Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 23 kwietnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2021 r., godz. 12:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 122.361 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 26.04.2021 r.
 • Składki ZUS za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • Ochrona danych osobowych w zakładach pracy
czwartek - 29.04.2021 r.
 • Rozliczanie VAT w interpretacjach organów podatkowych
 • Spółka cywilna w postępowaniach przed organami i sądami
wtorek - 04.05.2021 r.
 • Sankcje za nieprzekazanie i błędy w JPK
 • Rozliczanie wpłat na PFRON
czwartek - 06.05.2021 r.
 • Udzielanie i rozliczanie urlopu wypoczynkowego
 • Restrukturyzacja czy upadłość spółki - sposoby ratowania biznesu
22.04.2021 r. (czwartek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za I kwartał 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
Wyjaśnienia resortowe
Ustanie stosunku pracy za wypowiedzeniem a prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 16
Dla ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego decydujący jest sam fakt niepozostawania w zatrudnieniu spowodowany koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. STAN FAKTYCZNY: Wnioskodawca w czerwcu (...)  »
Podatek od środków transportowych za niewyrejestrowany pojazd
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 16
Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania. Obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu. (...)  »
Odliczenie VAT przez miasto na podstawie prewspółczynnika
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 16
Jeżeli chodzi o wynikający z art. 86 ust. 2a zdanie ostatnie ustawy o VAT wymóg, aby sposób określenia proporcji najbardziej odpowiadał specyfice wykonywanej przez podatnika (...)  »
Możliwość odliczenia VAT od zakupów sprzed rejestracji
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 16
Ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych w czasie, gdy nie widniał on w rejestrze podatników VAT, (...)  »
Świadczenie usług przez małoletniego bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 16
W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług z osobą małoletnią, w ramach której będzie ona wykonywała zajęcia zarobkowe, nie należy zgłaszać jej do ubezpieczeń w (...)  »
Odsetki od opłaty za zajęcie pasa drogowego a koszty
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 16
Do odsetek od nieterminowego uregulowania opłaty za zajęcie pasa drogi nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej. W efekcie nie ma do nich zastosowania wyłączenie z (...)  »
Korekta zawyżonej podstawy wymiaru składki zdrowotnej
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 16
Czym innym jest korygowanie zadeklarowanej podstawy wymiaru składek w wyniku swobodnej decyzji płatnika, a czym innym jej korekta ze względu na stwierdzone nieprawidłowości, niezgodność ze (...)  »
Rozliczenie w kosztach likwidacji nakładów na środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 16
Likwidacja nakładów poniesionych na dostosowanie wynajmowanego środka trwałego do potrzeb konkretnego najemcy nie stanowi odłączenia części składowej środka trwałego. To powoduje, że właściciel środka trwałego (...)  »
Przedawnienie a szanse na odzyskanie długu spółki od członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 16
W sytuacji gdy pozwany członek zarządu w sprawie o zapłatę długu spółki, na podstawie art. 299 K.s.h., w toku procesu wykazywał, że nie dopuścił się (...)  »
Pożyczka od komplementariusza dla spółki komandytowej a PCC
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 16
Zmiana umowy spółki komandytowej polegająca na udzieleniu spółce pożyczki przez wspólnika podlega opodatkowaniu PCC. W ustawie o PCC, jako spółka kapitałowa, wymieniona została spółka z (...)  »
Skutki zbycia nieruchomości z podziału po rozwodzie
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 16
Odpłatne zbycie przez podatnika w 2020 r. nieruchomości nabytej do majątku wspólnego małżonków w 1992 r., która następnie przeszła na jego wyłączną własność w wyniku (...)  »
Warunki skorzystania z ulgi na złe długi w VAT
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 16
Podatnik może skorzystać z wyroku TS UE, w sprawie C-335/19 i zastosować w kwestii ulgi na złe długi bezpośrednio przepisy Dyrektywy 2006/112/WE. O CO PYTAŁ (...)  »
Pracownicy w ciąży łatwiej wycofać się z porozumienia
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 16
Odpowiednie stosowanie zasady ochrony zatrudnienia pracownicy w ciąży skutkuje złagodzeniem warunków skutecznego uchylenia się przez nią od skutków prawnych zawartego porozumienia o zmianie warunków płacowych. (...)  »
Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 16
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie przewiduje możliwości odcięcia dostawy wody przez inne podmioty niż przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w tym właściciela (...)  »
Kiedy miasto nie działa w charakterze podatnika VAT?
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021, strona 16
Nie może być uznana za podatnika VAT jednostka samorządu terytorialnego, która wykonuje określone działania, realizując powierzone jej zadania i nie działa w tym zakresie na (...)  »
Prawo do odliczenia VAT od zakupu lokalu na wynajem
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 16
Skoro lokal mieszkalny został nabyty z zamiarem dokonywania czynności opodatkowanych wykonywanych w ramach prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej, z tytułu której jest czynnym podatnikiem podatku (...)  »
ZUS od wynagrodzenia wspólników spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 16
Wynagrodzenie wypłacane wspólnikom spółki jawnej z tytułu prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji (na podstawie postanowień zawartych bezpośrednio w umowie spółki) nie podlega składkom na (...)  »
Wydatki na spotkania szkoleniowe w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 16
Wydatki na organizację spotkania szkoleniowego dla pracowników i ich rodzin mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Kosztów takich te wydatki nie stanowią jednak w części dotyczącej (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS osoby opracowującej i wygłaszającej wykłady
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 16
Osobę opracowującą i wygłaszającą wykłady z rytmiki, nawet gdy prowadzi je w oparciu o program autorski (np. w postaci konspektu), nie można uznać za wykonującą (...)  »
Spółka może po przekształceniu stosować interpretacje poprzednika
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 16
Spółka akcyjna powstała w wyniku przekształcenia spółki z o.o. ma prawo stosować - korzystając ze związanej z tym ochrony - indywidualne interpretacje podatkowe wydane dla (...)  »
Przewlekłość postępowania w czasie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 16
Stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii nie są przeszkodą, aby orzekać o bezczynności organu, która miała miejsce przed ich ogłoszeniem, niezależnie od tego, kiedy skarga (...)  »
Brak prawa do odliczenia VAT na podstawie zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 16
Podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z dokumentu nazwanego potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, gdyż nie stanowi on faktury. (...)  »
Wydatkowanie środków ZFRON
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 16
Refundacja wydatków w ramach pomocy indywidualnej, które nie stanowią przysporzenia dla pracodawcy, powinna być dokonywana w kwotach brutto, czyli obejmujących podatek od towarów i usług. (...)  »
Udostępnienie pracownikowi firmowego sprzętu medycznego
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 16
Umożliwienie korzystania przez pracownika lub członków jego rodziny z zakupionych przez pracodawcę koncentratorów tlenu oraz pulsoksymetrów, nie generuje po stronie pracownika nieodpłatnego świadczenia. Używanie przez (...)  »
Faktyczna kontynuacja działalności zarobkowej a zasiłek chorobowy
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 16
Przy ocenie prawa do zasiłku chorobowego należnego z racji niezdolności do pracy za okres przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego ważne jest faktyczne kontynuowanie działalności (...)  »
Zakaz prowadzenia działalności wyklucza rejestrację do VAT
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 16
Orzeczony sądowo prawomocny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przekreśla możliwość rejestracji podmiotu jako podatnika VAT. STAN FAKTYCZNY: Sprawa dotyczyła osoby fizycznej, która złożyła zgłoszenie rejestracyjne w (...)  »
Kara upomnienia za nieaktualne oprogramowanie przetwarzające dane
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 16
Korzystanie z systemów operacyjnych oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych po zakończeniu wsparcia technicznego przez ich producenta w sposób istotny obniża ich poziom (...)  »
Dodatek w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 16
Od dodatku pieniężnego przekazywanego pracownikowi w okresie pobierania przez niego zasiłku macierzyńskiego pracodawca nie powinien naliczać mu składek do ZUS. W tym czasie ma on (...)  »
Elementy spisu z natury dla celów VAT
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 16
Skoro portal internetowy nie stanowi towaru w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, to podatnik likwidujący działalność gospodarczą nie będzie zobowiązany do umieszczania go w spisie (...)  »
Darmowy parking nie generuje pracowniczego przychodu
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 16
Nieodpłatne udostępnienie pracownikom miejsc parkingowych na terenie firmy przez ich pracodawcę jest neutralne na gruncie podatku dochodowego. To oznacza, że nie generuje ono po stronie (...)  »
ZUS może kontrolować wysokość podstawy wymiaru składek pracownika
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 16
ZUS może kontrolować wysokość uzyskiwanego przez pracownika przychodu ze stosunku pracy stanowiącego podstawę wymiaru składek, gdy okoliczności sprawy wskazują, że został on wypłacony na podstawie (...)  »
Odpowiedzialność członka zarządu za zaległe składki spółki
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 16
Brak winy w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości w świetle art. 116 Ordynacji podatkowej może być odnoszony jedynie do wyjątkowych sytuacji, w których członek zarządu (...)  »
Nakłady na odbudowę to nie koszty remontu
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 16
Wydatki poniesione na odbudowę hal przemysłowych zniszczonych na skutek pożaru nie mogą zostać uznane za wydatki na remont i rozliczone w kosztach uzyskania przychodów w (...)  »
Możliwość odliczenia VAT na podstawie paragonu z NIP nabywcy
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 16
Podatnik (spółka) ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych paragonów z NIP spółki do kwoty 450 zł, gdy zakup ma związek z czynnościami (...)  »
PCC przy sprzedaży nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 16
Transakcja sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, opodatkowana podatkiem VAT, niekorzystająca ze zwolnienia z tego podatku, jest wyłączona z opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych. O CO PYTAŁ (...)  »
Elektroniczne składanie wniosków i oświadczeń w pdof
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 16
Definicja podpisu elektronicznego pozwala na stwierdzenie, że podpisem elektronicznym jest również powszechnie znana kombinacja login + hasło. Podpis elektroniczny składany w takiej formie zawiera dane (...)  »
Niedochowanie formalności przy rozwiązaniu umowy z winy pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 16
Wady formalne oświadczenia pracownika o natychmiastowym rozwiązaniu umowy o pracę z winy pracodawcy nie przesądzają o niezasadności takiego trybu ustania zatrudnienia. Chęć niezwłocznego podjęcia nowej (...)  »
Miesiąc urodzenia dziecka a rekrutacja do przedszkola
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 16
Kryterium daty urodzenia dziecka określone w regulaminie rekrutacji do przedszkola nie mieści się w granicach określonych w przepisach Prawo oświatowe. STAN FAKTYCZNY: Rodzice złożyli do (...)  »
Nie ma VAT od opłat pobieranych przez DPS
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 16
Gmina wykonująca odpłatnie, w ramach zadań własnych o charakterze obowiązkowym, czynności świadczenia usług opiekuńczych i umieszczania w domu opieki społecznej, działa jako organ władzy publicznej (...)  »
Rozliczenie wydatków na fotowoltaikę w uldze rehabilitacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 16
Jeżeli wydatki związane z montażem instalacji fotowoltaicznej rzeczywiście zostały poniesione w związku z adaptacją i wyposażeniem budynku mieszkalnego, w którym podatnik zamieszkuje, stosownie do potrzeb (...)  »
ZUS od dopłaty pracodawcy do świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 16
Wartość składki na grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie w części finansowanej przez pracodawcę jest zwolniona ze składek ZUS, jeśli prawo do tego świadczenia wynika (...)  »
Podatnik odliczy VAT z faktury zawierającej błędną stawkę
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 16
Zastosowanie zawyżonej stawki podatku przez wystawcę faktury nie pozbawi podatnika prawa do odliczenia VAT, gdyż nie stanowi to negatywnej przesłanki uniemożliwiającej odliczenie tego podatku. O (...)  »
Skarga kasacyjna tylko za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 16
W sytuacji wniesienia skargi kasacyjnej bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego, z pominięciem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wydał skarżone orzeczenie, datą wniesienia skargi kasacyjnej jest data (...)  »
Interpretacja podatkowa może dotyczyć schematów podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 16
Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej może dotyczyć obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych. Interpretacja daje wnioskodawcy ochronę przed odpowiedzialnością karną skarbową. STAN FAKTYCZNY: Wniosek (...)  »
Brak objęcia pracownika ubezpieczeniami przed delegowaniem za granicę
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 16
Aby pracownik delegowany przez polskiego pracodawcę do pracy w innym państwie członkowskim mógł (w okresie wykonywania pracy za granicą) nadal podlegać polskiemu ustawodawstwu w zakresie (...)  »
Opodatkowanie pokoju zajętego na prowadzenie kancelarii adwokackiej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 16
Jeżeli lokal mieszkalny (lub jego część) został zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, ale powierzchnie zajmowane na ten cel służą jednocześnie celom mieszkalnym, to będą one (...)  »
Limity kosztowe przy samochodzie wykupowanym z leasingu
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 16
Transakcja wykupu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego na gruncie podatku dochodowego stanowi transakcję odrębną od leasingu. To powoduje, że do kosztów rozliczanych przez leasingobiorcę mają (...)  »
Odliczenie VAT od zakupów sprzed rejestracji
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 16
W sytuacji gdy poniesione wydatki na budowę nieruchomości służyć będą wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to podatnikowi przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku (...)  »
Kara za dostęp do nagrań z egzaminu, na których widać dane studentów
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 16
W sytuacji gdy na skutek naruszenia ochrony danych osobowych występuje wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych, administrator zobowiązany jest wdrożyć wszelkie odpowiednie środki (...)  »
Odliczenie pełnej kwoty VAT od wydatków na samochody
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 16
Organy podatkowe zobowiązane są działać na podstawie przepisów prawa, a te wprost nakazują organowi interpretacyjnemu dokonać oceny prawnej stanowiska wnioskodawcy oraz przedstawić to uzasadnienie prawne. (...)  »
Wyrok ostatnią okolicznością dla celów wypłaty odsetek przez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 16
ZUS winien wypłacić jednorazowe odszkodowanie w ciągu 30 dni od daty doręczenia wyroku, gdy prawo do niego przyznane jest wyrokiem, a ustalenie tego prawa w (...)  »
Opodatkowanie zapomogi emerytalnej od samorządu zawodowego
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 16
W sytuacji przyznania przez jednostkę organizacyjną samorządu zawodowego jednorazowej zapomogi emerytalnej jej członkowi, po stronie osoby ją otrzymującej powstaje konkretne przysporzenie majątkowe. Na gruncie pdof (...)  »
Dokument potwierdzający eksport
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 16
Dokumenty, jakimi podatnik posłuży się dla wykazania dokonania eksportu powinny potwierdzać tę okoliczność jednoznacznie i w sposób niebudzący wątpliwości. Oznacza to, że podmiot powinien posiadać (...)  »
Dodatek dla zastępcy prezesa zarządu bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 16
Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę na stanowisku głównego księgowego oraz pełniąca jednocześnie na podstawie powołania funkcję zastępcy prezesa zarządu podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (...)  »
Zakwestionowanie przez ZUS umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 16
Umowa o pracę, która nie była czynnością prawną pozorną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a tym samym nieważną bądź zmierzającą do obejścia prawa, stanowi podstawę do (...)  »
Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową podlega PCC
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 16
W przypadku zmiany umowy spółki polegającej na przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową, czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. STAN FAKTYCZNY: WSA (...)  »
Zawieszenie działalności przez liniowca a wspólne zeznanie
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 16
Wspólne opodatkowanie jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem małżonków, stąd też możliwe jest wyłącznie w przypadku zgody przez oboje małżonków na tę formę opodatkowania wyrażoną w (...)  »
Docieplenie fundamentów a ulga termomodernizacyjna
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 16
W sytuacji gdy podatnik jest współwłaścicielem domu jednorodzinnego, wówczas ma możliwość skorzystania z tzw. ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ustawy o pdof. (...)  »
Od pożyczki zwolnionej z VAT nie płaci się PCC
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 16
Gdy umowa pożyczki będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie przepisów ustawy o VAT, to na mocy art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o PCC (...)  »
Wyrok TS UE podstawą do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 16
Podatnik-wierzyciel ma możliwość dokonania wyboru, które z przepisów (unijne czy krajowe) zastosuje w odniesieniu do możliwości skorzystania z ulgi na złe długi, natomiast organy podatkowe (...)  »
Wygaśnięcie umowy o pracę z powodu braku propozycji zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 16
Wygaśnięcie stosunku pracy następuje wskutek wystąpienia zdarzeń prawnych niezależnych od woli stron. Powiązanie wygaśnięcia umowy o pracę z nieprzedłożeniem pracownikowi propozycji nowych warunków pracy upodabnia (...)  »
Dokumentowanie sytuacji majątkowej przy stypendium socjalnym
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 16
Student nie otrzyma stypendium socjalnego, jeśli, nie mając własnych źródeł dochodu, nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o (...)  »
Prawo do zastosowania procedury VAT marża
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 16
Trudno zaakceptować stanowisko, według którego wystarczające dla zastosowania procedury VAT marża jest zaznaczenie w systemie przez właściciela, od którego podatnik nabywa towar lub którego towar (...)  »
Oznaczanie faktur w mechanizmie podzielonej płatności
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 16
W przypadku gdy wystawione przez podatnika faktury dokumentują sprzedaż towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, w których kwota należności ogółem będzie (...)  »
Rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 16
Rekompensaty wypłacane pracownikom m.in. w związku z rozwiązaniem stosunku pracy nie podlegają składkom ZUS niezależnie od ich wysokości oraz od tego, czy są wypłacane na (...)  »
Status osoby samotnie wychowującej dziecko
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 16
Jednym z warunków skorzystania z preferencyjnego rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko jest uzyskanie prawomocnego orzeczenia o rozwodzie. Status osoby rozwiedzionej nabywa się bowiem (...)  »
Niekonstytucyjność zakazu wprowadzonego rozporządzeniem
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 16
Przepisy stanowione na poziomie rozporządzenia nie mogą regulować podstawowych konstytucyjnych wolności i praw, a ponadto muszą spełniać warunki określone w art. 92 ust. 1 Konstytucji (...)  »
Posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń wyklucza prawo do świadczenia postojowego
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 16
Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli umowa taka została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r. oraz przychód z takiej umowy w rozumieniu (...)  »
Brak dowodu na pozostawienie awizo wyklucza uznanie pisma za doręczone
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 16
Pismo z sądu administracyjnego, które nie zostanie odebrane w urzędzie pocztowym w ciągu dwóch tygodni, uznaje się za doręczone. Adresat musi być jednak dwukrotnie powiadomiony (...)  »
Obniżony wskaźnik zatrudnienia przy wpłatach na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 16
Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na etaty i równocześnie osiągają co najmniej 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie muszą wnosić wpłat (...)  »
Limit zwolnienia z VAT przy usługach poza granicami kraju
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 16
Usługi biurowe świadczone na rzecz firmy posiadającej siedzibę na terytorium Cypru nie podlegają opodatkowaniu w Polsce i tym samym nie wliczają się do limitu wartości (...)  »
Odszkodowanie z OC sprawcy a przychody firmowe
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 16
Odszkodowanie za szkodę poniesioną w kolizji drogowej w samochodzie będącym środkiem trwałym, wypłacone przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną z polisy OC sprawcy, w całości stanowić będzie (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych przez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 16
Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców na (...)  »
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 16
Tarcza antykryzysowa 2.0 wprowadziła m.in. dla przedsiębiorcy możliwość wnioskowania o kolejne świadczenie postojowe, ale nie więcej niż trzy razy. Z tym że wypłata po raz (...)  »
Zwolnienie z VAT przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 16
Przepis art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT nie stanowi, że do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się (...)  »
Stosowanie kas on-line w praktyce
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 16
Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej kasa on-line nie musi być włączona przez cały czas. O CO PYTAŁ PODATNIK? Podatnik prowadzi firmę remontowo-budowlaną. Sprzedaż (...)  »
Składki ZUS przedsiębiorcy zatrudnionego na niepełny etat
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 16
Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą jest jednocześnie zatrudniona na niepełny etat, to - jako przedsiębiorca - podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym wtedy, gdy ze stosunku pracy (...)  »
Przychód prezesa z nieodpłatnego używania samochodu
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 16
Przychodem prezesa zarządu podlegającym zakwalifikowaniu przez spółkę do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o pdof, jest (...)  »
Czy spółka bez zarządu, ale z prokurentem może funkcjonować?
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 16
Fakt, że spółka nadal istnieje i ma prokurenta samoistnego, nie zmienia postaci rzeczy, iż nie mając organu powołanego do jej reprezentacji, jako osoby prawnej, nie (...)  »
Świadczenie postojowe dla osoby wykonującej umowę cywilnoprawną
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 16
O świadczenie postojowe z ZUS może się ubiegać osoba wykonująca umowę zlecenia, o ile spełnia odpowiednie warunki. STAN FAKTYCZNY: ZUS odmówił wnioskodawcy (zleceniobiorcy) prawa do (...)  »
Wydatki na niepełnosprawne dziecko a ulga rehabilitacyjna
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 16
Wykonywanie przez określony podmiot usługi, którą można zaklasyfikować jako rodzaj świadczenia zdrowotnego, w tym usługi w zakresie rehabilitacji, nie oznacza, że posiada on status "zakładu (...)  »
Warunki opodatkowania WDT 0% stawką VAT
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 16
Dla zastosowania stawki podatku w wysokości 0% podatnik musi posiadać w swojej dokumentacji dowody, które łącznie potwierdzą fakt wywiezienia z terytorium kraju i dostarczenia towarów (...)  »
Nabycie nieruchomości na licytacji komorniczej obciążone PCC
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 16
Postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości wywołuje tożsamy skutek jak umowa sprzedaży. Zatem należy stwierdzić, że nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym na gruncie ustawy o (...)  »
Korekta przychodów przy fałszywym zamówieniu
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 16
Nawet wtedy, gdy przyczyną korekty nie jest błąd rachunkowy ani oczywista omyłka, ale jednocześnie jest nią błędne rozpoznanie przychodu w sytuacji, w której przychód ten (...)  »
Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych a świadczenie przedemerytalne
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 16
Dla celów przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, wynoszący 180 dni, nie musi trwać nieprzerwanie po ustaniu ostatniego zatrudnienia. STAN FAKTYCZNY: (...)  »
Podatek dla gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 16
Do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami. Przez grunty związane z (...)  »
Ochrona emerytalna ważna na dzień rozwiązania umowy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 16
Uzyskanie prawa do emerytury w toku postępowania sądowego w sprawie odwołania od rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę nie uchyla ochrony przedemerytalnej odwołującego się pracownika. STAN (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.