Identyfikatorem podatkowym cudzoziemców nieprowadzących działalności gospodarczej będzie od 1 czerwca 2021 r. numer PESEL. Osoby, którym przed tym dniem został lub zostanie nadany NIP, będą miały miesiąc na uzyskanie numeru PESEL. Płatnicy podatków nie będą mogli w wypełnianych dokumentach podawać jako identyfikatora podatkowego cudzoziemca ciągu tych samych cyfr. Obcokrajowcom pracującym w Polsce trudno uzyskać PESEL dla celów podatkowych. Jest to (...)