Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 100 (1557) z dn. 13.12.2018  »   Przejście z księgi podatkowej na pełną księgowość w ...

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018, strona 14
dział: Przewodnik Gazety Podatkowej
Autor: Karolina Paszkowska

Przejście z księgi podatkowej na pełną księgowość w 2019 r.

Osoby fizyczne, spółki cywilne i spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody za 2018 r. osiągną kwotę 8.559.000 zł, będą miały obowiązek zaprowadzenia na
Artykuł zawiera znaków: 10190

Osoby fizyczne, spółki cywilne i spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody za 2018 r. osiągną kwotę 8.559.000 zł, będą miały obowiązek zaprowadzenia na dzień 1 stycznia 2019 r. ksiąg rachunkowych. Zgodnie z nową ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej limit ten dotyczy także spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku. Jeśli przychody wskazanych jednostek za 2018 r. są niższe, to mogą one dobrowolnie podjąć decyzję o prowadzeniu od 2019 r. ksiąg rachunkowych.

Ustalenie limitu

W przypadku osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych występuje, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Stanowi o tym art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Wskazany limit podlega przeliczeniu na złote po średnim kursie ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy (art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości). W 2018 r. średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października, czyli 1 października tego roku, wyniósł 4,2795 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2018). Oznacza to, że limit przychodów decydujący o obowiązkowym zaprowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2019 r. wynosi 8.559.000 zł, tj. 2.000.000 euro × 4,2795 zł/euro.

Prowadzący księgę podatkową w celu ustalenia tego limitu sumują przychody wskazane w przepisach podatkowych (art. 24a ust. 4 ustawy o pdof). Przy czym zakres przychodów, które należy wziąć pod uwagę ustalając limit 2.000.000 euro określony w ustawie o pdof, jest szerszy niż ten wskazany w ustawie o rachunkowości. W przepisach prawa bilansowego jest mowa o przychodach netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych. Przychody m.in. ze sprzedaży materiałów oraz środków trwałych, z tytułu kar i odszkodowań nie są uwzględniane w tym limicie. Natomiast przepisy ustawy o pdof nakazują uwzględnić przy ustalaniu kwoty limitu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych od nowego roku przychody zdefiniowane w art. 14 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Do tych przychodów należy także zaliczyć przychody m.in. z odpłatnego zbycia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kar umownych, różnic kursowych oraz dotacji, a więc również przychody zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jeśli w 2018 r. suma przychodów jednostki wynikająca z ustawy o pdof uzyska co najmniej wartość 8.559.000 zł, a na podstawie przepisów rachunkowych kwota tego limitu nie zostanie osiągnięta, to i tak powstanie obowiązek zaprowadzenia od 1 stycznia 2019 r. pełnej księgowości.

Działy specjalne

Osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, które w 2018 r. osiągnęły sumę przychodów (wskazanych w ustawie o rachunkowości) w kwocie co najmniej 8.559.000 zł, będą musiały od 1 stycznia 2019 r. zaprowadzić księgi rachunkowe. W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o pdof w przypadku, gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14 ustawy o pdof.

Zamknięcie księgi

Ewidencję w formie księgi podatkowej prowadzi się w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (U. z 2017 r. poz. 728 ze zm.) Osoby prowadzące w 2018 r. księgę podatkową mają obowiązek dokonać jej zamknięcia na 31 grudnia 2018 r., również w sytuacji, gdy od 1 stycznia 2019 r. zaprowadzą księgi rachunkowe. Na ostatni dzień roku podatkowego należy dokonać rocznego podsumowania kolumn w księdze oraz sporządzić i wpisać do księgi spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych oraz braków i odpadów. Sposób przeprowadzenia spisu z natury oraz zasady jego wyceny zostały określone w § 27-29 rozporządzenia. Szerzej na ten temat napiszemy w GP nr 100 na str. 21. Wartość sporządzonego spisu z natury wpisuje się do księgi podatkowej jako ostatnią pozycję w roku podatkowych.

Inwentarz

Aby od stycznia 2019 r. otworzyć księgi rachunkowe, podmioty, które w 2018 r. prowadziły księgę podatkową, sporządzają na 31 grudnia 2018 r. tzw. inwentarz, czyli wykaz składników aktywów i pasywów potwierdzony ich inwentaryzacją (art. 19 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Pozycje inwentarza sporządzonego przez jednostki, które nie prowadziły uprzednio ksiąg rachunkowych, powinny stanowić odpowiedniki lub rozwinięcia poszczególnych pozycji bilansu otwarcia. Składniki aktywów i pasywów inwentaryzuje się i wycenia w inwentarzu według zasad określonych w ustawie o rachunkowości odpowiednio w rozdziale 3 "Inwentaryzacja" oraz w rozdziale 4 "Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego". Część informacji, które należy wykazać w inwentarzu, jednostka może uzyskać ze sporządzonego na 31 grudnia 2018 r. spisu z natury. Są to dane dotyczące m.in. towarów, materiałów, wyrobów gotowych czy półproduktów. Jeśli chodzi o środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, to informacje na ich temat można czerpać z ewidencji tych składników majątku. Pozostałe dane niezbędne do przygotowania inwentarza należy pozyskać z przeprowadzonej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości inwentaryzacji. Sposób wyceny niektórych składników majątku został zaprezentowany w tabeli.

Wielkość kapitału

Po sporządzeniu inwentarza zazwyczaj suma aktywów i zobowiązań nie jest taka sama. Jeśli dotyczy to przedsiębiorstwa osoby fizycznej, to wartość różnicy pomiędzy tymi wielkościami stanowi kapitał właściciela. W takich podmiotach wysokość kapitału nie jest określona w umowie ani w przepisach. Natomiast w spółkach cywilnych i jawnych osób fizycznych, a także w spółkach partnerskich w inwentarzu wykazuje się wielkość kapitału podstawowego wynikającą z umowy spółki. Jeśli powstała różnica nie jest taka sama jak wartość tego kapitału, to decyzję o sposobie jej rozliczenia podejmują wspólnicy. Gdy wartość różnicy jest wyższa od kapitału podstawowego, to mogą oni zdecydować, że nadwyżka zostanie przeznaczona na wypłatę wspólnikom. Wówczas jest ona ujmowana w inwentarzu po stronie pasywów jako zobowiązanie wobec wspólników (przykład).

Bilans otwarcia

Jednostka, która od 1 stycznia 2019 r. przechodzi z księgi podatkowej na księgi rachunkowe, powinna otworzyć je do 15 stycznia 2019 r. (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości). Pod datą 1 stycznia 2019 r. w księgach rachunkowych na konkretne konta wprowadza się wartości początkowe, czyli bilans otwarcia (BO), poszczególnych składników aktywów i pasywów wykazanych w inwentarzu. Zapisu tego można dokonać bezpośrednio na podstawie inwentarza lub w oparciu o dowód "PK - Polecenie księgowania".

Sposoby wyceny bilansowej niektórych składników majątku
Składnik majątku Zasady wyceny
należności
- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
zobowiązania
- w kwocie wymagającej zapłaty
środki pieniężne w kasie
- ich wartość nominalna określana jest na podstawie spisu z natury
środki pieniężne na rachunkach bankowych
- wartość nominalną wyznacza się w drodze uzyskania potwierdzenia stanu środków pieniężnych od banku
środki trwałe w budowie
- ich wartość stanowi ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem

Przykład

Założenia

 1. Spółka jawna, której wspólnikami są dwie osoby fizyczne, od 1 stycznia 2019 r. ma obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych (w 2018 r. prowadziła księgę podatkową). Ze sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. inwentarza wynikają następujące dane:
Pozycje inwentarza sporządzonego na 31 grudnia 2018 r. Kwota
1. Środki trwałe (wartość początkowa) 18.000 zł
2. Odpisy umorzeniowe środków trwałych - 5.600 zł
3. Wartości niematerialne i prawne (wartość początkowa) 6.300 zł
4. Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych -2.700 zł
5. Zapasy - towary handlowe (według cen zakupu) 15.600 zł
6. Należności z tytułu dostaw i usług 21.000 zł
7. Inwestycje krótkoterminowe - środki na rachunku bankowym 14.600 zł
Aktywa razem 67.200 zł
1. Zobowiązania krótkoterminowe:
   a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług 13.200 zł
   b) zobowiązania publicznoprawne wobec urzędu skarbowego z tytułu VAT 2.800 zł
   c) zobowiązania publicznoprawne wobec ZUS 3.800 zł
   d) zobowiązania wobec wspólników 13.400 zł
2. Kapitał (fundusz) podstawowy 34.000 zł
Pasywa razem: 67.200 zł
 1. Wartość kapitału podstawowego - zgodnie z umową spółki - wynosi 34.000 zł, tj. po 17.000 zł posiada każdy ze wspólników.
   
 2. Wynikającą z inwentarza nadwyżkę sumy aktywów nad zobowiązaniami postanowiono przeznaczyć do wypłatę dla wspólników. Kwota do wypłaty dla każdego ze wspólników wynosi 6.700 zł, tj. [67.200 zł - (13.200 zł + 2.800 zł + 3.800 zł + 34.000 zł)] : 2 wspólników.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - bilans otwarcia na 1 stycznia 2019 r.:
   a) środki trwałe 18.000 zł 01
   b) umorzenie środków trwałych 5.600 zł 07-1
   c) wartości niematerialne i prawne 6.300 zł 02
   d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 2.700 zł 07-2
   e) towary 15.600 zł 33
   f) należności z tytułu dostaw i usług 21.000 zł 20
   g) środki pieniężne na rachunku bieżącym 14.600 zł 13-0
   h) zobowiązania z tytułu dostaw i usług 13.200 zł 21
   i) zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu VAT 2.800 zł 22
   j) zobowiązania wobec ZUS 3.800 zł 22
   k) rozrachunki ze wspólnikami 13.400 zł 24
   l) kapitał (fundusz) podstawowy 34.000 zł 80

Księgowania

Przejście z księgi podatkowej na pełną księgowość w 2019 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.)

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Przewodnik Gazety Podatkowej”

Samochody osobowe w kosztach firmowych

Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018

Podatkowe rozliczanie nieodpłatnych świadczeń w firmie

Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018

Elektronizacja dokumentacji pracowniczej

Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018

Środki na termomodernizację i wymianę pieców na bardziej ekologiczne

Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018

Odpowiedzialność za błędny przelew z rachunku bankowego

Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018

RODO w placówkach medycznych

Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018

Rozliczanie składek ZUS za pracownika na urlopie wychowawczym

Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018

Kogo dotyczy obowiązek składania informacji podsumowujących w VAT?

Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018

Zasady opodatkowania VAT usług transportu towarów

Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018

Zbliża się koniec okresu rozliczeniowego dla aktywnych zawodowo emerytów i rencistów

Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018

Warunki stosowania kasowej metody rozliczania VAT

Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018

Więcej ulg w opłacaniu składek dla przedsiębiorców w 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018

Uproszczenia w prawie dla spółek handlowych

Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018

Kto i kiedy ponosi odpowiedzialność za cudzy podatek?

Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018

Sprawdzenie i korekta okresów ubezpieczenia w ZUS zleceniobiorcy

Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018

Przekształcenie przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę z o.o. spółkę komandytową

Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.