Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 22 lipca 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2024 r., godz. 11:51 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 62.336 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 25.07.2024 r.
 • Podatkowo-księgowe ujęcie amortyzacji
poniedziałek - 29.07.2024 r.
 • Sporządzanie i aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia
 • Obowiązki w PCC przy umowie spółki
czwartek - 01.08.2024 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniu usług
 • INTRASTAT w działalności firmy
poniedziałek - 05.08.2024 r.
 • Zasady opłacania składek na FP, FS i FGŚP
 • Odpowiedzialność sprzedawcy i wykonawcy wobec klientów
22.07.2024 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-28UE KPO za czerwiec 2024 r. przez dysponenta części 34 do Ministerstwa Finansów
przekazanie sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za czerwiec 2024 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do (...)
przekazanie sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2024 r. przez dysponentów części budżetowych (...)
przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2024 r. przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej) do dysponentów części (...)
przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec 2024 r. do zarządu jednostki (...)
Bilans
pokaż fragmenty artykułów
Termin uchwały o uproszczonym sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020, strona 13
Chcemy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2019 r. według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości, tj. dla jednostek małych. Nie mamy podjętej jeszcze w tej (...)  »
Drobne niedopłaty i nadpłaty w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 04.06.2020, strona 13
Kontrahenci, płacąc przelewami za faktury, czasem przekazują pomyłkowo nieco mniej lub nieco więcej. Stąd w księgach rachunkowych figurują u nas drobne niedopłaty i nadpłaty na (...)  »
Utrata wartości nieruchomości inwestycyjnej
Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 04.06.2020, strona 13
Wycena rzeczoznawcy majątkowego dokonana w maju 2020 r. wskazuje, że nastąpił spadek wartości naszej nieruchomości inwestycyjnej, na co wpłynęła epidemia koronawirusa. Czy dokonać odpisu aktualizującego (...)  »
Sprawozdanie finansowe związku zawodowego pracowników
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 13
Mały związek zawodowy pracowników, który nie prowadzi działalności gospodarczej, przygotowuje sprawozdanie finansowe za 2019 r. Czy obowiązuje nas wzór sprawozdania zawarty w załączniku nr 4 (...)  »
Spadek wartości akcji a sprawozdanie finansowe
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 13
W kwietniu 2020 r. wartość akcji zakwalifikowanych do inwestycji długoterminowych znacząco spadła (o ponad 50%) w stosunku do ich wartości na dzień bilansowy, tj. 31 (...)  »
Gdzie w bilansie wykazać niewypłacony zysk w spółce jawnej?
Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 07.05.2020, strona 13
Corocznie w spółce jawnej wspólnicy podejmują uchwałę o przeznaczeniu wypracowanego zysku na wypłatę dla wspólników. Do wypłaty zysku wspólnikom jednak nie dochodzi. Zysk ten jest (...)  »
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020, strona 12
W jednostkach, w których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. mija 31 marca 2020 r. Zatwierdzenia (...)  »
Udziały w bilansie jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020, strona 13
Posiadamy udziały w różnych podmiotach. Część z nich ma charakter krótkoterminowy, a część długoterminowy. W jaki sposób w bilansie sporządzanym według załącznika nr 4 do (...)  »
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020, strona 12
W GP 24 z br. w artykule "Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)" omówiono sposób postępowania w przypadku informacji o zdarzeniach dotyczących sprawozdania finansowego za (...)  »
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020, strona 12
Po sporządzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy mogą wystąpić zdarzenia wpływające na dane wykazane w tym sprawozdaniu, w tym mogą zostać wykryte popełnione błędy. (...)  »
Zasady wyceny, gdy zagrożona jest kontynuacja działalności jednostki
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020, strona 12
We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego jednostka zamieszcza wskazanie, czy zostało ono sporządzone przy założeniu kontynuowania przez nią działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Jeżeli (...)  »
Podpisywanie sprawozdania finansowego i odpowiedzialność za sprawozdanie
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020, strona 12
Roczne sprawozdanie finansowe należy sporządzić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Podpisać je powinien kierownik jednostki i osoba, której powierzono prowadzenie (...)  »
Prezentacja w bilansie zobowiązania spłacanego ratalnie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020, strona 13
Nasza jednostka w 2019 r. zakupiła środek trwały, który spłacamy w systemie ratalnym. Całkowita spłata tego zobowiązania, zgodnie z harmonogramem, ma nastąpić w październiku 2021 (...)  »
Sprawozdania będące uzupełnieniem sprawozdania finansowego (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020, strona 12
Część jednostek, po spełnieniu określonych warunków, ma obowiązek poszerzyć roczne sprawozdanie finansowe o dodatkowe raporty. Są to sprawozdanie z działalności jednostki, raporty niefinansowe oraz sprawozdanie (...)  »
Sprawozdania będące uzupełnieniem sprawozdania finansowego (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 09.03.2020, strona 12
Jednostki, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2019 r., przygotowują do końca marca 2020 r. sprawozdanie finansowe za 2019 r. W niektórych podmiotach występuje (...)  »
Ujęcie w bilansie zobowiązania wobec ZUS i pracowników z tytułu wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 05.03.2020, strona 13
Spółka z o.o. wypłaca wynagrodzenia za dany miesiąc do 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenia za grudzień 2019 r. wypłaciliśmy pracownikom 10 stycznia 2020 r., (...)  »
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 05.03.2020, strona 12
W zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym, który jest elementem sprawozdania finansowego, jednostki przedstawiają dane według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do ustawy o (...)  »
Nieprzyjęty do używania program komputerowy w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 02.03.2020, strona 13
Zakupiliśmy w grudniu 2019 r. licencję na program komputerowy, która będzie stanowiła wartość niematerialną i prawną. Jednak do tej pory program nie został u nas (...)  »
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 02.03.2020, strona 12
Jednym z elementów sprawozdania finansowego jest zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Do jego przygotowania zobligowane są jednostki, na których spoczywa ustawowy obowiązek poddania sprawozdania (...)  »
Dotacja na zakup środka trwałego w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020, strona 13
W 2019 r. spółka z o.o. otrzymała dotację na zakup środka trwałego. Jej kwota została ujęta w księgach jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Co miesiąc, równolegle (...)  »
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020, strona 12
Sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości sporządzają przede wszystkim jednostki będące organizacjami pozarządowymi. Sprawozdanie to ma postać uproszczoną, dostosowaną do rodzaju (...)  »
Prezentacja VAT naliczonego w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020, strona 13
W spółce z o.o. na koniec roku obrotowego konto 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie" wykazywało saldo debetowe (Wn) oznaczające kwotę podatku naliczonego do odliczenia (...)  »
Przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020, strona 12
Jednostkami zobowiązanymi do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych są podmioty, których sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską. Należy je przygotować w postaci elektronicznej. Prezentowane (...)  »
Przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020, strona 12
Wymogiem ustawy o rachunkowości jest, aby rachunek przepływów pieniężnych sporządzały jednostki, których roczne sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską. Prawo do odstąpienia od (...)  »
Wycena na dzień bilansowy zaliczki w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020, strona 13
W grudniu 2019 r. zamówiliśmy u austriackiego kontrahenta maszynę produkcyjną, która będzie stanowiła nasz środek trwały. Zgodnie z umową przed dostawą wpłaciliśmy częściową zaliczkę w (...)  »
Zasady sporządzania dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020, strona 12
Informacja dodatkowa przygotowywana według załączników nr 4, 5 i 6 do ustawy o rachunkowości jest znacznie uproszczona. Jednostki, które sporządzają uproszczone sprawozdanie finansowe według wzorów (...)  »
Dostawy w drodze na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020, strona 13
W grudniu 2019 r. zakupiłam partię towarów handlowych. Fakt ten został udokumentowany fakturą wystawioną w dniu 30 grudnia 2019 r. Towar został dostarczony i przyjęty (...)  »
Zasady sporządzania dodatkowych informacji i objaśnień (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020, strona 12
Dodatkowe informacje i objaśnienia są składową informacji dodatkowej, która stanowi element sprawozdania finansowego. W dodatkowych informacjach i objaśnieniach jednostka powinna zawrzeć przede wszystkim dane uzupełniające (...)  »
Pożyczka od udziałowca na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020, strona 13
Udziałowiec spółki z o.o., który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w 2019 r. udzielił jej pożyczki na bieżącą działalność. Pożyczka została udzielona na 4 (...)  »
Zasady sporządzania wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020, strona 12
Składową rocznego sprawozdania finansowego jest informacja dodatkowa. Obejmuje ona dwa elementy - wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Wprowadzenie zamieszcza się na (...)  »
Ujęcie w bilansie podwyższenia kapitału zakładowego w trakcie jego rejestracji
Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 06.02.2020, strona 13
W grudniu 2019 r. trzech wspólników spółki z o.o. wniosło wkłady pieniężne na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego. Rejestracja podwyższenia kapitału w KRS jeszcze nie nastąpiła. (...)  »
Zasady ustalania wyniku finansowego w kalkulacyjnym rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 06.02.2020, strona 12
Kalkulacyjny rachunek zysków i strat sporządzać mogą jednostki, które prowadzą ewidencję kosztów działalności operacyjnej tylko w zespole 5 lub prowadzą pełny rachunek tych kosztów, tj. (...)  »
E-sprawozdanie finansowe związku zawodowego
Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 03.02.2020, strona 13
Jesteśmy związkiem zawodowym, który prowadzi wyłącznie działalność statutową. Czy nasze sprawozdanie finansowe za 2019 r. możemy, analogicznie jak sprawozdanie za 2018 r., sporządzić w postaci (...)  »
Ewidencja zwrotu towarów na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 03.02.2020, strona 13
W styczniu 2020 r. w naszej firmie została wystawiona faktura korygująca sprzedaż (in minus w związku ze zwrotem niepełnowartościowego towaru), która została zrealizowana i zafakturowana (...)  »
Zasady ustalania wyniku finansowego w porównawczym rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 03.02.2020, strona 12
Jednostki, które ujmują koszty działalności operacyjnej jedynie w układzie rodzajowym, czyli tylko na kontach zespołu 4, obowiązkowo sporządzają porównawczy rachunek zysków i strat. Ten wariant (...)  »
Uproszczony rachunek zysków i strat w jednostkach mikro i małych
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020, strona 12
Jednostki mikro i małe mogą sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe. Wzory tych sprawozdań przedstawiają załączniki nr 4 i nr 5 do ustawy o rachunkowości. Uproszczona forma (...)  »
Faktura za usługę monitoringu dotycząca grudnia 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020, strona 13
Mam fakturę za usługę monitoringu wystawioną 3 stycznia 2020 r., z datą sprzedaży 31 grudnia 2019 r. Czy powinnam ją ująć jeszcze w księgach za (...)  »
Niezakończona lokata terminowa na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020, strona 13
Nasza jednostka posiada środki pieniężne na lokacie terminowej, która zakończy się w 2020 r., tj. po dniu bilansowym przypadającym na dzień 31 grudnia 2019 r. (...)  »
Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020, strona 12
Aby sprawozdanie finansowe za 2019 r. mogło zostać prawidłowo sporządzone i przedstawiało rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, konieczne jest dokonanie (...)  »
Wykazanie w bilansie spłacanego ratalnie zobowiązania
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020, strona 13
W październiku 2019 r. zakupiliśmy dużą partię towarów handlowych. Zostały one przyjęte do magazynu na podstawie dowodu "PZ - Przyjęcie z zewnątrz". Zobowiązanie za zakup (...)  »
Ujęcie podatku dochodowego w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020, strona 12
W ostatnim segmencie rachunku zysków i strat, który obciąża wynik finansowy brutto, jednostki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych wykazują podatek dochodowy. Na jego (...)  »
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020, strona 12
Jeżeli jednostka w działalności gospodarczej przeprowadza operacje finansowe, to pojawiające się w ich wyniku przychody i koszty zalicza do przychodów i kosztów finansowych. Występują one (...)  »
Ewidencja faktury kosztowej z 2020 r. dotyczącej 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020, strona 13
W styczniu 2019 r. otrzymaliśmy fakturę za usługę przeglądu firmowego sprzętu komputerowego w naszym budynku biurowym. Faktura została wystawiona pod datą 7 stycznia 2020 r., (...)  »
Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020, strona 12
Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zalicza się przychody i koszty, które nie są związane z podstawową, tj. operacyjną, statutową, działalnością jednostki. Zatem powstają one (...)  »
Koszty działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020, strona 12
W zasadach (polityce) rachunkowości każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe przedstawia informację na temat zasad ewidencji i rozliczania kosztów działalności operacyjnej. Koszty te mogą być księgowane (...)  »
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 09.01.2020, strona 12
Pierwszą pozycją ujawnianą w rachunku zysków i strat, który jest częścią sprawozdania finansowego jednostki, są przychody z działalności operacyjnej. Jeśli jest on sporządzany w wariancie (...)  »
Sporządzenie uproszczonego bilansu przez jednostki mikro i małe
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 07.01.2020, strona 12
Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2019 r. podmioty, które przyjęły status jednostek mikro i małych, mogą korzystać z uproszczeń. Aby móc je stosować, organ zatwierdzający sprawozdanie (...)  »
Rozrachunki z właścicielem przedsiębiorstwa na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 1 (1667) z dnia 02.01.2020, strona 12
W przedsiębiorstwie osoby fizycznej prowadzonym przez tę osobę na własny rachunek i ryzyko ewidencję należności od właściciela i zobowiązań wobec niego prowadzi się na koncie (...)  »
Szczegółowość sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019, strona 13
Nasz rok obrotowy jest równy kalendarzowemu, zatem na dzień 31 grudnia 2019 r. będziemy sporządzać m.in. bilans. Czy możemy w nim niektóre pozycje uszczegółowić, a (...)  »
Rozliczenie w księgach nadwyżki towarów handlowych
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019, strona 13
Podczas spisu z natury znajdujących się w naszym magazynie zapasów, ewidencjonowanych w cenie nabycia, zostały ujawnione nadwyżki towarów. Komisja inwentaryzacyjna ustaliła, że w przypadku części (...)  »
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019, strona 12
Odroczony podatek dochodowy ustalają jedynie jednostki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Powstaje on na skutek przejściowych różnic pomiędzy wynikiem finansowym brutto a dochodem (...)  »
Ujęcie w bilansie rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019, strona 12
Jednostki często ewidencjonują w księgach rachunkowych operacje gospodarcze związane ze zdarzeniami, których skutki finansowe będą stanowić przychody w późniejszych niż bieżący okresach sprawozdawczych. Potocznie nazywa (...)  »
Fundusze specjalne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019, strona 12
Środki zarezerwowane na ściśle określone cele, które mają służyć zrealizowaniu konkretnego zadania, stanowią w jednostce fundusze specjalne. Tworzy się je głównie ze środków obrotowych jednostki, (...)  »
Wycena zobowiązań na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019, strona 12
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe są zobligowane corocznie inwentaryzować zobowiązania w drodze weryfikacji, tj. porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. W bilansie wykazuje się je (...)  »
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019, strona 12
Rezerwy tworzy się na prawdopodobne zobowiązania, których termin wymagalności lub ostateczna wysokość, a często i osoba, której będzie dotyczyć zobowiązanie, nie są jeszcze znane. W (...)  »
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019, strona 12
Podstawowym źródłem finansowania zasobów jednostki są kapitały (fundusze) własne. Ich wartość stanowi różnica między sumą aktywów jednostki a sumą jej zobowiązań, odpowiada ona równowartości aktywów (...)  »
Wycena należności do bilansu
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 09.12.2019, strona 12
Należności w bilansie wykazywane są przede wszystkim w podziale na krótkoterminowe (aktywa obrotowe) oraz długoterminowe (aktywa trwałe). Na dzień bilansowy należności wyceniane są w kwocie (...)  »
Koszty rozliczane w czasie na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 05.12.2019, strona 12
Jeśli koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, to zasadniczo podlegają rozliczeniu w czasie. Odbywa się to za pośrednictwem czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Na dzień bilansowy wycenia (...)  »
Zapasy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 02.12.2019, strona 12
Do zapasów zalicza się stanowiące własność jednostki lub dostarczone, a jeszcze niezafakturowane materiały, towary, produkty gotowe, półprodukty i produkcję w toku. Ustawa o rachunkowości dopuszcza (...)  »
Udziały i akcje na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019, strona 12
Posiadane przez jednostkę udziały i akcje zalicza się do aktywów finansowych. Mogą one stanowić inwestycje długo- lub krótkoterminowe, w zależności od tego, czy termin przeznaczenia (...)  »
Wycena do bilansu nieruchomości inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019, strona 12
Nieruchomości inwestycyjne to nieruchomości, które są posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich bezpośrednich korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości albo uzyskania przychodów np. (...)  »
Prezentacja środków trwałych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019, strona 12
Środki trwałe kwalifikowane są w księgach rachunkowych do rzeczowego majątku trwałego. Jednostki przedstawiają je, łącznie ze środkami trwałymi w budowie i wpłaconymi dostawcom zaliczkami na (...)  »
Ujęcie w bilansie wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019, strona 12
W bilansie jednostki w pierwszej pozycji aktywów ujawnieniu podlegają wartości niematerialne i prawne. Są one specyficznym, niematerialnym składnikiem majątku, który zalicza się do aktywów trwałych. (...)  »
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2019 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 12
Jednostki prowadzące pełną księgowość muszą wypełnić wiele obowiązków, które wynikają z ustawy o rachunkowości, aby terminowo i prawidłowo sporządzić roczne sprawozdanie finansowe. Po jego przygotowaniu (...)  »
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2019 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019, strona 12
Z racji tego, że zbliża się koniec roku kalendarzowego 2019, dla większości jednostek zbliża się również koniec roku obrotowego. Trzeba zatem rozpocząć przygotowania do sporządzenia (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.