Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 28 listopada 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2023 r., godz. 12:12 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 30.11.2023 r.
 • Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
 • Świadczenia krótkoterminowe z ZUS i zasady ich przyznawania
poniedziałek - 04.12.2023 r.
 • Czas pracy w 2024 r.
czwartek - 07.12.2023 r.
 • Warunki korzystania z małego ZUS w 2024 r.
 • Funkcjonowanie jednego okienka w KRS od 10 grudnia 2023 r.
poniedziałek - 11.12.2023 r.
 • Ostrożna wycena na dzień bilansowy
 • Co warto wiedzieć o środkach zgromadzonych na subkoncie w ZUS?
30.11.2023 r. (czwartek) mija termin:
złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za październik 2023 r.
przekazanie (drogą elektroniczną) naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o cenach transferowych za 2022 r. (w przypadku podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)Uwaga!Planuje (...)
przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2023 r.
złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U za 2022 r. przez podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
28.11.2023 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-27 za październik 2023 r. przez dysponenta części 77 do Ministerstwa Finansów
Bilans 2023
pokaż fragmenty artykułów
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki małej badane przez firmę audytorską
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 13
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2023 r. po raz pierwszy będzie obowiązkowo badane przez firmę audytorską. Dotychczas sporządzaliśmy sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 (...)  »
Inwentaryzacja towarów odpisywanych bezpośrednio w koszty
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 13
Spółka jawna, od 2023 r. na pełnych księgach, prowadzi przede wszystkim działalność produkcyjną oraz handlową na niewielką skalę. Korzysta ona z uproszczenia i towary odpisuje (...)  »
Zaliczka na środek trwały w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 12
W listopadzie 2023 r. jednostka przekazała dostawcy częściową zaliczkę na poczet zakupu maszyny produkcyjnej, która będzie stanowiła środek trwały. Maszyna ma zostać dostarczona do firmy (...)  »
Aktualizacja wartości środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 12
Nasza jednostka posiada urządzenie zaliczone do środków trwałych, które w 2023 r. przestało być wykorzystywane na potrzeby firmy ze względu na zmianę technologii produkcji. W (...)  »
Środki trwałe na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 12
Przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i (...)  »
Środki na rachunku powierniczym dewelopera w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 13
Prowadzimy działalność deweloperską. Czy należy ujmować w księgach środki zgromadzone na rachunku powierniczym? Jeśli tak, to w której pozycji bilansu powinniśmy prezentować środki zgromadzone na (...)  »
Odpis aktualizujący wartość licencji na program komputerowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 12
Posiadamy licencję na program komputerowy, która stanowi wartość niematerialną i prawną. Zakładany przy przyjęciu do używania okres ekonomicznej użyteczności kończy się w 2025 r., jednak (...)  »
Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 12
Jak ująć w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym zakup aktualizacji programu komputerowego? Program ten jest ujęty w księgach jako wartość niematerialna i prawna. Wartości niematerialne (...)  »
Nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej wytworzone prawo majątkowe
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 12
Pracownicy jednostki wytworzyli program komputerowy, który będzie wykorzystywany w działalności operacyjnej jednostki. Jak ustalić wartość początkową takiej wartości niematerialnej i prawnej? W myśl definicji określonej (...)  »
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 12
Pierwszą pozycją w bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości są wartości niematerialne i prawne. Są to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, (...)  »
Harmonogram prac związanych z zamknięciem ksiąg za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 12
W jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, w ostatnim kwartale roku 2023 trzeba rozpocząć prace dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego za ten rok. Aby (...)  »
Inwentaryzacja rozrachunków
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023, strona 12
Należności od kontrahentów inwentaryzuje się przede wszystkim drogą potwierdzenia salda. Z inicjatywą potwierdzenia salda zobowiązań jednostki występuje jej wierzyciel, prosząc o potwierdzenia salda swoich należności. (...)  »
Inwentaryzacja środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 91 (2070) z dnia 13.11.2023, strona 12
Podstawową metodą inwentaryzacji środków trwałych jest spis z natury. Środki trwałe, w określonych sytuacjach, można inwentaryzować także metodą weryfikacji. Zinwentaryzować trzeba też obce środki trwałe (...)  »
Obowiązkowe i dobrowolne badanie sprawozdań finansowych za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023, strona 12
Zbliżający się koniec roku kalendarzowego dla zdecydowanej większości jednostek oznacza również zakończenie roku obrotowego i wystąpienie w związku z tym obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. (...)  »
Inwentaryzacja stanu ZFŚS i środków pieniężnych ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 06.11.2023, strona 13
Nasza jednostka od 2023 r. ma obowiązek tworzenia ZFŚS. W jaki sposób należy zinwentaryzować stan ZFŚS i środków pieniężnych tego Funduszu? Czy na koniec roku (...)  »
Przedawnienie należności od kontrahentów w ujęciu prawnym i księgowym
Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 02.11.2023, strona 14
W księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym nie powinny figurować przedawnione należności, tj. takie, co do których kontrahent nie ma już obowiązku zapłaty. Przy końcu roku (...)  »
Inwentaryzacja należności spornych
Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 02.11.2023, strona 13
Do kontrahentów będziemy wysyłali prośbę o potwierdzenie salda naszych należności na dzień 31 października 2023 r. Czy do tych, u których występują należności sporne, należy (...)  »
Okres przechowywania dokumentacji inwentaryzacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 02.11.2023, strona 1
Dokumentację inwentaryzacyjną, w tym zarządzenie kierownika jednostki o inwentaryzacji, arkusze spisowe, zestawienia zbiorcze i inne dokumenty, przechowuje się w jednostce lub poza nią, np. w (...)  »
Ewidencja zaliczki na badanie sprawozdania finansowego za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 85 (2064) z dnia 23.10.2023, strona 13
Po raz pierwszy roczne sprawozdanie finansowe naszej spółki z o.o. za 2023 r. będzie podlegało badaniu przez firmę audytorską. W październiku 2023 r. została podpisana (...)  »
Trzeba wybrać firmę audytorską do badania sprawozdania za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 84 (2063) z dnia 19.10.2023, strona 1
Jeśli kierownik jednostki, która ma obowiązek poddać sprawozdanie finansowe za 2023 r. badaniu przez firmę audytorską, w poprzednim roku (latach) nie podpisał umowy na badanie, (...)  »
Wyposażenie a spis z natury
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023, strona 3
Wartość niskocennych składników majątku rzeczowego, które spełniają warunki dla środków trwałych, odnosimy w księgach bezpośrednio do kosztów. Składniki te objęte są ewidencją pozabilansową. Czy trzeba (...)  »
Dokumenty związane z inwentaryzacją
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 09.10.2023, strona 14
Rachunkowość jednostki obejmuje m.in. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Prace inwentaryzacyjne mają na celu skontrolowanie, czy w ciągu roku (...)  »
Rozpoczęcie prac inwentaryzacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 05.10.2023, strona 1
W jednostkach, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, od 1 października 2023 r. można rozpocząć niektóre prace inwentaryzacyjne. Mogą one dotyczyć inwentaryzacji m.in. (...)  »
Gdy magazyn jest czynny podczas spisu z natury
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023, strona 4
Jesteśmy jednostką handlową. W trakcie spisu z natury przeprowadzanego w magazynie towarów, który będzie trwał kilka dni, nie mamy możliwości zaprzestania wydawania lub przyjmowania towarów. (...)  »
Środki trwałe spisywane raz na 4 lata
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023, strona 4
Środki trwałe znajdujące się na terenie strzeżonym inwentaryzujemy raz na 4 lata w drodze spisu z natury. Ostatni spis z natury przeprowadziliśmy w październiku 2019 (...)  »
Jak uniknąć błędów przy rocznej inwentaryzacji?
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023, strona 4
Spółka z o.o. po raz pierwszy będzie przeprowadzała roczną inwentaryzację za 2023 r. Jakie są najczęściej popełniane błędy przy inwentaryzacji i jak ich uniknąć? Popełniane (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.