Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Orzecznictwo sądowe - Archiwum

Orzecznictwo sądowe - Archiwum

Pokazuj tematy z roku:            Wyświetlanie wyników:   

Pokazuj tematy z działu:   

Tytuł artykułu / dział Wydanie gazety
Bezskuteczność umowy alimentacyjnej Nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020, str. 16
Brak płatności a odstąpienie od umowy i naliczenie kary umownej Nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020, str. 16
Członek zarządu może być zmuszony do płacenia za spółkę Nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020, str. 16
Data objęcia przedsiębiorcy dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020, str. 16
Data zatrzymania terminów procesowych przez COVID-19 Nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020, str. 16
Dochodzenie przez wspólnotę odszkodowań za immisje Nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020, str. 16
Dokumentowanie pracy szczególnej do celów rekompensaty Nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020, str. 16
Dyrektora KIS można pytać o przepisy dotyczące MDR Nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020, str. 16
Forma i treść ponaglenia na bezczynność organu podatkowego Nr 63 (1729) z dnia 6.08.2020, str. 16
Handel w sieci a działalność gospodarcza Nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020, str. 16
Interpretacja podatkowa dotycząca obowiązków związanych z MDR Nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020, str. 16
Istota doręczenia decyzji w sprawie emerytur dla kobiet z rocznika 1953 Nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020, str. 16
Kara za urządzanie gier na automatach bez zezwolenia Nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020, str. 16
Kara za wadliwie wykonaną usługę nie może być kosztem Nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020, str. 16
Każdy z rozwiedzionych małżonków może być samotnym rodzicem Nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020, str. 16
Korzystniejsze odszkodowanie za zwolnienie tylko w umowie o pracę Nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020, str. 16
Koszty działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu Nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020, str. 16
Koszty sfinansowane dotacją na uruchomienie działalności Nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020, str. 16
Koszty używania prywatnego auta zwrócone na kartę a składki ZUS Nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020, str. 16
Kryteria oceny opinii biegłego Nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, str. 16
Miejsca sprzedaży alkoholu w gminie Nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020, str. 16
Możliwe jest powołanie członka zarządu spółki z o.o. na czas nieoznaczony Nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020, str. 16
Należyta staranność w kontaktach z kontrahentami Nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020, str. 16
Naruszenie zasad reprezentacji spółki a stosunek pracy członka zarządu Nr 63 (1729) z dnia 6.08.2020, str. 16
Nie każda bezczynność organu stanowi rażące naruszenie prawa Nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020, str. 16
Nieodpłatny nocleg i transport dla zleceniobiorcy a przychód Nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020, str. 16
Niewykonanie polecenia a odwołanie darowizny Nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020, str. 16
Niezłożenie sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS zamyka drogę sądową Nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020, str. 16
Notariusz jako płatnik PCC Nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020, str. 16
O opodatkowaniu budynku decyduje również jego funkcja Nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020, str. 16
O wyłączeniu rzeczy spod egzekucji decyduje organ egzekucyjny, nie poborca Nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020, str. 16
Obiekt trwale związany z gruntem a pozwolenie na budowę Nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020, str. 16
Ocena niezdolności do pracy na potrzeby świadczenia rehabilitacyjnego Nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020, str. 16
Odliczenie VAT od infrastruktury towarzyszącej Nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020, str. 16
Odliczenie VAT od usług gastronomicznych nabytych przez hotel Nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020, str. 16
Odmowa przyjęcia nowych obowiązków nie uzasadnia dyscyplinarki Nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, str. 16
Odpowiedzialność członka zarządu spółki prawa obcego Nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020, str. 16
Odpowiedzialność członka zarządu za zaległe podatki spółki z o.o. Nr 55 (1721) z dnia 9.07.2020, str. 16
Odpowiedzialność karna za przywłaszczenie pieniędzy spółki Nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020, str. 16
Odpowiedzialność spółdzielni za szkodę Nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020, str. 16
Odpowiedzialność za zaległe składki spółki z o.o. a obowiązki organu rentowego Nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, str. 16
Odsetki za opóźnienie limitowane również przed 2016 r. Nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020, str. 16
Odsetki za zwłokę od zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał roku Nr 55 (1721) z dnia 9.07.2020, str. 16
Odstąpienie od żądania zwrotu należności ZUS a ustanowiona hipoteka przymusowa Nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020, str. 16
Odszkodowanie z AC osobówki w przychodach firmowych Nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020, str. 16
Odwołanie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020, str. 16
Ograniczenie kosztów eksploatacyjnych przy autach osobowych Nr 63 (1729) z dnia 6.08.2020, str. 16
Opieka naprzemienna a status samotnego rodzica Nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020, str. 16
Opłata składek w wyższej kwocie nie świadczy o pozorności działalności Nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020, str. 16
Opłaty za przedszkole pobierane przez gminę poza VAT Nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020, str. 16
Opodatkowanie dodatku za pracę w weekendy i święta Nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020, str. 16
Opodatkowanie garażu przedsiębiorcy w hali garażowej Nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020, str. 16
Opóźnienie przedsiębiorcy w opłaceniu składki chorobowej Nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020, str. 16
Osobiste starania na rzecz wychowania dziecka Nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020, str. 16
Parkowanie przed domem nie wyklucza prawa do 100% VAT Nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020, str. 16
Podatek od nieruchomości w przypadku spółki cywilnej Nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020, str. 16
Podatek od nieruchomości za aparaty samoinkasujące Nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020, str. 16
Podatek VAT w przypadku dotacji na kolektory słoneczne Nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020, str. 16
Podatek za lokal w nowo wybudowanym budynku Nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020, str. 16
Podatnik ma prawo do korekty przy zawyżonej stawce VAT Nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020, str. 16
Podatnik podatku od nieruchomości Nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020, str. 16
Podstawa zasiłku pracownika, z którym pracodawca zawarł umowę zlecenia Nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020, str. 16
Połączenie spółek powoduje utratę prawa do zwolnienia podatkowego Nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020, str. 16
Późniejsze rozliczenie WNT Nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020, str. 16
Pracownik nie może żądać rozwiązania umowy Nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020, str. 16
Prawo do odliczenia VAT przy nabyciu usług gastronomicznych Nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020, str. 16
Prawo do ulgi mieszkaniowej a zadatkowanie sprzedaży Nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020, str. 16
Preferowanie określonego wykonawcy w postępowaniu Nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020, str. 16
Profesjonalny pełnomocnik nie musi mieć adresu na ePUAP Nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020, str. 16
Przechowywanie faktur w wersji elektronicznej Nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020, str. 16
Przedwcześnie wystawiona faktura a podatek VAT Nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020, str. 16
Przekształcona spółka to ten sam podmiot w innej formie prawnej Nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020, str. 16
Przesłanki krótkiej blokady konta można kwestionować Nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020, str. 16
Przesłanki zabezpieczenia spłaty prognozowanego podatku Nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020, str. 16
Przychód z pracowniczego ryczałtu za jazdy lokalne Nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, str. 16
Przychód z zapłaty składek za pracownika Nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020, str. 16
Przygotowanie do pracy może spowodować nadgodziny Nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020, str. 16
Rozliczenie VAT u sprzedawcy lokalu Nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020, str. 16
Ryczałt za prywatne używanie służbowego auta zawiera koszty paliwa Nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020, str. 16
Składki członkowskie w kosztach firmowych Nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020, str. 16
Skutki podatkowe przekształcenia indywidualnej działalności w spółkę Nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020, str. 16
Sponsorowany artykuł o aptece jest jej reklamą Nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020, str. 16
Sprzeciw w sprawie wpisu do Rejestru Należności Publicznoprawnych Nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020, str. 16
Sprzedaż działek a działalność podlegająca VAT Nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020, str. 16
Sprzedaż gruntu a VAT Nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020, str. 16
Sprzedaż prywatnej nieruchomości a VAT Nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, str. 16
Sprzedaż prywatnej ziemi poza podatkiem VAT Nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020, str. 16
Sprzedaż wielu działek gruntowych to działalność gospodarcza Nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020, str. 16
Szkolenia zagraniczne dla współpracowników w kosztach firmowych Nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020, str. 16
Świadczenie pielęgnacyjne dla emerytki Nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020, str. 16
Telepracownik musi udowodnić pracę w nadgodzinach Nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020, str. 16
Ubezpieczenia w ZUS dla wykonawcy umowy o dzieło Nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020, str. 16
Umorzenie należności składkowych przez ZUS Nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020, str. 16
Umorzenie należności z tytułu składek ZUS Nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020, str. 16
Uniewinnienie pracownika nie wyklucza dyscyplinarki Nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020, str. 16
Ustalenie dodatkowego zobowiązania przez organ podatkowy Nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020, str. 16
Uznanie pracy za nauczycielską dla celów świadczenia kompensacyjnego Nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020, str. 16
Uznanie przez ZUS prowadzenia działalności za pozorne Nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020, str. 16
VAT przy bezumownym korzystaniu z lokalu Nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020, str. 16
VAT przy odsprzedaży usług notariusza przez kancelarię prawną Nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020, str. 16
VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego Nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020, str. 16
W celu rozliczenia kosztów należy odtworzyć spalone dokumenty Nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020, str. 16
Warunkowe wypowiedzenie umowy kredytu Nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020, str. 16
Wcześniejsza spłata kredytu a uprawnienie do obniżenia prowizji Nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020, str. 16
Większy formalizm, gdy jedyny wspólnik jest jedynym członkiem zarządu Nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020, str. 16
Wspólna nadpłata małżonków a zaległość podatkowa jednego z nich Nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020, str. 16
Współdziałanie strony w celu przyznania dodatku mieszkaniowego Nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020, str. 16
Wydanie duplikatu świadectwa nie podlega VAT Nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020, str. 16
Wydatki na wyjazd szkoleniowy dla kontrahentów w kosztach Nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020, str. 16
Wygaśnięcie umowy o pracę tylko w wyjątkowych przypadkach Nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020, str. 16
Wyłączenie z opodatkowania VAT opłat za pobyt w DPS Nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020, str. 16
Wymiar kary za postawienie reklamy bez zezwolenia Nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020, str. 16
Wynagrodzenia pracowników urzędu jako informacja publiczna Nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, str. 16
Wypadek poza firmą bez odszkodowania Nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020, str. 16
Wypadek przedsiębiorcy a kontrola w firmie Nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020, str. 16
Wypłata odszkodowania przy utracie dowodu rejestracyjnego Nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020, str. 16
Wypłaty poza oficjalnym obiegiem nie zasługują na prawną ochronę Nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020, str. 16
Zaciągnięcie zobowiązania może być szkodą Nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020, str. 16
Zakwaterowanie w przychodach oddelegowanego pracownika Nr 55 (1721) z dnia 9.07.2020, str. 16
Zapewnienie transportu stanowi przychód pracownika Nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, str. 16
Zgoda drugiego rodzica na zmianę nazwiska dziecka Nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020, str. 16
ZUS nie może objąć przedsiębiorcy dobrowolnym ubezpieczeniem wbrew jego woli Nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, str. 16
ZUS od wynagrodzenia przekazanego wykonawcom umowy Nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020, str. 16
ZUS osoby przygotowującej spotkanie naukowo-szkoleniowe Nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020, str. 16
ZUS przy wykonywaniu działalności dla jednego podmiotu Nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020, str. 16
Zwolnienia grupowe nie tylko z przyczyn dotyczących pracodawcy Nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020, str. 16
Zwolnienie spod egzekucji środków zajętych na wspólnym koncie Nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, str. 16
Zwrot zasiłku przez przedsiębiorcę to nie jedyny skutek pracy na e-ZLA Nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020, str. 16
Zwykłe niedbalstwo ubezpieczonego nie pozbawia go prawa do 100% chorobowego Nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020, str. 16
Źródło powstania przychodu przy sprzedaży nieruchomości Nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020, str. 16


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Druki Gofin

Newslettery

Pytania Czytelników

 

Forum

Orzecznictwo dla firm

Tarcza Antykryzysowa

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Przepisy Prawne

Terminy

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.