie zawieszenia a koszty podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 16
Wydatki związane z działalnością gospodarczą dokonywane w okresie jej zawieszenia, których poniesienie nie wynika z wcześniejszych zobowiązań, tj. powstałych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, czyli (...)  »
Przekazanie zysku na kapitał zapasowy spółki bez PCC
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 16
Uchwała wspólników spółki komandytowej o pozostawieniu części czy całości zysku w spółce, co do zasady, nie podlega PCC, chyba że z jej treści wynika, że (...)  »
Dane na fakturze za wynajem
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 16
Na fakturach wystawianych za najem nieruchomości (użyczonej nieodpłatnie przez jej współwłaścicieli) powinny być wpisane dane tylko jednego wynajmującego, tj. podatniczki prowadzącej działalność w tym zakresie (...)  »
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 16
ZUS posiadał kompetencje do wyrażenia płatnikowi zgody na opłacenie składki m.in. na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie. Mógł jej udzielać tylko w uzasadnionych przypadkach, czyli (...)  »
Pojęcie opieki naprzemiennej obojga rodziców nad dzieckiem
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 16
W obowiązującym stanie prawnym, jeżeli sentencja wyroku sądu lub zatwierdzona przez sąd ugoda nie zawiera wprost zwrotu "opieka naprzemienna", rolą organów administracji jest samodzielne dokonanie (...)  »
Stosowanie prewspółczynnika przez gminę
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022, strona 16
Przepisy dotyczące określania proporcji odliczenia VAT w przypadku wykonywania działalności o charakterze mieszanym wskazują, że ustawodawca nie narzuca rozwiązań, których stosowanie miałoby być obligatoryjne. Wybór (...)  »
Podstawa obliczenia daniny solidarnościowej
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 16
Przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej od sumy dochodów podlegających opodatkowaniu daniną solidarnościową podlegają odliczeniu wyłącznie składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne wspólnika spółki jawnej w upadłości
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 16
Gdy w KRS bark jest informacji dotyczącej zawieszenia działalności spółki jawnej oraz jej wykreślenia z rejestru, to wspólnik takiej spółki legitymuje się statusem jej wspólnika (...)  »
Dokumentowanie kompleksowego świadczenia w VAT
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 16
Prawidłowy jest sposób dokumentowania świadczenia złożonego, na które składa się dana dostawa towarów (jako świadczenie główne) oraz usługi transportu (jako świadczenie pomocnicze), poprzez ujęcie całego (...)  »
Do obrony członka zarządu przed długami spółki potrzebne są dowody
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 16
Powód, który na podstawie art. 299 K.s.h. chce dochodzić zobowiązania spółki z o.o. od członka jej zarządu, obowiązany jest wykazać istnienie zobowiązania spółki z o.o. (...)  »
Zmiana zasad przyznania jubileuszówki nie może dyskryminować
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 16
Definitywne pozbawienie pracownika posiadającego wymagany okres pracy prawa do nagrody jubileuszowej, w związku ze zmianą zakładowych zasad jej przyznawania, jest naruszeniem zasady równego traktowania w (...)  »
Egzekucja podatku zabezpieczonego zastawem skarbowym
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022, strona 16
Podatek, którego spłata została zabezpieczona poprzez ustanowienie zastawu skarbowego na majątku podatnika, przedawnia się na zasadach ogólnych. Przepis przewidujący nieprzedawnianie się takiego podatku jest sprzeczny (...)  »
Konsekwencje w VAT sprzedaży roślin z własnej uprawy
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 16
Rolnik, który dokonuje sprzedaży krzewów pochodzących z własnej działalności rolniczej, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 (...)  »
Opodatkowanie garaży i miejsc postojowych należących do spółki
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 16
Stanowiące własność spółki garaże oraz miejsca postojowe, jako wyodrębnione lokale z ustanowionymi odrębnie księgami wieczystymi, mimo ich usytuowania w budynku mieszkalnym są związane z działalnością (...)  »
Stawka amortyzacji dla fotowoltaiki
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022, strona 16
W przypadku gdy instalacje fotowoltaiczne stanowią odrębne środki trwałe w firmie i zostały prawidłowo zakwalifikowane przez podatnika do grupy 6 Klasyfikacji Środków Trwałych, to właściwą (...)  »
Wpływ dodatku covidowego na podstawę świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 16
Dodatek covidowy to składnik wynagrodzenia przysługujący za czas pracy na oddziale covidowym, dlatego od zakończenia pracy na takim oddziale nie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru (...)  »
Związek nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 16
O związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej nie może decydować wyłącznie posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. STAN (...)  »
Stawka VAT na nawozy stosowane w rolnictwie
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 16
Celem wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT nie była zmiana stawek VAT na produkty używane w rolnictwie. Nie jest właściwe stanowisko organu podatkowego, że wprowadzenie nowej (...)  »
Składka zdrowotna dla przedsiębiorcy z ulgą IP Box
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 16
Przedsiębiorca, który z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności opłaca podatek dochodowy według skali podatkowej i jednocześnie podatek z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP Box), nalicza (...)  »
Dochody małoletniego dziecka a zeznanie rodziców
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 16
Dochody małoletniego dziecka z tytułu prowadzenia kanału w serwisie internetowym, należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 (...)  »
Wystawienie faktury do paragonu bez NIP
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 16
W sytuacji gdy podatnik wystawił na żądanie klienta fakturę bez NIP nabywcy do paragonu fiskalnego niezawierającego NIP, to nie ma on prawa do wystawienia faktury (...)  »
Liczba ubezpieczonych dla celów uzyskania zwolnienia ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 16
Do limitu osób ubezpieczonych, dla celów uzyskania zwolnienia z opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ubezpieczeniowych w ramach specustawy w sprawie COVID-19, nie wlicza się (...)  »
Karna stawka podatku od spadków i darowizn
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 16
Celem regulacji pozwalającej na zastosowanie przez organ podatkowy sankcyjnej stawki podatku od spadków i darowizn nie jest opodatkowanie w ten sposób każdej, ujawnionej w toku (...)  »
Limity kosztowe dla wynajmowanych aut osobowych
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 16
Limit wynikający z uregulowań zawartych w art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o pdop znajduje zastosowanie niezależnie od tego, czy podatnik dokonujący płatności opłat (...)  »
Zakup laptopa i zegarka a ulga rehabilitacyjna
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 16
Za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych uważa się m.in. wydatki poniesione na: zakup i naprawę lub najem indywidualnego (...)  »
Nabycie w drodze licytacji komorniczej obciążone PCC
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 16
Nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym, na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wywołuje takie same skutki prawne jak nabycie tego prawa na podstawie umowy (...)  »
Brak NIP na fakturze nie pozbawia prawa do odliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022, strona 16
Ustawodawca nie wymienia nieprawidłowości w postaci braku NIP nabywcy na fakturze jako przesłanki negatywnej powodującej utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy faktura (...)  »
Ochrona gwarancji możliwości obrony swoich praw przez stronę
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 16
Nieważność postępowania z uwagi na pozbawienie strony możliwości obrony swych praw może nastąpić także wówczas, gdy strona, mimo zawiadomienia o terminie posiedzenia, nie będzie w (...)  »
Sprzedaż własnego gruntu a VAT
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 16
To, czy dana osoba fizyczna, sprzedając działki budowlane, działa w charakterze podatnika VAT, wymaga ustalenia czy jej działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową, czego (...)  »
Usiłowanie kradzieży uzasadnioną przyczyną dyscyplinarki
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 16
Ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych jest nie tylko kradzież mienia pracodawcy, ale również usiłowanie kradzieży, a także inne zawinione działanie pracownika powodujące zagrożenie interesów pracodawcy. (...)  »
Podatkowa amortyzacja lokali mieszkalnych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 16
Generalnie odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości mieszkalnych podatnicy mogą dokonywać oraz zaliczać te odpisy do firmowych kosztów podatkowych przez cały 2022 r. na zasadach obowiązujących na (...)  »
Mechanizm obniżenia składki zdrowotnej nie dla prokurenta
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 16
Składka zdrowotna prokurenta powołanego do pełnienia tej funkcji na podstawie powołania jest obliczana na zasadach ogólnych, bez możliwości jej obniżenia do wysokości 0 zł. Jest (...)  »
Dane na dokumencie sprzedaży usługi kompleksowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 16
W przypadku świadczenia kompleksowego na wystawianych fakturach lub paragonach, w części, która odzwierciedla elementy obligatoryjne w świetle przepisów prawa, powinna widnieć tylko jedna pozycja, tj. (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS żony pomagającej mężowi w firmie
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 16
O statusie osoby współpracującej - dla celów ubezpieczeniowych w ZUS - można mówić, gdy spełnione zostaną odpowiednie przesłanki. Gdy tak nie będzie, członek rodziny pomagający (...)  »
Niepodejmowanie korespondencji z UODO kończy się karą pieniężną
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 16
Lekceważenie obowiązków związanych ze współpracą z UODO stanowi naruszenie o dużej wadze i jako takie podlega sankcjom finansowym. Dlatego organ nadzorczy nakłada administracyjne kary pieniężne, (...)  »
Skutki pozorności prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 16
Podjęcie szeregu działań ukierunkowanych na upozorowanie wykonywania działalności gospodarczej, a nie jej faktyczne wykonywanie, powoduje wyłączenie z ubezpieczeń społecznych (w tym z chorobowego), co z (...)  »
Pojęcie pracodawcy w kwestii wpłat na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 16
Podmiotem zobowiązanym do wnoszenia wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest pracodawca, (...)  »
Zakończenie umowy o pracę w kosztach pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 16
Wydatki poniesione przez pracodawcę w związku z wypłatą odszkodowania przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, w tym odszkodowanie wypłacone w związku z zakończeniem (...)  »
Opodatkowanie VAT krótkoterminowego zakwaterowania
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 16
Świadczone przez podatnika usługi wynajmu nieruchomości mieszkalnych w celu krótkoterminowego zakwaterowania oraz usługi wynajmu nieruchomości mieszkalnych w charakterze innym niż mieszkaniowym nie będą korzystać ze (...)  »
Przesłanki przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 16
Skarżący zainteresowany przywróceniem terminu do uiszczenia wpisu musi złożyć wniosek, a w nim wykazać, że nie ponosi winy za niedotrzymanie terminu. Nieopłacenie skargi z powodu (...)  »
Odpowiedzialność organizatora turystyki za gorszy standard hotelu
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 16
Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, (...)  »
Możliwość skorzystania z ulgi na złe długi w VAT
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 16
Organ podatkowy nie może powołać się na upływ terminu do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT, w sytuacji gdy zachowanie tego organu w (...)  »
Fotowoltaika na garażu a ulga termomodernizacyjna
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 16
Podatnik w ramach ulgi termomodernizacyjnej ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku poniesione i udokumentowane wydatki na zakup i montaż na dachu garażu instalacji fotowoltaicznej, (...)  »
Słuchacz zaocznego liceum bez składek ZUS ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 16
Osoba wykonująca umowę zlecenia nie podlega w ZUS ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca, jeżeli nie ukończyła 26 lat i posiada status ucznia. Zasadę tę należy stosować (...)  »
Bez odliczenia VAT po upływie terminu przedawnienia
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 16
Podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego udokumentowanego fakturą, gdy minęło 5 lat od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku (...)  »
Sprzedaż przedsiębiorstwa, dodatnia wartość firmy tzw. goodwill a PCC
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 16
Podstawą opodatkowania przy umowie sprzedaży przedsiębiorstwa jest suma wartości rynkowej rzeczy i praw majątkowych składających się na przedsiębiorstwo. Wartość rynkowa ma bowiem charakter zobiektywizowany, niezależny (...)  »
Przychód podatkowy z umorzonego zobowiązania
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 16
Wartość świadczenia umorzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), pokrytego za sprawcę kolizji za wyrządzoną szkodę osobom trzecim, stanowi dla osoby, której je umorzono, przychód z (...)  »
Ważne, aby usprawiedliwić niestawiennictwo w ZUS na badanie kontrolne
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 16
Uniemożliwienie badania przez lekarza orzecznika ZUS w terminie wskazanym w wezwaniu powoduje, że zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po terminie badania. Do uniemożliwienia (...)  »
Opodatkowanie ryczałtów za pracownicze jazdy lokalne
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 16
Wypłacany pracownikom ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu pdof. Pracodawca jako (...)  »
Wartość wkładów do spółki na potrzeby PCC wyceniają wspólnicy
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 16
Wniesienie do spółki osobowej wkładu niepieniężnego podlega opodatkowaniu PCC, według stawki 0,5% liczonej od wartości wkładu. Podstawa opodatkowania powinna być ustalana w oparciu o wartość (...)  »
Możliwość dokonania wstecznej rejestracji na VAT
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 16
Podatnik ma prawo do rejestracji jako podatnik VAT czynny poprzez złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R z datą rozpoczęcia faktycznej działalności gospodarczej. O CO PYTAŁ PODATNIK? Podatnik (...)  »
Prawidłowe podpisanie skargi przesyłanej przez ePUAP
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 16
Skarga załączona do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP, musi być odrębnie podpisana. STAN FAKTYCZNY: Pełnomocnik skarżącego, przesyłając skargę na decyzję (...)  »
Brak dowodu sprzedaży auta a podatek od środków transportowych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 16
Samo twierdzenie spółki, że pojazd został sprzedany w drodze ustnej umowy, przy jednoczesnym przedłożeniu jej wewnętrznego dokumentu dotyczącego rzekomej sprzedaży, są niewystarczające dla uznania, że (...)  »
Prawo do odliczenia VAT przy nabyciu kampera
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 16
Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego nie dotyczą samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. STAN FAKTYCZNY: Podatnik we wniosku o interpretację wskazał, że jest (...)  »
Podstawa opodatkowania przy sprzedaży auta w procedurze marży
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 16
Podstawą opodatkowania przy sprzedaży przez podatnika towaru używanego (samochodu) jest różnica między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca tego towaru a kwotą nabycia (kwotą należną (...)  »
ZUS od wynagrodzenia wypłaconego wspólnikowi spółki
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 16
Kwota wynagrodzenia wypłacanego wspólnikowi spółki z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne. O CO PYTAŁ PRZEDSIĘBIORCA? Wnioskodawca (...)  »
Prawo do ulgi na dziecko a zagraniczne zarobki rodzica
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 16
Gdy w danym roku podatkowym jeden z małżonków uzyskał dochody tylko w Polsce, a drugi małżonek uzyskał dochody w Polsce i w Niemczech, to dochody (...)  »
PPO-1 nie uprawnia do działania przed sądem administracyjnym
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 03.03.2022, strona 16
Pełnomocnictwo ogólne, udzielone na formularzu PPO-1, upoważnia do reprezentowania podatnika przed organami podatkowymi. Nie daje pełnomocnikowi legitymacji do działania przed sądami administracyjnymi. Nie ma znaczenia, (...)  »
Oświadczenie o wypowiedzeniu nie zależy od interpretacji pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 03.03.2022, strona 16
Z treści pisma pracownika, którego zamiarem jest wypowiedzenie umowy o pracę, powinna wynikać niebudząca wątpliwości wola zakończenia stosunku pracy oraz sposób i termin jego rozwiązania. (...)  »
Brak faktycznego podjęcia działalności a ubezpieczenie chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 03.03.2022, strona 16
Podstawowe znaczenie dla objęcia osoby prowadzącej działalność gospodarczą ubezpieczeniami społecznymi ma rzeczywiste wykonywanie pozarolniczej działalności w sposób ciągły, zorganizowany, a także charakter zarobkowy działalności. STAN (...)  »
VAT od zakupu do działalności gospodarczej i na cele prywatne
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022, strona 16
Jeżeli faktura dokumentująca montaż ogniw fotowoltaicznych dotyczy zarówno prowadzonej przez podatnika działalności, jak i jego prywatnych celów, to prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w (...)  »
Środki z ZFRON na zakup aparatu słuchowego
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022, strona 16
Brak jest przeszkód prawnych do wydatkowania środków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach pomocy indywidualnej na zakup aparatu słuchowego dla pracownika, który ma (...)  »
Sposób rozliczenia uzyskanego rabatu pośredniego
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022, strona 16
Przedsiębiorca, który otrzymuje rabat pośredni, powinien w związku z nim skorygować koszty uzyskania przychodów poprzez ich zmniejszenie w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura (...)  »
Niezrealizowane wyrównanie emerytury po zmarłej z 1953 rocznika
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 16
Niezrealizowane świadczenie to takie, do którego zmarła osoba była uprawniona przed śmiercią. Zalicza się do niego również wyrównanie emerytury powszechnej z tytułu jej przeliczenia, należne (...)  »
Wydanie odmowy w sprawie przyjęcia dziecka do żłobka
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 16
Odmowa przyjęcia dziecka do żłobka wymaga wydania decyzji administracyjnej. Skoro komisja rekrutacyjna jest organem kolegialnym, w decyzji przez nią wydawanej powinny zostać wymienione imiona i (...)  »
Uwolnienie środków na rachunku VAT
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 16
Odmowę uwolnienia środków zgromadzonych na rachunku VAT powinny poprzedzać ustalenia co do realności obawy powstania (i związanego z tym ryzyka niewykonania) zaległości podatkowych. Niewystarczające w (...)  »
Organizacja spotkania z uczestnikami targów a koszty podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022, strona 16
Wydatki poniesione na organizację spotkania będącego uzupełnieniem udziału firmy w targach, w tym związane z najmem sali wraz z usługą gastronomiczną oraz koszty poniesione na (...)  »
Składka zdrowotna osoby współpracującej z liniowcem
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022, strona 16
Przedsiębiorca opłacający podatek liniowy od firmowych dochodów opłaca za osobę współpracującą składkę zdrowotną w wysokości 9%. Nalicza ją od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze (...)  »
Odliczenie VAT z faktury z błędną stawką
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022, strona 16
Podatnik ma prawo do odliczenia VAT wykazanego w fakturach z nieprawidłową (zawyżoną) stawką VAT. Jest to możliwe przy założeniu, że spełnione będą pozostałe warunki uprawniające (...)  »
Brak wiedzy o finansach spółki a odpowiedzialność członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022, strona 16
Członek zarządu spółki kapitałowej może wprawdzie ograniczyć swoje kompetencje w zarządzaniu spółką, nie może jednak ograniczyć swojej odpowiedzialności, na podstawie art. 116 Ordynacji podatkowej, wynikającej (...)  »
ZUS od przychodu ze zlecenia wykonywanego na rzecz pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022, strona 16
Samodzielna umowa zlecenia stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. Obowiązek tych ubezpieczeń powstaje dla zleceniobiorców także wtedy, gdy umowę zlecenia mają (...)  »
Przejazd taksówką na koszt firmy nie jest pracowniczym przychodem
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022, strona 16
Otrzymanie przez pracownika od pracodawcy kwoty z tytułu zwrotu kosztów przejazdu taksówką, realizowanego do celów służbowych w ramach obowiązków pracowniczych, stanowi jedynie wyrównanie uszczerbku majątkowego, (...)  »
Limit zwolnienia z VAT dla małżonków rozpoczynających najem
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022, strona 16
W sytuacji gdy małżonkowie podejmą decyzję, że wynajem nieruchomości będzie prowadzony przez każdego z nich i obroty z tego tytułu rozliczane będą po połowie, to (...)  »
Nabycie nieruchomości upadłego może być zwolnione z PCC
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022, strona 16
Opodatkowanie czynności podatkiem od towarów i usług może skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. O CO PYTAŁ PODATNIK? Osoba fizyczna prowadząca działalność (...)  »
Adaptacja i wyposażenie mieszkania a ulga rehabilitacyjna
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022, strona 16
Wydatki związane z dostosowaniem łazienki i kuchni do potrzeb wynikających z niepełnosprawności podatnika należy uznać za wydatki na adaptację i wyposażenie lokalu mieszkalnego z uwagi (...)  »
Podatek od nieruchomości za budynek z uszkodzonym dachem
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022, strona 16
STAN FAKTYCZNY: Prezydent miasta ustalił skarżącemu wysokość podatku od nieruchomości. Skarżący złożył odwołanie od przedmiotowej decyzji, zaskarżając ją w całości. Zarzucił jej naruszenie art. 6 (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.