Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 8:24 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 68.745 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 24.06.2024 r.
 • Zasady prowadzenia akt pracowniczych i dokumentacji pracowniczej
czwartek - 27.06.2024 r.
 • Rozliczanie VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 • Nieodpłatne wycofanie składnika majątku ze spółki osobowej dla wspólnika i inne przesunięcia majątkowe
poniedziałek - 01.07.2024 r.
 • Dofinansowanie letniego wypoczynku pracowników
czwartek - 04.07.2024 r.
 • Rozliczanie VAT w transporcie towarów
 • Organizacja zamówień publicznych poniżej progów unijnych
20.06.2024 r. (czwartek) mija termin:
przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za maj 2024 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do Ministerstwa Finansów
przekazanie sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za maj 2024 r. przez dysponentów części budżetowych do (...)
przekazanie sprawozdania Rb-28UE KPO za maj 2024 r. przez dysponenta części 34 do Ministerstwa Finansów
21.06.2024 r. (piątek) mija termin:
przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za maj 2024 r. do zarządu jednostki samorządu terytorialnego
24.06.2024 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-40 za maj 2024 r. przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wyjaśnienia resortowe
pokaż fragmenty artykułów
1. Czy po złożeniu wniosku o wydanie interpretacji urząd może wszcząć kontrolę?
Gazeta Podatkowa nr 67 (273) z dnia 21.08.2006, strona 1
Urząd skarbowy wydaje interpretacje co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawach, w których nie toczy się kontrola podatkowa. Nie powinien jednak odmawiać (...)  »
9. Rolnik ryczałtowy prowadzący pozarolniczą działalność a deklaracja VAT
Gazeta Podatkowa nr 55 (261) z dnia 10.07.2006, strona 4
Czy podatnik będący rolnikiem ryczałtowym, który jednocześnie prowadzi działalność jako podatnik podatku od towarów i usług wlicza obrót powstały w wyniku sprzedaży produktów rolnych pochodzących (...)  »
8. Korekta deklaracji w związku z anulowaniem faktury
Gazeta Podatkowa nr 55 (261) z dnia 10.07.2006, strona 4
W jakim okresie sprzedawca dokonuje korekty deklaracji VAT-7 w przypadku anulowania faktury VAT, poprzez wystawienie faktury korygującej? "(...) Podatnicy (...) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą (...)  »
7. Czy podatnik może składać co 2 miesiące korekty deklaracji?
Gazeta Podatkowa nr 55 (261) z dnia 10.07.2006, strona 4
"(...) Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (...) jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej podatnicy, płatnicy i (...)  »
6. Korekta deklaracji w przypadku importu
Gazeta Podatkowa nr 55 (261) z dnia 10.07.2006, strona 4
Czy spółka ma prawo do skorygowania deklaracji poprzez podwyższenie podatku VAT z tytułu importu towarów do pełnej wysokości wynikającej z dokumentu SAD? "(...) W zakresie, (...)  »
5. Od kiedy należy rozpocząć składanie deklaracji VAT?
Gazeta Podatkowa nr 55 (261) z dnia 10.07.2006, strona 4
Od kiedy należy składać deklaracje VAT - czy od momentu rejestracji dla potrzeb podatku VAT, czy też od momentu dokonania pierwszej sprzedaży? "(...) Na podstawie (...)  »
4. Kto ma obowiązek wypełniania poz. 21 deklaracji VAT-7K?
Gazeta Podatkowa nr 55 (261) z dnia 10.07.2006, strona 3
Świadczę na rzecz podmiotu zagranicznego usługi pośrednictwa w dostawie towarów. Pośrednictwo polega na znajdowaniu w Polsce klienta na towary dostarczane przez zlecającego - kontrahenta tureckiego. (...)  »
3. Korekta deklaracji
Gazeta Podatkowa nr 55 (261) z dnia 10.07.2006, strona 3
Będąc podatnikiem VAT UE wystawiłem w październiku 2005 r. fakturę zaliczkową na poczet przyszłych wewnątrzwspólnotowych dostaw ze stawką VAT 0% dla niemieckiej firmy zidentyfikowanej na (...)  »
2. "Zerowa" deklaracja VAT-7
Gazeta Podatkowa nr 55 (261) z dnia 10.07.2006, strona 3
Podatnik prowadził działalność gospodarczą w zakresie handlu odzieżą oraz usług paramedycznych. Od stycznia 2006 r. zmienił profil wykonywanej działalności gospodarczej. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie (...)  »
1. Kto może podpisywać deklarację VAT?
Gazeta Podatkowa nr 55 (261) z dnia 10.07.2006, strona 3
Czy główna księgowa może podpisywać deklaracje podatkowe w imieniu podatnika na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa ogólnego? "(...) Podatnicy (...) są obowiązani składać w urzędzie skarbowym (...)  »
10. Jaki kurs do faktury korygującej?
Gazeta Podatkowa nr 55 (261) z dnia 10.07.2006, strona 3
Czy w przypadku otrzymania faktury korygującej wystawionej przez zagranicznego kontrahenta należy wystawić wewnętrzną fakturę korygującą w oparciu o średni kurs z daty wystawienia faktury pierwotnej (...)  »
9. Faktura wystawiona przez podmiot nieuprawniony do jej wystawienia
Gazeta Podatkowa nr 55 (261) z dnia 10.07.2006, strona 2
Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku od faktur wystawionych przez podmiot, który nie złożył zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku od towarów i usług? "(...) (...)  »
8. Termin wystawienia faktury wewnętrznej
Gazeta Podatkowa nr 55 (261) z dnia 10.07.2006, strona 2
W jakim terminie należy wystawić fakturę wewnętrzną w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów? "(...) Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i (...)  »
7. Numeracja faktur
Gazeta Podatkowa nr 55 (261) z dnia 10.07.2006, strona 2
Wystawione przeze mnie faktury w 2005 r. zawierały numerację od 101 do 258. Czy jest możliwe rozpoczęcie numerowania faktur wystawianych w 2006 r. od nr (...)  »
6. Faktura wystawiona na małżonków
Gazeta Podatkowa nr 55 (261) z dnia 10.07.2006, strona 2
Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT wystawionej na oboje małżonków? "(...) Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy o (...)  »
5. Przechowywanie faktur w formie elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 55 (261) z dnia 10.07.2006, strona 2
Czy dopuszczalne jest przechowywanie w formie elektronicznej kopii faktur, których oryginały wystawione są w postaci papierowej? "W art. 106 ust. 1 ustawy o VAT ustawodawca (...)  »
4. Prawo do wystawienia zbiorczych faktur
Gazeta Podatkowa nr 55 (261) z dnia 10.07.2006, strona 2
Czy w przypadku przyznania swoim kontrahentom rabatu, spółka ma prawo do wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej do wielu faktur wystawionych na rzecz jednego klienta w (...)  »
3. Kiedy symbol PKWiU na fakturze VAT?
Gazeta Podatkowa nr 55 (261) z dnia 10.07.2006, strona 1
Czy podatnik ma obowiązek umieszczania symboli PKWiU w fakturach wystawionych po 1 maja 2004 r., dotyczących dostaw towarów opodatkowanych stawką 22%? "(...) Zgodnie z art. (...)  »
2. Termin wystawienia faktury "zaliczkowej"
Gazeta Podatkowa nr 55 (261) z dnia 10.07.2006, strona 1
Czy spółka była zobowiązana do wystawienia faktury zaliczkowej w sytuacji, gdy przed upływem 7 dni od daty otrzymania zaliczki dokonała zwrotu pełnej kwoty zaliczki na (...)  »
1. Jaka nazwa na fakturze VAT?
Gazeta Podatkowa nr 55 (261) z dnia 10.07.2006, strona 1
Czy faktura zakupu zawierająca dopisek do nazwy zgłoszonej w urzędzie skarbowym "Gmina Miasto-Łódź" jest poprawna i czy zawarty w niej podatek naliczony podlega rozliczeniu? "Prawo (...)  »
IV. Zawieszanie i zmniejszanie świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 46 (252) z dnia 08.06.2006, strona 4
"Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury lub renty (Dz. U. nr (...)  »
III. Podstawa wymiaru emerytur i rent oraz wypłata świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 46 (252) z dnia 08.06.2006, strona 3
"Wskaźnik wysokości świadczenia i wskaźnik wymiaru świadczenia to dwa różne terminy. Pierwszy to stosunek wysokości emerytury do kwoty bazowej, a drugi to stosunek emerytury do (...)  »
3. Renta rodzinna
Gazeta Podatkowa nr 46 (252) z dnia 08.06.2006, strona 3
"Pozostawanie rozwiedzionej małżonki w pożyciu z byłym mężem nie uprawnia jej do renty rodzinnej w wypadku jego śmierci." Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu (...)  »
2. Renta z tytułu niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 46 (252) z dnia 08.06.2006, strona 2
"Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla (...)  »
1. Wcześniejsza emerytura
Gazeta Podatkowa nr 46 (252) z dnia 08.06.2006, strona 2
"Podleganie rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu w dacie złożenia wniosku o emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach na podstawie art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia (...)  »
I. Uwzględnianie poszczególnych okresów przy ustalaniu uprawnień i wysokości świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 46 (252) z dnia 08.06.2006, strona 1
"Okres wykonywania czynności na podstawie umowy agencyjnej, mimo że objęty ubezpieczeniem, nie jest wliczany do okresu pracy w szczególnych warunkach, od osiągnięcia którego uzależnione jest (...)  »
5. Zakup nagród rzeczowych dla sprzedawców
Gazeta Podatkowa nr 44 (250) z dnia 01.06.2006, strona 4
Czy zakup nagród rzeczowych dla sprzedawców można zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od (...)  »
4. Wydatki poniesione na objęcie udziałów w spółce
Gazeta Podatkowa nr 44 (250) z dnia 01.06.2006, strona 4
Czy w momencie sprzedaży udziałów spółka jest uprawniona do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ich objęcie, w sytuacji gdy na skutek zbycia udziałów (...)  »
3. Wydatki poniesione na docieplenie szczytów bloków mieszkalnych
Gazeta Podatkowa nr 44 (250) z dnia 01.06.2006, strona 4
Czy docieplenie szczytów bloków mieszkalnych w starych zasobach jest ulepszeniem tych budynków i zwiększy ich wartość, czy remontem zaliczonym do uzasadnionych kosztów bieżącej działalności eksploatacyjnej? (...)  »
2. Zamiana zobowiązania z tytułu dostawy towarów na pożyczkę
Gazeta Podatkowa nr 44 (250) z dnia 01.06.2006, strona 4
Czy wartość umorzonych zobowiązań z tytułu dostaw towarów w wyniku ich konwersji na pożyczkę, powinna być zaliczona do przychodów zwiększających podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od (...)  »
1. Wypożyczenie maszyny a przychód z działalności
Gazeta Podatkowa nr 44 (250) z dnia 01.06.2006, strona 4
Spółka prowadzi współpracę z kontrahentem zagranicznym z Unii Europejskiej. Kontrahent chciałby, aby spółka produkowała dla niego kolejny rodzaj wyrobu. Do tego niezbędna jest maszyna określonego (...)  »
5. Wykonywanie pracy na umowę zlecenia a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Gazeta Podatkowa nr 44 (250) z dnia 01.06.2006, strona 3
Czy mogę opodatkować przychody z działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego uzyskiwane od firmy, z którą byłem związany w poprzednim roku poprzez wykonywanie pracy na (...)  »
4. Środki trwałe a remanent likwidacyjny
Gazeta Podatkowa nr 44 (250) z dnia 01.06.2006, strona 3
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy w remanencie sporządzonym na dzień likwidacji działalności mam obowiązek wykazać również środki trwałe? "(...) W omawianej (...)  »
3. Limit obrotu przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
Gazeta Podatkowa nr 44 (250) z dnia 01.06.2006, strona 3
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ochrony zabytków (PKWiU 92.52.12-00.00) i sprzedaży detalicznej artykułów używanych w sklepach (PKWiU 52.50.11-00). Zamierzam przystąpić do przetargu na renowację wystroju (...)  »
2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osobę współpracującą przy opodatkowaniu w formie karty podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 44 (250) z dnia 01.06.2006, strona 3
Czy składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona za osobę współpracującą - w tym przypadku żonę, podlega odliczeniu od podatku dochodowego w formie karty podatkowej? "(...) Zgodnie (...)  »
1. Najem a ewidencja przychodów
Gazeta Podatkowa nr 44 (250) z dnia 01.06.2006, strona 3
Czy podatnik powinien prowadzić ewidencję przychodów w przypadku opodatkowania przychodów z najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym? "(...) Stosownie do art. 6 ust. 1a ustawy (...) o (...)  »
12. Środek trwały używany
Gazeta Podatkowa nr 44 (250) z dnia 01.06.2006, strona 3
Czy oświadczenie poprzedniego użytkownika, że samochód był wykorzystywany w jego działalności przez okres dłuższy niż 6 miesięcy spełnia wymogi art. 22j ust. 2 pkt 1 (...)  »
11. Koszty rejestracji samochodu a jego wartość początkowa
Gazeta Podatkowa nr 44 (250) z dnia 01.06.2006, strona 2
Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dotyczące kosztów manipulacyjnych rejestracji samochodu oraz opłaty za tablice rejestracyjne powiększają wartość początkową środka trwałego jako koszt nabycia? (...)  »
10. Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją z Funduszu Pracy
Gazeta Podatkowa nr 44 (250) z dnia 01.06.2006, strona 2
Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości środków trwałych (wszystkie są amortyzowane w 100%), w sytuacji gdy zakupiono je ze (...)  »
9. Koszty podróży związane z otwarciem gabinetu lekarskiego za granicą
Gazeta Podatkowa nr 44 (250) z dnia 01.06.2006, strona 2
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gabinetu lekarskiego w Polsce. Organizuje gabinet lekarski w Londynie. W tym celu odbywa podróże do Londynu i ponosi koszty (...)  »
8. Wydatek poniesiony na opłaty za orzeczenia lekarskie
Gazeta Podatkowa nr 44 (250) z dnia 01.06.2006, strona 2
Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej opłaty za orzeczenia lekarskie pracowników zatrudnionych w mojej firmie na stanowisku agenta ochrony? "W myśl (...)  »
7. Dokumentowanie wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 44 (250) z dnia 01.06.2006, strona 2
Czy pismo komornika (niebędące postanowieniem) może być dokumentem uprawdopodobniającym nieściągalność wierzytelności? "(...) Pojęcie kosztów uzyskania przychodów określa art. 22 ust. 1 ustawy (...) o podatku (...)  »
6. Emerytura z Austrii z tytułu pobytu w obozie koncentracyjnym
Gazeta Podatkowa nr 44 (250) z dnia 01.06.2006, strona 2
Otrzymałam emeryturę po zmarłym mężu. Jest to świadczenie z tytułu pobytu w obozie koncentracyjnym w Mauthausen-Gusen (Austria). Emerytura została przyznana przez Zakład Ubezpieczenia Emerytalnego Urzędu (...)  »
5. Odsetki wypłacone pracownikom z tytułu zaległych wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 44 (250) z dnia 01.06.2006, strona 1
Czy odsetki od zaległych wynagrodzeń wypłaconych pracownikom są zwolnione z opodatkowania? (...) "(...) W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od (...)  »
4. Dofinansowanie pracownikowi kosztów legitymacji kolejowej
Gazeta Podatkowa nr 44 (250) z dnia 01.06.2006, strona 1
Czy dofinansowanie pracownikowi legitymacji kolejowej uprawniającej do zniżkowego zakupu biletów jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych? "(...) Zgodnie z (...) przepisem art. 21 (...)  »
3. Umorzona spłata należności przychodem pracownika
Gazeta Podatkowa nr 44 (250) z dnia 01.06.2006, strona 1
Pracodawca umorzył pracownikowi spłatę należności stanowiącej równowartość wyrządzonej przez niego szkody. Czy wartość umorzonej spłaty należności będzie przychodem pracownika podlegającym opodatkowaniu? "(...) W świetle art. (...)  »
2. Przychód uzyskany ze sprzedaży darowanej nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 44 (250) z dnia 01.06.2006, strona 1
Czy różnica między kwotą uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny a kwotą wydatkowaną na zakup nowego lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem (...)  »
1. Sfinansowanie pracownikowi kosztów pobytu w sanatorium
Gazeta Podatkowa nr 44 (250) z dnia 01.06.2006, strona 1
Czy kwota 1.700 zł stanowiąca opłatę za leczenie sanatoryjne pracownika, za które zapłacił pracodawca, jest jego przychodem i czy od tej kwoty należy pobrać zaliczkę (...)  »
4.2. Działalność gospodarcza prowadzona samodzielnie oraz w formie spółki cywilnej a wybór formy opodatkowania
Gazeta Podatkowa nr 39 (245) z dnia 15.05.2006, strona 8
Czy podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i będący jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej może korzystać z dwóch form opodatkowania, tj. opodatkowania działalności prowadzonej samodzielnie podatkiem liniowym (...)  »
4.1. Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych
Gazeta Podatkowa nr 39 (245) z dnia 15.05.2006, strona 8
Czy otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłaty bezpośrednie, do posiadanych gruntów rolnych, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? "(...) Warunki i tryb (...)  »
3.6. Wartość zlikwidowanych magazynów oraz kosztów ich rozbiórki
Gazeta Podatkowa nr 39 (245) z dnia 15.05.2006, strona 7
Czy wartość zlikwidowanych magazynów oraz kosztów ewentualnej ich rozbiórki uznać należy za nakłady inwestycyjne na budowę nowego środka trwałego? "(...) W myśl art. 15 ust. (...)  »
3.5. Koszty opracowania strony internetowej
Gazeta Podatkowa nr 39 (245) z dnia 15.05.2006, strona 7
Czy wydatki poniesione na opracowanie strony internetowej, mającej na celu dotarcie do klientów z informacją handlową i umożliwienie nawiązania kontaktu z firmą, można jednorazowo zaliczyć (...)  »
3.4. Najem a zakup mebli i sprzętu AGD
Gazeta Podatkowa nr 39 (245) z dnia 15.05.2006, strona 7
Czy zakup mebli o wartości 11.400 zł podlega amortyzacji przez okres 5 lat? Czy zakup sprzętu AGD o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł można zaliczyć do (...)  »
3.3. Koszty nadzoru nieruchomości zajmowanej na cele działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 39 (245) z dnia 15.05.2006, strona 6
Czy comiesięczne rachunki za nadzór budynku będę mógł w całości lub w części (21% stanowi powierzchnia gabinetu i poczekalni w stosunku do całej powierzchni domu) (...)  »
3.2. Straty w środkach obrotowych spowodowane pożarem
Gazeta Podatkowa nr 39 (245) z dnia 15.05.2006, strona 6
Czy straty w środkach obrotowych (w towarach handlowych) są kosztami uzyskania przychodów i jak należy dokonać rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, (...)  »
3.1. Samochody małżonków w jednoosobowej działalności prowadzonej przez męża
Gazeta Podatkowa nr 39 (245) z dnia 15.05.2006, strona 6
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego. Wykorzystywane są w niej dwa samochody ciężarowe. W dowodzie rejestracyjnym pierwszego z nich jako właściciel wpisany jestem zarówno (...)  »
2.4. Wypoczynek dla dzieci pracowników zorganizowany przez parafię
Gazeta Podatkowa nr 39 (245) z dnia 15.05.2006, strona 5
Spółka z ZFŚS dofinansowała wypoczynek dla dzieci pracowników w wysokości 200 zł. Jedno dziecko korzystało z wyjazdu organizowanego przez parafię, a drugie z wyjazdu organizowanego (...)  »
2.3. Zapomoga z powodu trudnej sytuacji materialnej i choroby dziecka
Gazeta Podatkowa nr 39 (245) z dnia 15.05.2006, strona 5
Zakład pracy przyznał swojej pracownicy zapomogę z ZFŚS z powodu trudnej sytuacji materialnej. Pracownica ma na utrzymaniu troje dzieci. Najmłodsze dziecko jest alergikiem i wymaga (...)  »
2.2. Przychód ze sprzedaży działki pod zabudowę przeznaczony na zakup działki letniskowej
Gazeta Podatkowa nr 39 (245) z dnia 15.05.2006, strona 5
W 2004 r. sprzedałam działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową, którą nabyłam w 2002 r. Za uzyskane ze sprzedaży środki zamierzam nabyć działkę letniskową, na której (...)  »
2.1. Zwrot kosztów używania samochodów prywatnych dla potrzeb pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 39 (245) z dnia 15.05.2006, strona 4
Czy kwoty wypłacane pracownikom spółki w formie ryczałtu miesięcznego tytułem zwrotu kosztów używania samochodów prywatnych pracowników dla potrzeb pracodawcy zwolnione są od podatku dochodowego na (...)  »
1.7. Sprzedaż samochodu wygranego w konkursie
Gazeta Podatkowa nr 39 (245) z dnia 15.05.2006, strona 4
Zostałem zwycięzcą konkursu. Nagrodą w konkursie był samochód osobowy o wartości 27.400 zł, wydany po zapłaceniu zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10%. Samochód mam zamiar (...)  »
1.6. Przychód ze sprzedaży nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 39 (245) z dnia 15.05.2006, strona 3
Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości, która była wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej i amortyzowana, należy wykazać jako przychód z działalności gospodarczej i opodatkować podatkiem liniowym? (...)  »
1.5. Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 39 (245) z dnia 15.05.2006, strona 3
Czy otrzymana refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy stanowi przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej? "(...) Zgodnie z przepisem art. 14 ust. (...)  »
1.4. Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 39 (245) z dnia 15.05.2006, strona 3
Czy wypłacane co miesiąc byłemu pracownikowi odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy w przypadku obciążenia podatkiem rat (...)  »
1.3. Opieka medyczna dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 39 (245) z dnia 15.05.2006, strona 2
Czy nieodpłatne świadczenia medyczne wykupione dla pracowników i opłacane w formie ryczałtu, do których pracodawca nie jest zobowiązany przepisami Kodeksu pracy lub innych ustaw, stanowią (...)  »
1.2. Umorzona pożyczka z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 39 (245) z dnia 15.05.2006, strona 2
Zakład pracy przyznał pracownikowi - renciście pożyczkę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Po śmierci pracownika pożyczka została umorzona. Czy od umorzonej pożyczki należy pobrać podatek (...)  »
1.1. Koszt kursu i egzaminu kwalifikacyjnego sfinansowany przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 39 (245) z dnia 15.05.2006, strona 2
Czy koszty egzaminów kwalifikacyjnych, na które spółka wysłała pracowników pokrywając w całości zarówno koszty kursu, jak i egzaminu, stanowią przychód pracownika? Czy pracodawca jako płatnik (...)  »
2.4. Podatek od posiadania psów
Gazeta Podatkowa nr 36 (242) z dnia 04.05.2006, strona 8
Pytanie Czy osoba w podeszłym wieku zaliczona do II grupy inwalidzkiej posiadająca psa zwolniona jest z podatku od posiadania psów? Odpowiedź urzędu "(...) Wnioskodawca uważa, (...)  »
2.3. Opłata targowa
Gazeta Podatkowa nr 36 (242) z dnia 04.05.2006, strona 8
Stan faktyczny Pan J. K. jest właścicielem nieruchomości (...), na której to nieruchomości prowadzi działalność gospodarczą (kiosk, przyczepa). Podatnik w swoim wniosku prezentuje stanowisko, że (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.