Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 10 maja 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2021 r., godz. 07:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 108.459 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 13.05.2021 r.
 • Wierzytelności na gruncie podatku dochodowego
 • Problematyka dotycząca rent z tytułu niezdolności do pracy
poniedziałek - 17.05.2021 r.
 • Mechanizm podzielonej płatności w VAT
 • Naliczanie składek ZUS za pracujących emerytów i rencistów
czwartek - 20.05.2021 r.
 • Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
 • Uprawnienia i obowiązki przedsiębiorcy w toku postepowania sądowego
poniedziałek - 24.05.2021 r.
 • Kasy fiskalne w interpretacjach organów podatkowych
 • Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
10.05.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2021 r. (...)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za kwiecień 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako (...)
12.05.2021 r. (środa) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za kwiecień 2021 r. - urzędy skarbowe
złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
17.05.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2021 r. (...)
Informacja do ZUS o zmianie wymiaru etatu pracownikowi
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 20 - Spis treści »
Dział: Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Autor: Aneta Dąbrowska, Honorata Urbaniak
Informacja do ZUS o zmianie wymiaru etatu pracownikowi

Pracownik jest zatrudniony w naszym zakładzie w pełnym wymiarze czasu pracy. W kwietniu br. z uwagi na konieczność opieki nad chorą matką wystąpił na piśmie o wyrażenie zgody na zmianę wymiaru czasu pracy z pełnego na 1/2. Pracodawca wyraził mu na to zgodę.

1) Czy o fakcie tym trzeba poinformować organ rentowy wyłącznie na druku ZUS RCA?

TAK. O zmianie pracownikowi wymiaru czasu pracy płatnik (tu: pracodawca) informuje ZUS jedynie w imiennym raporcie ZUS RCA. Informację taką przekazuje na druku sporządzonym za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy.

Wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę pracodawca podaje wyłącznie w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA (np. w bloku III.B., w polu 03.). Podaje go w postaci ułamka zwykłego, np.:

 • 1/1 - dla pełnego wymiaru czasu pracy,
 • 1/2 - dla połowy wymiaru czasu pracy,
 • 7/8 - dla siedmiu ósmych wymiaru czasu pracy lub
 • 150/176 - gdy wymiar czasu pracy określony jest w godzinach.

Z pytania wynika, iż wymiar czasu pracy został wskazanemu pracownikowi zmieniony w kwietniu 2021 r. Wobec tego z nowym wymiarem czasu pracy zakład pracy wykaże pracownika w imiennym raporcie ZUS RCA sporządzonym za kwiecień 2021 r.


2) Czy ustalając podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego, jeśli pracownik zdecyduje się na to świadczenie z tytułu opieki nad chorą matką, należy brać pod uwagę zmianę etatu, skoro doszło do niej w czasie trwania epidemii COVID-19?

TAK. Na zasadach przewidzianych w art. 31zy13 specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) istnieje możliwość korzystniejszego ustalenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Ma to jednak miejsce wyłącznie po spełnieniu określonych w tym przepisie przesłanek, a więc przede wszystkim dla osób, którym w oparciu o art. 15g, art. 15gb, art. 15zf lub art. 15zzzzzo ust. 2 specustawy w sprawie COVID-19 odpowiednio:

 • obniżono wymiar czasu pracy i/lub
 • wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę/podstawy nawiązania stosunku pracy.

Z pytania natomiast wynika, że do zmiany wymiaru czasu pracy w przypadku pracownika doszło na wyraźny jego wniosek. Nie ma przy tym znaczenia, że dzieje się to w czasie epidemii COVID-19. Gdyby zatem chciał on skorzystać ze świadczeń chorobowych, w tym z zasiłku opiekuńczego albo wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego, to zastosowanie znajdzie art. 40 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową. Przepis ten stanowi, że w razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w:

 • miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub
 • miesiącach, o których mowa w art. 36 ustawy zasiłkowej, a więc w miesiącach poprzedzających powstanie niezdolności do pracy.

Regulując tę kwestię ustawodawca w art. 47 ustawy zasiłkowej jednocześnie zastrzegł, że art. 40 ustawy zasiłkowej stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru m.in. zasiłku opiekuńczego. Natomiast w oparciu o przepisy Kodeksu pracy należne pracownikowi wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Przykład

Pracownik od kilku lat jest zatrudniony w firmie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Do 12 kwietnia 2021 r. świadczył pracę w ramach pełnego etatu, a od 13 kwietnia 2021 r. pracodawca (na mocy porozumienia stron) obniżył jego wymiar czasu pracy do 1/2.

Mimo że w kwietniu 2021 r. pracownik ten nie przepracował całego miesiąca w niepełnym wymiarze czasu pracy, to w imiennym raporcie ZUS RCA sporządzonym za niego za ten miesiąc pracodawca w bloku III.B., w polu 03. wykazać powinien już jego nowy wymiar czasu pracy (tu: 1/2).

Jeśli pracownik będzie korzystał z zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki np. nad chorą matką (w wymiarze określonym przepisami ustawy zasiłkowej), co będzie miało miejsce przykładowo:

- po 12 kwietnia 2021 r., ale jeszcze w kwietniu 2021 r. - to podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowić będzie pełne miesięczne wynagrodzenie za kwiecień 2021 r., po uzupełnieniu, a więc takie, które pracownik osiągnąłby po zmianie wymiaru czasu pracy,
- w czerwcu 2021 r. - to podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowić będzie pełne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za maj 2021 r., a więc po zmniejszeniu wymiaru czasu pracy.
Przyczyny nieważności testamentu
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 23
Zajęcie ruchomości nienależących do dłużnika
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 23
Środki na utrzymanie dziecka partnerki po porodzie
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 23
Zmiana imienia (nazwiska) dopuszczalna w drodze wyjątku
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 23
Opłata adiacencka po dokonaniu podziału nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 23
Deklaracja dotycząca opłaty z tytułu reklamy napojów alkoholowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 21
Raporty ZUS za pracownika, który otrzymał świadczenia chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 21
Informacja o ryzyku zawodowym dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 21
Rozliczenie VAT i ujęcie w księdze podatkowej faktury bez NIP nabywcy
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 20
Przesunięty termin rozpoczęcia zlecenia a zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS i zasiłek
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 20
Wniosek bez rozpatrzenia i czas na jego uzupełnienie
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 19
Dotacje na rehabilitację medyczną ułatwiającą powrót do pracy
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 19
Dofinansowanie zakupu środków trwałych w związku z wdrożeniem wyników prac B+R
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 19
Zwrot dotacji po śmierci przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 18
Odwieszenie i zawieszenie spółki z o.o. a obowiązki sprawozdawcze
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 17
Natychmiastowe wypowiedzenie spółki cywilnej może powodować wątpliwości
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 17
Ewidencja sprzedaży internetowej z pominięciem magazynu
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 13
Prywatne zakupy wspólnika na firmowej fakturze a księgowania
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 13
Uprawniona weryfikacja przez ZUS danych zawartych w Z-3
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 11
Nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego a prawo do wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 11
Świadczenie rehabilitacyjne (nie) dla ubezpieczonej w ciąży, która wykorzystała dopiero 182 dni okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 11
Ponowne wygenerowanie mikrorachunku podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 10
Nowy adres zamieszkania po złożeniu PIT
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 10
Świadczenia należne pracownicy w ciąży po likwidacji zakładu pracy
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 9
Informacja RUD za osobę wykonującą także zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 8
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.