Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 27 lutego 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2024 r., godz. 9:45 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 52.337 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 29.02.2024 r.
 • Kontrola w firmie - podatkowa, ZUS, Sanepid, Inspekcja Handlowa
poniedziałek - 04.03.2024 r.
 • Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2023 r.
 • Na jakie dodatkowe świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści?
czwartek - 07.03.2024 r.
 • Przegląd najnowszych interpretacji w podatku dochodowym
poniedziałek - 11.03.2024 r.
 • Zasady sporządzania i korekty świadectwa pracy
 • Przekształcenia, podziały i łączenia spółek po nowelizacji K.s.h.
28.02.2024 r. (środa) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-27 za styczeń 2024 r. przez dysponenta części 77 do Ministerstwa Finansów
przekazanie sprawozdania Rb-27UE za styczeń 2024 r. przez dysponenta części 87 do Ministerstwa Finansów i NIK
przekazanie sprawozdania Rb-23PL za 2023 r. przez dysponentów części budżetowych do Ministerstwa Finansów i NIK
przekazanie sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2023 r. przez dysponentów środków budżetu (...)
przekazanie sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za 2023 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do Ministerstwa Finansów
Bilans
pokaż fragmenty artykułów
Korekty sporządzonego sprawozdania finansowego za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 27 (2006) z dnia 03.04.2023, strona 14
Do 31 marca 2023 r. jednostki, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, miały obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe za 2022 r. Jego zatwierdzenie powinno (...)  »
Dane porównawcze po korekcie błędu z lat poprzednich
Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023, strona 13
W 2022 r. został ujawniony istotny błąd dotyczący lat ubiegłych. Skutkiem tego dane porównawcze w bilansie na dzień 31 grudnia 2022 r. (tj. dane na (...)  »
Zatwierdzenie i przekazanie sprawozdania finansowego za 2022 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023, strona 12
Roczne sprawozdanie finansowe po jego zatwierdzeniu przekazuje się drogą elektroniczną odpowiednim instytucjom. Niektóre jednostki dołączają do niego odpowiednie wymagane prawem dokumenty. Złożenie SF do Szefa (...)  »
Sprawozdanie finansowe na finiszu
Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023, strona 13
W dniu 31 marca 2023 r. przypada ostateczny termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r. Towarzysząc księgowym także na ostatnim etapie (...)  »
Zatwierdzenie i przekazanie sprawozdania finansowego za 2022 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023, strona 12
Po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego podlega ono zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki. Następnie kierownik jednostki ma obowiązek udostępnić je właściwym organom i instytucjom w odpowiednich (...)  »
Jak przygotować się na badanie sprawozdania finansowego za 2022 r.?
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 12
Trwa okres sporządzania sprawozdań finansowych. Dla części jednostek trwa również - lub wkrótce się rozpocznie - procedura badania sporządzonego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Kto (...)  »
Środki na rachunku VAT w sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 22
Na rachunku VAT na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 r. zgromadzone są środki pieniężne w kwocie 5.250 zł. Jak należy wykazać saldo tego rachunku w (...)  »
Rozliczenie salda konta rozrachunkowego z właścicielem
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 13
Prowadzę księgi rachunkowe w firmie osoby fizycznej. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 r. na koncie rozrachunkowym z właścicielem pozostaje saldo (należność od właściciela). Czy (...)  »
Podpisanie sprawozdania finansowego za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 12
Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego kończy prace dotyczące jego sporządzenia. Na co zwrócić uwagę, aby ta ostatnia czynność związana z rocznym zamknięciem ksiąg była wykonana poprawnie? (...)  »
Aby sporządzić uproszczone sprawozdanie, potrzebna uchwała
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 1
Warunki dla jednostki mikro formułuje art. 3 ust. 1a i ust. 1b ustawy o rachunkowości, a dla jednostki małej art. 3 ust. 1c i ust. (...)  »
Rozliczenie niedoborów zawinionych a odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 20
Podczas rocznej inwentaryzacji za 2022 r. stwierdzono niedobór towarów handlowych. Niedobór uznano za zawiniony. Jednak zdecydowano o nieobciążaniu pracownika odpowiedzialnego za niedobór. 1) Czy wystąpi (...)  »
Błędy w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 13
Przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2022 r. okazało się, że w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za 2021 r. są błędy dotyczące prezentacji danych w bilansie. W (...)  »
Ustalenie zmiany stanu produktów
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 13
Jeśli jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat, ustala zmianę stanu produktów. Wykazuje się ją w rachunku zysków i strat w pozycji przychodów, ale faktycznie (...)  »
Ostatnie sprawdzenia związane z zamknięciem ksiąg za 2022 rok (checklista)
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 12
Roczne sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2022 r. należy sporządzić do 31 marca 2023 r. W kilku poprzednich latach z powodu trudnej sytuacji gospodarczej (...)  »
Rezerwa na świadczenia pracownicze w pierwszym i kolejnych latach tworzenia
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 4
Pierwszy raz tworzymy rezerwę na świadczenia pracownicze na koniec 2022 r. Jak ująć jej wartość w księgach rachunkowych i bilansie sporządzanym według podstawowego wzoru? Jak (...)  »
NKUP, PNP i strata podatkowa a rachunek zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 4
W księgach rachunkowych zostały ujęte koszty, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (NKUP) oraz przychody niepodatkowe (PNP). Czy należy je uwzględnić w rachunku zysków i (...)  »
Niewymagalne na dzień bilansowy wpłaty do PPK
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 4
W naszej jednostce wynagrodzenia za dany miesiąc są wypłacane 10. dnia następnego miesiąca. W księgach do kosztów grudnia 2022 r. zaliczyliśmy wraz z wynagrodzeniami za (...)  »
Faktoring niewłaściwy w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 4
Jednostka korzysta z faktoringu niewłaściwego, dzięki czemu utrzymuje płynność finansową. Jak należy wykazać w bilansie kwotę niespłaconej wierzytelności i zobowiązania dotyczące faktoringu niewłaściwego? Przy faktoringu (...)  »
Podatek od nieruchomości inwestycyjnych w RZiS
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 13
W grudniu 2021 r. zakupiliśmy nieruchomość na wynajem, którą ujęliśmy jako inwestycję. Wynajem nie jest naszą podstawową działalnością, więc przychody z tego najmu księgujemy do (...)  »
Zdarzenia po dniu bilansowym
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 12
Dzień kończący przyjęty rok obrotowy jest zarazem dniem bilansowym, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki. Jednak pewne sytuacje i zdarzenia, jakie zachodzą pomiędzy (...)  »
Odroczony podatek dochodowy a różnice w amortyzacji bilansowej i podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 13
Spółka z o.o. zakupiła w 2022 r. maszynę produkcyjną, którą zakwalifikowano do środków trwałych. Korzystając ze statusu małego podatnika, dokonała jej jednorazowej amortyzacji dla celów (...)  »
Niedobór produktów a porównawczy rachunek zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 13
Przeprowadzony na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 r. spis z natury produktów ujawnił niedobór jednego z nich, który uznano za niezawiniony. Część tego niedoboru mieściła (...)  »
Sprawozdanie z działalności i inne sporządzane wraz ze sprawozdaniem finansowym
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 12
Niektóre jednostki oprócz sprawozdania finansowego sporządzają jeszcze dodatkowe sprawozdania nakazane przepisami ustawy o rachunkowości. Jednym z nich jest sprawozdanie z działalności przygotowywane przez kierownictwo jednostki. (...)  »
Uregulowanie opłaty z tytułu marnowania żywności i jej księgowanie
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 20
Prowadzę sklep ogólnospożywczy o powierzchni powyżej 500 m 2 . Wiem, że spoczywają na mnie obowiązki z tytułu niemarnowania żywności, dlatego też zawarłem umowę o (...)  »
Niewniesione na dzień bilansowy wkłady do prostej spółki akcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 13
W KRS została zarejestrowana prosta spółka akcyjna. Zgodnie z umową wszystkie akcje spółki są pokrywane wkładami pieniężnymi. Umowa spółki stanowi też, że akcjonariusze wnieśli wkłady. (...)  »
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostek małych
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 12
Podmioty, które spełniają warunki przewidziane w ustawie o rachunkowości dla jednostki małej, mogą znacząco zmniejszyć nakład prac związanych z przygotowaniem rocznego sprawozdania finansowego. Odpowiednie decyzje (...)  »
Faktoring właściwy w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 13
Na podstawie umowy zawartej z bankiem korzystamy z faktoringu pełnego (właściwego). W księgach sprzedaną należność zaliczamy do kosztów finansowych, a kwotę należną od banku do (...)  »
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 12
Jednostki mikro mogą sporządzać sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości. Mogą też skorzystać z możliwości przedstawienia tylko wybranych części sprawozdania finansowego (...)  »
Jak wykazać odpis aktualizujący należność w rachunku zysków i strat?
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 22
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 r. utworzyłam odpis aktualizujący należność oraz na odsetki naliczone od tej należności. W której pozycji porównawczego rachunku zysków i (...)  »
Niesłusznie pobrana w poprzednim roku prowizja a księgi
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 13
W grudniu 2022 r. bank niesłusznie pobrał od nas prowizję za usługę, z której nie korzystaliśmy. Złożyliśmy reklamację, która została uznana, i w lutym 2023 (...)  »
Rozliczenie w księgach dotacji otrzymanej na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 13
Na nasz rachunek bieżący w lutym 2023 r. wpłynęła dotacja przyznana na koszty bieżącej działalności (remont maszyny produkcyjnej), które zostały poniesione w 2022 r. W (...)  »
Nota podatkowa
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 12
W dodatkowych informacjach i objaśnieniach sporządzanych według wzoru z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości należy przedstawić rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (...)  »
Dodatkowe informacje i objaśnienia w praktyce (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 12
Dodatkowe informacje i objaśnienia mają służyć szczegółowemu omówieniu, przybliżeniu i wyjaśnieniu danych przedstawionych w innych elementach sprawozdania finansowego. Ujawnieniu podlegają informacje istotne, które mogą znacząco (...)  »
Korekta w księgach kosztów wynagrodzeń dotyczących poprzedniego roku
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 13
Od grudnia 2022 r. prowadzę księgi spółki z o.o. i będę sporządzała jej sprawozdanie finansowe. Okazało się, że poprzednia księgowa ujmowała koszty wynagrodzeń oraz składki (...)  »
Dodatkowe informacje i objaśnienia w praktyce (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 12
Dane zawarte w bilansie, rachunku zysków i strat, a także - jeśli jednostka je sporządza - w zestawieniu zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów (...)  »
Prezentacja w bilansie zaliczki na leasing operacyjny samochodu
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 13
W grudniu 2022 r. przekazaliśmy firmie leasingowej zaliczkę na leasing operacyjny samochodu ciężarowego i otrzymaliśmy fakturę zaliczkową. Zgodnie z zawartą umową samochód otrzymamy w lutym (...)  »
Rachunek przepływów pieniężnych (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 12
W poprzednim numerze GP zostały omówione ogólne zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz przepływy z działalności operacyjnej w metodzie pośredniej. W niniejszym numerze skupimy się (...)  »
Terminy dotyczące sprawozdań za 2022 r. nie będą wydłużone
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 1
Roczne sprawozdanie finansowe należy sporządzić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego ( art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości), a zatwierdzić (...)  »
Zalecenia z rekomendacji KSR dotyczących sprawozdań za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 13
W sprawozdaniach sporządzanych na 31 grudnia 2021 r. trzeba było uwzględnić skutki pandemii COVID-19 oraz zdarzeń po dacie bilansu będących następstwem wybuchu wojny w Ukrainie. (...)  »
Rachunek przepływów pieniężnych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 12
Większe jednostki zobowiązane są do zamieszczenia w rocznym sprawozdaniu finansowym rachunku przepływów pieniężnych. Ten element sprawozdania, jeśli został prawidłowo sporządzony, pokazuje kierunki wpływu i wypływu (...)  »
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023, strona 12
Jednostki, które są ustawowo zobligowane do poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu przez firmę audytorską, mają obowiązek sporządzenia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. Przy czym (...)  »
Saldo konta 30 "Rozliczenie zakupu" w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 13
Na koncie 30 "Rozliczenie zakupu" na dzień bilansowy mamy dwa salda - Wn i Ma. Czy mogę w bilansie wykazać je po skompensowaniu? Konto 30 (...)  »
Ustalenie wyniku finansowego przy ewidencji kosztów w zespole 4 i 5
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023, strona 12
Jednostki prowadzące pełny rachunek kosztów mogą wybrać wariant rachunku zysków i strat, tj. porównawczy lub kalkulacyjny, który będą sporządzały w ramach rocznego sprawozdania finansowego. Każdy (...)  »
Ustalenie wyniku finansowego przy ewidencji kosztów tylko w zespole 4
Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023, strona 12
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe mają możliwość wyboru uproszczonej ewidencji kosztów podstawowej działalności operacyjnej. Jeśli w ramach stosowanych uproszczeń ewidencyjnych koszty te są ujmowane tylko na (...)  »
Ewidencja w księgach rezygnacji z egzekwowania odsetek
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 13
W listopadzie 2022 r. wystawiliśmy naszemu kontrahentowi notę obciążeniową z tytułu odsetek za zaleganie z płatnością za usługę. W styczniu 2023 r. należność główna została (...)  »
Bieżący i odroczony podatek dochodowy w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023, strona 12
Podmioty opodatkowane CIT mają określone obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie. Odnoszą się one m.in. do odpowiedniej prezentacji i kompletności ujawnień związanych z tym podatkiem w (...)  »
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 12
W księgach za dany rok obrotowy należy zapewnić kompletność kosztów i przychodów. Oznacza to, że wszystkie koszty i przychody dotyczące danego roku muszą zostać zaksięgowane (...)  »
Najpierw oświadczenia, potem złożenie podpisu pod sprawozdaniem
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023, strona 1
Sprawozdanie finansowe podpisują osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu albo co (...)  »
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023, strona 12
W sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy należy zaprezentować wszystkie zdarzenia dotyczące tego roku. Szczególne znaczenie ma to w odniesieniu do właściwego przyporządkowania kosztów i (...)  »
Stornowanie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 13
Różnice kursowe, które powstały na skutek wyceny bilansowej, podlegają rozliczeniu w kolejnych okresach sprawozdawczych. Jednostki do ich rozliczenia mogą przyjąć jeden z trzech sposobów. Wyboru (...)  »
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023, strona 12
Przychody i koszty dotyczące operacji finansowych odnosi się w księgach rachunkowych do przychodów i kosztów finansowych. Uzyskane w ciągu roku obrotowego przychody finansowe oraz poniesione (...)  »
Waloryzacja ceny usługi spowodowana inflacją a przychód w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 13
W związku z dużym wzrostem cen zawarliśmy w styczniu 2023 r. ugody z kontrahentami dotyczące usług zrealizowanych w 2022 r., przewidujące podwyższenie naszego wynagrodzenia za (...)  »
Pozostałe przychody i koszty operacyjne w rachunku zysków i strat (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023, strona 12
W drugiej części artykułu dotyczącego wykazania w rachunku zysków i strat pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych opisano jak zaprezentować w nim dotacje, zaktualizowaną wartość aktywów (...)  »
Pozostałe przychody i koszty operacyjne w rachunku zysków i strat (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023, strona 12
W trakcie roku obrotowego jednostki mogą osiągać przychody lub ponosić koszty pozostające poza ich działalnością operacyjną. Stanowią one pozostałe przychody i koszty operacyjne, które należy (...)  »
Zaliczki w walucie obcej nie podlegają wycenie na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 13
W księgach rachunkowych spółki z o.o. na dzień 31 grudnia 2022 r. figuruje zaliczka zapłacona w euro na poczet dostawy towarów. Czy jej kwotę powinniśmy (...)  »
Koszty działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023, strona 12
Sposób ustalania kosztów działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat zależy od wybranego przez jednostkę rachunku kosztów i, co się z tym wiąże, wybranego wariantu (...)  »
Wykazanie w bilansie kredytu w rachunku bieżącym
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 13
Zawarliśmy z bankiem umowę dotyczącą kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym. Czy jeśli umowa została podpisana w 2022 r. na dwa lata z możliwością jej przedłużenia, (...)  »
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023, strona 12
Przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów ustala się w jednakowy sposób, bez względu na to, czy jednostka stosuje porównawczą, czy kalkulacyjną postać rachunku zysków (...)  »
Odpowiedzi na pytania dotyczące pozycji bilansowych
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023, strona 12
Sporządzając bilans na ostatni dzień roku obrotowego, trzeba zdecydować, w której jego pozycji wykazać poszczególne składniki majątku oraz źródła ich finansowania. W przypadku niektórych z (...)  »
Rozliczenia międzyokresowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022, strona 12
Tworzenie rozliczeń międzyokresowych w księgach jest konsekwencją stosowania zasady współmierności. Pozycja bilansu, w której kwoty dotyczące rozliczeń międzyokresowych są prezentowane, zależy od ich rodzaju oraz (...)  »
Wartość rynkowa środków trwałych a ich wartość prezentowana w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 13
Posiadamy w ewidencji środków trwałych nieruchomości o wartościach netto nieodpowiadających ich wartościom rynkowym, które są nieporównanie wyższe. Czy można, korzystając z art. 4 ust. 1b (...)  »
Potwierdzenia salda dłużników będących jednocześnie wierzycielami
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 13
W ramach rocznej inwentaryzacji wysłaliśmy prośby o potwierdzenie sald naszych należności. Jeśli dany kontrahent był jednocześnie naszym dłużnikiem i wierzycielem, na prośbie o potwierdzenie salda (...)  »
Rezerwy w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 12
Prowadzenie działalności biznesowej wiąże się z rozmaitymi ryzykami. Wynikają one z prowadzonych procesów gospodarczych, zawartych umów, materializują się w postaci zdarzeń nieprzewidzianych czy nadzwyczajnych. Oprócz (...)  »
Stosowanie tylko wybranych uproszczeń dla jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 13
Spółka z o.o. spełnia warunki wskazane w ustawie o rachunkowości dla jednostki małej. Mimo to dotychczas sporządzaliśmy roczne sprawozdanie finansowe według wzoru z załącznika nr (...)  »
Inwentaryzacja towarów na koniec roku w czynnym magazynie
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 13
W dniach 29 i 30 grudnia 2022 r. będziemy przeprowadzali spis z natury towarów. Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie możemy w tych dniach (...)  »
Jak zaksięgować roczną korektę odpisu na ZFŚS?
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 13
Jesteśmy firmą produkcyjną zobowiązaną do tworzenia ZFŚS. W trakcie 2022 r. zwiększyło się zatrudnienie pracowników w dziale produkcyjnym. W związku z tym zmieniła się przeciętna (...)  »
Zobowiązania w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022, strona 12
Na dzień bilansowy zobowiązania należy zinwentaryzować (zasadniczo w drodze weryfikacji, ale dokonuje się tego również poprzez potwierdzanie z kontrahentami sald ich należności) oraz wycenić w (...)  »
Rozliczanie niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 13
Przeprowadzona inwentaryzacja może wykazać różnice pomiędzy stanem faktycznym a wynikającym z dokumentacji księgowej, które trzeba wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który (...)  »
Należności w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022, strona 12
Na dzień bilansowy należności trzeba zinwentaryzować (zasadniczo w drodze uzyskania potwierdzeń sald) oraz wycenić w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszonej w razie konieczności o odpisy aktualizujące (...)  »
Ujawnienie niskocennego środka trwałego w księgach
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022, strona 13
Podczas inwentaryzacji został ujawniony niskocenny środek trwały, którego wartość początkową odpisano bezpośrednio w koszty zamiast - zgodnie z polityką rachunkowości - przyjąć do ewidencji środków (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.