Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 1 lipca 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 1.07.2022 r., godz. 9:43 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.172 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 04.07.2022 r.
 • Sposoby korygowania błędów w dokumentowaniu transakcji w VAT
czwartek - 07.07.2022 r.
 • Prowadzenie działalności socjalnej w firmie
 • Realizacja obowiązków AML w biurze rachunkowym (z uwzględnieniem najnowszych wytycznych GIIF)
poniedziałek - 11.07.2022 r.
 • Rozliczenie wydatków pracowniczych w podatku dochodowym
czwartek - 14.07.2022 r.
 • Jak rozstrzygnąć zbieg tytułów do ubezpieczeń w ZUS?
 • Podatki i opłaty lokalne w orzecznictwie i interpretacjach
05.07.2022 r. (wtorek) mija termin:
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za czerwiec 2022 r.
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za czerwiec 2022 r.
wpłata składek ZUS za czerwiec 2022 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
07.07.2022 r. (czwartek) mija termin:
wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za czerwiec 2022 r.
wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2022 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. (...)
Nowe prawo
pokaż fragmenty artykułów
Urzędy skarbowe z większym dostępem do kont obywateli
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022, strona 10
Urzędy skarbowe, prowadząc postępowanie podatkowe, mogą uzyskać od banku informacje o liczbie, obrotach i stanie rachunków podatnika. Nie mają dostępu do takich danych, gdy działają (...)  »
Już wkrótce nowa ustawa deweloperska
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022, strona 19
Objęcie większą ochroną nabywców i obciążenie dodatkowymi obowiązkami deweloperów - takie skutki przyniesie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim (...)  »
Nowe regulacje dotyczące wyrobów medycznych
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022, strona 18
Obowiązują już nowe regulacje dotyczące wyrobów medycznych. Ustawa o wyrobach medycznych wdraża do polskiego systemu prawnego przepisy zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745/UE (...)  »
Zmiany w Pracowniczych Programach Emerytalnych
Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 02.06.2022, strona 18
Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) stanowią wraz z pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) zbiorową formę gromadzenia oszczędności emerytalnych organizowaną pod patronatem pracodawców. PPE to oszczędzanie w ramach (...)  »
Newsletter KRS i inne zmiany w funkcjonowaniu tego rejestru
Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 02.06.2022, strona 15
W KRS uruchomiony zostanie tzw. newsletter. Każdy zainteresowany będzie mógł przez internet uzyskać informacje o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w KRS. (...)  »
Kadencja liczona w latach obrotowych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 17
Nadchodząca nowelizacja Kodeksu spółek handlowych m.in. precyzuje zasady wyliczania kadencji członków organów spółek kapitałowych. Nowe zasady będą się odnosić również do kadencji trwających w dniu (...)  »
Zmiany w wymogu niekaralności dla władz spółek
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 17
Kodeks spółek handlowych przewiduje, że nie może być członkiem organu, likwidatorem albo prokurentem spółki kapitałowej, a także członkiem zarządu spółki partnerskiej oraz członkiem rady nadzorczej (...)  »
Prawa i obowiązki pracowników-żołnierzy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 15
Od 23 kwietnia 2022 r. większość spraw związanych z pełnieniem służby wojskowej reguluje jeden kompleksowy akt prawny, tj. ustawa o obronie Ojczyzny. Scaliła ona kilka (...)  »
Zatrudnianie obcokrajowców na stanowiskach w samorządach
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 18
Zasadniczo zasady zatrudniania obcokrajowców w jednostkach samorządu terytorialnego różnią się od tych, które mają zastosowanie w odniesieniu do zatrudniania tych osób przez przedsiębiorców. Na mocy (...)  »
Powoływanie i odwoływanie członków zarządu przed i po zmianach w K.s.h.
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 15
Członków zarządu w spółce z o.o., co do zasady, powołują wspólnicy. Uprawnienie do pełnienia funkcji członka zarządu, czyli jego mandat, wygasa na skutek upływu kadencji, (...)  »
Zatrudnianie obywateli Ukrainy w zawodach medycznych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 18
Z uwagi na toczący się konflikt zbrojny w Ukrainie wiele osób zdecydowało się opuścić terytorium tego kraju. Polska przyjęła już ponad 2,5 mln uchodźców. Celem (...)  »
Zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 9
Ustalając zasady przyznawania prawa do świadczeń chorobowych, ustawodawca określił jednocześnie miesięczną ich wysokość. Zasadniczo dla każdego z tych świadczeń przypisał konkretne okoliczności, które mają znaczenie (...)  »
Status osoby bezrobotnej dla obywatela Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 18
W związku z trwającym na Ukrainie konfliktem zbrojnym na terytorium Polski przybyło już ponad 2,4 mln uchodźców z tego państwa. Z uwagi na tak liczny (...)  »
Wnioski i oświadczenia składane płatnikom pdof
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 14
Firmy zatrudniające pracowników i zleceniobiorców, wypłacając im różnego rodzaju należności, muszą wywiązywać się z wielu obowiązków nałożonych na nich ustawowo jako płatników pdof. Obowiązki te (...)  »
Zmiany w zatrudnianiu obywateli Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 18
W ostatnich tygodniach w związku z toczącymi się walkami zbrojnymi na terytorium Ukrainy na teren naszego kraju przybyło ponad 2 miliony obywateli ukraińskich. W związku (...)  »
Krajowe podróże służbowe kierowców
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 7
Z dniem 2 lutego 2022 r. nastąpiła zasadnicza zmiana definicji podróży służbowej kierowców. W wyniku nowelizacji krajowych przepisów (co miało związek z wdrożeniem tzw. Pakietu (...)  »
Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 18
Procedura rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi stanowi jedną z najprostszych metod zatrudniania cudzoziemców. Od 29 stycznia 2022 r., w wyniku nowelizacji ustawy o (...)  »
Okres zasiłkowy na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022, strona 9
Obowiązujące przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych ciągle ulegają pewnym modyfikacjom. W ostatnim czasie duże zmiany nastąpiły w kwestiach dotyczących prawa do zasiłku i wysokości zasiłku (...)  »
Możliwość opodatkowania VAT usług finansowych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 6
Od 1 stycznia 2022 r. została wprowadzona opcja wyboru opodatkowania VAT niektórych usług finansowych wykonywanych przez podatnika. Opcję tę podatnik może stosować przy świadczeniu tych (...)  »
Zmiana zasad korekty rozliczeń z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022, strona 8
W przypadku gdy płatnik przekaże do ZUS błędnie sporządzone dokumenty rozliczeniowe, powinien je skorygować i przesłać do organu rentowego. Od 1 stycznia 2022 r. zmianie (...)  »
Zmiany w udzielaniu cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 07.02.2022, strona 18
Z dniem 29 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy zawarte w ustawie o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona regulacje (...)  »
Nowa podstawa zasiłku już po jednym miesiącu kalendarzowym przerwy między świadczeniami
Gazeta Podatkowa nr 10 (1885) z dnia 03.02.2022, strona 9
Podstawę wymiaru zasiłku z założenia ustala się w oparciu o wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy lub prawa do świadczenia. Jeśli (...)  »
Nowe zasady handlu w niedziele i święta
Gazeta Podatkowa nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022, strona 14
Z dniem 1 lutego 2022 r. wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Doprecyzowuje (...)  »
Zmiana zasad dla zarobkujących na rencie socjalnej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022, strona 9
W polskim systemie emerytalno-rentowym emeryci i renciści oraz uprawnieni do świadczenia przedemerytalnego mogą być aktywni zawodowo. Do 31 grudnia 2021 r. obowiązywały trzy sposoby rozliczania (...)  »
Zmiana terminu wypłat zasiłków
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022, strona 9
Świadczenia chorobowe mogą przysługiwać z racji niezdolności do pracy, konieczności opieki nad członkiem rodziny lub z tytułu macierzyństwa. Za każdym razem za ustalenie do nich (...)  »
Warunki i terminy, w jakich możliwy jest zwrot nadwyżki VAT w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022, strona 14
W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku (...)  »
Z wnioskiem o świadczenie 500+ do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022, strona 9
Z dniem 1 stycznia 2022 r. zaszły istotne zmiany w zakresie realizacji programu Rodzina 500+. Ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego, a także jego wypłatę z (...)  »
Dokonywanie potrąceń ze świadczeń chorobowych na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 15
Z dniem 1 stycznia 2022 r. zmianie uległo szereg przepisów w zakresie ustalania prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Jedna z takich zmian dotyczy (...)  »
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po nowemu
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022, strona 8
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują zmiany w zakresie obejmowania dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Obecnie następuje to od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ubezpieczeń, ale nie (...)  »
Zakaz prowadzenia handlu w niedziele i święta na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021, strona 18
Z dniem 1 lutego 2022 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Obowiązujące od (...)  »
Zmiana zasad dokonywania zwrotu VAT podróżnym
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021, strona 6
Zwrot podatku VAT dla podróżnych to możliwość uzyskania zwrotu VAT zapłaconego przy zakupie towarów w Polsce przez podróżnego, który nie ma stałego miejsca zamieszkania w (...)  »
Zmiany w nadawaniu uprawnień i szkoleniach kierowców
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021, strona 18
W dniu 5 grudnia 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Wprowadziła ona zmiany w szczególności w zakresie przeprowadzania szkoleń osób (...)  »
Realizacja obowiązków AML przez instytucję obowiązaną wobec klienta
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021, strona 14
Instytucje obowiązane muszą realizować określone obowiązki nałożone na nie ustawą AML. Jeden z nich dotyczy stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Sprowadzają się one do zebrania wymaganych (...)  »
Od 2022 r. faktury ustrukturyzowane
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021, strona 6
Jak wynika z ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2022 r. mają (...)  »
Zmiany w zakresie świadczenia 500+
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021, strona 9
Z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie znowelizowana ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, określająca warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego, zwanego świadczeniem 500+, (...)  »
Dwa nowe rejestry działalności regulowanej dla przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021, strona 18
W niektórych przypadkach, aby prowadzić biznes, trzeba uzyskać pozwolenie z właściwego urzędu, mieć konkretne uprawnienia zawodowe albo posiadać określony sprzęt lub warunki lokalowe. Z dniem (...)  »
Zmiany w upadłościach od grudnia 2021 r. i Krajowy Rejestr Zadłużonych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021, strona 15
Wchodząca w życie 1 grudnia 2021 r. ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych w sposób istotny nowelizuje m.in. Prawo upadłościowe. W sprawach, w których wniosek o (...)  »
Zmiany dotyczące wystawiania faktur od 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021, strona 14
Od dnia 1 stycznia 2022 r. mają zacząć obowiązywać przepisy ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych (...)  »
Zmiany w świadczeniach chorobowych od 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021, strona 9
Od 1 stycznia 2022 r. opóźnienie w opłacaniu składek nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu świadczeń chorobowych. Z tym dniem zmieni(-ą) się także m.in. wysokość (...)  »
ZUS przejmuje obsługę programu Rodzina 500+
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021, strona 2
Z dniem 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (...)  »
Zasady zawieszania działalności przez spółki handlowe od 1 lipca 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 02.11.2021, strona 17
Przedsiębiorcy, w tym każda ze spółek handlowych, mają możliwość formalnego zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Zawieszenie wymaga złożenia przez spółkę bezpłatnego wniosku do KRS. Od 1 (...)  »
Ulga na złe długi w VAT na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 02.11.2021, strona 14
W ustawie o VAT przewidziano rozwiązania dla podatników mających trudności w regulowaniu należności wynikających z faktur zakupu. Chodzi o tzw. ulgę na złe długi. W (...)  »
Od 31 października 2021 r. nowy katalog podmiotów, które muszą zgłaszać swoje dane do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 14
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) funkcjonuje od 13 października 2019 r. Obecnie obowiązki wobec tego rejestru ciążą na wszystkich spółkach handlowych z wyjątkiem spółek partnerskich (...)  »
Odzyskiwanie przez ZUS należności z tytułu składek z wypłacanych świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 9
Świadczenia wypłacane z FUS podlegają potrąceniom i egzekucji. Chodzi tutaj zatem zarówno o świadczenia krótko-, jak i długoterminowe. Katalog możliwych do potrącenia należności jest bardzo (...)  »
Od 1 stycznia 2022 r. będą e-faktury
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 6
W dniu 1 października 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Przepisy tej (...)  »
Zasiłki zaliczane na poczet przyznanej emerytury
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 1
Z dniem 1 stycznia 2022 r., za sprawą ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych (...)  »
Ustalanie uprawnień do świadczeń chorobowych i ich wypłata od 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 9
Z dniem 1 stycznia 2022 r. nastąpi szereg istotnych zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz należnych z tego tytułu świadczeń, w tym w kwestii ustalania (...)  »
ZUS wyegzekwuje od płatnika składek całe wypłacone nienależne świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 9
W sferze dotyczącej ubezpieczeń społecznych możemy mieć do czynienia ze świadczeniem nienależnym. Jeśli dojdzie do jego wypłaty i winnym takiego stanu rzeczy nie będzie organ (...)  »
Nowe zasady rozliczania ulgi na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 6
Zasady rozliczania VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały zmienione od 1 października 2021 r. Zmiany polegają m.in. na uchyleniu obowiązku posiadania przez dłużnika statusu (...)  »
Przedsiębiorca nie odmówi przyjęcia płatności realizowanej gotówką
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 18
Przedsiębiorca nie będzie mógł odmówić klientowi możliwości zapłaty gotówką. Poza tym sprzedawca czy usługodawca nie będzie mógł nakładać ani pobierać żadnych dodatkowych opłat za przyjmowanie (...)  »
Odliczenie VAT przy WNT
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 6
Od 7 września br. nastąpiły zmiany dotyczące odliczenia VAT w przypadku WNT. Obecnie prawo do odliczenia VAT w przypadku WNT powstaje w rozliczeniu za okres, (...)  »
Zmiany w opłatach za śmieci i gospodarce odpadami
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 18
Najnowsza nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma na celu ograniczenie wzrostu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. O ustalenie maksymalnej wysokości opłaty za (...)  »
Zmiany przy rozliczaniu importu towarów
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 6
Od 7 września 2021 r. zaczęły obowiązywać niektóre przepisy ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy - Prawo bankowe, tzw. pakiet Slim VAT 2. (...)  »
Surowe kary za błędy w ewidencjach BDO
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 18
Z dniem 23 września 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony (...)  »
Poród po ustaniu zatrudnienia a prawo do zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 9
Pracownica, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia, choćby w ostatnim jego dniu, gdy jej umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu, spełnia podstawowy warunek (...)  »
Zmiany w VAT, które wejdą w życie z dniem 1 października 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 14
Od 1 października 2021 r. zaczną obowiązywać (w znacznej części) przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów (...)  »
Świadczenia chorobowe dla emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 9
Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego przysługują osobom, które podlegają lub podlegały temu ubezpieczeniu - obowiązkowo albo na zasadzie dobrowolności. Istnieje jednak pewna grupa ubezpieczonych, która mimo (...)  »
Łatwiej przy ubieganiu się o Mama 4+
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 9
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nazywane Mama 4+, przysługuje m.in. matce. Świadczenie wprowadzone zostało 1 marca 2019 r. Jego celem jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które (...)  »
Zmiana zasad ustalania i opcjonalne skrócenie okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 14
Okres zasiłkowy w rozumieniu przepisów ustawy zasiłkowej oznacza okres niezdolności do pracy, za który przysługuje prawo do zasiłku chorobowego (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego). Obecnie bez znaczenia (...)  »
Świadczenia chorobowe przy zaległościach składkowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 9
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego przysługują osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu. Część ubezpieczonych, w tym osoby prowadzące własną działalność pozarolniczą, podlegają temu ubezpieczeniu na zasadzie dobrowolności. (...)  »
Zmiany w zakresie ustalania wysokości świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 9
Wysokość zasiłku chorobowego należnego ubezpieczonemu stanowi odpowiedni procent podstawy wymiaru zasiłku, ustalanej w oparciu o wynagrodzenie lub przychód ubezpieczonego za okres poprzedzający powstanie niezdolności do (...)  »
Nieważność decyzji administracyjnej po zmianach
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 19
W dniu 16 września br. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Uzasadnieniem dla jej wprowadzenia jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. W sentencji (...)  »
Nowe zasady ustalania wysokości emerytury należnej od czerwca
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 14
Korzystniejszy sposób waloryzacji składek oraz kapitału początkowego dla osób, które wystąpią o emeryturę w czerwcu, stanie się faktem. Od lat oczekiwana zmiana zostanie wprowadzona do (...)  »
Stowarzyszenia z obowiązkami wobec CRBR jeszcze w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 17
Od 31 października 2021 r. rozszerzony zostanie katalog podmiotów, które muszą zgłaszać swoich beneficjentów rzeczywistych do CRBR. Wśród nich będą również stowarzyszenia podlegające wpisowi do (...)  »
Zmiany w wymaganiach dla pośredników nieruchomości i prowadzących kantory
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 18
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozszerzyła katalog instytucji obowiązanych do wdrożenia działań mających na celu wyeliminowanie zjawiska prania brudnych pieniędzy. Z (...)  »
Zmiany w zakresie świadczeń chorobowych bez poprawek Senatu
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021, strona 2
W świetle aktualnie obowiązujących przepisów zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn traktowanych na (...)  »
Obowiązki prostej spółki akcyjnej w CRBR
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 17
Od 1 lipca 2021 r. można zakładać prostą spółkę akcyjną. Jest to handlowa spółka kapitałowa. Jednym z jej obowiązków, które musi zrealizować po uzyskaniu wpisu (...)  »
Od 31 lipca 2021 r. zmiany w katalogu instytucji obowiązanych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 17
Instytucje obowiązane muszą wdrożyć i realizować specjalne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ich katalog zostanie zmieniony z dniem 31 lipca 2021 r. Nowe podmioty będą musiały (...)  »
Obowiązki sprzedających wyroby medyczne
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 18
W maju tego roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych, zwane potocznie rozporządzeniem MDR. Miało wejść w życie już rok (...)  »
Reforma postępowań dla dłużników, a także KRZ odłożone do 1 grudnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 17
Z dniem 1 lipca 2021 r. miała nastąpić informatyzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, a także miał być uruchomiony Krajowy Rejestr Zadłużonych. Zmiany te mają przyczynić (...)  »
Prosta spółka akcyjna od 1 lipca 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 14
Z początkiem lipca 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizujące Kodeks spółek handlowych. Na ich podstawie pojawił się kolejny typ spółki kapitałowej. Jest to prosta (...)  »
Postępowanie przed KRS od 1 lipca 2021 r. na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 14
Już tylko do końca czerwca 2021 r. przedsiębiorcy mogą składać papierowe wnioski do KRS. Są one przekazywane w tzw. procedurze tradycyjnej. Poza nią wnioski składane (...)  »
Jaki mandat grozi za wykroczenia skarbowe?
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 10
Urzędy skarbowe i celno-skarbowe mogą od 1 maja 2021 r. wystawiać za wykroczenia skarbowe mandaty na kwotę do 14.000 zł. Grzywna powinna być jednak adekwatna (...)  »
Każde biuro rachunkowe instytucją obowiązaną
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 17
Z dniem 15 maja 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy regulującej obowiązki instytucji obowiązanych i funkcjonowanie CRBR. Część zmian na mocy tej nowelizacji wejdzie (...)  »
Beneficjent rzeczywisty w spółkach komunalnych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 17
Ustalenie beneficjentów rzeczywistych w spółkach często rodzi sporo wątpliwości. Zwłaszcza, gdy udziały lub akcje w spółce posiada Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego. Z dniem (...)  »
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 19
Termin rozpoczęcia działania Krajowego Rejestru Zadłużonych wciąż nie jest pewny. Niezależnie od tego resort sprawiedliwości już w lutym br. przygotował projekt rozporządzenia określającego sposób zamieszczania (...)  »
Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 6
Od 1 maja 2021 r. obowiązuje większość przepisów wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Zmienione przepisy mają na celu (...)  »
Kolejne podmioty już niedługo z obowiązkami wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 17
Aktualnie z powinności wobec CRBR muszą wywiązać się wszystkie spółki handlowe, z wyjątkiem jedynie spółek partnerskich i akcyjnych publicznych. Katalog tych podmiotów zmieni się za (...)  »
Akcyza przy sprowadzeniu auta z innego kraju UE
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 14
Podatkowi akcyzowemu podlega import oraz nabycie samochodu osobowego w jednym z krajów UE, niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, natomiast (...)  »
Nadchodzą zmiany w funkcjonowaniu CRBR
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 14
CRBR działa od 13 października 2019 r. Uchwalona przez Sejm nowelizacja wprowadzi wiele istotnych zmian związanych z funkcjonowaniem tego rejestru. Jedną z nich stanowi rozszerzenie (...)  »
Zasady odprowadzania podatku cukrowego w wyjaśnieniach Ministerstwa Zdrowia
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 18
Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. wprowadzona została opłata od środków spożywczych (tzw. opłata cukrowa lub podatek cukrowy). Jej wprowadzenie ma zachęcić producentów do (...)  »
Papierowe akcje zostały zastąpione przez wpisy w elektronicznych rejestrach
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 17
Z dniem 1 marca 2021 r. nastąpiła dematerializacja akcji. W tym dniu akcje papierowe straciły ważność, a o statusie akcjonariusza przesądza obecnie wpis w cyfrowym (...)  »
Nowe rozporządzenia w sprawie warunków technicznych kas
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 6
Na stronie internetowej RCL udostępniono projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących, a także rozporządzenia w sprawie kryteriów (...)  »
Spółka cywilna jako wykonawca w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 15
Obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. nowa ustawa o zamówieniach publicznych zrewolucjonizowała zasady udzielania zamówień. Zmiany nie ominęły również podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie (...)  »
Zmiany w zakresie MPP
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 6
Mechanizm podzielonej płatności (MPP) polega na rozdzieleniu wynikającej z faktury zapłaty za nabyte towary czy usługi na kwotę netto, która płacona jest na rachunek bankowy (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.