Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 22 lipca 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2024 r., godz. 11:51 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 62.336 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 25.07.2024 r.
 • Podatkowo-księgowe ujęcie amortyzacji
poniedziałek - 29.07.2024 r.
 • Sporządzanie i aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia
 • Obowiązki w PCC przy umowie spółki
czwartek - 01.08.2024 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniu usług
 • INTRASTAT w działalności firmy
poniedziałek - 05.08.2024 r.
 • Zasady opłacania składek na FP, FS i FGŚP
 • Odpowiedzialność sprzedawcy i wykonawcy wobec klientów
22.07.2024 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-28UE KPO za czerwiec 2024 r. przez dysponenta części 34 do Ministerstwa Finansów
przekazanie sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za czerwiec 2024 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do (...)
przekazanie sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2024 r. przez dysponentów części budżetowych (...)
przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2024 r. przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej) do dysponentów części (...)
przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec 2024 r. do zarządu jednostki (...)
Bilans
pokaż fragmenty artykułów
Jak rozumieć "zaangażowanie w kapitale"?
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 03.04.2017, strona 13
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2016 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. W niektórych pozycjach tego sprawozdania należy wyszczególnić dane dotyczące jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale. (...)  »
Ewidencja rozliczenia wyniku finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017, strona 12
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r. będzie można podzielić zysk lub pokryć stratę za 2016 r. wynikające z tego sprawozdania. Podział zysku czy pokrycie straty muszą być (...)  »
Korekta kosztów 2016 r. w związku z uzyskanym rabatem
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017, strona 13
W lutym 2017 r. udzielono nam rabatu potransakcyjnego z tytułu zrealizowanego wolumenu zakupów. Faktura korygująca z tego tytułu, którą wystawiono w lutym 2017 r., wpłynęła do nas w marcu br. W jaki sposób (...)  »
Ten sam wspólnik a podmioty powiązane
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017, strona 13
Osoba fizyczna będąca wspólnikiem dwóch spółek z o.o. posiada w każdej z tych spółek po 46% udziałów. Czy spółki te w sporządzanych sprawozdaniach finansowych za 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 (...)  »
Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017, strona 12
Roczne sprawozdanie finansowe jednostki powinno zostać zatwierdzone przez jej organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Następnie sprawozdanie to należy przedłożyć właściwym (...)  »
Ewidencja księgowa zapłaconej kary umownej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017, strona 13
W 2016 r. zapłaciliśmy karę umowną naliczoną nam przez kontrahenta za nieterminowe wywiązanie się z realizacji kontraktu. Karę tę zaewidencjonowaliśmy na podstawie noty obciążeniowej w kosztach w zespole 4 jako (...)  »
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017, strona 12
Niekiedy zdarzenia mające wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe mogą zaistnieć po zatwierdzeniu tego sprawozdania. Zatwierdzone sprawozdanie nie podlega żadnym korektom, więc wszelkie skutki tych zdarzeń (...)  »
Długoterminowa pożyczka walutowa w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017, strona 13
Udzieliliśmy innemu podmiotowi (nie jest to jednostka powiązana ani jednostka, w której posiadamy zaangażowanie w kapitale) długoterminowej pożyczki w euro na okres 6 lat. Jest ona spłacana w ratach (...)  »
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017, strona 12
Księgi rachunkowe za dany rok obrotowy należy zamknąć na dzień kończący ten rok. W odniesieniu do roku 2016 jest to dzień 31 grudnia 2016 r. Dzień ten (...)  »
Rozwiązanie odpisu aktualizującego od spłaconej należności
Gazeta Podatkowa nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017, strona 13
Na dzień 31 grudnia 2016 r. figurowała w naszych księgach rachunkowych przeterminowana należność od kontrahenta postawionego w stan likwidacji. Należność ta w całości (część główna i odsetki) była objęta odpisem (...)  »
Podpisanie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017, strona 12
Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinny sporządzić sprawozdanie finansowe za 2016 r., co kończy się jego podpisaniem, do 31 marca 2017 r. Zasadniczo data (...)  »
Zysk bilansowy a strata podatkowa
Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017, strona 13
Jesteśmy spółką z o.o. Po przeksięgowaniu na koniec 2016 r. przychodów i kosztów na wynik finansowy okazało się, że za 2016 r. osiągnęliśmy zysk bilansowy. Z kolei dla celów podatku (...)  »
Badanie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017, strona 12
Celem przeprowadzanego przez biegłego rewidenta badania jest potwierdzenie wiarygodności danych zaprezentowanych w rocznym sprawozdaniu finansowym, a także ich zgodności z przyjętą przez jednostkę polityką rachunkowości. Podczas badania biegły (...)  »
Ewidencja rabatu udzielonego za zrealizowaną w 2016 r. sprzedaż
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 09.03.2017, strona 13
W lutym i marcu 2017 r. wystawiliśmy naszym kontrahentom faktury korygujące, które dokumentują udzielone przez nas rabaty handlowe z tytułu osiągniętych progów zakupów towarów w 2016 r. W jaki sposób faktury te (...)  »
Sprawozdanie z działalności za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 09.03.2017, strona 12
Celem sprawozdania z działalności jest wzbogacenie wiedzy o jednostce dzięki dostarczaniu jego użytkownikom istotnych informacji uzupełniających sprawozdanie finansowe, z którym jest powiązane, oraz informacji dodatkowych ułatwiających ocenę jednostki (...)  »
Ujęcie w bilansie niewypłaconych na koniec roku wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 06.03.2017, strona 13
W związku z problemami finansowymi nie wypłaciliśmy pracownikom do końca 2016 r. wynagrodzeń za grudzień i częściowo za listopad 2016 r. (wynagrodzenia wypłacamy zgodnie z regulaminem wynagradzania do końca miesiąca, którego (...)  »
Sprawozdanie finansowe za 2016 r. stowarzyszenia będącego jednostką mikro
Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 06.03.2017, strona 12
Stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej może sporządzać bardzo uproszczone sprawozdanie finansowe pod warunkiem, że będzie posiadało status jednostki mikro. Minimalny zakres informacji prezentowanych w poszczególnych elementach rocznego (...)  »
Ewidencja księgowa odroczonego podatku dochodowego na koniec roku
Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 02.03.2017, strona 13
Na koniec 2015 r. utworzyliśmy po raz pierwszy aktywa i rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Czy przy wprowadzaniu podatku odroczonego do ksiąg rachunkowych za 2016 r. powinniśmy wyksięgować (...)  »
Wycena aktywów w sytuacji zagrożenia kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 02.03.2017, strona 12
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego jednostka ma obowiązek zbadać swoją zdolność do kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Gdy dany podmiot traci zdolność do kontynuacji (...)  »
Ujęcie kredytów w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017, strona 13
1) Nasza firma posiada limit debetowy w rachunku bieżącym. Jak ująć w bilansie według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości saldo kredytowe pozostające na (...)  »
Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017, strona 12
Do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zobligowane są podmioty, których roczne sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Jedynie jednostki mikro lub małe nie muszą (...)  »
Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017, strona 12
Rachunek przepływów pieniężnych jest składową rocznego sprawozdania finansowego, w której przedstawia się informacje o zdarzeniach, jakie w danym podmiocie gospodarczym spowodowały w ciągu okresu objętego tym sprawozdaniem zmiany stanu (...)  »
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017, strona 12
Jednostki, które mają obowiązek sporządzić zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, prezentują w nim co najmniej dane określone we wzorze zamieszczonym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. Dostarcza (...)  »
Ujęcie w bilansie gwarancji bankowej zabezpieczającej wykonanie umowy
Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017, strona 13
W 2016 r. zawarliśmy z bankiem umowę na gwarancję bankową do 2019 r. zabezpieczającą należyte wykonanie robót budowlanych. W związku z tą umową bank pobrał prowizję i dokonał blokady środków pieniężnych na (...)  »
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017, strona 12
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jest obowiązkowym elementem rocznego sprawozdania finansowego podmiotów, których sprawozdanie to podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Stanowi ono uzupełnienie informacji (...)  »
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017, strona 12
Jednostki mikro i małe sporządzają sprawozdanie finansowe w uproszczonych formach. Dotyczy to także informacji dodatkowej, w tym dodatkowych informacji i objaśnień. Wzory tej części sprawozdania finansowego wynikające z załączników nr 4 (...)  »
Wynagrodzenia wypłacane na przełomie roku - ujęcie w księgach i bilansie
Gazeta Podatkowa nr 12 (1366) z dnia 09.02.2017, strona 13
Zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłat wynagrodzeń za pracę za dany miesiąc dokonujemy do 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Tak więc wynagrodzenia za grudzień 2016 r. wypłaciliśmy pracownikom (...)  »
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1366) z dnia 09.02.2017, strona 12
Informacja dodatkowa to oprócz wprowadzenia do sprawozdania finansowego także (a właściwie przede wszystkim) dodatkowe informacje i objaśnienia. W dodatkowych informacjach i objaśnieniach przedstawia się m.in. uzupełniające dane i wyjaśnienia do poszczególnych (...)  »
Skutki kolizji samochodowej na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 06.02.2017, strona 13
Samochód ciężarowy stanowiący środek trwały firmy miał wypadek drogowy w grudniu 2016 r. W tym samym miesiącu otrzymaliśmy fakturę z warsztatu za jego naprawę. W styczniu 2017 r., przed zamknięciem ksiąg (...)  »
Sporządzenie wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 06.02.2017, strona 12
Obok bilansu i rachunku zysków i strat składową rocznego sprawozdania finansowego jest informacja dodatkowa. Składa się ona z dwóch elementów - wprowadzenia do sprawozdania finansowego, które zamieszcza się (...)  »
Ujęcie w bilansie należnych wpłat na kapitał podstawowy
Gazeta Podatkowa nr 10 (1364) z dnia 02.02.2017, strona 13
W spółce akcyjnej, która rozpoczęła działalność w czerwcu 2016 r., na koncie rozrachunkowym z akcjonariuszami figuruje po stronie Wn kwota należnych wpłat na kapitał podstawowy. Czy w bilansie powinniśmy wykazać (...)  »
Uproszczony rachunek zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 10 (1364) z dnia 02.02.2017, strona 12
Podstawowy wzór rachunku zysków i strat dla jednostek innych niż banki oraz zakłady ubezpieczeń i reasekuracji przedstawia załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości. Ustawodawca przewidział też uproszczone wzory tego (...)  »
Wycena bilansowa niezakończonych usług długoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017, strona 12
Usługi długoterminowe to takie, które są objęte indywidualną umową z zamawiającym, a przewidywany w umowie okres ich wykonania jest dłuższy niż 6 miesięcy. W szczególności (...)  »
Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017, strona 12
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walucie obcej należy przeliczyć na złote kursem średnim NBP dla danej waluty obowiązującym na ten dzień. Aktywa te i pasywa (...)  »
Ujęcie w bilansie nieprzyjętego do używania środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017, strona 13
Spółka jawna zakupiła pod koniec grudnia 2016 r. maszynę produkcyjną (krajarkę). Do końca roku nie została ona oddana do używania, gdyż jej montażu przez firmę zewnętrzną (...)  »
Ustalanie wyniku finansowego w kalkulacyjnym rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017, strona 12
Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym sporządzają obowiązkowo te jednostki, które prowadzą ewidencję kosztów działalności operacyjnej wyłącznie na kontach zespołu 5, tj. według miejsc powstawania kosztów. Jest (...)  »
Prezentacja w informacji dodatkowej umów nieuwzględnianych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017, strona 13
Sporządzamy sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Jak wynika z tego załącznika, w informacji dodatkowej należy wskazać dane o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych (...)  »
Ustalanie wyniku finansowego w porównawczym rachunku zysków i strat (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017, strona 12
Jednostki ustalają wynik finansowy na dzień bilansowy na koncie 86 "Wynik finansowy". Polega to na dokonaniu przeksięgowań na konto 86 wszystkich sald kont wynikowych, tj. kont (...)  »
Ustalanie wyniku finansowego w porównawczym rachunku zysków i strat (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017, strona 12
Wynik finansowy netto stanowi różnicę pomiędzy sumą przychodów i zysków osiągniętych w danym okresie sprawozdawczym a sumą kosztów i strat poniesionych na uzyskanie tych przychodów oraz obciążeń w postaci podatku (...)  »
Podatek dochodowy bieżący i odroczony w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017, strona 12
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych wykazują w rachunku zysków i strat podatek dochodowy. Składa się on z dwóch części - bieżącej i odroczonej. Podatek dochodowy bieżący to podatek (...)  »
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1357) z dnia 09.01.2017, strona 12
Przychody i koszty finansowe dotyczą operacji finansowych przeprowadzanych przez jednostkę. Generalnie można przyjąć, że obejmują one przede wszystkim korzyści uzyskane z posiadania, pożyczenia lub sprzedaży aktywów finansowych (...)  »
Pozostałe przychody i koszty operacyjne w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 2 (1356) z dnia 05.01.2017, strona 12
Pozostałe przychody i koszty operacyjne to przychody i koszty niezwiązane z podstawową (operacyjną, statutową) działalnością jednostki. Powstają one więc na skutek zdarzeń dotyczących działalności innej niż tej, dla (...)  »
Funkcjonowanie zamkniętego kręgu kosztów
Gazeta Podatkowa nr 1 (1355) z dnia 02.01.2017, strona 12
Z kręgiem kosztów mamy do czynienia wtedy, gdy jednostka prowadzi pełny rachunek kosztów, tj. ewidencję kosztów według rodzajów na kontach zespołu 4 i równocześnie według typów działalności na (...)  »
Przychody i koszty działalności operacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 29.12.2016, strona 12
W rachunku zysków i strat jako pierwszy człon prezentuje się przychody i koszty związane z działalnością operacyjną jednostki. Są to przychody i koszty, które dotyczą działalności podstawowej (statutowej) danego podmiotu (...)  »
Uproszczony bilans
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016, strona 12
Podstawowy wzór bilansu dla jednostek innych niż banki oraz zakłady ubezpieczeń i reasekuracji przedstawia załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości. Ustawodawca przewidział też uproszczone wzory bilansu w załączniku (...)  »
Inwentaryzacja zobowiązań wobec dostawców
Gazeta Podatkowa nr 102 (1352) z dnia 22.12.2016, strona 13
Na koniec 2016 r. będą figurowały w naszych księgach rachunkowych zobowiązania wobec dostawców z tytułu dostaw i usług. Czy mamy obowiązek jako dłużnik wysłać do tych kontrahentów prośbę o potwierdzenie (...)  »
Rozrachunki z właścicielem na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1352) z dnia 22.12.2016, strona 12
W przedsiębiorstwie osoby fizycznej prowadzonym przez tę osobę na własny rachunek i ryzyko, ewidencję należności od właściciela i zobowiązań wobec niego prowadzi się na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki" (...)  »
Rozliczenia międzyokresowe wykazywane w pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016, strona 12
Wśród rozliczeń międzyokresowych wykazywanych po stronie pasywów bilansu wyróżnia się bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów. Te pierwsze mają charakter rezerw i z tego względu (...)  »
Prezentacja w bilansie funduszy specjalnych
Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016, strona 12
Środki, które zostały zarezerwowane na ściśle określone cele służące konkretnie wskazanemu zadaniu, stanowią dla jednostki fundusze specjalne. W bilansie są one ujawniane po stronie pasywów jako (...)  »
Wycena bilansowa zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016, strona 12
Zobowiązania na dzień bilansowy należy zinwentaryzować i wycenić, zasadniczo w kwocie wymagającej zapłaty. W bilansie prezentuje się je w pasywach jako długo- lub krótkoterminowe, w zależności od terminu ich zapłaty. (...)  »
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 08.12.2016, strona 12
Realizując zasadę ostrożności oraz współmierności, jednostki są zobowiązane do ujęcia w księgach rachunkowych i wykazania w bilansie rezerw. To trudna kategoria ekonomiczna, wymaga bowiem uwzględnienia stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia (...)  »
Ujęcie w księgach i bilansie nakładów na wartości niematerialne i prawne
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 08.12.2016, strona 4
Wpłaciliśmy zaliczki na zakup programu komputerowego, który będzie stanowił wartość niematerialną i prawną w naszej firmie. Jak ująć poniesione nakłady w księgach rachunkowych - czy na koncie 08 (...)  »
Prezentacja i wycena w bilansie kapitałów (funduszy) własnych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 05.12.2016, strona 12
Kapitały (fundusze) własne stanowią własne źródło finansowania majątku jednostki. Pod nazwą kapitały funkcjonują one w spółkach kapitałowych, osobowych i cywilnych, a także jednostkach prowadzonych przez osoby fizyczne. Z kolei (...)  »
Rozliczenia międzyokresowe o charakterze aktywów w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (1346) z dnia 01.12.2016, strona 12
Do rozliczeń międzyokresowych o charakterze aktywów zalicza się aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Te pierwsze stanowią składnik długoterminowych rozliczeń międzyokresowych bez (...)  »
Zapasów obcych nie ujmuje się w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016, strona 13
Zdarza się, że na koniec roku w naszym magazynie posiadamy materiały powierzone nam przez naszych kontrahentów, które będą wykorzystywane do produkcji zamówionych przez nich usług. Czy te (...)  »
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016, strona 13
Jesteśmy jednostką dominującą w grupie kapitałowej. W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości, jaka miała miejsce w 2015 r., zmieniono warunki dotyczące możliwości niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Przy obowiązku przygotowywania skonsolidowanego (...)  »
Wycena bilansowa należności
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016, strona 12
Należności w bilansie wykazuje się w aktywach trwałych lub obrotowych w zależności od terminu ich zapłaty. Na dzień bilansowy należności powinny być zinwentaryzowane i właściwie wycenione, z uwzględnieniem zasady ostrożności. (...)  »
Prezentacja zapasów na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1344) z dnia 24.11.2016, strona 12
Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy) obejmują materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub (...)  »
Ewidencja rozliczenia nadwyżki towarów
Gazeta Podatkowa nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016, strona 13
W trakcie realizowanej w naszej jednostce inwentaryzacji zapasów została ujawniona nadwyżka towarów. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, że jest ona spowodowana błędami przy ewidencji rozchodów. W jaki sposób rozliczyć (...)  »
Środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016, strona 12
W aktywach trwałych bilansu prezentuje się m.in. środki trwałe i inwestycje w nieruchomości. Ponieważ jednostki często wyceniają inwestycje w nieruchomości na zasadach przewidzianych dla środków trwałych, a nawet prowadzą ich wspólną (...)  »
Kiedy jednostki są powiązane?
Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016, strona 13
Udział wspólnika w jednej spółce z o.o. wynosi 100%, a w drugiej spółce z o.o. - 50%. Czy według ustawy o rachunkowości spółki te są jednostkami powiązanymi? Jak ujawnić ich (...)  »
Wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016, strona 12
Wartości niematerialne i prawne (WNiP) stanowią specyficzny, niematerialny składnik majątku firmy. Zalicza się je do aktywów trwałych. W bilansie są one ujawniane w pierwszej pozycji aktywów. Na dzień (...)  »
Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2016 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016, strona 12
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe muszą wykonać wiele obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, aby rzetelnie i terminowo sporządzić roczne sprawozdanie finansowe, zatwierdzić je i następnie udostępnić odpowiednim instytucjom. W dzisiejszym (...)  »
Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2016 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016, strona 12
Od dzisiejszego numeru GP rozpoczynamy akcję Bilans 2016. Aby rzetelnie i terminowo sporządzić, a także zatwierdzić i udostępnić odpowiednim instytucjom roczne sprawozdanie finansowe, jednostki muszą wykonać wiele czynności, (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.