Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 stycznia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 115.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 25.01.2021 r.
 • Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców w 2021 r.
 • Księga podatkowa w 2021 r.
czwartek - 28.01.2021 r.
 • Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
poniedziałek - 01.02.2021 r.
 • Jak naliczać składki na FP, FS, FGŚP i FEP w 2021 roku?
czwartek - 04.02.2021 r.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT (stan prawny na 1.02.2021 r. )
22.01.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
25.01.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2020 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za grudzień 2020 r. - Prezes KRUS
26.01.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
Bilans
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 12
Jednostki uzyskują przychody w ramach podstawowej działalności operacyjnej przede wszystkim ze sprzedaży produktów (wyrobów gotowych i usług) oraz towarów. Trzeba odpowiednio zaprezentować ich wartość w (...)  »
Wycena bilansowa niezakończonych usług długoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 12
Usługi długoterminowe to takie, które są objęte indywidualną umową z zamawiającym, a przewidywany okres ich wykonania jest dłuższy niż 6 miesięcy. Z ustawy o rachunkowości (...)  »
Przeksięgowanie na wynik finansowy kosztów działalności podstawowej (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 12
Jednostki prowadzące pełny rachunek kosztów mogą wybrać, który wariant rachunku zysków i strat będą stosowały, tj. porównawczy czy kalkulacyjny. Decyzję w tej sprawie trzeba zapisać (...)  »
Przeksięgowanie na wynik finansowy kosztów działalności podstawowej (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 12
Ewidencja księgowa dotycząca kosztów podstawowej działalności operacyjnej zależy od tego, w jaki sposób jednostka ujmuje te koszty i który wariant rachunku zysków i strat sporządza (...)  »
Potwierdzanie sald należności z osobami fizycznymi prowadzącymi firmy
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 13
Część odbiorców naszej spółki z o.o. stanowią przedsiębiorcy, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. W poprzednich latach od niektórych z nich nie otrzymaliśmy odpowiedzi (...)  »
Spisanie drobnej należności w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 13
Na początku 2020 r., dokonując przelewem zapłaty za dostawę towarów, przez pomyłkę na rachunek bankowy dostawcy przekazano kwotę o 0,80 zł większą niż wartość zobowiązania (...)  »
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 12
Koszty i przychody dotyczące 2020 r. zgodnie z zasadą memoriału generalnie powinny zostać zaksięgowane w tym roku. Na przełomie roku mogą wystąpić problemy z poprawnym (...)  »
Rekomendacje KSR dotyczące sprawozdań finansowych w czasie COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 13
Sprawozdania finansowe za 2020 r. ze względu na panującą pandemię będą sporządzane w nietypowych warunkach. W związku z tym Komitet Standardów Rachunkowości opracował rekomendacje, które (...)  »
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 12
Może się zdarzyć, że na przełomie lat 2020 i 2021 wystąpią koszty i przychody, których przyporządkowanie do właściwego roku, sposób ujęcia w księgach czy wykazanie (...)  »
Korekta odpisu na ZFŚS za 2020 r. i ujęcie ZFŚS w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 13
W związku ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia musimy dokonać korekty zmniejszającej odpis na ZFŚS za 2020 r. Jak ująć tę korektę w księgach? Jak wykazać ZFŚS (...)  »
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 12
Na koniec roku obrotowego jednostki prowadzące księgi rachunkowe dokonują wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych. W podmiotach, w których rok obrotowy jest tożsamy (...)  »
Zaliczka na nieruchomość inwestycyjną w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 13
W grudniu 2020 r. spółka z o.o. wpłaciła zaliczkę na zakup nieruchomości, która zostanie zaliczona do inwestycji. W jaki sposób wykazać tę zaliczkę w bilansie (...)  »
Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 12
Zgodnie z zasadą współmierności w księgach rachunkowych ujmuje się rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów. W bilansie podlegają one wykazaniu w różnych pozycjach aktywów lub pasywów (...)  »
Wykazanie zobowiązań długo- i krótkoterminowych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 12
Zobowiązania prezentuje się w bilansie w pasywach w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe. Na dzień bilansowy należy je zinwentaryzować (zasadniczo dokonuje się tego poprzez potwierdzanie (...)  »
KSR o sprawozdaniu finansowym w czasie pandemii
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 1
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.gov.pl/finanse zamieściło opracowane przez Komitet Standardów Rachunkowości rekomendacje pt. "Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19". Mają one na celu (...)  »
Ujęcie w bilansie pożyczki udzielonej kontrahentowi
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 13
We wrześniu 2020 r. udzieliliśmy kontrahentowi rocznej pożyczki, którą spłaca co miesiąc wraz z odsetkami. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. wycenimy ją zgodnie (...)  »
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 12
Jednostki tworzą rezerwy na prawdopodobne zobowiązania, odnoszące się do przyszłych świadczeń wynikających z przeszłych zdarzeń. Rezerwy tworzy się na skutek stosowania w rachunkowości zasady ostrożności (...)  »
Ujęcie w księgach zaliczki na poczet badania sprawozdania finansowego za 2020 r. i jej rozliczenia
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 13
Podpisaliśmy umowę o badanie sprawozdania finansowego za 2020 r. i na poczet tej usługi wpłaciliśmy częściową zaliczkę. Jak ująć ją w księgach rachunkowych i rozliczyć (...)  »
Kapitały własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 12
Różnica między sumą aktywów jednostki a sumą zobowiązań, tożsama z wartością aktywów netto, stanowi kapitały (fundusze) własne. Są one źródłem finansowania zasobów jednostki. W przypadku (...)  »
Ujawnienie podczas inwentaryzacji dotowanej maszyny
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 13
W listopadzie 2020 r. inwentaryzacja w spółce z o.o. wykazała, że do ewidencji bilansowej nie wprowadzono oddanego do używania w marcu 2020 r. środka trwałego (...)  »
Należności długo- i krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 12
Należności prezentuje się w bilansie w aktywach trwałych, jeśli są długoterminowe, oraz w aktywach obrotowych, jeśli są krótkoterminowe. Na dzień bilansowy należy je zinwentaryzować (zasadniczo (...)  »
Produkty na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 12
Do rzeczowych aktywów obrotowych zalicza się oprócz materiałów i towarów także wytworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) przeznaczone do sprzedaży, produkty znajdujące się (...)  »
Materiały i towary na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 12
Nabyte w celu zużycia na własne potrzeby materiały, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, (...)  »
Udziały i akcje w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 12
Do aktywów finansowych jednostki kwalifikuje się m.in. udziały i akcje. Mogą one, w zależności od planowanego terminu ich zbycia, zostać zaliczone do inwestycji krótkoterminowych lub (...)  »
Umowa z firmą audytorską na 2 lata a brak ustawowego obowiązku badania
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 13
Sprawozdanie finansowe jednostki za 2019 r. podlegało obowiązkowemu badaniu, więc w 2019 r. zawarliśmy z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania za 2019 r. i (...)  »
Prezentacja nieruchomości inwestycyjnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 12
Jeśli własnością jednostki są nieruchomości, które nie są przez nią użytkowane, lecz posiada je ona w celu osiągnięcia z nich korzyści w postaci np. czynszu, (...)  »
Wycena bilansowa środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 12
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na (...)  »
Czy umowę o badanie sprawozdania finansowego muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu?
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 4
Spółka z o.o. posiada trzyosobowy zarząd. W tym roku podpisujemy umowę o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską. Czy umowa taka musi zostać podpisana przez (...)  »
Ewidencja kompensaty nadwyżek i niedoborów towarów
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 4
Przeprowadzony spis z natury towarów przechowywanych w magazynie wykazał nadwyżki i niedobory zapasów w podobnych opakowaniach. Ustalono, że różnice inwentaryzacyjne powstały najprawdopodobniej na skutek pomyłki (...)  »
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 12
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy należy zinwentaryzować. Wycenia się je na ten dzień według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a (...)  »
Inwentaryzacja środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 14
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązane do przygotowania rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów. Należy nią objąć, co do zasady, również środki trwałe. Jednak w określonych (...)  »
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2020 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 12
Po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego jednostki w określonych przypadkach poddają je badaniu przez firmę audytorską. Następnie jest ono zatwierdzane i udostępniane właściwym instytucjom. Czynności tych (...)  »
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2020 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 12
Koniec roku to w zdecydowanej większości jednostek prowadzących księgi rachunkowe czas wykonywania czynności związanych z przygotowaniami do zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego. Od dzisiejszego (...)  »
Epidemia a weryfikacja zamiast spisu z natury
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 4
Ze względu na epidemię koronawirusa część z naszych pracowników przebywa na kwarantannie lub pozostaje w izolacji. Chcielibyśmy ograniczyć ryzyko ewentualnego szerzenia choroby i przeprowadzić inwentaryzację (...)  »
Spis z natury zapasów obcych
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 13
W magazynie jednostki znajdują się obce towary w trakcie przerobu. Najprawdopodobniej część z nich będzie pozostawała w magazynie na dzień bilansowy. Czy należy je zinwentaryzować (...)  »
Przygotowania do inwentaryzacji w firmie
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020, strona 14
Jednostki, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, prace inwentaryzacyjne dotyczące 2020 r. mogą rozpocząć już od października 2020 r. Inwentaryzacja przeprowadzana jest w (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.