Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 66 (1523) z dn. 16.08.2018  »  Dłużnicy podatkowi wygrywają spory o koszty egzekucyjne

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018, strona 10
dział: Postępowanie przed fiskusem
Autor: Małgorzata Żujewska

Dłużnicy podatkowi wygrywają spory o koszty egzekucyjne

Koszty prowadzenia przez urząd skarbowy postępowania egzekucyjnego pokrywa dłużnik. Opłaty muszą być jednak racjonalne, uzasadnione i pobrane za ściągnięcie faktycznie istniejącego długu. Dłużnicy coraz częściej wygrywają z urzędami skarbowymi spory o wysokość i zasadność kosztów egzekucyjnych.

Koszt dłużnika

Urząd skarbowy, prowadząc postępowanie egzekucyjne, ponosi koszty. Obciążają one zasadniczo dłużnika.

Koszty egzekucyjne to: opłata manipulacyjna, opłaty za czynności egzekucyjne oraz poniesione wydatki. Stanowi tak art. 64c § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Opłata manipulacyjna pobierana jest z tytułu zwrotu wydatków za wszystkie czynności manipulacyjne związane ze stosowaniem środków egzekucyjnych. Wynosi 1% kwoty egzekwowanych należności objętych każdym tytułem wykonawczym (wraz z odsetkami za zwłokę), ale nie mniej niż 1,40 zł. Opłaty za poszczególne czynności egzekucyjne są zasadniczo ustalane w wysokości odpowiadającej określonemu procentowi egzekwowanej lub pobranej należności (patrz tabela). Wydatkami są natomiast koszty faktycznie poniesione przez urząd skarbowy w związku z prowadzeniem egzekucji, np. cena zamieszczenia ogłoszenia w prasie, należności biegłych, koszty sporządzenia dokumentów.

Przebieg postępowania egzekucyjnego musi być planowany racjonalnie. Urząd skarbowy nie może zapominać o celu prowadzenia egzekucji, czyli o podejmowaniu działań zmierzających do uzyskania wymaganej kwoty w jak najkrótszym czasie i przy wyborze środków najmniej uciążliwych dla dłużnika. Niedopuszczalne jest podejmowanie czynności, które nie przyczynią się do ściągnięcia długu, a spowodują jedynie naliczenie kosztów egzekucyjnych. Urząd skarbowy powinien przed przystąpieniem do danej czynności rozważyć, czy doprowadzi ona do wyegzekwowania dochodzonej należności w całości lub w części, a także czy koszty z tym związane nie będą wyższe od możliwej do uzyskania kwoty (por. wyrok NSA z dnia 19 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 1125/15).

Sporna kwota

O tym, że system ustalania kosztów egzekucyjnych wymaga zmian, wiadomo od dawna.

Trybunał Konstytucyjny w wy- roku z dnia 28 czerwca 2016 r., sygn. akt SK 31/14, uznał za sprzeczne z ustawą zasadniczą brak określenia maksymalnych stawek opłat (manipulacyjnej i za czynności egzekucyjne). Tak ustalane opłaty stanowią formę dochodu nieuzasadnionego wielkością, czasochłonnością czy stopniem skomplikowania podejmowanych czynności. Nowych regulacji jednak nie ma - chociaż prace nad reformą systemu ustalania kosztów egzekucyjnych zostały podjęte (projekt ustawy nowelizującej w tym zakresie ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest na etapie opiniowania). Urzędy skarbowe - wobec braku nowych - stosują zakwestionowane, ale nieuchylone zasady naliczania kosztów egzekucyjnych. Można to skutecznie zakwestionować.

Opisany wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie wyeliminował z obrotu prawnego przepisów stanowiących podstawę ustalania opłat za działania egzekucyjne. Zmiana tych regulacji należy do ustawodawcy. Dopóki jednak to nie nastąpi, organ egzekucyjny musi tak określać wysokość kosztów egzekucyjnych, aby nie można było mu zarzucić naruszenia standardów konstytucyjnych. Pobrane opłaty nie mogą pozostawać w rażącej dysproporcji do kosztów faktycznie poniesionych (por. wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt II FSK 2621/17). Obecna sytuacja jest kłopotliwa zarówno dla urzędów skarbowych - ze względu na brak jasnych kryteriów szacowania kosztów egzekucyjnych, jak i dłużników - dla których obrona przed nadmiernym fiskalizmem oznacza w praktyce długotrwałą batalię sądową.

Zwrot opłat

Problemem jest nie tylko wysokość kosztów egzekucyjnych, ale również ich zwrot, gdy egzekucja dotyczyła nienależnego podatku.

Urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić pobrane koszty egzekucyjne wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli okaże się, że wszczęcie i prowadzenie egzekucji było niezgodne z prawem. Wynika tak z art. 64c § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dłużnicy toczą spory z organami egzekucyjnymi, czy pod pojęciem "wszczęcia i prowadzenia egzekucji niezgodnie z prawem" można rozumieć dochodzenie podatku na podstawie decyzji, która po podjęciu postępowania egzekucyjnego zostanie uchylona lub unieważniona.

Urzędy skarbowe uważają, że niezgodność z prawem dotyczy czynności wierzyciela i organu egzekucyjnego. Jeżeli natomiast tytuł wykonawczy został prawidłowo wystawiony i nie zawierał wad, które wykluczałyby wszczęcie na jego podstawie egzekucji, to postępowanie egzekucyjne było prowadzone zgodnie z prawem. W najnowszym orzecznictwie sądowym neguje się jednak takie stanowisko. Dłużnikowi należy się zwrot kosztów egzekucyjnych pobranych w związku z przymusowym dochodzeniem spłaty podatku wynikającego z decyzji, która ostatecznie została wyeliminowana z obrotu prawnego w postępowaniu odwoławczym, w trybie nadzwyczajnym (np. w wyniku wznowienia postępowania podatkowego) czy w toku kontroli sądowoadministracyjnej. Skoro decyzja stanowiąca podstawę prawną podjęcia egzekucji została uznana za niezgodną z prawem, to ściąganie należności pieniężnej w oparciu o taką decyzję również było bezpodstawne. Nie jest istotne, że egzekucja była prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego w oparciu o wówczas istniejącą, prawomocną i wykonalną decyzję. Świadczy to tylko o formalnej poprawności wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Podatnik nie może natomiast ponosić konsekwencji wydania wadliwego rozstrzygnięcia - w tym kosztów egzekucyjnych (por. wyrok NSA z dnia 7 czerwca 2018 r., sygn. akt II FSK 1610/16).

Opłaty za czynności egzekucyjne*
Czynność egzekucyjna Wysokość opłaty
pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego 5% kwoty pobranej należności, nie mniej niż 2,50 zł
zajęcie świadczeń z ubezpieczenia społecznego 4% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej niż 1,40 zł
zajęcie wynagrodzenia za pracę 4% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej niż 2,50 zł
zajęcie innych wierzytelności pieniężnych lub praw majątkowych (np. rachunku bankowego) 5% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej niż 4,20 zł
zajęcie ruchomości 6% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej niż 6,80 zł
zajęcie nieruchomości 8% kwoty egzekwowanej należności, nie więcej niż 34.200 zł
odebranie zajętych ruchomości od zobowiązanego 5% kwoty wartości szacunkowej tych ruchomości, nie mniej niż 6,80 zł
ogłoszenie sprzedaży zajętych ruchomości w drodze licytacji lub przetargu ofert lub dokonanie czynności przygotowawczych do sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób 6,80 zł
ogłoszenie sprzedaży zajętej nieruchomości 10 zł
przeprowadzenie licytacji lub dokonanie sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób 5% kwoty uzyskanej ze sprzedaży, nie mniej niż 6,80 zł
spisanie na miejscu u zobowiązanego protokołu o jego stanie majątkowym 10% kwoty egzekwowanej należności, nie więcej niż 3 zł
spisanie protokołu o udaremnieniu przez zobowiązanego przeprowadzenia egzekucji z zajętych ruchomości lub praw majątkowych przez ich usunięcie, zbycie lub uszkodzenie 10% wartości szacunkowej ruchomości, nie mniej niż 13,50 zł
* opłaty na podstawie art. 64 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Postępowanie przed fiskusem”

Weryfikacja rozliczeń podatkowych w trybie kontroli celno-skarbowej

Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018

JPK na żądanie organu podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018

UPL-1 w przypadku zmiany urzędu skarbowego

Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018

Jak uzyskać zaświadczenie o braku zaległości podatkowych?

Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018

Pełnomocnictwo ogólne na (nie)urzędowym formularzu

Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018

Zapłata podatku VAT z rachunku VAT

Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018

Termin przekazania JPK na wezwanie organu podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018

Mandat za sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej

Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018

Konsekwencje firmowania cudzej działalności gospodarczej

Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018

JPK_FA na żądanie organu podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018

Korekta JPK_VAT po piśmie z urzędu skarbowego

Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018

Korekta deklaracji VAT za okresy sprzed 2018 r. a JPK_VAT

Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018

Interpretacja w sprawie będącej przedmiotem kontroli podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018

Kontrola podatkowa bez uprzedniego zawiadomienia

Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018

Konsekwencje odrzucenia e-deklaracji

Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018

Zaliczenie zwrotu VAT na sporny podatek PIT

Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018

Wniosek o umorzenie odsetek podatkowych

Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018

Kontrola krzyżowa a JPK

Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018

Przerwanie biegu terminu przedawnienia podatku

Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018

Limit czasu trwania kontroli podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018

Umorzenie bezskutecznej egzekucji

Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018

Przesłanki zapłaty obniżonych odsetek podatkowych

Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018

Skarga na bezczynność organu podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018

NIP dla oddziału zagranicznej firmy

Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018

Sprzedaż rzeczy obciążonej zastawem skarbowym

Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018

Wpis w sprawie sądowoadministracyjnej

Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018

Przesłuchanie podatnika w sprawie podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018

Przywrócenie terminu wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli

Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018

Zwrot nienależnej nadpłaty podatku dochodowego

Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018

Termin wniesienia skargi na decyzję podatkową

Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.