Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 3 grudnia 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 1.12.2023 r., godz. 12:39 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 48.337 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 04.12.2023 r.
 • Czas pracy w 2024 r.
czwartek - 07.12.2023 r.
 • Warunki korzystania z małego ZUS w 2024 r.
 • Funkcjonowanie jednego okienka w KRS od 30 grudnia 2023 r.
poniedziałek - 11.12.2023 r.
 • Ostrożna wycena na dzień bilansowy
 • Co warto wiedzieć o środkach zgromadzonych na subkoncie w ZUS?
czwartek - 14.12.2023 r.
 • Samochody w działalności gospodarczej podatnika VAT
 • Obowiązki przedsiębiorców na przełomie roku
05.12.2023 r. (wtorek) mija termin:
wpłata składek ZUS za listopad 2023 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
11.12.2023 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za listopad 2023 r. przez (...)
przekazanie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za listopad 2023 r. przez jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki (...)
12.12.2023 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie sprawozdań Rb-24, Rb-27 za listopad 2023 r. przez urzędy skarbowe do dysponenta części 77
15.12.2023 r. (piątek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-40 za październik 2023 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów
Wystawianie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 84 (2063) z dnia 19.10.2023, strona 14 - Spis treści »
Dział: Przewodnik Gazety Podatkowej
Autor: Aleksandra Węgielska
Wystawianie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF

Obecnie podatnicy mogą korzystać z systemu KSeF dobrowolnie. Natomiast od 1 lipca 2024 r. podatnicy będą zobowiązani do obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur. Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.podatki.gov.pl udostępniło broszurę informacyjną dotyczącą struktury FA(2), która obowiązuje od 1 września 2023 r. Od 1 stycznia 2022 r. tj. od momentu wprowadzenia KSeF, stosowany był wzór faktury ustrukturyzowanej FA(1). Struktura w wersji FA(2) zaczyna więc obowiązywać w trakcie fakultatywnego KSeF, co ułatwi podatnikom przygotowanie się do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 r.

Co to jest faktura ustrukturyzowana?

Przez fakturę ustrukturyzowaną (e-fakturę) rozumie się fakturę wystawioną przy użyciu KSeF wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie (art. 2 pkt 32a ustawy o VAT - Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.). Faktura ustrukturyzowana jest wystawiana i otrzymywana przy użyciu KSeF za pomocą oprogramowania interfejsowego, w postaci elektronicznej i zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego.

Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur.

Natomiast faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymaną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę.

W przypadku udostępnienia faktury ustrukturyzowanej nabywcy, o którym będzie mowa w nowym art. 106gb ust. 4 ustawy o VAT (czyli, co do zasady, firmie zagranicznej), w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, za datę otrzymania tej faktury będzie sie uznawało datę jej faktycznego otrzymania przez tego nabywcę.

Jak wystawić e-fakturę?

Do wszystkich faktur ustrukturyzowanych wystawianych od 1 września 2023 r. stosuje się strukturę FA(2). Oznacza to, że strukturę e-faktury w wersji FA(2) wykorzystuje się także do wystawienia:

 • faktur korygujących, w sytuacji gdy faktura pierwotna, której dotyczy faktura korygująca, została wystawiona przed 1 września 2023 r. przy użyciu struktury FA(1),
 • faktur rozliczeniowych, w przypadku gdy faktura zaliczkowa została wystawiona przed 1 września 2023 r. przy użyciu struktury FA(1).

Fakturę ustrukturyzowaną można wystawić bezpośrednio przy użyciu komercyjnych programów finansowo-księgowych podatnika. Faktury te będą przesyłane do KSeF przez API.

Ministerstwo Finansów udostępniło także bezpłatne narzędzia, za pomocą których możliwe jest wystawienie faktury ustrukturyzowanej. Należy do nich:

 • Aplikacja Podatnika KSeF umożliwiająca korzystanie z KSeF podatnikom i podmiotom uprawnionym przez tych podatników, zarządzanie uprawnieniami oraz tokenami,
 • wystawianie i odbieranie e-faktur w KSeF, podgląd e-faktury (anonimowy dostęp do efaktury po wskazaniu jej indywidualnych cech), weryfikację statusu wysyłki i możliwość pobrania UPO KSeF (https://www.podatki.gov.pl/ksef/aplikacja-podatnika-ksef-i-innenarzedzia/),

- zaktualizowana e-mikrofirma umożliwiająca powiązanie istniejącego konta z KSeF, wystawianie faktur w KSeF, odbieranie faktur ustrukturyzowanych z KSeF oraz przenoszenie ich bezpośrednio do ewidencji VAT, bez konieczności ręcznego przepisywania danych (https://login.mf.gov.pl).

Dodatkowo Ministerstwo poinformowało, że planowane jest udostępnienie aplikacji mobilnej, która pozwoli na wygodne i szybkie wystawianie faktur ustrukturyzowanych, odbieranie ich w czasie rzeczywistym oraz zarządzanie nimi z dowolnego miejsca.

Nasze Wydawnictwo również pracuje nad dostosowaniem programu DRUKI Gofin (www.druki.gofin.pl) do obsługi faktur ustrukturyzowanych (w systemie KSeF).

Ogólne założenia formatu (pól) danych pliku faktury ustrukturyzowanej

W broszurze informacyjnej MF wskazało ogólne założenia dotyczące formatu pól. W tym zakresie wyjaśniono m.in., że:

a) formatem pliku jest XML,

b) pola (elementy) w pliku XML przyjmują następujący charakter:

  • obligatoryjny - zapisów dokonuje się obowiązkowo (np. NIP w elemencie Podmiot1/DaneIdentyfikacyjne); obligatoryjny charakter danego pola wynika w szczególności z treści obowiązujących przepisów ustawy i jest warunkowany strukturą logiczną wzoru,
  • opcjonalny - zapisów dokonuje się obowiązkowo, jeśli jest spełniony warunek ustawowy (np. P_11A w elemencie Fa/FaWiersz/); wypełnienie pola nie jest wymagane dla poprawności semantycznej pliku,
  • fakultatywny - wypełnienie pola nie jest wymagane dla poprawności semantycznej pliku ani nie jest wymagane na gruncie przepisów ustawy (np. pole PKWiU w elemencie Fa/FaWiersz); natomiast może być wymagane na podstawie przepisów innych aktów prawnych,

c) pola znakowe są polami alfanumerycznymi; dopuszczalne jest stosowanie małych i dużych liter oraz cyfr (maksymalna ilość znaków wynosi, co do zasady, 256), w przypadku pola IDNabywcy maksymalna ilość znaków wynosi 32,

d) w polach znakowych dopuszczalne jest stosowanie znaków specjalnych, np. "/", "-", "+",

e) pola kwotowe (numeryczne) służą do podania wartości liczbowej; wartość należy wpisać ciągiem cyfr, nie można używać separatorów dla tysięcy (np. spacji), jako separator miejsc dziesiętnych można używać wyłącznie kropki ("."),

f) kwoty podawane są z dokładnością do 2 miejsc po kropce - o ile występują (np. 11235.56), w przypadku pól P_8B, P_12_XII, P_8BZ, P_12Z_XII, KursWaluty, KursWalutyZK, KursWalutyZW, KursWalutyZ, KursUmowny, Udzial, wartości są podawane z dokładnością do 6 miejsc po kropce - o ile występują,

g) wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus ("-"),

h) daty podawane są w formacie RRRR-MM-DD (np. 2023-09-01), wymóg podania daty i czasu dotyczy tylko jednego pola (jest to pole opisujące datę i czas wytworzenia faktury),

i) numery identyfikacji podatkowej ujęte w strukturze faktury ustrukturyzowanej należy zapisywać jako ciąg kolejno po sobie następujących cyfr lub liter, bez spacji i innych znaków rozdzielających oraz poprzez wyodrębnienie literowego kodu kraju do osobnego pola przeznaczonego na ten kod.

MF wskazało, że analizując kwestię obligatoryjności danego pola, należy badać również charakter elementu, w którym dane pole występuje. Podkreślono także, że polski identyfikator podatkowy NIP nabywcy należy podawać w polu NIP w elemencie Podmiot2/ DaneIdentyfikacyjne. Nie należy wskazywać go w polu NrVatUE ani w polu NrID. Faktura zostanie odpowiednio udostępniona nabywcy w KSeF wyłącznie, gdy jego identyfikator podatkowy NIP ujęto w polu NIP, a nie w polu NrVatUE lub NrID.

Opis struktury schematu głównego dla FA(2):
Nazwa elementu Opis elementu
Naglowek Zawiera m.in. dane dotyczące daty i czasu wytworzenia faktury oraz nazwy systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik.
Uwaga: Data wpisana w polu "DataWytworzeniaFa" może być inna niż data wskazana w polu P_1 (dotyczącym daty wystawienia faktury) oraz może być inna niż data faktycznego przesłania faktury do KSeF.
Podmiot1 Zawiera informacje, które charakteryzują podatnika (sprzedawcę), a mianowicie m.in. jego NIP oraz imię i nazwisko lub nazwę podatnika.
Uwaga: Element "Podmiot1" stanowi obligatoryjny element faktury ustrukturyzowanej. Kluczowym polem w tym elemencie, pozwalającym na autoryzację podatnika w KSeF, jest identyfikator podatkowy NIP. Bez wskazania w polu NIP powyższego identyfikatora obsługa faktury w ramach KSeF nie będzie możliwa.
Podmiot2 Zawiera informacje, które charakteryzują nabywcę towaru lub usługi, m.in. NIP, imię i nazwisko lub nazwę nabywcy.
Uwaga: W przypadku wystawienia faktur uproszczonych (o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy) wystarczające jest podanie w tym elemencie wyłącznie NIP nabywcy. Dobrowolnie można wskazać także numer klienta.
Podmiot3 Zawiera dane podmiotu(-ów) trzeciego(-ich) (innego/-ych niż sprzedawca (Podmiot1) i nabywca wymieniony w części Podmiot2), związanego(-ych) z fakturą (element fakultatywny). Maksymalna ilość wystąpień: 100
Uwaga: W elemencie "Podmiot3" można wpisać np. płatnika lub odbiorcę towaru, dane faktora lub w przypadku np. przejęcia spółki - dane podmiotu pierwotnego (np. spółki przejmowanej). Można również wskazać dane:
- członka grupy VAT (jako wystawcy faktury lub odbiorcy) oraz dane np. samorządowej jednostki budżetowej podległej JST (jako wystawcy faktury lub odbiorcy),
- zakładu (oddziału) osoby prawnej lub innej wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podatnika, w tym jej unikalnego identyfikatora, wytworzonego w KSeF, zawierającego numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika i ciąg znaków numerycznych (pole IDWew).
PodmiotUpowazniony Zawiera informacje, które charakteryzują podmiot upoważniony związany z fakturą (element opcjonalny), tj. przedstawiciela podatkowego, komornika, organu egzekucyjnego.
Fa Zawiera szczegółowe informacje dotyczące transakcji dokumentowanej fakturą. W szczególności są to elementy faktury wynikające z treści obowiązujących przepisów, jak również elementy dotyczące m.in. rozliczenia, płatności oraz warunków transakcji.
Stopka Zawiera pozostałe informacje na fakturze, m.in. stopkę faktury, numer KRS, REGON (element fakultatywny).

Struktura logiczna e-faktury

W omawianej broszurze wskazano także, że struktura schematu głównego dla FA(2) składa się z następujących elementów: Naglowek, Podmiot1, Podmiot2, Podmiot3, PodmiotUpowazniony, Fa, Stopka. Podkreślono, że Naglowek, Podmiot1, Podmiot2 oraz Fa stanowią obligatoryjne elementy faktury ustrukturyzowanej. Podmiot3 i Stopka są elementami fakultatywnymi, zaś Podmiot Upowazniony stanowi element opcjonalny faktury ustrukturyzowanej.

Ministerstwo w udostępnionej broszurze przedstawiło również w formie tabelarycznej m.in. opisy struktur poszczególnych elementów (tabela), a także sposoby ich wypełniania na podstawie przedstawionych w broszurze przykładów (przykład).

Przykład sposobu wypełnienia elementu Podmiotu3 dla FA(2)

Podatnik VAT dokonał sprzedaży towaru na rzecz Gminy Abc (NIP 9999999999, ul. Biała 15, 22-222 Abc). Mimo iż na gruncie podatku VAT nabywcą jest gmina, to zakupione towary są przeznaczone dla jej jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej nr 5 (NIP 1111111111, ul. Żółta 33, 22-222 Abc).

W celu udostępnienia faktury odbiorcy - tj. szkole podstawowej (w tym również np. osobie fizycznej wskazanej przez JST jako przedstawiciel samorządowej jednostki budżetowej), dane nabywcy (gminy) należy zamieścić w elemencie Podmiot2, natomiast dane odbiorcy (szkoły podstawowej) zamieszcza się w elemencie Podmiot3.

Powyższe dane ujmuje się w strukturze w następujący sposób:

Nazwa pola Sposób wypełnienia
Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne NIP 9999999999
Nazwa Gmina Abc
Podmiot2/Adres KodKraju PL
AdresL1 ul. Biała 15, 22-222 ABC
Nazwa pola Sposób wypełnienia
Podmiot3/DaneIdentyfikacyjne NIP 1111111111
Nazwa Szkoła Podstawowa nr 5
Podmiot3/Adres KodKraju PL
AdresL1 ul. Żółta 33, 22-222 ABC
Podmiot3 Rola 8
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.