Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 16 czerwca 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2024 r., godz. 13:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 66.654 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 17.06.2024 r.
 • Sporządzanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • Organizacja działalności w formie biura rachunkowego
czwartek - 20.06.2024 r.
 • Problemy przy stosowaniu MPP w VAT
poniedziałek - 24.06.2024 r.
 • Zasady prowadzenia akt pracowniczych i dokumentacji pracowniczej
czwartek - 27.06.2024 r.
 • Rozliczanie VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 • Nieodpłatne wycofanie składnika majątku ze spółki osobowej dla wspólnika i inne przesunięcia majątkowe
17.06.2024 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za maj 2024 r. przez (...)
20.06.2024 r. (czwartek) mija termin:
przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za maj 2024 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do Ministerstwa Finansów
przekazanie sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za maj 2024 r. przez dysponentów części budżetowych do (...)
przekazanie sprawozdania Rb-28UE KPO za maj 2024 r. przez dysponenta części 34 do Ministerstwa Finansów
21.06.2024 r. (piątek) mija termin:
przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za maj 2024 r. do zarządu jednostki samorządu terytorialnego
Zmiana danych nabywcy na fakturze
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 6 - Spis treści »
Dział: VAT i akcyza
Autor: Aleksandra Węgielska
Zmiana danych nabywcy na fakturze

Jednymi z podstawowych danych, które muszą się znaleźć na fakturze, są dane sprzedawcy oraz nabywcy, tj. ich imiona i nazwiska lub nazwy wraz z adresami, a także ich NIP. W praktyce zdarza się, że sprzedawca na fakturze zamieści błędne dane dotyczące nabywcy. Jak należy je poprawić?

Zasady poprawiania błędów na fakturze

Fakturą, jak wynika z art. 2 pkt 31 ustawy o VAT, jest dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Z kolei przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym.

Gdy faktura pierwotna zawiera błędne dane nabywcy, musi być ona poprawiona poprzez podanie właściwych danych nabywcy. Zmiana ta może być dokonana poprzez wystawienie:

 • przez nabywcę noty korygującej, która wymaga akceptacji wystawcy faktury, lub
 • przez sprzedawcę faktury korygującej, na której będą wskazane prawidłowe dane nabywcy.

Notą korygującą można bowiem poprawić pomyłki na fakturze, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy o VAT, czyli m.in. miary i ilości dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług, ceny jednostkowej netto, stawki podatku, kwoty należności ogółem.

Natomiast fakturą korygującą wystawioną przez sprzedawcę mogą być poprawione wszystkie elementy faktury pierwotnej.

Wyzerowanie błędnej faktury

]
Przykładowe wzory faktur dostępne w dziale Podatek VAT w Programie DRUKI Gofin

Sporządzenie faktury korygującej przez sprzedawcę w sytuacji, kiedy na fakturze pierwotnej zamieszczono błędne dane nabywcy, nie powinno polegać na wyzerowaniu faktury pierwotnej, ale na zastąpieniu błędnych danych danymi poprawnymi. Jak wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 15 marca 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.841.2017.1.KO, korygowanie błędnych danych nabywcy na fakturze poprzez korektę faktury "do zera" i wystawianie nowej faktury z prawidłowymi danymi nabywcy jest nieprawidłowe. W takim przypadku błąd musi zostać skorygowany przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej z prawidłową nazwą kontrahenta lub przez wystawienie przez nabywcę noty korygującej błędną nazwę.

Zmiana danych nabywcy notą korygującą

Na podstawie art. 106k ustawy o VAT nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy o VAT, może wystawić notę korygującą. Nabywca ma prawo wystawić notę korygującą w celu poprawienia jego błędnych danych wskazanych na fakturze. Jednak, jak zaznacza większość organów podatkowych, możliwość taka dotyczy wyłącznie pomyłek w zakresie np. błędu w nazwisku, imieniu, nazwie, adresie lub NIP. Zdaniem organów poprzez wystawienie noty korygującej nie można całkowicie zmienić podmiotu będącego stroną danej transakcji. Jedynym sposobem naprawienia takiego błędu jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę. Takie stanowisko zaprezentował przykładowo Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 13 kwietnia 2022 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.136.2022.1.JK. W interpretacji tej Dyrektor KIS stwierdził, że pierwotnie wystawione faktury zawierające dane nabywcy, który w rzeczywistości nie nabył towaru/usługi, nie odzwierciedlają rzeczywistego przebiegu dokonanych transakcji gospodarczych. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać prawidłowe dane rzeczywistego nabywcy. W takich okolicznościach skorygowanie błędu polegającego na nieprawidłowym wskazaniu nabywcy powinno nastąpić poprzez wystawienie faktury korygującej w szczególności wskazującej jako przyczynę korekty błędne określenie danych nabywcy oraz prawidłową treść korygowanych pozycji, czyli prawidłowe dane nabywcy.

Także sądy administracyjne wskazują, że notą korygującą nie można poprawić faktury, gdy faktura wystawiona została na niewłaściwy podmiot. W takim przypadku zastosowanie znajdzie faktura korygująca. Stanowisko takie zajął m.in. WSA w Olsztynie w wyroku z dnia 20 października 2022 r., sygn. akt I SA/Ol 347/22 (orzeczenie nieprawomocne). W wyroku tym WSA podzielił stanowisko organu, że możliwość korygowania faktur poprzez wystawienie przez nabywcę not korygujących dotyczy jedynie pomyłek w elementach danych nabywcy, czyli np. błąd w nazwisku, imieniu, nazwie, adresie lub NIP czy też oznaczeniu towaru lub usługi. Zdaniem Sądu wystawienie noty korygującej nie może prowadzić do zmiany podmiotu będącego stroną danej transakcji, a zatem w takim przypadku nie może mieć zastosowania. Jedynym sposobem naprawienia błędu polegającego na niewłaściwym wskazaniu na fakturze nabywcy jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę.

Faktura z błędnymi danymi nabywcy w JPK_VAT

Faktura, w której występują błędy jedynie w nazwie nabywcy, ale NIP oraz adres są prawidłowe, daje prawo jej nabywcy do odliczenia VAT przy spełnieniu przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niespełnieniu przesłanek wyłączających odliczenie, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT.

Nabywca wykaże ją w pliku JPK_VAT. Błąd w nazwie nabywcy jest błędem formalnym i nie ma wpływu na ważność faktury, pod warunkiem, że inne elementy zawarte na fakturze jednoznacznie pozwalają określić strony transakcji (o ile oczywiście nabywca jest stroną transakcji i nabył towar czy usługę).

Przy czym nabywca, w takiej sytuacji powinien wystawić notę korygującą nieprawidłową nazwę i przekazać ją do akceptacji sprzedawcy, chyba że wcześniej otrzyma fakturę korygującą. Nabywca ma wówczas prawo do odliczenia podatku naliczonego z wadliwie wystawionej faktury w terminach przewidzianych w ustawie o VAT, nawet gdy w tych terminach nabywca nie otrzyma podpisanej przez wystawcę faktury noty korygującej, ponieważ tego rodzaju wady techniczne nie mają wpływu na możliwość odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę.

Natomiast sprzedawca powinien wykazać w pliku JPK_VAT fakturę z błędną nazwą nabywcy. Błąd w nazwie nabywcy nie ma bowiem wpływu na obowiązek rozliczenia podatku z tytułu zrealizowanej transakcji. Następnie jest zobowiązany do sporządzenia faktury korygującej, chyba że wcześniej otrzymał notę korygującą od nabywcy. W sytuacji gdy faktura korygująca została wystawiona już po złożeniu pliku JPK_VAT, a w przesłanym pliku JPK_VAT sprzedawca wykazał błędne dane nabywcy wynikające z wystawionej faktury pierwotnej, musi złożyć korektę pliku JPK_VAT. W poprawnie sporządzonym pliku JPK_VAT, poza błędnie wykazaną fakturą, musi wykazać storno tej błędnej faktury z kwotami na "-" podając numery faktury pierwotnej (błędnej) oraz wprowadzić kolejny zapis z prawidłowymi danymi nabywcy z numerem faktury pierwotnej.

Zapisy te można zastąpić jednym poprawnym zapisem, ale wyłącznie w sytuacji, gdy wystawienie faktury pierwotnej i korygującej miałoby miejsce, jeszcze przed przesłaniem pliku JPK_VAT za dany okres.

Nota korygująca powinna zawierać:

- wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA",
- numer kolejny i datę jej wystawienia,
- imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, a także NIP podatnika i nabywcy,
- dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w art. 106k ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6 ustawy o VAT,
- wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2024 r. poz. 361)

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.