Wydawnictwo Podatkowe
środa, 7 grudnia 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2022 r., godz. 11:58 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 76.983 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 08.12.2022 r.
 • Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
 • Brak ubezpieczeń i składek w ZUS w określonych sytuacjach
poniedziałek - 12.12.2022 r.
 • Rozliczanie VAT w orzecznictwie sądowym
 • Opodatkowanie firmowych nieruchomości w 2023 r.
czwartek - 15.12.2022 r.
 • Skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r.
poniedziałek - 19.12.2022 r.
 • Wybrane zmiany w podatku dochodowym na 2023 r.
 • Skutki opóźnień w transakcjach handlowych
12.12.2022 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za listopad 2022 r. (...)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za listopad 2022 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (...)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za listopad 2022 r. - urzędy skarbowe
15.12.2022 r. (czwartek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za listopad 2022 r. (...)
20.12.2022 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za listopad 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
Bilans
pokaż fragmenty artykułów
Ujawnienie środka trwałego podczas inwentaryzacji
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 13
Spis z natury przeprowadzony w listopadzie 2022 r. wykazał nadwyżkę środka trwałego, tj. owijarki do palet. Ustalono, że wykorzystywana jest ona przy wydawaniu wyrobów gotowych (...)  »
Zysk/strata ze zbycia środków trwałych w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 13
W 2022 r. sprzedaliśmy kilka środków trwałych. Na większości tych transakcji osiągnęliśmy zysk, a na paru stratę. Czy w rachunku zysków i strat należy zaprezentować (...)  »
Z czym wiąże się zasada ostrożności?
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022, strona 12
Nadrzędne zasady rachunkowości należy postrzegać jak swego rodzaju konstytucję rachunkowości, czyli zbiór ogólnie sformułowanych przepisów, które należy mieć zawsze na uwadze przy projektowaniu polityki rachunkowości, (...)  »
Inwentaryzacja środków trwałych raz na 4 lata a nowo nabyte środki
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022, strona 13
Wszystkie posiadane przez nas środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, więc inwentaryzujemy je w drodze spisu z natury co 4 lata. Ostatnia inwentaryzacja miała (...)  »
Jak rozumieć zasadę istotności?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022, strona 12
Wszystkie zasady i rozwiązania w rachunkowości jednostki są podporządkowane prawdziwemu odwzorowaniu rzeczywistej kondycji jednostki w sprawozdaniu finansowym. Tylko raporty zawierające prawdziwe informacje mogą być użyteczne (...)  »
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2022 r. (część II)
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022, strona 12
Roczne sprawozdanie finansowe za dany rok zasadniczo należy zatwierdzić w kolejnym roku. Następnie, w zależności od rodzaju jednostki, trzeba je udostępnić odpowiednim instytucjom. W poniższym (...)  »
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2022 r. (część I)
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022, strona 12
Prace związane z przygotowaniem rocznego sprawozdania finansowego w jednostkach prowadzących księgi rachunkowe, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, rozpoczynają się w ostatnim kwartale (...)  »
Wybrane zagadnienia dotyczące inwentaryzacji za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022, strona 12
Przeprowadzana na koniec roku obrotowego inwentaryzacja składników majątku ma na celu zweryfikowanie danych wynikających z ksiąg z ich stanem rzeczywistym. Ustalenie rzeczywistego stanu, w zależności (...)  »
Jak może wyglądać zarządzenie kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji?
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022, strona 12
Kierownik jednostki co roku wydaje zarządzenie w sprawie inwentaryzacji. Jeśli jednostka posiada opracowaną instrukcję inwentaryzacyjną określającą zasady dotyczące inwentaryzacji o charakterze stałym, zarządzenie wskazuje jedynie (...)  »
Dlaczego warto dobrze opracować instrukcję inwentaryzacyjną?
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022, strona 12
Prace związane z zamknięciem 2022 r. i sporządzeniem sprawozdania finansowego za ten rok rozpoczyna inwentaryzacja roczna. W prawidłowym i sprawnym wykonaniu, udokumentowaniu i rozliczeniu inwentaryzacji (...)  »
Obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2022 r. i wybór firmy audytorskiej
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022, strona 14
Księgowy, kierownik jednostki i biegły rewident tworzą zespół, którego zadaniem jest przygotowanie do zatwierdzenia sprawozdania finansowego najrzetelniej odzwierciedlającego sytuację firmy. Poza tym przeprowadzone przez audytora (...)  »
Spis z natury zapasów zlecony biuru rachunkowemu
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022, strona 1
Kierownik jednostki może zlecić przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury podmiotowi zewnętrznemu, np. biuru rachunkowemu. Nie zwalnia go to jednak od odpowiedzialności za inwentaryzację, (...)  »
Potwierdzenia sald a naliczenie odsetek
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022, strona 13
Będziemy potwierdzać salda należności na dzień 30 listopada 2022 r. Odsetki od przeterminowanych należności będziemy naliczali na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 r., więc w (...)  »
Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022, strona 13
Towary w spółce z o.o. objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. W listopadzie 2022 r. zamierzamy przeprowadzić ich inwentaryzację w drodze spisu z natury. Co powinno zawierać (...)  »
Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022, strona 1
Jeżeli sprawozdanie finansowe jednostki za 2022 r. podlega obowiązkowi badania przez firmę audytorską, a kierownik tej jednostki w poprzednim roku (latach) nie podpisał umowy na (...)  »
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 06.10.2022, strona 13
Spółka z o.o. prowadzi księgi rachunkowe i osiągnęła w 2022 r. duże przychody. Jak ustalić wielkość przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji (...)  »
Przygotowanie do inwentaryzacji za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022, strona 1
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, już od początku października 2022 r. mogą rozpocząć prace inwentaryzacyjne za 2022 r. (...)  »
Obowiązek badania sprawozdania finansowego a uproszczenia dla jednostek małych
Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022, strona 13
Sprawozdanie finansowe za 2020 r. i 2021 r. spółka z o.o. sporządziła, stosując uproszczone wzory z załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości, tj. przeznaczone (...)  »
Do kiedy przekazać sprawozdanie finansowe do KRS?
Gazeta Podatkowa nr 61 (1936) z dnia 01.08.2022, strona 13
W dniu 12 sierpnia 2022 r. wspólnicy naszej spółki z o.o. zamierzają spotkać się i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. Czy ze względu na (...)  »
Zmiany w sprawozdaniu finansowym po przeprowadzonym audycie
Gazeta Podatkowa nr 56 (1931) z dnia 14.07.2022, strona 12
Niektóre podmioty są zobowiązane do poddania swoich rocznych sprawozdań finansowych badaniu przez biegłego rewidenta. Bywa, że w toku takiego badania biegły rewident zidentyfikuje obszary, które (...)  »
Zmiana szacunku po sporządzeniu sprawozdania
Gazeta Podatkowa nr 54 (1929) z dnia 07.07.2022, strona 13
Szacunek rezerwy na koszty wykonanej usługi remontowej, dokonany na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 r., nie sprawdził się w istotnym stopniu w następnym roku, po (...)  »
Przekazanie do KRS oświadczenia o niesporządzaniu sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022, strona 13
Nasza spółka jawna w 2021 r. prowadziła księgę podatkową. Czy termin na złożenie w KRS oświadczenia o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. został wydłużony, (...)  »
Prawo do uproszczonego sprawozdania po przekroczeniu limitów
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022, strona 4
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2019 r. i 2020 r. sporządziliśmy według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości. W 2020 r. i 2021 (...)  »
Jak wykazać w nocie podatkowej kwotę umorzonej subwencji z PFR?
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022, strona 4
W 2021 r. nasza spółka z o.o. uzyskała częściowe umorzenie otrzymanej w 2020 r. subwencji z PFR. Od przychodu z tego tytułu zaniechano poboru podatku (...)  »
Wątpliwości związane z podpisywaniem sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022, strona 4
1) Podpisujemy sprawozdanie finansowe za 2021 r. Jaką wskazać datę tego podpisu? Kiedy można uznać, że sprawozdanie finansowe jest podpisane? Zgodnie z art. 52 ust. (...)  »
Wyksięgowanie przedawnionych zobowiązań na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022, strona 13
W księgach rachunkowych naszej jednostki na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 r. figurują nieuregulowane zobowiązania z lat ubiegłych, dotyczące rozrachunków z kontrahentami. Jak ustalić, czy (...)  »
Odpis aktualizujący należność i jego skutki w sprawozdaniu
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022, strona 13
Nasz dłużnik zalega ze spłatą należności z tytułu dostawy towarów. Ponieważ uważamy, że jego sytuacja majątkowa i finansowa nie jest dobra i spłata należności nie (...)  »
Problematyczne pozycje w sprawozdaniu finansowym za 2021 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 46 (1921) z dnia 09.06.2022, strona 12
Trwają jeszcze prace związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r. Z docierających do redakcji sygnałów, w tym podczas dyżurów telefonicznych, wynika, (...)  »
Problematyczne pozycje w sprawozdaniu finansowym za 2021 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022, strona 12
Zbliża się ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r. Wiele firm i biur rachunkowych kończy właśnie prace związane z przygotowaniem tego (...)  »
Środek trwały zakupiony na raty a bilans
Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 02.06.2022, strona 13
W ewidencji bilansowej mamy środek trwały, za który zobowiązanie spłacamy w ratach do listopada 2023 r. Jak wykazać kwotę pozostałego do spłaty zobowiązania w bilansie (...)  »
Uchwała w sprawie wzoru sprawozdania za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 02.06.2022, strona 12
Ustawa o rachunkowości formułuje wymogi dla jednostek mikro i małych, które mają możliwość skorzystania z uproszczonych wzorów sprawozdawczości. Jednym z nich jest podjęcie przez organ (...)  »
Jak wykazać w bilansie kwotę nadpłaconego podatku dochodowego?
Gazeta Podatkowa nr 43 (1918) z dnia 30.05.2022, strona 13
Wartość zaliczek na podatek dochodowy opłaconych przez spółkę z o.o. na koniec roku okazała się wyższa niż kwota należnego podatku za ten rok. W jakiej (...)  »
Ulga na złe długi a prezentacja w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 13
W 2021 r. spółka z o.o. skorzystała z ulgi na złe długi oraz ze względu na nieuregulowanie zobowiązań w ciągu 90 dni po terminie płatności (...)  »
Kiedy firma osoby fizycznej może być jednostką mikro?
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 13
Nasza firma należy do osoby fizycznej. Ze względu na przekroczenie limitu przychodów od stycznia 2021 r. prowadzimy księgi rachunkowe. Czy za 2021 r. możemy sporządzić (...)  »
Wykazanie w bilansie VAT naliczonego do odliczenia w następnym roku
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 13
Na koniec roku obrotowego, tj. na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 r., na koncie 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie" pozostawało saldo Wn, stanowiące kwotę (...)  »
Ujawnienia zdarzeń po dniu bilansowym - wojny w Ukrainie, Polskiego Ładu, inflacji
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 12
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r. został przesunięty względem terminu podstawowego, określonego w ustawie o rachunkowości, do 30 czerwca 2022 r. (...)  »
Pierwszy rok prowadzenia ksiąg a status jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022, strona 13
Spółka jawna osób fizycznych miała obowiązek przejść w 2021 r. z księgi podatkowej na księgi rachunkowe. W pierwszym roku prowadzenia ksiąg rachunkowych jej przychody były (...)  »
Jak wykazać w bilansie saldo konta 30 "Rozliczenie zakupu"?
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 13
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 r. konto 30 "Rozliczenie zakupu" wykazywało saldo. Po stronie Wn tego konta figurowała m.in. zaliczka wpłacona na poczet wykonania (...)  »
Odliczenie straty podatkowej nie powoduje zapisów w księgach
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 13
Nasza spółka z o.o. za 2021 r. osiągnęła zysk bilansowy i dochód do opodatkowania. Za 2020 r. ponieśliśmy stratę bilansową i podatkową. Na podstawie uchwały (...)  »
Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 12
Spółki komandytowe w 2021 r. stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Nie pozostało to bez wpływu na ich księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe (...)  »
Jednostki powiązane i strony powiązane w sprawozdaniu finansowym za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022, strona 12
Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2021 r., w niektórych pozycjach należy zaprezentować odrębnie transakcje dotyczące jednostek powiązanych, jednostek, w których posiada się zaangażowanie w kapitale, lub (...)  »
Odmowa podpisania sprawozdania a odmowa złożenia oświadczenia
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022, strona 13
Jesteśmy spółką posiadającą wieloosobowy zarząd. Przy podpisywaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. będziemy korzystać z ułatwień wprowadzonych do ustawy o rachunkowości. Czy jeśli któryś z (...)  »
Zaniechanie poboru podatku od subwencji PFR w nocie podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 13
Spółka z o.o. otrzymała umorzenie subwencji z PFR. W której pozycji noty podatkowej ją wykazać? Jaką podać podstawę prawną, jeśli o zaniechaniu poboru podatku od (...)  »
Przykładowe zapisy w dodatkowych informacjach i objaśnieniach
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 12
W dodatkowych informacjach i objaśnieniach będących częścią sprawozdania finansowego ujawnia się istotne i uzupełniające dane dotyczące przede wszystkim informacji liczbowych zawartych w bilansie oraz rachunku (...)  »
Ujęcie w księgach wypłaty dywidendy za 2021 r. z uwzględnieniem zaliczek wypłaconych w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 13
W trakcie 2021 r. spółka z o.o. wypłaciła dwóm wspólnikom - osobom fizycznym, zaliczki na poczet zysku za 2021 r. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. (...)  »
Wpływ wojny w Ukrainie na sprawozdanie finansowe za 2021 r. i księgi za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022, strona 12
Rosyjska agresja na Ukrainę może przekładać się na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostek gospodarczych nie tylko w perspektywie kolejnych okresów sprawozdawczych, ale także (...)  »
Stosowanie przepisów o ułatwieniach w podpisywaniu sprawozdań (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 13
Zastosowane nowe rozwiązania przy podpisywaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. mogą wpłynąć na termin przekazania zatwierdzonego sprawozdania do KRS. System teleinformatyczny KRS jest przygotowywany do (...)  »
Stosowanie przepisów o ułatwieniach w podpisywaniu sprawozdań (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 13
Z dniem 1 stycznia 2022 r. do ustawy o rachunkowości wprowadzono możliwość łatwiejszego podpisywania sprawozdań finansowych przez wieloosobowe zarządy. Jednocześnie ustanowiono nowe dokumenty załączane do (...)  »
Czy tworzyć podatek odroczony na koniec 2021 r., gdy jednostka jest na estońskim CIT?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 13
Spółka z o.o. od 2021 r. stosuje dla celów pdop ryczałt od dochodów spółek, czyli tzw. estoński CIT. Wspólnicy nie wypłacają sobie zysku. Czy zasadne (...)  »
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2021 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022, strona 12
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego kierownik jednostki przekazuje je wraz z wymaganymi dokumentami odpowiednim organom i instytucjom. Konsekwencją wydłużenia terminów na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 (...)  »
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2021 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 12
Po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego podlega ono zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki. Następnie kierownik jednostki ma obowiązek udostępnić je właściwym organom i instytucjom w odpowiednich (...)  »
Zdarzenia po dniu bilansowym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022, strona 12
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy jednostka nie może wykazywać w nim skutków zdarzeń po dniu bilansowym, w tym wykrytych błędów, wpływających na (...)  »
Wydłużenie terminów dotyczących sprawozdań finansowych za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 14
W 2022 r. terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej za 2021 r. zostały wydłużone. Zmieniono je przede wszystkim ze względu na trudną do przewidzenia dynamikę i skutki (...)  »
Zdarzenia po dniu bilansowym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022, strona 12
Zdarzenie, które dostarcza dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy, mające miejsce po dniu bilansowym, należy odpowiednio ująć w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym. (...)  »
Umorzenie podatku od nieruchomości za lata ubiegłe w księgach
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 13
W lutym 2022 r. przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2021 r. otrzymaliśmy z urzędu gminy decyzję o umorzeniu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za (...)  »
Podpisanie sprawozdania finansowego i odpowiedzialność za sprawozdanie
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 12
Zakończenie prac nad rocznym sprawozdaniem finansowym wieńczy jego podpisanie. Podpis pod sprawozdaniem w wersji elektronicznej powinien być złożony elektronicznie przez uprawnione do tego osoby. Potwierdza (...)  »
Wypełnienie noty podatkowej (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 13
W poprzednim numerze GP omówiliśmy zagadnienia dotyczące wypełniania noty podatkowej, czyli rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem CIT a wynikiem finansowym (zyskiem lub stratą) brutto. (...)  »
Pozostałe sprawozdania sporządzane wraz ze sprawozdaniem finansowym
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 12
Niektóre jednostki wraz ze sprawozdaniem finansowym muszą sporządzić inne sprawozdania, niebędące elementem sprawozdania finansowego. Są to m.in. sprawozdania: z działalności, na temat informacji niefinansowych oraz (...)  »
Wypełnienie noty podatkowej (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 13
Rozbieżności pomiędzy wynikiem finansowym brutto, czyli wynikiem przed potrąceniem bieżącego i odroczonego podatku CIT, a podstawą opodatkowania tym podatkiem mogą być znaczne, włączając w to (...)  »
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022, strona 12
Sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości sporządzają przede wszystkim jednostki będące organizacjami pozarządowymi. Są to m.in. fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność (...)  »
Ujemne przychody finansowe po stornie różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 13
Rozliczając na 1 stycznia 2021 r. różnice kursowe z wyceny bilansowej na dzień 31 grudnia 2020 r., ich kwoty ujęliśmy na tych samych kontach i (...)  »
Błąd dotyczący braku wyceny pożyczki na poprzedni dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 13
Udziałowiec (osoba fizyczna) udzielił spółce w 2020 r. pożyczki na bieżącą działalność. Zgodnie z zawartą umową ma ona zostać spłacona wraz z odsetkami po 3 (...)  »
Uproszczone sprawozdanie jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022, strona 12
Podmiot posiadający status jednostki małej może sporządzać roczne sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości, jeśli jego organ zatwierdzający podjął odpowiednią decyzję (...)  »
Przychód ze sprzedaży usług na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 03.03.2022, strona 13
Świadczymy usługi krótkoterminowe. Wystawiliśmy pod koniec stycznia 2022 r. fakturę za usługę wykonaną przez nas w grudniu 2021 r. Czy przychód z tej faktury powinniśmy (...)  »
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 03.03.2022, strona 12
Nawet niewielkie jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe, na koniec roku obrotowego muszą sporządzić sprawozdanie finansowe. Przy czym, jeśli takie podmioty spełniają określone w ustawie o (...)  »
Księgowy, któremu nie powierzono prowadzenia ksiąg, a podpis pod sprawozdaniem
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022, strona 13
W naszej firmie jest zarząd i księgowy, który podpisuje się pod wszystkimi dokumentami księgowymi, choć nie powierzono mu rachunkowości w odrębnym piśmie. Księgowy ten sporządza (...)  »
Informacja dodatkowa (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022, strona 12
W dodatkowych informacjach i objaśnieniach, które są drugą częścią informacji dodatkowej, sporządzanych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, należy zamieścić dane uzupełniające i (...)  »
Informacja dodatkowa (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 12
Jednym z elementów rocznego sprawozdania finansowego jest informacja dodatkowa. Najszerszy zakres danych przedstawiają w niej jednostki, które przygotowują ją według wzoru z załącznika nr 1 (...)  »
Rachunek przepływów pieniężnych
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022, strona 12
Środki pieniężne to najbardziej pożądana, bo najbardziej płynna kategoria składników majątkowych, mająca zasadnicze znaczenie dla możliwości bieżącego regulowania zobowiązań finansowych i wypłacania zysków właścicielom. Możliwe (...)  »
Kiedy księgować nieopłacone faktury wystawione w 2021 r. na dostawy i usługi, które będą wykonane w 2022 r.?
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022, strona 13
W grudniu 2021 r. otrzymaliśmy faktury wystawione "z góry" na dostawy towarów i usług, które będą realizowane w 2022 r. (jako datę sprzedaży wskazuje się (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.