Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 84 (1750) z dn. 19.10.2020  »   TARCZA Ewidencja w księgach i rozliczenie podatkowo-składkowe przy ...

Wkrótce dodatki:

A A A
Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020, strona 20
dział: Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Autor: Agata Cieśla, Monika Kuźbińska, Dorota Wyderska

TARCZA
Ewidencja w księgach i rozliczenie podatkowo-składkowe przy częściowym zwolnieniu ze składek ZUS

Prowadzimy działalność od kilku lat. Na dzień 29 lutego 2020 r. zatrudnialiśmy kilkunastu pracowników. Złożyliśmy w ZUS wniosek o zwolnienie z opłacenia składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.


1) W jaki sposób powinniśmy ustalić kwotę składek do zapłaty za dany miesiąc?

Z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na FP, FS, FGŚP lub FEP należnych za okres od 1 marca br. do 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, zwalnia się m.in. płatnika (na jego wniosek), który (tak jak w omawianym przypadku):

 • był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. i
   
 • na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób.

Tak wynika z art. 31zo ust. 1a specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Warunkiem zwolnienia jest przekazanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych (z załączonymi raportami) sporządzonych za marzec, kwiecień i maj 2020 r., w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Naliczone w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na FP, FS, FGŚP i ewentualnie FEP, płatnik wykazuje w deklaracji rozliczeniowej sporządzonej za ten miesiąc. Łączną kwotę składek do zapłaty podaje się w bloku IX w polu 02. Płatnik uprawniony do 50% zwolnienia powinien od tej kwoty ustalić 50% kwoty składek, które powinien opłacić do ZUS.

Warto dodać, że płatnicy uprawnieni do wypłaty świadczeń, oprócz składek na poszczególne ubezpieczenia i Fundusze, wykazują też w deklaracji (w bloku V.) łączną kwotę wypłaconych w danym miesiącu świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz przysługujące im z tego tytułu wynagrodzenie. Wypłacone przez płatnika świadczenia podlegają rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, tj. płatnik wpłaca do ZUS należne składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie pomniejszonej o kwotę wypłaconych świadczeń oraz wynagrodzenie za ich wypłatę. ZUS w piśmie z dnia 21 maja 2020 r., stanowiącym odpowiedź na zapytanie naszego Wydawnictwa, wyjaśnił, że płatnicy, którzy na podstawie przepisów specustawy w sprawie COVID-19 są uprawnieni do zwolnienia z opłacenia składek w wysokości 50%, powinni ustalić kwotę podlegającą zwolnieniu w wysokości połowy należnych składek wykazanych w deklaracji ZUS DRA, sporządzonej za dany miesiąc, bez pomniejszenia o wykazane w niej świadczenia. Taki płatnik powinien więc ustalić kwotę składek do zapłaty poprzez odjęcie od sumy należnych składek wykazanych w ZUS DRA: kwoty 50% zwolnienia (niepomniejszonego o świadczenia) oraz kwoty wypłaconych świadczeń.


2) Jak 50% zwolnienie składkowe należy uwzględnić przy wyliczaniu pracownikom zaliczki na podatek dochodowy, skoro finalnie w tej wysokości składki obciążające ich wynagrodzenie nie trafią do ZUS?

W kwestii poruszonej w pytaniu wielu pracodawców, podobnie jak Czytelnicy, zgłasza wątpliwości.

Ze stanowiska Ministerstwa Finansów udostępnionego naszemu Wydawnictwu w dniu 16 kwietnia br. wynika, że specustawa w sprawie COVID-19 nie zmieniła w ustawie o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) zasad regulujących obliczanie zaliczek na podatek od dochodów pracowniczych w kwestiach uwzględniania w tych obliczeniach składek na ubezpieczenia społeczne. Tym samym płatnik pdof przy obliczaniu zaliczek na podatek od takich dochodów ma obowiązek brać w tych obliczeniach pod uwagę składki potrącone w roku podatkowym ze środków podatnika. Składki te - z wyjątkiem składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy o pdof oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof) - podlegają bowiem odliczeniu od dochodu.

Dokonanie omawianego odliczenia jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy pracownik zapłacił omawiane składki ze środków własnych. W stosunku do takich składek potrąconych z wynagrodzenia podatnika uznaje się je za zapłacone ze środków podatnika za pośrednictwem płatnika. Stąd, gdy płatnik pobrał z dochodu podatnika składki, których nie przekazał do ZUS, to o kwotę tych składek może pomniejszyć dochód podatnika dla potrzeb obliczenia zaliczki na pdof (jako np. pracodawca). W tej sytuacji ubezpieczony pracownik ze swojego dochodu zapłacił bowiem składki na ubezpieczenia społeczne.

Ponieważ płatnik pdof korzystający z tzw. 50% zwolnienia składkowego niezależnie od tego częściowego zwolnienia pobiera ze środków pracownika składki ubezpieczeniowe w całości, to zaliczkę na pdof od jego wynagrodzenia pobiera na ogólnych zasadach, czyli tak jak w przypadku niekorzystania ze zwolnienia składkowego.


3) Czy pracodawca ma prawo obciążyć koszty podatkowe tą częścią składek, w stosunku do której korzysta ze zwolnienia w ich opłacaniu - zarówno w części finansowanej z własnych środków, jak i w części, w której potrącił je ze środków pracownika?

NIE. Na to, że niezapłacone składki w części finansowanej przez pracodawcę będącego płatnikiem pdof nie są kosztem podatkowym, wskazują wprost art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy o pdof oraz odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy o pdop (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.). W konsekwencji, gdy pracodawca korzystający z analizowanego zwolnienia nie odprowadzi do ZUS 50% składek w części, którą sam powinien sfinansować, to ta część nie stanowi dla niego kosztów podatkowych.

Część składek, która jest finansowana z pieniędzy pracownika, stanowi element jego wynagrodzenia. Natomiast wynagrodzenie ze stosunku pracy jest kosztem podatkowym miesiąca, za który jest ono należne, pod warunkiem że zostało wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony (art. 22 ust. 6ba ustawy o pdof i art. 15 ust. 4g ustawy o pdop).

Ze stanowiska MF udostępnionego naszemu Wydawnictwu w dniu 17 kwietnia br. wynika, że gdy pracodawca pobrał - jako płatnik pdof - składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne od wynagrodzeń pracowników, ale ich nie odprowadził do ZUS z uwagi na korzystanie ze zwolnienia ze składek, to ich wartością nie ma prawa obciążyć firmowych kosztów podatkowych. Stąd, gdy korzysta z 50% zwolnienia i w tej wysokości ich nie odprowadza do ZUS, to również w tej wysokości nie stanowią one kosztu podatkowego.


4) W jaki sposób w księgach rachunkowych zaewidencjonować zmniejszenie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w części, w jakiej nie stanowią one kosztów uzyskania przychodów?

Dla celów bilansowych zarówno wartość wynagrodzenia brutto, jak i składek ZUS finansowanych przez pracodawcę stanowi w całości koszty działalności operacyjnej, niezależnie od tego, w jakich częściach są one uznawane za koszty podatkowe. Lista płac jest więc księgowana na zasadach ogólnych, co oznacza, że na koncie 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Wynagrodzenia) ujmuje się wynagrodzenia w kwocie brutto. Drugostronnie ich kwota jest ujmowana na koncie 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń". Z tego konta jest następnie dokonywane potrącenie składek ZUS finansowanych z wynagrodzenia pracownika oraz zaliczki na podatek dochodowy - w korespondencji z kontem 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z ZUS lub Rozrachunki z urzędem skarbowym). Składki ZUS w części obciążającej pracodawcę są ewidencjonowane na koncie 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia), a drugostronnie na koncie 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z ZUS).

Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS jest kwalifikowane do zdarzeń pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki. Z tego względu, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), przychód uzyskany z tego zwolnienia ujmuje się w księgach na koncie 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne". Potwierdza to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi nr 6 w pytaniach poświęconych zagadnieniu sporządzania sprawozdania finansowego w czasie trwania epidemii COVID-19 oraz ewidencji w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych będących skutkiem skorzystania przez jednostki z rozwiązań przewidzianych w pakiecie tarczy antykryzysowej i finansowej (www.gov.pl/web/finanse). Księguje się je pod datą otrzymania informacji o zwolnieniu zapisem:

- Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z ZUS),

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Jednostka może we własnym zakresie przyjąć, że koszty wynagrodzeń i składek ZUS finansowanych przez płatnika - w przypadku skorzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacenia tych składek - ujmuje w podziale na koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów (KUP) i takich kosztów niestanowiące (NKUP). Przykładowo, wartość składek ZUS obciążających zakład pracy może rozbić w ewidencji analitycznej na konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - KUP) i konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - NKUP).

Przykład

Spółka z o.o. zatrudnia 19 pracowników. Złożyła w ZUS wniosek o zwolnienie z opłacenia składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. jako podmiot zgłaszający do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób - na podstawie art. 31zo ust. 1a specustawy w sprawie COVID-19. Z deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA przekazanej do ZUS za maj 2020 r. wynika, że suma składek do zapłaty wynosi 25.000 zł. Obliczyła, że 50% z tej kwoty wynosi 12.500 zł. Taką kwotę powinna przekazać do ZUS jako należne składki za maj 2020 r. Korzystając z częściowego zwolnienia składkowego spółka obciąży firmowe koszty podatkowe wyłącznie odprowadzoną do ZUS kwotą 12.500 zł.

Wśród zatrudnionych pracowników jest pan Adam (w wieku 28 lat), którego wynagrodzenie wynosi 4.500 zł i jest płatne w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca. Składki ubezpieczeniowe w części obciążającej pracownika pobrane z jego wynagrodzenia za maj 2020 r. wyniosły: społeczne - 616,95 zł, zdrowotna (9%) - 349,47 zł (składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku - 300,94 zł).

W tej sytuacji, o ile składki ubezpieczeniowe w części obciążającej pracownika zostaną pobrane z wynagrodzenia pana Adama np. za maj 2020 r., to w odniesieniu do tych należności spółka będzie zobowiązana do wyłączenia z kosztów podatkowych wartości pobranych ze środków pracownika, a nieopłaconych składek; wówczas kosztem podatkowym w spółce w przypadku tego konkretnego pracownika będzie nie wartość brutto wynagrodzenia, tj. 4.500 zł, ale 4.016,79 zł [4.500 zł - 50% × (616,95 zł + 349,47 zł) = 4.500 zł - 483,21 zł].

Spółka w ewidencji analitycznej do kont kosztów wyodrębnia koszty KUP i NKUP. Na podstawie listy płac wynagrodzenie brutto pana Adama zaksięgowała zapisem:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Wynagrodzenia - KUP) 4.016,79 zł,
- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Wynagrodzenia - NKUP) 483,21 zł,
- Ma konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 4.500 zł.

Operacja potrącenia z wynagrodzenia pracownika składek ZUS w kwocie 966,42 zł została natomiast ujęta:

- Wn konto 23-0,
- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z ZUS).

Pod datą otrzymania informacji o zwolnieniu z obowiązku opłacenia składek ZUS (ujęto tu tylko część składek finansowaną przez pracownika) spółka zaewidencjonuje kwotę 483,21 zł zapisem:

- Wn konto 22,
- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".
Artykuły powiązane tematycznie:

Księgowania dotyczące zwolnienia z opłacania składek ZUS

Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020

TARCZA Zwolnienie z opłacania składek ZUS a zapisy w księdze

Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020

TARCZA Wpływ koronawirusowego zwolnienia ze składek ZUS na rozliczenia firmowe

Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020

TARCZA Ewidencja w księgach wynagrodzenia przy zwolnieniu ze składek ZUS

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

TARCZA Rozliczenia podatkowo-składkowe przy zwolnieniu z ZUS za pracowników i zleceniobiorców w związku z COVID-19

Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
Artykuły w Czasopismach:

Ujęcie księgowe wypłaty wynagrodzenia objętego 50% zwolnieniem z opłacania składek ZUS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020

Zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z COVID-19 - księgowanie listy płac

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020

Wynagrodzenia i składki ZUS w kosztach podatkowych, w tym gdy pracodawca skorzystał ze zwolnienia z ich opłacania w ramach specustawy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020

Zwolnienie z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń pracowników - w świetle wyjaśnień resortowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020

Koronawirus - zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS w ujęciu kompleksowym

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020
Najpopularniejsze w dziale „Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe”

Czy przedsiębiorca może korzystać z rachunku osobistego?

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020

Urlop wypoczynkowy, badania i zwolnienie ze składek po powrocie z urlopu rodzicielskiego

Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020

Możliwość przeliczenia emerytury przy kontynuowaniu zatrudnienia

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020

Wpływ obniżenia wymiaru czasu pracy na wynagrodzenie i składki na FP i FS

Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020

PIT i ZUS od ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy wypłacony byłemu pracownikowi

Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020

Odmowa przyjęcia nowych warunków zatrudnienia a świadczenie przedemerytalne

Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020

Wysłanie wniosku o zasiłek z tytułu choroby przedsiębiorcy w lipcu i sierpniu 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020

Wniesienie do spółki z o.o. nieruchomości i gotówki a obowiązki wobec CRBR i skutki w VAT

Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020

Przedsiębiorca z ulgą na start bez prawa do wypłaty świadczenia z tytułu wypadku

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

Opłata recyklingowa za torby foliowe oferowane klientom sklepu

Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020

Rozliczenie w VAT i ewidencja faktury za materiały budowlane

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020

Rozliczenie podatkowo-księgowe operacji wypłaty dywidendy w walucie obcej

Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020

Praca w kilku firmach z pensją niższą od minimalnej a składki na FP i FS

Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020

Zgłoszenie do KRS i CRBR spadkobierców spółki z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020

Rozliczenie księgowo-podatkowe odsetek od zaległych zobowiązań

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Druki Gofin

Newslettery

Pytania Czytelników

 

Forum

Orzecznictwo dla firm

Tarcza Antykryzysowa

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Przepisy Prawne

Terminy

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.