Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021 r., godz. 12:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 89.989 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 02.08.2021 r.
 • Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
 • Konkurencyjne i niekonkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych
czwartek - 05.08.2021 r.
 • Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VAT
 • Pomoc de minimis ze środków krajowych i unijnych
poniedziałek - 09.08.2021 r.
 • Nietypowe problemy kadrowe - wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja, regulacje covidowe
 • Alimenty - wyjaśnienia, orzecznictwo, wzory pozwów
czwartek - 12.08.2021 r.
 • Otrzymane dofinansowania w ewidencji księgowej
 • Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce
05.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
wpłata składek ZUS za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
10.08.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2021 r. (...)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako (...)
11.08.2021 r. (środa) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
12.08.2021 r. (czwartek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2021 r. - urzędy skarbowe
Wyjaśnienia resortowe
Obliczanie okresu wyczekiwania do celów zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 16
Przy ustalaniu 30-dniowego okresu wyczekiwania nie odejmuje się pierwszego dnia zatrudnienia ani ostatniego dnia zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. STAN FAKTYCZNY: Odwołujący się był zatrudniony (...)  »
Gromadzenie gruzu to nie zawsze gromadzenie odpadów
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 16
Substancja lub przedmiot, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkowanie, mogą być uznane za produkt uboczny, a nie za odpady. (...)  »
Kiedy dochodzi do zbycia przedsiębiorstwa?
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 16
W przypadku zbycia przedsiębiorstwa za niewystarczające uznać należy proste porównanie katalogu składników należących do zbywcy prowadzącego przedsiębiorstwo z listą składników przekazanych nabywcy. Chodzi przede wszystkim (...)  »
Opodatkowanie VAT napiwku
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 16
W przypadku gdy kwoty napiwków są świadczeniem klienta całkowicie dobrowolnym, a stosowane przez podatnika systemy sprzedażowe pozwalają określić i jednoznacznie przypisać kwoty poszczególnych napiwków konkretnym (...)  »
Świadczenie rekompensujące koszty pracy zdalnej bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 16
Wypłacone przez pracodawcę jednorazowe świadczenie, którego celem ma być zrekompensowanie pracownikom ponoszonych przez nich kosztów związanych z pracą zdalną, nie stanowi dla nich podstawy wymiaru (...)  »
Brak zapłaty w pieniądzu nie zawsze oznacza nieodpłatność
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 16
Dla ustalenia, czy mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem, istotna jest przesłanka dotycząca ekwiwalentności. Tylko bowiem świadczenia nieekwiwalentne jako nieodpłatne mogą stanowić przychód podatkowy po (...)  »
Listonosz nie sprawdzi czy odbierający przesyłkę ma upoważnienie
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 16
Organ doręczający nie ma obowiązku sprawdzania, czy kwitujący odbiór przesyłki pracownik posiada formalne uprawnienia do odbioru pism. Upoważnienie do odbioru pism sądowych jest czynnością, której (...)  »
Podjęcie pracy na etacie w okresie ciąży a ubezpieczenia w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 16
Podjęcie pracy przez kobietę w ciąży, nawet gdyby głównym motywem było uzyskanie przez nią świadczeń z ubezpieczeń społecznych, nie jest naganne, ani tym bardziej sprzeczne (...)  »
Sporny dług uniemożliwia wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021, strona 16
Podatnik nie uzyska zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, jeżeli jest adresatem nieostatecznej decyzji stwierdzającej zaległość podatkową, nawet gdy to rozstrzygnięcie nie zostało opatrzone rygorem natychmiastowej (...)  »
Forma przechowywania faktur a prawo do odliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 16
Przechowywanie i archiwizowanie faktur wyłącznie w sposób elektroniczny, bez konieczności przechowywania ich w wersji papierowej pozwala zachować podatnikowi prawo do odliczenia wykazanego w tych dokumentach (...)  »
Opodatkowanie wyciągu narciarskiego
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 16
Podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie stanowi całość obiektu, jakim jest wyciąg narciarski, lecz wyłącznie fundamenty i podpory oraz części budowlane stacji narciarskiej. O CO (...)  »
Koszty prowadzenia firmy w miejscu zamieszkania
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 16
Odsetki od kredytu zaciągniętego przez osobę fizyczną na nabycie prywatnej nieruchomości, w części proporcjonalnie przypadającej na powierzchnię wykorzystywaną w działalności gospodarczej, mogą stanowić w niej (...)  »
Gdy ubezpieczony nie przebywa pod adresem wskazanym na e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 16
Sam fakt przebywania poza miejscem zameldowania wskazanym w zwolnieniu lekarskim (e-ZLA), nie może skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego. STAN FAKTYCZNY: Ubezpieczony był zatrudniony od (...)  »
Kiedy miasto działa jako podatnik VAT?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021, strona 16
Działania miasta polegające na świadczeniu usług: przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych dla uczniów i wychowanków, pobytu i nauczania w przedszkolach powyżej pięciu godzin (...)  »
Ujęcie w remanencie i rozliczenie w pdof darowanych towarów
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 16
W sytuacji, w której nabycie towarów handlowych przez przedsiębiorcę następuje w drodze darowizny (nieodpłatnie), wartość tych towarów nie podlega zaliczeniu do firmowych kosztów podatkowych, gdyż (...)  »
Zwolnienie jubileuszówki za 35-letni staż ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 16
Zasadniczo składkom ZUS nie podlegają nagrody jubileuszowe (gratyfikacje, które zgodnie z zasadami określającymi warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Od (...)  »
Przesłanki odliczenia VAT naliczonego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 16
Podatnikowi przysługuje prawo do pełnego, bieżącego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki, nakłady lub inwestycje, które zostaną w późniejszym okresie odsprzedane partnerowi z (...)  »
Członek zarządu nie musi spłacać wszystkich długów spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 16
Istnienie zobowiązania w okresie pełnienia funkcji w organie zarządzającym spółki jest podstawową przesłanką odpowiedzialności członka zarządu za długi spółki na podstawie art. 299 § 1 (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS osoby wykonującej umowę o dzieło artystyczne
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 16
Jeżeli wykonywane czynności były realizowane w ramach umowy starannego działania, mającej charakter umowy zlecenia, a nie umowy o dzieło, to taka umowa powoduje obowiązek objęcia (...)  »
Źródło powstawania przychodu ze sprzedaży nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 16
Z uwagi na to, że działania podjęte przez podatnika, polegające na podziale nieruchomości na mniejsze działki, wystąpieniu z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy, staraniu zapewnienia (...)  »
Rozliczenie w kosztach firmy wydatków sprzed jej uruchomienia
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 16
Wydatki poniesione przez osobę fizyczną przed rozpoczęciem działalności gospodarczej na remont oraz wyposażenie lokalu, w którym będzie ona wykonywana, spełniają przesłanki określone w art. 22 (...)  »
Przesłanki wyłączenia z opodatkowania PCC
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 16
O wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika VAT. O CO PYTAŁ PODATNIK? Wnioskodawca zakupił (...)  »
Określenie w VAT miejsca świadczenia usług
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 16
Świadczone usługi okablowania nie stanowią usług, do których znajduje zastosowanie art. 28e ustawy o VAT. W konsekwencji nie podlegają one opodatkowaniu na terytorium kraju położenia (...)  »
Stabilność umowy po przejściu zakładu na nowego pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 16
Celem art. 23 1 Kodeksu pracy, dotyczącego przejęcia zakładu pracy lub jego części przez nowego pracodawcę, jest ochrona przejmowanego pracownika przed automatycznym pogorszeniem warunków pracy, (...)  »
Udostępnienie danych osobowych sprawcy hejtu w internecie
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 16
Wobec niszczącego życie zjawiska tzw. hejtu w internecie konieczne jest umożliwienie osobom pokrzywdzonym przez tego rodzaju działalność realne, szybkie, a nie tylko hipotetyczne ustalenie osób (...)  »
Kradzieży towaru nie można uznać za dostawę podlegającą VAT
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 16
Z punktu widzenia systemu VAT istotne jest to, by adresat dostawy był znany. Nie można bowiem przenieść prawa do rozporządzania towarem na nieustaloną osobę (podmiot), (...)  »
Prawo do odliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 16
Podatnik (gmina) ma prawo do odliczenia VAT z faktury zakupu instalacji fotowoltaicznej w dacie otrzymania faktury lub trzech kolejnych okresach rozliczeniowych. O CO PYTAŁ PODATNIK? (...)  »
Składki ZUS przedsiębiorcy, który nie otrzymuje pensji z etatu
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 16
Jeśli osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą jest jednocześnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, wówczas obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega jako (...)  »
Wydatki na dwa samochody w jednoosobowej działalności
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021, strona 16
Do ustawy o pdof ustawodawca nie wprowadził ograniczeń co do liczby posiadanych w przedsiębiorstwie osoby fizycznej pojazdów. Ograniczenia kosztowe w kwestii wydatków związanych z użytkowaniem (...)  »
Zagubienie odwołania przez organ administracji
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 16
W sytuacji zagubienia przez organ I instancji korespondencji zawierającej odwołanie od decyzji strona odwołująca ma prawo do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. (...)  »
Przesłanki przedłużenia blokady rachunku przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 16
Blokada konta tzw. podmiotu kwalifikowanego (w uproszczeniu przedsiębiorcy) stosowana jest na okres nie dłuższy niż 72 godziny, ale może być przedłużona na oznaczony czas, nie (...)  »
Nieprowadzenie firmy w okresie choroby nie zwalnia z opłaty składek
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 16
Z obowiązku opłacania składek nie zwalnia prowadzącego działalność gospodarczą dostarczenie do ZUS zaświadczenia o niezdolności do pracy oraz fakt hospitalizacji w szpitalu z przyczyn psychiatrycznych. (...)  »
Przesłanki skorzystania z ulgi na złe długi z VAT
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 16
W sytuacji gdy od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność upłynęły dwa lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona, podatnik nie może skorygować podatku (...)  »
Kooperacja a wystawianie informacji o obniżeniu wpłat do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 16
Jeżeli podmiot uprawniony do wystawiania informacji o obniżeniu wpłat na PFRON świadczone usługi realizuje przy pomocy podwykonawców, to w świetle art. 22 ust. 1 i (...)  »
Ulga mieszkaniowa przy budowie domu letniskowego
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 16
Jeżeli przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze darowizny w 2019 r. zostanie przez podatnika wydatkowany nie później niż w okresie trzech lat od (...)  »
Szeroko rozumiana aktywność przedsiębiorcy w czasie chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 16
Istotną cechą nienależnie pobranego świadczenia z ubezpieczeń społecznych jest świadomość osoby pobierającej świadczenie co do nieprzysługiwania jej prawa do tego świadczenia w całości lub w (...)  »
Przekształcenie spółki nie pozwoli uciec przed karami
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 16
Przekształcenie spółki cywilnej w jawną nie spowodowało przejścia na spółkę jawną obowiązku zapłacenia kar nałożonych na podstawie ustawy o grach hazardowych na osoby fizyczne - (...)  »
Kiedy nieodpłatne przekazanie towarów nie podlega VAT?
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 16
Nieodpłatne przekazanie przez podatnika na rzecz podmiotów niebędących jego klientami materiałów służących do serwisu produktów dystrybuowanych przez niego oraz świadczenie usług w postaci nieodpłatnego wyposażenia (...)  »
Pożyczka od spółki z o.o. dla wspólnika bez PCC
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 16
W związku z tym, że pożyczka pieniężna, jaką pożyczkobiorca otrzymał od spółki z o.o., jest zwolniona z opodatkowania na podstawie przepisów ustawy o VAT, to (...)  »
Rozliczenie brytyjskiego VAT w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 16
Podatek rozliczany na terytorium Wielkiej Brytanii nie jest tożsamy z podatkiem od towarów i usług, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 9 (...)  »
Zwolnienie z kasy przy usługach prawniczych
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 16
Jeśli przedmiotem planowanej przez podatnika sprzedaży będzie świadczenie usług prawniczych, wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania nie będzie miało zastosowania,gdy świadczenie tych usług będzie się (...)  »
Opłacenie składek do ZUS po obowiązującym terminie
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 16
ZUS posiada kompetencje w zakresie wyrażenia płatnikowi zgody na opłacenie składki m.in. na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie. Wniosek płatnika w takiej sprawie rozpatrywany jest (...)  »
Wniosek notariusza o wpis własności nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 16
Przepis art. 92 § 4 Prawa o notariacie, określający zakres obowiązków notariusza w odniesieniu do wniosków o wpis w księdze wieczystej, jest przepisem szczególnym w (...)  »
Likwidacja nakładów inwestycyjnych a koszty podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 16
W sytuacji, w której likwidowane nakłady inwestycyjne dokonywane w nieruchomości wynajmowanej podmiotom trzecim nie są częścią składową tego obiektu, a ich odłączenie nie jest trwałe, (...)  »
Opodatkowanie VAT dotacji
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 16
Włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem VAT dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i (...)  »
Składka zdrowotna od przychodu pracownika z dwóch źródeł
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 16
W przypadku gdy pracownik w jednym miesiącu uzyska niskie wynagrodzenie i zasiłek, wtedy składkę zdrowotną pracodawca obniża mu tylko do wysokości zaliczki na pdof w (...)  »
Ryczałt za jazdy lokalne w przychodach pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 16
Dokonany przez pracodawcę na rzecz pracowników, zgodnie z postanowieniami zawartych z nimi umów, zwrot poniesionych kosztów za używanie samochodów prywatnych do jazd lokalnych, w obszarze (...)  »
Uniemożliwienie prowadzenia kontroli przez UODO może drogo kosztować
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 16
Z istoty uprawnień Prezesa UODO i możliwości prowadzenia przez niego kontroli wynika, iż żaden kontrolowany podmiot nie może kwestionować jej zasadności czy zakresu. STAN FAKTYCZNY: (...)  »
Podporządkowanie zatrudniającemu nie tylko w ramach umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 16
Pewne elementy podporządkowania pracodawcy mogą występować również przy zatrudnianiu w ramach umowy zlecenia. W razie wątpliwości co do prawnego charakteru zatrudnienia, tj. czy zostało ono (...)  »
VAT w przypadku przystosowania lokalu dla najemcy
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 16
Fakt, że realizowane roboty są dokonywane z uwzględnieniem potrzeb najemcy (pod kątem jego wymagań), wynika z samej istoty stosunku najmu, a nie zmiany relacji inwestorskiej. (...)  »
Karty na posiłki profilaktyczne bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 16
W przypadku gdy pracodawca zobowiązany do zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych udostępni im karty służące do nabywania takich posiłków, nie powinien uwzględniać im ich wartości w (...)  »
Świadczenie usług projektowych a kasa on-line
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 16
Wykonywana działalność w zakresie świadczenia usług, takich jak: opracowanie i sporządzanie projektów i dokumentacji architektonicznych oraz sprawowanie nadzoru budowlanego, nie będzie obligowała podatnika do wymiany (...)  »
Źródło przychodów z usług doradczych
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 16
Wynagrodzenie, które podatnik będzie otrzymywał od spółki z tytułu świadczenia na jej rzecz usług doradczych w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, na gruncie podatku dochodowego od (...)  »
Nieprawidłowy tryb wprowadzenia ograniczeń uniemożliwia ich egzekwowanie
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 16
Choć ustanowione zakazy i ograniczenia były merytorycznie uzasadnione, to tryb ich wprowadzenia naruszył podstawowe standardy konstytucyjne. W tej sytuacji, z uwagi na konstytucyjną zasadę podlegania (...)  »
Brak obowiązku świadczenia pracy a ubezpieczenia w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 16
Fikcyjne, czyli tylko pozorne zawarcie umowy o pracę nie może stanowić podstawy do objęcia osoby zatrudnionej obowiązkiem ubezpieczeń w ZUS. STAN FAKTYCZNY: Płatnik składek (pracodawca) (...)  »
Skuteczne doręczenie postanowienia to zadanie organu podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 16
Postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku nie wystarczy sporządzić i wysłać, aby weszło ono do obrotu prawnego. Musi być doręczone podatnikowi przed upływem terminu dokonania (...)  »
Zasady stosowania proporcji w VAT
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 16
Jeżeli podatnik wyodrębnia koszty związane z czynnościami opodatkowanymi od kosztów związanych z czynnościami zwolnionymi i nie dokonuje zakupów związanych zarówno z czynnościami, w związku z (...)  »
Przekształcenie w spółkę kapitałową a prawo do zachowania ZFRON
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 16
Przekształcenie osoby fizycznej w jednoosobową spółkę kapitałową nie spowoduje obowiązku wpłaty na PFRON, o której mowa w art. 33 ust. 7 i ust. 7a ustawy (...)  »
Dokumentowanie ulgi termomodernizacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 16
Jednym z warunków uprawniających podatnika do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest udokumentowanie wydatków poniesionych na określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych cele (...)  »
Kryteria techniczne decydują o tym, czy silos to budynek, czy budowla
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 16
Silosy, rozumiane jako obiekty budowlane służące do składowania materiałów sypkich (zboże, pasze, cement itp.), zwane także elewatorami czy bunkrami, mogą w praktyce występować zarówno jako (...)  »
Zasadność przedłużenia zwrotu VAT
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 16
Organ podatkowy, przedłużając termin zwrotu różnicy VAT, jest zobowiązany wskazać na powód takiego postanowienia i przedstawić stronie przesłanki przedłużenia terminu, odnosząc się do konkretnych okoliczności (...)  »
Emerytura po zmarłym dla innego niż małżonek/dziecko członka rodziny
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 16
Ustawa emerytalna przyznaje prawo do niezrealizowanego świadczenia innym, niż małżonek i dzieci, członkom rodziny, niespełniającym uprawnień do renty rodzinnej, w przypadku gdy zmarły, mimo pobierania (...)  »
Faktura na małżonków, z których jeden prowadzi działalność
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 16
Jeżeli lokal mieszkalny będzie służył wykonywanej działalności gospodarczej jednego z małżonków, to nie ma przeszkód, aby na fakturze za jego eksploatację figurowały dane obojga małżonków (...)  »
ZUS od zakwaterowania w czasie pracy za granicą
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 16
W przypadku gdy w okresie oddelegowania do pracy za granicą pracodawca zagwarantuje pracownikom nieodpłatnie zakwaterowanie, wówczas wartość tego świadczenia powinien im uwzględnić w podstawie wymiaru (...)  »
Jednorazowa amortyzacja firmowej fotowoltaiki
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 16
W sytuacji gdy osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą spełnia kryteria do uznania na gruncie podatku dochodowego za małego podatnika, a nabyty przez nią na potrzeby firmowe (...)  »
Konsultacja związkowa zamiaru wypowiedzenia tylko w formie pisemnej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 16
Forma pisemna przewidziana w prawie pracy dla określonych czynności, m.in. dla konsultacji związkowej zamiaru wypowiedzenia, jest bezwzględnie wiążąca i nie można jej zastępować formą dokumentową. (...)  »
Brak rejestracji w KRS spółki z o.o. w organizacji uniemożliwi jej funkcjonowanie
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 16
Gdy od zawiązania spółki w trybie tradycyjnym (tj. zawarcia umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego) minęło więcej niż 6 miesięcy i brak jest (...)  »
Usługi opiekuńcze dla dzieci nie są kosztem firmowym
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 16
Uznanie danego wydatku za koszt podatkowy uzależnione jest od istnienia pomiędzy nim a przychodem lub źródłem przychodu związku o charakterze przyczynowo-skutkowym albo też gospodarczym. Efektem (...)  »
Konsekwencje błędnego zaprogramowania kasy fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 16
Podatnik nie ma obowiązku zapłaty podatku należnego, wynikającego z paragonów fiskalnych wystawionych w okresie omyłkowego zafiskalizowania stawki podatku VAT. O CO PYTAŁ PODATNIK? Podatnik od (...)  »
Zwrot nadpłaconego PCC
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 16
O zwrot nadpłaconego podatku (stwierdzenie nadpłaty) nie może ubiegać się podmiot, który nie był zobowiązany do jego zapłaty. O CO PYTAŁ PODATNIK? Bank (wnioskodawca) w (...)  »
Ulga mieszkaniowa nie dotyczy nieruchomości firmowej
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 16
Transakcja sprzedaży budynku będącego firmowym środkiem trwałym w działalności osoby fizycznej na gruncie pdof podlega opodatkowaniu jako przychód z działalności gospodarczej. W efekcie dochód uzyskany (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS wspólnika większościowego zatrudnionego w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 16
Wspólnika spółki z o.o., który ma dużą większość udziałów w tej spółce (wspólnik dominujący), nie może łączyć ze spółką stosunek pracy. Tym samym taka osoba (...)  »
Nieproporcjonalna obniżka opłaty za wywóz odpadów
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 16
Zwolnienie z opłaty za wywóz odpadów w kwocie 1 zł dla gospodarstwa domowego, które kompostuje bioodpady, nie stanowi zmniejszenia "proporcjonalnego", jeżeli przysługuje gospodarstwu domowemu jako (...)  »
W podatku akcyzowym istotna jest konstrukcja auta
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 16
Z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku akcyzowym istotne jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji pojazdu do odpowiedniego kodu CN i bez znaczenia jest okoliczność, że w (...)  »
Przesłanki, po spełnieniu których możliwe jest odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 16
Skoro ponoszone wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na wytworzeniu budynku (obiektu) z przeznaczeniem pod wynajem wykorzystywane będą wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT, podatnikowi będzie (...)  »
ZUS od ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 16
Kwota wypłacana pracownikom z tytułu kosztów prania odzieży roboczej, nieodzwierciedlająca rzeczywiście poniesionych przez nich wydatków z tego tytułu, podlega składkom ZUS. O CO PYTAŁ PRZEDSIĘBIORCA? (...)  »
Wydatki na artykuły spożywcze dla zleceniobiorców a koszty
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021, strona 16
Wydatki na zakup artykułów spożywczych dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych są niewątpliwie przejawem i wyrazem starań firmy korzystającej z ich usług jako dążącej (...)  »
Porozumienie zbiorowe nie może zawieszać świadczeń wymagalnych
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 16
Porozumienie zbiorowe zawieszające wypłatę określonych świadczeń płacowych nie może działać wstecz, tj. nie może pozbawiać pracownika prawa do świadczeń już wymagalnych. Może natomiast zawieszać świadczenia, (...)  »
Przepisy COVID-owe blokowały niekorzystne decyzje administracyjne
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 16
W czasie od 31 marca do 16 maja 2020 r. organ administracji publicznej mógł wydać jedynie decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony. STAN FAKTYCZNY: 15 (...)  »
Zawieszenie terminów podatkowych z powodu epidemii COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 16
Tarcza antykryzysowa zawiesiła bieg terminów prawa podatkowego m.in. do dokonania przez podatników czynności kształtujących ich prawa i obowiązki. Prawo podatkowe stanowi bowiem część prawa administracyjnego. (...)  »
Opodatkowanie tymczasowych obiektów budowlanych
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 16
O prawnopodatkowej kwalifikacji obiektu decyduje nie nazwa, ale jego rzeczywiste cechy i funkcje, tożsame z istotnymi parametrami funkcjonalnymi i technicznymi budowli. O CO PYTAŁ PODATNIK? (...)  »
Koszty wykonania zastępczego nie podlegają VAT
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 16
Obciążenie wykonawcy kosztami wykonania zastępczego nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie podlegające VAT. O CO PYTAŁ PODATNIK? Gmina podpisała z firmą umowę na wykonanie robót drogowych (...)  »
Ustanie stosunku pracy za wypowiedzeniem a prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 16
Dla ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego decydujący jest sam fakt niepozostawania w zatrudnieniu spowodowany koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. STAN FAKTYCZNY: Wnioskodawca w czerwcu (...)  »
Podatek od środków transportowych za niewyrejestrowany pojazd
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 16
Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania. Obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu. (...)  »
Odliczenie VAT przez miasto na podstawie prewspółczynnika
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 16
Jeżeli chodzi o wynikający z art. 86 ust. 2a zdanie ostatnie ustawy o VAT wymóg, aby sposób określenia proporcji najbardziej odpowiadał specyfice wykonywanej przez podatnika (...)  »
Możliwość odliczenia VAT od zakupów sprzed rejestracji
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 16
Ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych w czasie, gdy nie widniał on w rejestrze podatników VAT, (...)  »
Świadczenie usług przez małoletniego bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 16
W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług z osobą małoletnią, w ramach której będzie ona wykonywała zajęcia zarobkowe, nie należy zgłaszać jej do ubezpieczeń w (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.