Wydawnictwo Podatkowe
środa, 7 grudnia 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2022 r., godz. 11:58 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 76.983 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 08.12.2022 r.
 • Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
 • Brak ubezpieczeń i składek w ZUS w określonych sytuacjach
poniedziałek - 12.12.2022 r.
 • Rozliczanie VAT w orzecznictwie sądowym
 • Opodatkowanie firmowych nieruchomości w 2023 r.
czwartek - 15.12.2022 r.
 • Skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r.
poniedziałek - 19.12.2022 r.
 • Wybrane zmiany w podatku dochodowym na 2023 r.
 • Skutki opóźnień w transakcjach handlowych
12.12.2022 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za listopad 2022 r. (...)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za listopad 2022 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (...)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za listopad 2022 r. - urzędy skarbowe
15.12.2022 r. (czwartek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za listopad 2022 r. (...)
20.12.2022 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za listopad 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
Jak poprawić błędy w plikach JPK_V7M i JPK_V7K?
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022, strona 10 - Spis treści »
Dział: Postępowanie przed fiskusem
Autor: Małgorzata Żujewska
Jak poprawić błędy w plikach JPK_V7M i JPK_V7K?

JPK_V7M oraz JPK_V7K zawierające błędy - w części deklaracyjnej lub ewidencyjnej - można skorygować. Poprawny plik trzeba sporządzić według odpowiedniego schematu. Nie ma wymogu dołączenia uzasadnienia przyczyn dokonania zmian lub "czynnego żalu".

Korekta pliku

Podatnicy rozliczający VAT miesięcznie przekazują co miesiąc do urzędu skarbowego JPK_V7M. Obejmuje on część ewidencyjną i deklaracyjną. Podatnicy rozliczający VAT kwartalnie składają co miesiąc JPK_V7K, z tym że pliki za dwa pierwsze miesiące kwartału zawierają wyłącznie część ewidencyjną za dany miesiąc, a plik za ostatni miesiąc kwartału - część ewidencyjną za ten miesiąc i deklaracyjną za kwartał.

Błędy w złożonym pliku poprawia się poprzez przesłanie jego korekty. Polega to na wygenerowaniu oraz przekazaniu nowego dokumentu zawierającego prawidłowe dane i wartości. Korekta może obejmować wyłącznie część deklaracyjną, tylko część ewidencyjną albo obie. Należy pamiętać o sporządzeniu poprawnego pliku według właściwego schematu. Korekty plików za okresy rozliczeniowe od października 2020 r. do grudnia 2021 r. należy składać według wzorów JPK_V7M(1)/JPK_V7K(1). W przypadku korekty plików za okresy od stycznia 2022 r. obowiązują schematy JPK_V7M(2)/JPK_V7K(2). Każdy plik przesyłany jako korekta oznacza się w polu "CelZlozenia" numerem "2". Taką cyfrę trzeba podać niezależnie od tego, która to jest korekta danego pliku, a także czy dotyczy ona części deklaracyjnej, ewidencyjnej czy obu.

Plików JPK_V7M/JPK_V7K nie stosuje się do rozliczeń za okresy zamknięte przed 1 października 2020 r. Deklaracje i informacje o ewidencji za te okresy należy poprawić na zasadach obowiązujących do 30 września 2020 r. Oznacza to konieczność złożenia odrębnie korekty deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz pliku JPK_VAT. Korekta deklaracji sprowadza się do przesłania przez internet deklaracji korygującej. Deklaracja korygująca to nowa wersja rozliczenia podatku za dany okres. Właściwy formularz należy oznaczyć jako korektę, a następnie wypełnić poprawnymi danymi. Korekta JPK_VAT polega natomiast na ponownym wygenerowaniu i przesłaniu pliku według schematu JPK_VAT(3).

Dodatkowe pisma

Dokonanie korekty JPK_V7M/JPK_V7K nie wiąże się, co do zasady, z obowiązkiem złożenia uzasadnienia przyczyn naniesienia poprawek lub "czynnego żalu".

Wymóg sporządzenia wyjaśnienia istnieje jedynie w przypadku korygowania deklaracji podatkowej przed wydaniem decyzji kończącej pierwszoinstancyjne postępowanie podatkowe prowadzone w zakresie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (po wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego). Wskazuje tak art. 81b § 1f Ordynacji podatkowej. Decyzje z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie są jednak wydawane w zakresie VAT. Stanowi tak art. 119b § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej. Podatnik nie ma więc obowiązku złożenia uzasadnienia przyczyn dokonania korekty części deklaracyjnej JPK_V7M/JPK_V7K. Takie wyjaśnienie można sporządzić fakultatywnie - wystarczy wypełnić w pliku pole P_ORDZU.

Konsekwencją złożenia nierzetelnej deklaracji lub ewidencji może być odpowiedzialność karna skarbowa. Podatnik nie musi jednak składać "czynnego żalu" w związku z korektą JPK_V7M/JPK_V7K, chroniącego przed karą, jeżeli zostaną spełnione wymogi określone w art. 16a Kodeksu karnego skarbowego. Karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie podlega sprawca czynu zabronionego dotyczącego złożenia deklaracji lub przesłania księgi (w tym ewidencji), jeżeli po jego popełnieniu została złożona organowi podatkowemu prawnie skuteczna korekta deklaracji lub księgi dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony. Jeżeli w związku z czynem zabronionym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej, warunkiem bezkarności jest uiszczenie tej należności. Spełnienie opisanych wymogów skutkuje tym, że nie jest konieczne dokonanie "czynnego żalu" w przypadku złożenia korekty części deklaracyjnej/ewidencyjnej JPK_V7M/JPK_V7K. Należy jednak pamiętać o wyjątku. Odpowiedzialności karnej skarbowej nie uniknie się, jeżeli przed złożeniem korekty deklaracji lub księgi wszczęto postępowanie przygotowawcze o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe lub ujawniono w toku toczącego się postępowania przygotowawczego to przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Zapłata zaległości

Rezultatem korekty części deklaracyjnej JPK_V7M/JPK_V7K może być ujawnienie zaległości podatkowej w VAT. Odsetki za zwłokę nalicza się według stawki podstawowej, obniżonej lub podwyższonej. Nie wpłaca się ich, jeżeli nie przekraczają 8,70 zł.

Obniżone odsetki za zwłokę ustala się w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 56a Ordynacji podatkowej. Aby je zastosować, zaległość podatkowa musi wynikać z prawnie skutecznej korekty części deklaracyjnej JPK_V7M/JPK_V7K, którą trzeba złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia pliku za dany miesiąc/kwartał. Ponadto ujawnioną zaległość podatkową należy wpłacić w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Preferencyjnych zasad naliczania odsetek podatkowych nie stosuje się, jeżeli korekta rozliczenia zostanie złożona po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej lub zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej. Takie samo wyłączenie obowiązuje w razie dokonania korekty w wyniku przeprowadzonych przez urzędników skarbowych czynności sprawdzających.

Podwyższone odsetki za zwłokę nalicza się od zaległości podatkowej ujawnionej po korekcie pliku złożonej na skutek czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej. Precyzuje to art. 56b pkt 2 Ordynacji podatkowej. Wyższe odsetki za zwłokę wpłaca się, gdy kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż 5-krotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu. W 2022 r. 5-krotność minimalnej pensji wynosi 15.050 zł. Podwyższonych odsetek za zwłokę nie nalicza się w razie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT. Należy jednak zaznaczyć, że dodatkowego zobowiązania nie stosuje się w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Dla Prenumeratorów GOFIN
Kalkulatory Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych dostępny w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl

Skutki korekty części ewidencyjnej JPK_V7M/JPK_V7K

"Dokonanie korekty w przesłanej ewidencji, która nie ma wpływu na część deklaracyjną, zawartą we wspólnym pliku, nie będzie wywoływało skutków dla rozliczenia podatku. Korekta pliku JPK_VAT - wyłącznie części ewidencyjnej, np. w zakresie NIP kontrahenta, nie będzie miała wpływu np. na termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikający z przesłanego wcześniej rozliczenia (część deklaracyjna) zawartego w pierwotnym pliku".

Źródło: Broszura informacyjna z lutego 2022 r. dotycząca struktury JPK_VAT z deklaracją (www.podatki.gov.pl)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)

Ustawa z dnia 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 859 ze zm.)

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.