Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 16 października 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2021 r., godz. 13:55 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 106.579 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 18.10.2021 r.
 • Korekta sposobem na błąd w rozliczeniu podatkowym
 • Uprawnienia pracownicze w równoległym zatrudnieniu
czwartek - 21.10.2021 r.
 • Ustalanie podstawy opodatkowania w podatku VAT
poniedziałek - 25.10.2021 r.
 • Lokale i budynki firmowe w podatku dochodowym
 • Obowiązki przedsiębiorcy związane z ochroną środowiska
czwartek - 28.10.2021 r.
 • Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym
15.10.2021 r. (piątek) mija termin:
wpłata składek ZUS za wrzesień 2021 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie (...)
wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości (...)
wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości (...)
wpłata do PPK za wrzesień 2021 r.
wpłata do PPK za wrzesień 2021 r.
Wyjaśnienia resortowe
Kierownik musi udowodnić stałą pracę w nadgodzinach
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 16
Pracownicy zarządzający zakładem pracy w imieniu pracodawcy oraz kierownicy wyodrębnionej komórki organizacyjnej mają prawo do wynagrodzenia i dodatku za pracę nadliczbową tylko wtedy, gdy wykażą, (...)  »
Przesłanki umorzenia zobowiązań upadłego konsumenta
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 16
Pierwszoplanowym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie dłużnika, przy jednoczesnym zachowaniu słusznych praw wierzycieli. STAN FAKTYCZNY: Sąd postanowieniem umorzył bez ustalania planu spłat zobowiązania upadłego powstałe (...)  »
Zakup odzieży specjalistycznej w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 16
Zasadniczo wydatki na zakup odzieży klasyfikowane są jako ponoszone na potrzeby osobiste, niezwiązane z prowadzoną działalnością. Zatem nie będzie uznany za koszt podatkowy taki wydatek (...)  »
Elementy podstawy opodatkowania w VAT
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 16
Podstawą opodatkowania transakcji dostawy lokalu mieszkalnego jest wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną przez gminę od nabywcy z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego. W konsekwencji opłata stanowiąca (...)  »
Opodatkowanie działki rolnej zajętej na farmę fotowoltaiczną
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 16
Cała działka rolna, na której posadowiona zostanie farma fotowoltaiczna, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. O CO PYTAŁ PODATNIK? Spółka planuje przeprowadzenie inwestycji w zakresie budowy (...)  »
Ulga termomodernizacyjna nie dla domu w budowie
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 16
Warunkiem decydującym o możliwości zastosowania ulgi termomodernizacyjnej jest realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku, który został już wybudowany i służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiąc konstrukcyjnie samodzielną (...)  »
ZUS od świadczeń dla pracowników finansowanych z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 16
Świadczenie przekazane pracownikom ze środków ZFŚS może korzystać ze zwolnienia składkowego jedynie wtedy, gdy jego wysokość została uzależniona od sytuacji materialno-bytowej osoby uprawnionej do korzystania (...)  »
Nowe miejsca pracy jako przesłanka do zwolnienia z podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 16
Rada gminy (miasta) ma możliwość takiego ukształtowania zakresu zwolnienia z podatku od nieruchomości, aby wprowadzić wymóg dotyczący minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych na poziomie 50 mln (...)  »
Kasa on-line w sklepie z rożnem
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 16
Skoro w ramach prowadzonej działalności podatnik prowadzi sklep, w którym sprzedawane są gotowe do spożycia potrawy (pieczone kurczaki), to zobowiązany jest do prowadzenia w tej (...)  »
Ulga na start dla przedsiębiorcy współpracującego z pracodawcą
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 16
Przedsiębiorca rozpoczynający po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej, świadczący w jej ramach, na rzecz byłego pracodawcy, czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności, które nie są (...)  »
Zbycie przedsiębiorstwa w trzech etapach a VAT
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 16
Skoro przedmiot zbycia jako całość będzie obejmował wszystkie składniki majątku niezbędne do kontynuowania działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika, przekazane etapowo składniki mienia należy uznać za (...)  »
Uzyskiwanie wynagrodzenia w czasie e-ZLA a zasiłek
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 16
Uzyskiwanie w trakcie zwolnienia lekarskiego dochodów niepołączonych z osobistym świadczeniem pracy nie stanowi pracy zarobkowej i nie powoduje utraty prawa do zasiłku chorobowego. STAN FAKTYCZNY: (...)  »
Świadczenie postojowe dla wspólnika spółki
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 16
Przedsiębiorca mógł ubiegać się o świadczenie postojowe, pod warunkiem że spełniał ku temu wymagane warunki. Jednym z nich było niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. (...)  »
Uzgodnienie innego niż likwidacja sposobu zakończenia bytu spółki
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 16
Aby wspólnicy mogli uzgodnić inny niż likwidacja sposób zakończenia działalności spółki jawnej, muszą podjąć zgodną uchwałę, gdyż jest to kwestia wykraczająca poza zwykłe prowadzenie spraw (...)  »
Usługi prawnicze a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 16
Świadczenie usług prawniczych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy (...)  »
Nie ma PCC od umowy spółki cichej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 16
Wniesienie wkładów w ramach umowy spółki cichej nie należy do katalogu czynności cywilnoprawnych opodatkowanych PCC. O CO PYTAŁ PODATNIK? Indywidualny przedsiębiorca (wnioskodawca) zamierza zawrzeć umowę (...)  »
Kosztowe rozliczenia związane z leasingowanym samochodem
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 16
Zawarcie umowy leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy, skutkuje tym, że przedsiębiorca do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć tę część opłat leasingowych (w części (...)  »
Do dyscyplinarki wystarczy zagrożenie interesów pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 16
Podstawą do uzasadnionego rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym nie musi być jedynie zawinione zachowanie pracownika powodujące wystąpienie istotnej szkody w mieniu (...)  »
Warunki zabudowy a kontynuacja cech architektonicznych
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 16
Ocena inwestycji z punktu widzenia kontynuacji istniejącej zabudowy w zakresie jej funkcji oraz m.in. cech urbanistycznych w wielu przypadkach nie oznacza zakazu lokalizacji zróżnicowanej zabudowy (...)  »
Przedłużenie terminu zwrotu podatku VAT
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 16
Określony w art. 87 ust. 2 ustawy o VAT termin zwrotu różnicy podatku zostanie przedłużony, jeżeli przed jego upływem podatnikowi doręczono postanowienie naczelnika urzędu skarbowego (...)  »
Ustalenie kwoty nabycia samochodu w procedurze marży
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 16
Podatnik określając podstawę opodatkowania (marżę) powinien wyliczyć różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia (zapłaconą przez podatnika pierwotnemu sprzedawcy), pomniejszoną (...)  »
Skutki braku oprocentowania prywatnej pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 16
Jeżeli strony będące osobami fizycznymi w umowie pożyczki zawartej poza działalnością gospodarczą nie przewidziały odpłatności w postaci odsetek, co oznacza, że pożyczka jest udzielana bez (...)  »
Składka na FEP także za niepełnoetatowców i emerytów
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 16
Składki na FEP powinny być opłacane przez pracodawcę od wszelkich wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przysługujących za okres zatrudnienia w (...)  »
Do końca 2018 r. do ulgi mieszkaniowej uprawniały wpłaty z umowy deweloperskiej
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 2
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 września 2021 r., pod poz. 133, opublikowana została interpretacja ogólna z dnia 2 (...)  »
VAT przy usługach na rzecz funduszy inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 1
Ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) i b) ustawy o VAT mogą korzystać czynności zarządzania funduszami z (...)  »
Przedwczesne złożenie wniosku o uzasadnienie orzeczenia
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 16
Wniosek o uzasadnienie wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym złożony po jego zapadnięciu, a przed doręczeniem odpisu rozstrzygnięcia stronie, jest dopuszczalny. STAN FAKTYCZNY: Wyrokiem wydanym dnia (...)  »
Zaświadczenie a zaległości podatkowe objęte układem restrukturyzacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 16
Podmiot, który posiada zaległości podatkowe objęte układem restrukturyzacyjnym, nie uzyska zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Taki układ nie jest równoznaczny z wydaniem decyzji o odroczeniu (...)  »
Zawieszenie firmy przez liniowca a rozliczenie z małżonkiem
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 16
Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej nie jest i nie było równoznaczne z jej likwidacją i nie pozbawia osoby, która taką działalność zawiesiła, statusu zarówno przedsiębiorcy, jak (...)  »
Możliwość obniżania wpłat na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 16
W sytuacji gdy usługa wydania towaru realizowana będzie przez pracowników podmiotu uprawnionego do wystawienia informacji o obniżeniu wpłat na PFRON, wówczas w świetle art. 22 (...)  »
Prezenty dla pracowników a źródło ich przychodu
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 16
Prezenty dla pracowników wręczane w celu uhonorowania ważnych okazji w ich życiu, które nie są elementem ich wynagrodzenia za pracę, generalnie podlegają opodatkowaniu podatkiem od (...)  »
Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 16
Ustawa nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej (...)  »
Współpraca z pracodawcą eliminuje prawo przedsiębiorcy do ulg w składkach
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 16
Gdy przedsiębiorca w ramach prowadzonej firmy świadczy usługi na rzecz byłego pracodawcy i są to te same czynności, które wykonywał w czasie pracowniczego zatrudnienia, to (...)  »
Działalność statutowa a zwolnienie z podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 16
Warunkiem zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jest to, aby grunty, budynki lub (...)  »
Kiedy organ podatkowy może stosować sankcje w VAT?
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 16
Za błędne należy uznać stanowisko, iż ustalenie sankcji, o których mowa w art. 112b i 112c ustawy o VAT, jest obligatoryjne w przypadku nieprawidłowości w (...)  »
ZUS od świadczenia rekompensującego koszty pracy zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 16
Od wartości jednorazowego świadczenia, którego celem ma być zrekompensowanie pracownikom ponoszonych przez nich kosztów związanych z pracą zdalną, pracodawca nie opłaci składek ubezpieczeniowych do ZUS. (...)  »
Odsetki od zwróconej dotacji nie stanowią kosztów
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 16
Wydatki poniesione na zapłatę odsetek oraz opłaty prolongacyjnej w związku ze zwrotem unijnego dofinansowania stanowią efekt nieprawidłowego wywiązania się z warunków zawartej umowy dotacyjnej. Z (...)  »
Sprzedaż samochodu osobowego w systemie VAT marża
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 16
Podatnik może zastosować procedurę marży do sprzedaży samochodu używanego, kupionego na podstawie faktury VAT marża, z zamiarem jego dalszej odsprzedaży. O CO PYTAŁ PODATNIK? Podatnik (...)  »
Sprawowanie stałej opieki a świadczenie pielęgnacyjne
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 16
Przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych nie uzależniają otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego od obowiązku sprawowania opieki nieustannie przez całą dobę. STAN FAKTYCZNY: Wnioskodawca w grudniu 2020 r. (...)  »
Postępowanie sądowe przy braku zarządu spółki
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 16
W orzecznictwie wskazywane jest, że braki w składzie organu (w tym m.in. zarządu spółki z o.o.) nieusunięte należycie w trybie art. 70 § 1 K.p.c. (...)  »
Pozapłacowe świadczenia u pracowników oddelegowanych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 16
Wydatki ponoszone przez firmę pracodawcy na zapewnienie zakwaterowania, transportu oraz kształcenie dzieci w miejscu wykonywania pracy przez pracowników oddelegowanych, z wyłączeniem podróży służbowych, stanowią pracownicze (...)  »
Ulga rehabilitacyjna za dany rok to wydatki wyłącznie za ten okres
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 16
Wydatki poniesione w danym roku na zakup indywidualnego sprzętu ułatwiającego podatnikowi wykonywanie czynności życiowych, jako spełniające kryteria określone w art. 26 ust. 7a pkt 3 (...)  »
Udzielenie pożyczki może korzystać ze zwolnienia z PCC
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 16
O wyłączeniu z opodatkowania PCC nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku VAT, lecz wyłącznie fakt, że konkretna czynność jest (...)  »
Usługi prawnicze a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021, strona 16
Świadcząc usługi prawnicze na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, po spełnieniu pewnych warunków, podatnik ma prawo korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania tych usług przy (...)  »
Korekta w ZUS zawyżonej podstawy wymiaru składek
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 16
Czym innym jest zmiana (korekta) zadeklarowanej podstawy wymiaru składek w wyniku swobodnej decyzji płatnika, a czym innym jej korekta z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości, niezgodność (...)  »
Grzywna celem przymuszenia do wykonania prac przez wspólnotę
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 16
Z całokształtu przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej ustawy) wynika, że organ przystępuje do podjęcia czynności mających na celu przymusowe wykonanie obowiązku ciążącego (...)  »
Wniosek o ponowne zatrudnienie bez zwłoki
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 16
Pracodawca ma obowiązek zatrudnić pracownika, którego zwolnił z powodu choroby na podstawie art. 53 K.p., w ciągu 6 miesięcy od ustania zatrudnienia, jeżeli ten zgłosi (...)  »
Zwolnienie podmiotowe z VAT przy rozpoczęciu działalności
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 16
W sytuacji gdy w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej podatnik nie będzie wykonywał czynności doradczych (ani innych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy (...)  »
Przejęcie innej firmy a wysokość składki wypadkowej
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 16
Wraz z pojawieniem się nowego płatnika składek konieczne jest ustalenie przypisanej jedynie dla niego stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. O CO PYTAŁ PRZEDSIĘBIORCA? Do (...)  »
Cudze zadłużenie nie jest kosztem podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 16
Gdy dokonana spłata zadłużenia nie dotyczyła zaległego czynszu z tytułu dzierżawienia nieruchomości przez podatnika, lecz doszło do niej w celu zwolnienia poprzedniego dzierżawcy, a więc (...)  »
Nadwyżka VAT przedawnia się, ale nie prawo do jej przeniesienia
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 16
Wysokość zadeklarowanej przez podatnika nadwyżki VAT można zweryfikować do czasu upływu terminu przedawnienia tej kwoty, czyli w ciągu 5 lat od końca roku kalendarzowego, w (...)  »
Epidemia nie uzasadnia niestosowania przepisów proceduralnych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 16
Ograniczenia sanitarne w przemieszczaniu się po terenie kraju nie stanowią podstawy do całkowitego zaniechania przez organ stosowania przepisów administracyjnych, chociażby co do obowiązku informowania stron (...)  »
Cesja wierzytelności trudnych nie podlega VAT
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 16
Nabycie wierzytelności trudnej po cenie niższej od jej wartości nominalnej nie pozwala na uznanie świadczenia na rzecz zbywcy za usługę (odpłatną), gdyż w takiej sytuacji (...)  »
Opodatkowanie dystrybutorów na stacji paliw
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 16
Dystrybutory paliw płynnych i gazu znajdujące się na stacjach paliw podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na zasadach przewidzianych dla budowli. O CO PYTAŁ PODATNIK? Spółka (...)  »
Ulga termomodernizacyjna przy braku własności
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 16
Warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest poniesienie wydatków (kosztów) na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego. (...)  »
Spółka zatrudniająca lekarzy bez kasy on-line
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021, strona 16
Spółka z o.o. jako podmiot zatrudniający lekarzy - niezależnie od formy zatrudnienia - ma prawo prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub (...)  »
Na etapie rekrutacji rodzic może złożyć oświadczenie o zaszczepieniu dziecka
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 16
Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości uzyskania zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego odbycie przez kandydata do przedszkola obowiązkowych szczepień ochronnych lub o zwolnieniu z tego obowiązku z (...)  »
Odliczenie VAT przez gminę od wydatków inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 16
Realizacja zadania własnego nie wyłącza z góry statusu gminy jako podatnika VAT, jeśli jednostka samorządu terytorialnego prowadzi w tym zakresie działalność gospodarczą (udostępnia stanowiska handlowe (...)  »
Niemożliwe wycofanie wniosku w sprawie o przeliczenie emerytury
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021, strona 16
Obniżenie wysokości świadczenia nie może stanowić uzasadnienia dla uznania skuteczności prawnej cofnięcia wniosku (wraz z załącznikami) o ponowne ustalenie kapitału początkowego i emerytury. STAN FAKTYCZNY: (...)  »
Skutki w VAT aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 16
Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest wyłączony z opodatkowania VAT. O CO PYTAŁ PODATNIK? Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której tworzy A (projekt długoterminowy). (...)  »
Składki od ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 16
Gdy wypłacany pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej nie odzwierciedla faktycznie poniesionych kosztów prania odzieży, wówczas stanowi podstawę do naliczenia składek. O CO PYTAŁ PRZEDSIĘBIORCA? (...)  »
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 16
Na gruncie pdof możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego w drodze wyceny dokonanej przez podatnika stanowi sytuację szczególną, wyjątek od obowiązującej zasady ustalania tej wartości (...)  »
Wymogi uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 16
Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie może być podjęta bez jego uprzedniego rozpatrzenia. Samo zatwierdzenie sprawozdania finansowego, bez jego rozpatrzenia, podobnie jak rozpatrzenie sprawozdania (...)  »
ZUS od umowy o pracę zawartej z osobą na miesiąc
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 16
Podleganie pracowniczym ubezpieczeniom w ZUS jest uwarunkowane nie tyle opłaceniem składek, ile legitymowaniem się statusem pracownika rzeczywiście świadczącego pracę w ramach ważnego stosunku pracy. STAN (...)  »
Zwrot kosztów za jazdy lokalne w przychodach pracownika
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021, strona 16
Zakresem zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 23 ustawy o pdof objęty jest zwrot kosztów tylko niektórym pracownikom, dla których wymienione w (...)  »
Prawo do odliczenia VAT od zakupu nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 16
Zarejestrowany podatnik podatku VAT (w przypadku, gdy małżonek, będący współwłaścicielem nieruchomości, nie jest zarejestrowanym podatnikiem) ma prawo do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktury (...)  »
Umorzenie udziałów spółki z o.o. bez wynagrodzenia a PCC
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 16
Nabycie udziałów w celu umorzenia za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia należy traktować jako szczególny rodzaj umowy, który nie został wymieniony w ustawowym katalogu czynności podlegających (...)  »
Zakup zegarka z chronografem jako koszt firmowy
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021, strona 16
Jeżeli zegarek z funkcją chronografu będzie odmierzał czas poświęcany na poszczególne zadania realizowane przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, co pozwoli mu (...)  »
Obliczanie okresu wyczekiwania do celów zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 16
Przy ustalaniu 30-dniowego okresu wyczekiwania nie odejmuje się pierwszego dnia zatrudnienia ani ostatniego dnia zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. STAN FAKTYCZNY: Odwołujący się był zatrudniony (...)  »
Gromadzenie gruzu to nie zawsze gromadzenie odpadów
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 16
Substancja lub przedmiot, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkowanie, mogą być uznane za produkt uboczny, a nie za odpady. (...)  »
Kiedy dochodzi do zbycia przedsiębiorstwa?
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 16
W przypadku zbycia przedsiębiorstwa za niewystarczające uznać należy proste porównanie katalogu składników należących do zbywcy prowadzącego przedsiębiorstwo z listą składników przekazanych nabywcy. Chodzi przede wszystkim (...)  »
Opodatkowanie VAT napiwku
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 16
W przypadku gdy kwoty napiwków są świadczeniem klienta całkowicie dobrowolnym, a stosowane przez podatnika systemy sprzedażowe pozwalają określić i jednoznacznie przypisać kwoty poszczególnych napiwków konkretnym (...)  »
Świadczenie rekompensujące koszty pracy zdalnej bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 16
Wypłacone przez pracodawcę jednorazowe świadczenie, którego celem ma być zrekompensowanie pracownikom ponoszonych przez nich kosztów związanych z pracą zdalną, nie stanowi dla nich podstawy wymiaru (...)  »
Brak zapłaty w pieniądzu nie zawsze oznacza nieodpłatność
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 16
Dla ustalenia, czy mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem, istotna jest przesłanka dotycząca ekwiwalentności. Tylko bowiem świadczenia nieekwiwalentne jako nieodpłatne mogą stanowić przychód podatkowy po (...)  »
Listonosz nie sprawdzi czy odbierający przesyłkę ma upoważnienie
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 16
Organ doręczający nie ma obowiązku sprawdzania, czy kwitujący odbiór przesyłki pracownik posiada formalne uprawnienia do odbioru pism. Upoważnienie do odbioru pism sądowych jest czynnością, której (...)  »
Podjęcie pracy na etacie w okresie ciąży a ubezpieczenia w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 16
Podjęcie pracy przez kobietę w ciąży, nawet gdyby głównym motywem było uzyskanie przez nią świadczeń z ubezpieczeń społecznych, nie jest naganne, ani tym bardziej sprzeczne (...)  »
Sporny dług uniemożliwia wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 16
Podatnik nie uzyska zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, jeżeli jest adresatem nieostatecznej decyzji stwierdzającej zaległość podatkową, nawet gdy to rozstrzygnięcie nie zostało opatrzone rygorem natychmiastowej (...)  »
Forma przechowywania faktur a prawo do odliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 16
Przechowywanie i archiwizowanie faktur wyłącznie w sposób elektroniczny, bez konieczności przechowywania ich w wersji papierowej pozwala zachować podatnikowi prawo do odliczenia wykazanego w tych dokumentach (...)  »
Opodatkowanie wyciągu narciarskiego
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 16
Podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie stanowi całość obiektu, jakim jest wyciąg narciarski, lecz wyłącznie fundamenty i podpory oraz części budowlane stacji narciarskiej. O CO (...)  »
Koszty prowadzenia firmy w miejscu zamieszkania
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 16
Odsetki od kredytu zaciągniętego przez osobę fizyczną na nabycie prywatnej nieruchomości, w części proporcjonalnie przypadającej na powierzchnię wykorzystywaną w działalności gospodarczej, mogą stanowić w niej (...)  »
Gdy ubezpieczony nie przebywa pod adresem wskazanym na e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 16
Sam fakt przebywania poza miejscem zameldowania wskazanym w zwolnieniu lekarskim (e-ZLA), nie może skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego. STAN FAKTYCZNY: Ubezpieczony był zatrudniony od (...)  »
Kiedy miasto działa jako podatnik VAT?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 16
Działania miasta polegające na świadczeniu usług: przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych dla uczniów i wychowanków, pobytu i nauczania w przedszkolach powyżej pięciu godzin (...)  »
Ujęcie w remanencie i rozliczenie w pdof darowanych towarów
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 16
W sytuacji, w której nabycie towarów handlowych przez przedsiębiorcę następuje w drodze darowizny (nieodpłatnie), wartość tych towarów nie podlega zaliczeniu do firmowych kosztów podatkowych, gdyż (...)  »
Zwolnienie jubileuszówki za 35-letni staż ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 16
Zasadniczo składkom ZUS nie podlegają nagrody jubileuszowe (gratyfikacje, które zgodnie z zasadami określającymi warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Od (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.