Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 85 (1751) z dn. 22.10.2020  »   Wpływ obniżenia wymiaru czasu pracy na wynagrodzenie i ...

Wkrótce dodatki:

A A A
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020, strona 20
dział: Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Autor: Agata Barczewska, Dorota Wyderska

Wpływ obniżenia wymiaru czasu pracy na wynagrodzenie i składki na FP i FS

W sierpniu 2020 r. obniżyliśmy pracownikom (na jeden miesiąc) wymiar czasu pracy o 20% na podstawie art. 15g specustawy w sprawie COVID-19. Proporcjonalnie obniżyliśmy im również wynagrodzenia za pracę.


1) Jeden z pracowników, wynagradzany przy pełnym etacie stawką minimalną zarzucił nam przy wypłacie za sierpień br., że powinien mieć zagwarantowane pełne minimalne wynagrodzenie za pracę (2.600 zł) i nie mieliśmy prawa obniżyć mu wynagrodzenia, ponieważ jest chronionym członkiem związku. Czy miał rację?

NIE. Pracodawcy, którzy z powodu COVID-19 zanotowali spadek obrotów gospodarczych w określonym procencie, mogą m.in. obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy. Możliwość taką daje art. 15g ust. 8 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19... (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), zwanej specustawą w sprawie COVID-19. Zgodnie z tym przepisem, pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 1/2 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przytoczona regulacja nie precyzuje, czy wynagrodzenie minimalne należy ustalać w odniesieniu do wymiaru czasu pracy obowiązującego przed, czy po obniżeniu wymiaru czasu pracy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest jednak zdania, że chodzi tu o wynagrodzenie minimalne ustalone w proporcji do obniżonego wymiaru czasu pracy (patrz ramka).

Szczególna ochrona przed zmianą warunków płacowych obejmuje swoim zakresem ochronę przed wypowiedzeniem zmieniającym dokonanym przez pracodawcę. Nie dotyczy więc innych trybów zmiany warunków zatrudnienia. Obniżenie wymiaru czasu pracy (i wynagrodzenia) na podstawie art. 15g ust. 8 specustawy w sprawie COVID-19 jest właśnie takim innym trybem zmiany warunków zatrudnienia, którego nie dotyczą przepisy ochronne.


2) Za pracowników, których wynagrodzenie po obniżce wyniosło mniej niż minimalna płaca, nie opłaciliśmy składek na FP i FS. Czy postąpiliśmy prawidłowo?

Wysokość zmniejszonego wynagrodzenia może mieć wpływ na obowiązek opłacania za pracownika (lub brak tego obowiązku) składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Wszystko zależy od tego, czy po obniżce wynosi ono mniej niż minimalne wynagrodzenie (w 2020 r. - mniej niż 2.600 zł) i czy pracownik nie posiada innego tytułu, z którego ma opłacane obowiązkowe składki na te Fundusze.

Pracodawca opłaca za pracownika składki na FP i FS od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania jej rocznego ograniczenia), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Przeliczenia podstawy na okres miesiąca dokonuje się m.in. w przypadku zatrudnienia w trakcie miesiąca pracownika, któremu ustalono wynagrodzenie na poziomie minimalnej płacy.

W przypadku gdy na podstawie przepisów specustawy w sprawie COVID-19 pracownikowi pełnoetatowemu wynagradzanemu minimalną stawką pracodawca obniży wymiar czasu pracy o 20% oraz zmniejszy wynagrodzenie - zgodnie z obniżonym etatem - do kwoty 2.080 zł, wówczas nie powinien za taką osobę opłacać składek na FP i FS. Tak będzie oczywiście wtedy, gdy umowa o pracę stanowi dla pracownika jedyne źródło przychodu. Niezbędną bowiem przesłanką do zaistnienia obowiązku opłacania składek na FP i FS jest wysokość podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli pracownik oprócz zatrudnienia na etacie wykonywał w innej firmie np. umowę zlecenia (ale nie na rzecz swojego pracodawcy), wtedy o obowiązku opłacania za niego składek na FP i FS decyduje wysokość zsumowanego przychodu, od którego ma on naliczane do ZUS składki emerytalno-rentowe. Jeśli będzie on co najmniej równy kwocie minimalnej płacy, to składki na te Fundusze będą należne zarówno z umowy o pracę, jak i ze zlecenia (przykład).

Przykład

Firma X na podstawie przepisów specustawy w sprawie COVID-19 w sierpniu 2020 r. obniżyła pracownikowi (w wieku 47 lat) wymiar czasu pracy - z pełnego etatu na 4/5 etatu oraz dotychczasowe wynagrodzenie z kwoty 2.600 zł na 2.080 zł. Pracownik wykonuje jednocześnie w firmie Y umowę zlecenia (nie na rzecz firmy X) i uzyskuje z tego tytułu miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1.600 zł. Do 31 lipca br. podlegał on ze zlecenia tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, ponieważ pensja z etatu była równa kwocie minimalnego wynagrodzenia.

W sierpniu 2020 r. podlegał on ze zlecenia także obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, ponieważ w tym miesiącu jego przychód z etatu był niższy niż minimalna płaca. Z obu tytułów powinien mieć więc opłacone składki na FP i FS, ponieważ łączny oskładkowany przychód był wyższy niż minimalne wynagrodzenie (2.080 zł + 1.600 zł = 3.680 zł; 3.680 zł > 2.600 zł).


1. Obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie art. 15g specustawy w sprawie COVID-19 a płaca minimalna

"Czy pracownikowi, który przed obniżeniem był zatrudniony w wymiarze pełnego etatu z wynagrodzeniem 2.600 zł, po obniżeniu do 0,8 etatu należy zagwarantować wynagrodzenie minimalne - 2.600 zł, czy obniżone do 2.080 zł? (...)

Wykazana kwota 2.080 zł jest prawidłowa, należy zagwarantować minimalne wynagrodzenie, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy".


2. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem zmieniającym a obniżka pensji na podstawie art. 15g specustawy w sprawie COVID-19

"(...) jak wynika z ust. 15 art. 15g ustawy COVID-19 »przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1-3« K.p., co oznacza, że w celu ich zastosowania pracodawca nie dokonuje wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy. (...)".

Stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępne na stronie www.gov.pl/web/rodzina

Najpopularniejsze w dziale „Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe”

Urlop wypoczynkowy, badania i zwolnienie ze składek po powrocie z urlopu rodzicielskiego

Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020

Odmowa przyjęcia nowych warunków zatrudnienia a świadczenie przedemerytalne

Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020

Powiadomienie ZUS o wypłacie zaległego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020

Wysłanie wniosku o zasiłek z tytułu choroby przedsiębiorcy w lipcu i sierpniu 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020

Wniesienie do spółki z o.o. nieruchomości i gotówki a obowiązki wobec CRBR i skutki w VAT

Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020

Termin opłacania podatku od nieruchomości w przypadku zakończenia budowy

Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020

Przedsiębiorca z ulgą na start bez prawa do wypłaty świadczenia z tytułu wypadku

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

Opłata recyklingowa za torby foliowe oferowane klientom sklepu

Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020

Rozliczenie w VAT i ewidencja faktury za materiały budowlane

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020

Rozliczenie podatkowo-księgowe operacji wypłaty dywidendy w walucie obcej

Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020

Zgłoszenie do KRS i CRBR spadkobierców spółki z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020

Opłacanie składek na FP a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020

Rozliczenie księgowo-podatkowe odsetek od zaległych zobowiązań

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

Przyznanie prawa do renty socjalnej a składki ZUS z prowadzonej firmy

Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Druki Gofin

Newslettery

Pytania Czytelników

 

Forum

Orzecznictwo dla firm

Tarcza Antykryzysowa

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Przepisy Prawne

Terminy

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.