Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 3 marca 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2021 r., godz. 05:40 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 138.525 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 04.03.2021 r.
 • Obowiązki w ZUS po zatrudnieniu pracownika
 • Podatek dochodowy w najnowszych interpretacjach podatkowych
poniedziałek - 08.03.2021 r.
 • Sporządzanie informacji dodatkowej za 2020 r.
 • Pomoc de minimis i publiczna w działalności gospodarczej
czwartek - 11.03.2021 r.
 • Firmowe rozliczenia związane z majątkiem trwałym
 • Obowiązki płatników składek w interpretacjach ZUS
poniedziałek - 15.03.2021 r.
 • Zasady korzystania ze zwolnienia z VAT
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych - prawa i obowiązki pracodawców
05.03.2021 r. (piątek) mija termin:
wpłata składek ZUS za luty 2021 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
08.03.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
złożenie rocznych sprawozdań Rb-UZ, Rb-UN za 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
złożenie rocznego sprawozdania Rb-27 za 2020 r. - dysponent części 77
10.03.2021 r. (środa) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb -28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za luty (...)
Bilans
Księgowania dotyczące refundacji z PUP na doposażenie miejsca pracy
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 13
Spółka otrzymała z PUP refundację na doposażenie miejsca pracy - zakup środka trwałego. Zakupu dokonano w grudniu 2020 r. i od razu przyjęto środek trwały (...)  »
Uproszczone sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 12
Wzór uproszczonego sprawozdania finansowego zamieszczonego w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych. Uwzględniono w nim specyfikę działalności takich jednostek (...)  »
Środki pieniężne na rachunku VAT w sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 13
Zapłatę należności otrzymujemy z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jak wykazać środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według załącznika nr 1 do (...)  »
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 12
Podmioty, które przyjęły status jednostki małej, w ramach stosowanych ułatwień mogą sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości. Przy czym (...)  »
Zdarzenia związane z COVID-19 w sprawozdaniu finansowym za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 14
COVID-19 odcisnął piętno także w gospodarczej sferze życia. Nie ma raczej jednostek, które po zakończeniu 2020 r. mogłyby stwierdzić, że pandemia nie wywarła żadnego wpływu (...)  »
Uproszczone sprawozdanie jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 12
Niektóre jednostki zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego, po spełnieniu wymogów określonych w ustawie o rachunkowości, mogą skorzystać z ułatwień i przygotować to sprawozdanie w uproszczonym (...)  »
Prezentacja w bilansie zobowiązania wobec PFRON
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 13
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. na koncie rozrachunkowym z PFRON figurowało saldo stanowiące wartość należnej wpłaty na PFRON, której termin wymagalności przypadał w (...)  »
Wycena bilansowa jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 13
Podmioty nabywające jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym muszą dokonać wyceny tych aktywów finansowych nie później niż na dzień bilansowy. Metoda tej wyceny zależy od przepisów (...)  »
Rachunek przepływów pieniężnych
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 12
Roczne sprawozdanie finansowe jednostek podlegające obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską musi zasadniczo zawierać rachunek przepływów pieniężnych. Stanowi on wyjaśnienie źródeł zwiększenia lub zmniejszenia stanu środków (...)  »
Prezentacja niewniesionych wkładów w bilansie spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 13
Spółka z o.o. powstała pod koniec grudnia 2020 r. Założono ją w trybie S24. Do końca roku wspólnicy nie wnieśli wszystkich zadeklarowanych wkładów pieniężnych odpowiadających (...)  »
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 12
Jednym z elementów rocznego sprawozdania finansowego jednostek, których sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską, jest zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Dostarcza ono (...)  »
Informacja dodatkowa (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 12
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać dane uzupełniające i wyjaśnienia do poszczególnych pozycji pozostałych elementów sprawozdania finansowego. Są one ich liczbowo-opisowym uszczegółowieniem, wyjaśnieniem i rozszerzeniem. (...)  »
Ujęcie w bilansie wypłat na poczet zysku za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 13
W spółce osobowej wspólnicy dokonywali w 2020 r. zaliczkowych wypłat na poczet zysku. Po zakończeniu roku okazało się, że wypłaty te znacznie przekroczyły zysk. Jak (...)  »
Informacja dodatkowa (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 12
Integralną częścią sprawozdania finansowego jest informacja dodatkowa. Składa się ona zasadniczo z dwóch elementów, tj. z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień. (...)  »
Wpływ zagrożenia kontynuacji działalności na sprawozdanie finansowe za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 12
Trwająca wciąż pandemia COVID-19 wywarła negatywny wpływ na sytuację gospodarczą wielu podmiotów w 2020 r. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2020 r. szczególnej oceny wymaga (...)  »
Dofinansowanie świadczeń zdrowotnych niezrealizowanych z powodu pandemii w księgach SP ZOZ
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 13
SP ZOZ ze względu na pandemię COVID-19 nie zrealizował w 2020 r. części świadczeń zdrowotnych, na które uzyskał w ramach ryczałtu dofinansowanie z NFZ. Niewykonane (...)  »
Ewidencja kredytu inwestycyjnego wypłacanego w transzach
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 13
W grudniu 2020 r. uzyskaliśmy kredyt inwestycyjny na budowę środka trwałego. Jego wypłata nastąpi w transzach. Jeszcze w 2020 r. przekazano na nasz rachunek bieżący (...)  »
Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 12
W rachunku zysków i strat wynik finansowy brutto po pomniejszeniu o podatek dochodowy stanowi wynik finansowy netto. W ten sposób wynik finansowy netto ustalają jednostki (...)  »
Sprawozdania finansowe spółki komandytowej za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 13
Jesteśmy spółką komandytową, której rok obrotowy i podatkowy równy jest kalendarzowemu. W 2021 r. mamy obowiązek stać się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych - (...)  »
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 12
W księgach rachunkowych przychody i koszty dotyczące operacji finansowych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych. Sporządzając roczne sprawozdanie finansowe, ich wartość trzeba odpowiednio zaprezentować (...)  »
Ewidencja zaliczki otrzymanej w 2020 r. na dostawę towarów
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 13
W grudniu 2020 r. na rachunek bieżący otrzymaliśmy zaliczkę na poczet dostawy towarów, która zostanie zrealizowana w styczniu 2021 r. Na tę okoliczność wystawiliśmy fakturę (...)  »
Jak ująć w księgach duplikat faktury z 2020 r.?
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 13
W styczniu 2021 r. od firmy informatycznej otrzymaliśmy prośbę o potwierdzenie salda naszych zobowiązań. Okazało się, że nie opłaciliśmy faktury za usługę informatyczną, wykonaną w (...)  »
Niezakończone prace rozwojowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 13
Jednostka prowadzi prace rozwojowe, które nie zostały zakończone na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. W związku z tym na koniec roku obrotowego na koncie (...)  »
Pozostałe przychody i koszty operacyjne w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 12
Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty niezwiązane z podstawową (operacyjną, statutową) działalnością jednostki. Jak zaprezentować je w rachunku zysków i strat za (...)  »
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 12
Jednostki uzyskują przychody w ramach podstawowej działalności operacyjnej przede wszystkim ze sprzedaży produktów (wyrobów gotowych i usług) oraz towarów. Trzeba odpowiednio zaprezentować ich wartość w (...)  »
Wycena bilansowa niezakończonych usług długoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 12
Usługi długoterminowe to takie, które są objęte indywidualną umową z zamawiającym, a przewidywany okres ich wykonania jest dłuższy niż 6 miesięcy. Z ustawy o rachunkowości (...)  »
Przeksięgowanie na wynik finansowy kosztów działalności podstawowej (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 12
Jednostki prowadzące pełny rachunek kosztów mogą wybrać, który wariant rachunku zysków i strat będą stosowały, tj. porównawczy czy kalkulacyjny. Decyzję w tej sprawie trzeba zapisać (...)  »
Przeksięgowanie na wynik finansowy kosztów działalności podstawowej (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 12
Ewidencja księgowa dotycząca kosztów podstawowej działalności operacyjnej zależy od tego, w jaki sposób jednostka ujmuje te koszty i który wariant rachunku zysków i strat sporządza (...)  »
Potwierdzanie sald należności z osobami fizycznymi prowadzącymi firmy
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 13
Część odbiorców naszej spółki z o.o. stanowią przedsiębiorcy, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. W poprzednich latach od niektórych z nich nie otrzymaliśmy odpowiedzi (...)  »
Spisanie drobnej należności w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 13
Na początku 2020 r., dokonując przelewem zapłaty za dostawę towarów, przez pomyłkę na rachunek bankowy dostawcy przekazano kwotę o 0,80 zł większą niż wartość zobowiązania (...)  »
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 12
Koszty i przychody dotyczące 2020 r. zgodnie z zasadą memoriału generalnie powinny zostać zaksięgowane w tym roku. Na przełomie roku mogą wystąpić problemy z poprawnym (...)  »
Rekomendacje KSR dotyczące sprawozdań finansowych w czasie COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 13
Sprawozdania finansowe za 2020 r. ze względu na panującą pandemię będą sporządzane w nietypowych warunkach. W związku z tym Komitet Standardów Rachunkowości opracował rekomendacje, które (...)  »
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 12
Może się zdarzyć, że na przełomie lat 2020 i 2021 wystąpią koszty i przychody, których przyporządkowanie do właściwego roku, sposób ujęcia w księgach czy wykazanie (...)  »
Korekta odpisu na ZFŚS za 2020 r. i ujęcie ZFŚS w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 13
W związku ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia musimy dokonać korekty zmniejszającej odpis na ZFŚS za 2020 r. Jak ująć tę korektę w księgach? Jak wykazać ZFŚS (...)  »
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020, strona 12
Na koniec roku obrotowego jednostki prowadzące księgi rachunkowe dokonują wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych. W podmiotach, w których rok obrotowy jest tożsamy (...)  »
Zaliczka na nieruchomość inwestycyjną w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 13
W grudniu 2020 r. spółka z o.o. wpłaciła zaliczkę na zakup nieruchomości, która zostanie zaliczona do inwestycji. W jaki sposób wykazać tę zaliczkę w bilansie (...)  »
Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020, strona 12
Zgodnie z zasadą współmierności w księgach rachunkowych ujmuje się rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów. W bilansie podlegają one wykazaniu w różnych pozycjach aktywów lub pasywów (...)  »
Wykazanie zobowiązań długo- i krótkoterminowych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 12
Zobowiązania prezentuje się w bilansie w pasywach w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe. Na dzień bilansowy należy je zinwentaryzować (zasadniczo dokonuje się tego poprzez potwierdzanie (...)  »
KSR o sprawozdaniu finansowym w czasie pandemii
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 1
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.gov.pl/finanse zamieściło opracowane przez Komitet Standardów Rachunkowości rekomendacje pt. "Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19". Mają one na celu (...)  »
Ujęcie w bilansie pożyczki udzielonej kontrahentowi
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 13
We wrześniu 2020 r. udzieliliśmy kontrahentowi rocznej pożyczki, którą spłaca co miesiąc wraz z odsetkami. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. wycenimy ją zgodnie (...)  »
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 12
Jednostki tworzą rezerwy na prawdopodobne zobowiązania, odnoszące się do przyszłych świadczeń wynikających z przeszłych zdarzeń. Rezerwy tworzy się na skutek stosowania w rachunkowości zasady ostrożności (...)  »
Ujęcie w księgach zaliczki na poczet badania sprawozdania finansowego za 2020 r. i jej rozliczenia
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 13
Podpisaliśmy umowę o badanie sprawozdania finansowego za 2020 r. i na poczet tej usługi wpłaciliśmy częściową zaliczkę. Jak ująć ją w księgach rachunkowych i rozliczyć (...)  »
Kapitały własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 12
Różnica między sumą aktywów jednostki a sumą zobowiązań, tożsama z wartością aktywów netto, stanowi kapitały (fundusze) własne. Są one źródłem finansowania zasobów jednostki. W przypadku (...)  »
Ujawnienie podczas inwentaryzacji dotowanej maszyny
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 13
W listopadzie 2020 r. inwentaryzacja w spółce z o.o. wykazała, że do ewidencji bilansowej nie wprowadzono oddanego do używania w marcu 2020 r. środka trwałego (...)  »
Należności długo- i krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020, strona 12
Należności prezentuje się w bilansie w aktywach trwałych, jeśli są długoterminowe, oraz w aktywach obrotowych, jeśli są krótkoterminowe. Na dzień bilansowy należy je zinwentaryzować (zasadniczo (...)  »
Produkty na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020, strona 12
Do rzeczowych aktywów obrotowych zalicza się oprócz materiałów i towarów także wytworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) przeznaczone do sprzedaży, produkty znajdujące się (...)  »
Materiały i towary na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 12
Nabyte w celu zużycia na własne potrzeby materiały, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, (...)  »
Udziały i akcje w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020, strona 12
Do aktywów finansowych jednostki kwalifikuje się m.in. udziały i akcje. Mogą one, w zależności od planowanego terminu ich zbycia, zostać zaliczone do inwestycji krótkoterminowych lub (...)  »
Umowa z firmą audytorską na 2 lata a brak ustawowego obowiązku badania
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 13
Sprawozdanie finansowe jednostki za 2019 r. podlegało obowiązkowemu badaniu, więc w 2019 r. zawarliśmy z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania za 2019 r. i (...)  »
Prezentacja nieruchomości inwestycyjnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 12
Jeśli własnością jednostki są nieruchomości, które nie są przez nią użytkowane, lecz posiada je ona w celu osiągnięcia z nich korzyści w postaci np. czynszu, (...)  »
Wycena bilansowa środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 12
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na (...)  »
Czy umowę o badanie sprawozdania finansowego muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu?
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 4
Spółka z o.o. posiada trzyosobowy zarząd. W tym roku podpisujemy umowę o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską. Czy umowa taka musi zostać podpisana przez (...)  »
Ewidencja kompensaty nadwyżek i niedoborów towarów
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020, strona 4
Przeprowadzony spis z natury towarów przechowywanych w magazynie wykazał nadwyżki i niedobory zapasów w podobnych opakowaniach. Ustalono, że różnice inwentaryzacyjne powstały najprawdopodobniej na skutek pomyłki (...)  »
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 12
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy należy zinwentaryzować. Wycenia się je na ten dzień według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a (...)  »
Inwentaryzacja środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 14
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązane do przygotowania rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów. Należy nią objąć, co do zasady, również środki trwałe. Jednak w określonych (...)  »
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2020 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020, strona 12
Po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego jednostki w określonych przypadkach poddają je badaniu przez firmę audytorską. Następnie jest ono zatwierdzane i udostępniane właściwym instytucjom. Czynności tych (...)  »
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2020 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 12
Koniec roku to w zdecydowanej większości jednostek prowadzących księgi rachunkowe czas wykonywania czynności związanych z przygotowaniami do zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego. Od dzisiejszego (...)  »
Epidemia a weryfikacja zamiast spisu z natury
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 4
Ze względu na epidemię koronawirusa część z naszych pracowników przebywa na kwarantannie lub pozostaje w izolacji. Chcielibyśmy ograniczyć ryzyko ewentualnego szerzenia choroby i przeprowadzić inwentaryzację (...)  »
Spis z natury zapasów obcych
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020, strona 13
W magazynie jednostki znajdują się obce towary w trakcie przerobu. Najprawdopodobniej część z nich będzie pozostawała w magazynie na dzień bilansowy. Czy należy je zinwentaryzować (...)  »
Przygotowania do inwentaryzacji w firmie
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020, strona 14
Jednostki, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, prace inwentaryzacyjne dotyczące 2020 r. mogą rozpocząć już od października 2020 r. Inwentaryzacja przeprowadzana jest w (...)  »
Termin uchwały o uproszczonym sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020, strona 13
Chcemy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2019 r. według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości, tj. dla jednostek małych. Nie mamy podjętej jeszcze w tej (...)  »
Drobne niedopłaty i nadpłaty w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 04.06.2020, strona 13
Kontrahenci, płacąc przelewami za faktury, czasem przekazują pomyłkowo nieco mniej lub nieco więcej. Stąd w księgach rachunkowych figurują u nas drobne niedopłaty i nadpłaty na (...)  »
Utrata wartości nieruchomości inwestycyjnej
Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 04.06.2020, strona 13
Wycena rzeczoznawcy majątkowego dokonana w maju 2020 r. wskazuje, że nastąpił spadek wartości naszej nieruchomości inwestycyjnej, na co wpłynęła epidemia koronawirusa. Czy dokonać odpisu aktualizującego (...)  »
Sprawozdanie finansowe związku zawodowego pracowników
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 13
Mały związek zawodowy pracowników, który nie prowadzi działalności gospodarczej, przygotowuje sprawozdanie finansowe za 2019 r. Czy obowiązuje nas wzór sprawozdania zawarty w załączniku nr 4 (...)  »
Spadek wartości akcji a sprawozdanie finansowe
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 13
W kwietniu 2020 r. wartość akcji zakwalifikowanych do inwestycji długoterminowych znacząco spadła (o ponad 50%) w stosunku do ich wartości na dzień bilansowy, tj. 31 (...)  »
Gdzie w bilansie wykazać niewypłacony zysk w spółce jawnej?
Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 07.05.2020, strona 13
Corocznie w spółce jawnej wspólnicy podejmują uchwałę o przeznaczeniu wypracowanego zysku na wypłatę dla wspólników. Do wypłaty zysku wspólnikom jednak nie dochodzi. Zysk ten jest (...)  »
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020, strona 12
W jednostkach, w których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. mija 31 marca 2020 r. Zatwierdzenia (...)  »
Udziały w bilansie jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020, strona 13
Posiadamy udziały w różnych podmiotach. Część z nich ma charakter krótkoterminowy, a część długoterminowy. W jaki sposób w bilansie sporządzanym według załącznika nr 4 do (...)  »
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020, strona 12
W GP 24 z br. w artykule "Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)" omówiono sposób postępowania w przypadku informacji o zdarzeniach dotyczących sprawozdania finansowego za (...)  »
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020, strona 12
Po sporządzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy mogą wystąpić zdarzenia wpływające na dane wykazane w tym sprawozdaniu, w tym mogą zostać wykryte popełnione błędy. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.