Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 czerwca 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2022 r., godz. 13:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.756 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r.
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 30.06.2022 r.
 • Składki ZUS z tytułu zatrudnienia emerytów i rencistów
 • Dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT
poniedziałek - 04.07.2022 r.
 • Sposoby korygowania błędów w dokumentowaniu transakcji w VAT
czwartek - 07.07.2022 r.
 • Prowadzenie działalności socjalnej w firmie
 • Realizacja obowiązków AML w biurze rachunkowym (z uwzględnieniem najnowszych wytycznych GIIF)
poniedziałek - 11.07.2022 r.
 • Rozliczenie wydatków pracowniczych w podatku dochodowym
30.06.2022 r. (czwartek) mija termin:
przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za kwiecień 2022 r.
złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za maj 2022 r.
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym (patrz uwaga z dnia 31.03.2022 r.) Uwaga! Na (...)
złożenie urzędowi skarbowemu zeznania:- CIT-8 (wraz z załącznikami),- CIT-8AB (wraz z załącznikami), jeżeli rok podatkowy podatnika zakończył się w okresie od 1 grudnia (...)
złożenie urzędowi skarbowemu deklaracji CIT-8E za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.,
Jak korygować pliki JPK_V7M i JPK_V7K?
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 10 - Spis treści »
Dział: Postępowanie przed fiskusem
Autor: Małgorzata Żujewska
Jak korygować pliki JPK_V7M i JPK_V7K?

Korekta to sposób na wyeliminowanie błędów w złożonych JPK_V7M i JPK_V7K. Nowy plik trzeba sporządzić według odpowiedniego schematu. Bez względu na to, czy poprawki obejmują część deklaracyjną, czy ewidencyjną, nie ma wymogu złożenia "czynnego żalu".

Sposób na błędy

Podatnicy rozliczający VAT za okresy miesięczne składają co miesiąc JPK_V7M zawierający część deklaracyjną (deklarację VAT) oraz część ewidencyjną (ewidencję VAT). Podatnicy rozliczający VAT kwartalnie przekazują co miesiąc JPK_V7K, z tym że pliki za dwa pierwsze miesiące kwartału zawierają wyłącznie część ewidencyjną, a za ostatni miesiąc kwartału - część ewidencyjną i deklaracyjną.

Błędy w przekazanym do urzędu skarbowego pliku poprawia się poprzez przesłanie jego korekty. Trzeba wygenerować nowy dokument zawierający prawidłowe dane i wartości. Korekta może obejmować wyłącznie część deklaracyjną, tylko część ewidencyjną albo obie. Należy pamiętać o sporządzeniu korekty według właściwego schematu. Korekty plików za okresy rozliczeniowe od października 2020 r. do grudnia 2021 r. składa się według wzoru formularza JPK_V7M(1)/JPK_V7K(1). Korekty plików za okresy od stycznia 2022 r. sporządza się według wzoru JPK_V7M(2)/JPK_V7K(2). Schematy można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk). Każdy plik przesyłany jako korekta oznacza się w polu "CelZlozenia" cyfrą "2". Taką wartość trzeba podać niezależnie od tego, która to jest korekta danego pliku, a także czy dotyczy ona części deklaracyjnej, ewidencyjnej czy obu.

Pliki JPK_V7M i JPK_V7K, w tym ich korekty, przesyła się do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy je podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Podatnicy będący osobami fizycznymi mają dodatkową możliwość uwierzytelnienia przesyłanego dokumentu: dane autoryzujące. Metoda ta polega na podaniu kilku informacji potwierdzających tożsamość podatnika. Są to jego: identyfikator podatkowy, pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu wykazana za odpowiedni rok podatkowy dla celów PIT. Podaje się przychód z PIT-28, PIT-36 , PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 albo PIT-40A za rok podatkowy o 2 lata wcześniejszy niż rok przesyłania JPK_V7M lub JPK_V7K. Jeżeli zeznanie lub roczne obliczenie podatku nie było składane za wymagany rok podatkowy, wpisuje się wartość "0" (zero). Korekty JPK_V7M lub JPK_V7K przesyłane w 2022 r., niezależnie jakiego dotyczą okresu rozliczeniowego, autoryzuje się przychodem za 2020 r. (patrz tabela). Podaje się wartość tylko z jednego z wymienionych zeznań podatkowych lub rocznego obliczenia podatku - dowolnie wybranego (albo "0").

Właściwy urząd

JPK_V7M i JPK_V7K przesyła się do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w sprawach VAT.


JPK_V7M i JPK_V7K dostępne są w serwisie druki.gofin.pl.


Korekty plików są niekiedy składane po zmianie przez podatnika urzędu skarbowego, np. w wyniku przejścia z właściwego miejscowo do wyspecjalizowanego. Kwestię, który urząd skarbowy powinien zająć się rozliczeniami sprzed zmiany, rozstrzygają art. 18a Ordynacji podatkowej oraz § 13 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych. Z pierwszego przepisu wynika, że jeżeli po zakończeniu okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tego zdarzenia.

Wyjątkiem jest przejście do innego organu podatkowego w trakcie kontroli albo postępowania podatkowego. W takiej sytuacji organem podatkowym właściwym w sprawie, zgodnie z zasadą zachowania ciągłości, pozostaje organ właściwy w dniu wszczęcia kontroli lub postępowania podatkowego. Podobnie jest w przypadku, gdy zdarzenie powodujące zmianę organu podatkowego nastąpiło po zakończeniu kontroli podatkowej. Organem podatkowym właściwym w sprawie dotyczącej kontroli pozostaje organ właściwy w dniu jej wszczęcia.

Drugi przywołany przepis (rozporządzenia) stanowi natomiast, że organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń VAT za dany okres rozliczeniowy dla podatników, którzy w jego trakcie zmienili miejsce zamieszkania lub adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy dla podatnika z tytułu rozliczeń VAT w ostatnim dniu tego okresu. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami podatnik jest zobligowany do ujawnienia adresu siedziby lub miejsca zamieszkania w odpowiednim rejestrze, opisaną zasadę stosuje się, gdy nowy adres został ujawniony w tym rejestrze do końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczy deklaracja.

Bez "czynnego żalu"

Podatnik nie musi składać "czynnego żalu", dokonując korekty JPK_V7M lub JPK_V7K. Zasady bezkarności za przekazanie pierwotnie nierzetelnego lub wadliwego pliku określa art. 16a Kodeksu karnego skarbowego.

Karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie podlega sprawca czynu zabronionego dotyczącego złożenia deklaracji lub przesłania księgi, jeżeli po jego popełnieniu została złożona organowi podatkowemu prawnie skuteczna korekta deklaracji lub księgi dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony. Jeżeli w związku z czynem zabronionym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej, warunkiem bezkarności jest uiszczenie tej należności.

Spełnienie opisanych wymogów skutkuje tym, że nie jest konieczne dokonanie "czynnego żalu" w przypadku złożenia nie tylko korekty deklaracji, ale także korekty części ewidencyjnej JPK_V7M lub JPK_V7K. Regulacje te weszły w życie 1 stycznia 2022 r. Odnoszą się jednak do wszystkich korekt deklaracji i ksiąg, które są składane od bieżącego roku, także dotyczących okresów sprzed 1 stycznia 2022 r. Znaczenie ma data złożenia korekty, a nie to, jakiego okresu dotyczy poprawiana deklaracja lub księga.

Wprowadzono jednocześnie istotny wyjątek. Odpowiedzialności karnej skarbowej nie uniknie się, jeżeli przed złożeniem korekty deklaracji lub księgi wszczęto postępowanie przygotowawcze o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe lub ujawniono w toku toczącego się postępowania przygotowawczego to przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Kwota przychodu autoryzująca JPK_V7M/JPK_V7K (w tym korekty)
składane w 2022 r.
rozliczenie za 2020 r. kwota przychodu
PIT-28(23) poz. 46
PIT-36(28) poz. 63, 65 lub 120 albo poz. 64, 66 lub 177, jeżeli podatnik występował w zeznaniu podatkowym za 2020 r. jako małżonek
PIT-36L(17) poz. 22 lub poz. 27
PIT-37(27) poz. 36, 38 lub 69 albo poz. 37, 39 lub 102, jeżeli podatnik występował w zeznaniu podatkowym za 2020 r. jako małżonek
PIT-38(14) poz. 24 lub poz. 34
PIT-39(10) poz. 20
PIT-40A(19) poz. 38 lub poz. 40
PIT-40A(20) poz. 36 lub poz. 38
brak 0 (zero)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)

Ustawa z dnia 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 859)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 565)

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.