Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 1 grudnia 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 1.12.2023 r., godz. 12:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 47.206 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 04.12.2023 r.
 • Czas pracy w 2024 r.
czwartek - 07.12.2023 r.
 • Warunki korzystania z małego ZUS w 2024 r.
 • Funkcjonowanie jednego okienka w KRS od 30 grudnia 2023 r.
poniedziałek - 11.12.2023 r.
 • Ostrożna wycena na dzień bilansowy
 • Co warto wiedzieć o środkach zgromadzonych na subkoncie w ZUS?
czwartek - 14.12.2023 r.
 • Samochody w działalności gospodarczej podatnika VAT
 • Obowiązki przedsiębiorców na przełomie roku
05.12.2023 r. (wtorek) mija termin:
wpłata składek ZUS za listopad 2023 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
11.12.2023 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za listopad 2023 r. przez (...)
przekazanie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za listopad 2023 r. przez jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki (...)
12.12.2023 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie sprawozdań Rb-24, Rb-27 za listopad 2023 r. przez urzędy skarbowe do dysponenta części 77
15.12.2023 r. (piątek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-40 za październik 2023 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów
Bilans
pokaż fragmenty artykułów
Środki na rachunku VAT w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023, strona 12
Najprawdopodobniej na rachunku VAT na dzień bilansowy 31 grudnia 2023 r. będą znajdowały się środki pieniężne. Jak wykazać w bilansie według załącznika nr 1 do (...)  »
Jak wykazać w bilansie złoto inwestycyjne?
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023, strona 12
W 2023 r. w banku zdeponowaliśmy złoto jako lokatę kapitału. W której pozycji bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości powinniśmy wykazać (...)  »
Prezentacja w bilansie udzielonej pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023, strona 12
W grudniu 2023 r. udzielimy kontrahentowi pożyczki, która zostanie spłacona w listopadzie 2024 r. wraz odsetkami. Do wyceny aktywów finansowych stosujemy zasady przewidziane w ustawie (...)  »
Inwestycje w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023, strona 12
Aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w (...)  »
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki małej badane przez firmę audytorską
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 13
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2023 r. po raz pierwszy będzie obowiązkowo badane przez firmę audytorską. Dotychczas sporządzaliśmy sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 (...)  »
Inwentaryzacja towarów odpisywanych bezpośrednio w koszty
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 13
Spółka jawna, od 2023 r. na pełnych księgach, prowadzi przede wszystkim działalność produkcyjną oraz handlową na niewielką skalę. Korzysta ona z uproszczenia i towary odpisuje (...)  »
Zaliczka na środek trwały w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 12
W listopadzie 2023 r. jednostka przekazała dostawcy częściową zaliczkę na poczet zakupu maszyny produkcyjnej, która będzie stanowiła środek trwały. Maszyna ma zostać dostarczona do firmy (...)  »
Aktualizacja wartości środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 12
Nasza jednostka posiada urządzenie zaliczone do środków trwałych, które w 2023 r. przestało być wykorzystywane na potrzeby firmy ze względu na zmianę technologii produkcji. W (...)  »
Środki trwałe na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 12
Przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i (...)  »
Środki na rachunku powierniczym dewelopera w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 13
Prowadzimy działalność deweloperską. Czy należy ujmować w księgach środki zgromadzone na rachunku powierniczym? Jeśli tak, to w której pozycji bilansu powinniśmy prezentować środki zgromadzone na (...)  »
Odpis aktualizujący wartość licencji na program komputerowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 12
Posiadamy licencję na program komputerowy, która stanowi wartość niematerialną i prawną. Zakładany przy przyjęciu do używania okres ekonomicznej użyteczności kończy się w 2025 r., jednak (...)  »
Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 12
Jak ująć w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym zakup aktualizacji programu komputerowego? Program ten jest ujęty w księgach jako wartość niematerialna i prawna. Wartości niematerialne (...)  »
Nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej wytworzone prawo majątkowe
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 12
Pracownicy jednostki wytworzyli program komputerowy, który będzie wykorzystywany w działalności operacyjnej jednostki. Jak ustalić wartość początkową takiej wartości niematerialnej i prawnej? W myśl definicji określonej (...)  »
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 12
Pierwszą pozycją w bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości są wartości niematerialne i prawne. Są to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, (...)  »
Harmonogram prac związanych z zamknięciem ksiąg za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 12
W jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, w ostatnim kwartale roku 2023 trzeba rozpocząć prace dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego za ten rok. Aby (...)  »
Inwentaryzacja rozrachunków
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023, strona 12
Należności od kontrahentów inwentaryzuje się przede wszystkim drogą potwierdzenia salda. Z inicjatywą potwierdzenia salda zobowiązań jednostki występuje jej wierzyciel, prosząc o potwierdzenia salda swoich należności. (...)  »
Inwentaryzacja środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 91 (2070) z dnia 13.11.2023, strona 12
Podstawową metodą inwentaryzacji środków trwałych jest spis z natury. Środki trwałe, w określonych sytuacjach, można inwentaryzować także metodą weryfikacji. Zinwentaryzować trzeba też obce środki trwałe (...)  »
Obowiązkowe i dobrowolne badanie sprawozdań finansowych za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023, strona 12
Zbliżający się koniec roku kalendarzowego dla zdecydowanej większości jednostek oznacza również zakończenie roku obrotowego i wystąpienie w związku z tym obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. (...)  »
Inwentaryzacja stanu ZFŚS i środków pieniężnych ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 06.11.2023, strona 13
Nasza jednostka od 2023 r. ma obowiązek tworzenia ZFŚS. W jaki sposób należy zinwentaryzować stan ZFŚS i środków pieniężnych tego Funduszu? Czy na koniec roku (...)  »
Przedawnienie należności od kontrahentów w ujęciu prawnym i księgowym
Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 02.11.2023, strona 14
W księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym nie powinny figurować przedawnione należności, tj. takie, co do których kontrahent nie ma już obowiązku zapłaty. Przy końcu roku (...)  »
Inwentaryzacja należności spornych
Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 02.11.2023, strona 13
Do kontrahentów będziemy wysyłali prośbę o potwierdzenie salda naszych należności na dzień 31 października 2023 r. Czy do tych, u których występują należności sporne, należy (...)  »
Okres przechowywania dokumentacji inwentaryzacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 02.11.2023, strona 1
Dokumentację inwentaryzacyjną, w tym zarządzenie kierownika jednostki o inwentaryzacji, arkusze spisowe, zestawienia zbiorcze i inne dokumenty, przechowuje się w jednostce lub poza nią, np. w (...)  »
Ewidencja zaliczki na badanie sprawozdania finansowego za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 85 (2064) z dnia 23.10.2023, strona 13
Po raz pierwszy roczne sprawozdanie finansowe naszej spółki z o.o. za 2023 r. będzie podlegało badaniu przez firmę audytorską. W październiku 2023 r. została podpisana (...)  »
Trzeba wybrać firmę audytorską do badania sprawozdania za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 84 (2063) z dnia 19.10.2023, strona 1
Jeśli kierownik jednostki, która ma obowiązek poddać sprawozdanie finansowe za 2023 r. badaniu przez firmę audytorską, w poprzednim roku (latach) nie podpisał umowy na badanie, (...)  »
Wyposażenie a spis z natury
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023, strona 3
Wartość niskocennych składników majątku rzeczowego, które spełniają warunki dla środków trwałych, odnosimy w księgach bezpośrednio do kosztów. Składniki te objęte są ewidencją pozabilansową. Czy trzeba (...)  »
Dokumenty związane z inwentaryzacją
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 09.10.2023, strona 14
Rachunkowość jednostki obejmuje m.in. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Prace inwentaryzacyjne mają na celu skontrolowanie, czy w ciągu roku (...)  »
Rozpoczęcie prac inwentaryzacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 05.10.2023, strona 1
W jednostkach, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, od 1 października 2023 r. można rozpocząć niektóre prace inwentaryzacyjne. Mogą one dotyczyć inwentaryzacji m.in. (...)  »
Gdy magazyn jest czynny podczas spisu z natury
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023, strona 4
Jesteśmy jednostką handlową. W trakcie spisu z natury przeprowadzanego w magazynie towarów, który będzie trwał kilka dni, nie mamy możliwości zaprzestania wydawania lub przyjmowania towarów. (...)  »
Środki trwałe spisywane raz na 4 lata
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023, strona 4
Środki trwałe znajdujące się na terenie strzeżonym inwentaryzujemy raz na 4 lata w drodze spisu z natury. Ostatni spis z natury przeprowadziliśmy w październiku 2019 (...)  »
Jak uniknąć błędów przy rocznej inwentaryzacji?
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023, strona 4
Spółka z o.o. po raz pierwszy będzie przeprowadzała roczną inwentaryzację za 2023 r. Jakie są najczęściej popełniane błędy przy inwentaryzacji i jak ich uniknąć? Popełniane (...)  »
Korekty sporządzonego sprawozdania finansowego za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 27 (2006) z dnia 03.04.2023, strona 14
Do 31 marca 2023 r. jednostki, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, miały obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe za 2022 r. Jego zatwierdzenie powinno (...)  »
Dane porównawcze po korekcie błędu z lat poprzednich
Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023, strona 13
W 2022 r. został ujawniony istotny błąd dotyczący lat ubiegłych. Skutkiem tego dane porównawcze w bilansie na dzień 31 grudnia 2022 r. (tj. dane na (...)  »
Zatwierdzenie i przekazanie sprawozdania finansowego za 2022 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023, strona 12
Roczne sprawozdanie finansowe po jego zatwierdzeniu przekazuje się drogą elektroniczną odpowiednim instytucjom. Niektóre jednostki dołączają do niego odpowiednie wymagane prawem dokumenty. Złożenie SF do Szefa (...)  »
Sprawozdanie finansowe na finiszu
Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023, strona 13
W dniu 31 marca 2023 r. przypada ostateczny termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r. Towarzysząc księgowym także na ostatnim etapie (...)  »
Zatwierdzenie i przekazanie sprawozdania finansowego za 2022 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023, strona 12
Po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego podlega ono zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki. Następnie kierownik jednostki ma obowiązek udostępnić je właściwym organom i instytucjom w odpowiednich (...)  »
Jak przygotować się na badanie sprawozdania finansowego za 2022 r.?
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023, strona 12
Trwa okres sporządzania sprawozdań finansowych. Dla części jednostek trwa również - lub wkrótce się rozpocznie - procedura badania sporządzonego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Kto (...)  »
Środki na rachunku VAT w sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 22
Na rachunku VAT na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 r. zgromadzone są środki pieniężne w kwocie 5.250 zł. Jak należy wykazać saldo tego rachunku w (...)  »
Rozliczenie salda konta rozrachunkowego z właścicielem
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 13
Prowadzę księgi rachunkowe w firmie osoby fizycznej. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 r. na koncie rozrachunkowym z właścicielem pozostaje saldo (należność od właściciela). Czy (...)  »
Podpisanie sprawozdania finansowego za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 12
Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego kończy prace dotyczące jego sporządzenia. Na co zwrócić uwagę, aby ta ostatnia czynność związana z rocznym zamknięciem ksiąg była wykonana poprawnie? (...)  »
Aby sporządzić uproszczone sprawozdanie, potrzebna uchwała
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023, strona 1
Warunki dla jednostki mikro formułuje art. 3 ust. 1a i ust. 1b ustawy o rachunkowości, a dla jednostki małej art. 3 ust. 1c i ust. (...)  »
Rozliczenie niedoborów zawinionych a odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 20
Podczas rocznej inwentaryzacji za 2022 r. stwierdzono niedobór towarów handlowych. Niedobór uznano za zawiniony. Jednak zdecydowano o nieobciążaniu pracownika odpowiedzialnego za niedobór. 1) Czy wystąpi (...)  »
Błędy w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 13
Przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2022 r. okazało się, że w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za 2021 r. są błędy dotyczące prezentacji danych w bilansie. W (...)  »
Ustalenie zmiany stanu produktów
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 13
Jeśli jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat, ustala zmianę stanu produktów. Wykazuje się ją w rachunku zysków i strat w pozycji przychodów, ale faktycznie (...)  »
Ostatnie sprawdzenia związane z zamknięciem ksiąg za 2022 rok (checklista)
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 12
Roczne sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2022 r. należy sporządzić do 31 marca 2023 r. W kilku poprzednich latach z powodu trudnej sytuacji gospodarczej (...)  »
Rezerwa na świadczenia pracownicze w pierwszym i kolejnych latach tworzenia
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 4
Pierwszy raz tworzymy rezerwę na świadczenia pracownicze na koniec 2022 r. Jak ująć jej wartość w księgach rachunkowych i bilansie sporządzanym według podstawowego wzoru? Jak (...)  »
NKUP, PNP i strata podatkowa a rachunek zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 4
W księgach rachunkowych zostały ujęte koszty, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (NKUP) oraz przychody niepodatkowe (PNP). Czy należy je uwzględnić w rachunku zysków i (...)  »
Niewymagalne na dzień bilansowy wpłaty do PPK
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 4
W naszej jednostce wynagrodzenia za dany miesiąc są wypłacane 10. dnia następnego miesiąca. W księgach do kosztów grudnia 2022 r. zaliczyliśmy wraz z wynagrodzeniami za (...)  »
Faktoring niewłaściwy w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 4
Jednostka korzysta z faktoringu niewłaściwego, dzięki czemu utrzymuje płynność finansową. Jak należy wykazać w bilansie kwotę niespłaconej wierzytelności i zobowiązania dotyczące faktoringu niewłaściwego? Przy faktoringu (...)  »
Podatek od nieruchomości inwestycyjnych w RZiS
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 13
W grudniu 2021 r. zakupiliśmy nieruchomość na wynajem, którą ujęliśmy jako inwestycję. Wynajem nie jest naszą podstawową działalnością, więc przychody z tego najmu księgujemy do (...)  »
Zdarzenia po dniu bilansowym
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023, strona 12
Dzień kończący przyjęty rok obrotowy jest zarazem dniem bilansowym, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki. Jednak pewne sytuacje i zdarzenia, jakie zachodzą pomiędzy (...)  »
Odroczony podatek dochodowy a różnice w amortyzacji bilansowej i podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 13
Spółka z o.o. zakupiła w 2022 r. maszynę produkcyjną, którą zakwalifikowano do środków trwałych. Korzystając ze statusu małego podatnika, dokonała jej jednorazowej amortyzacji dla celów (...)  »
Niedobór produktów a porównawczy rachunek zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 13
Przeprowadzony na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 r. spis z natury produktów ujawnił niedobór jednego z nich, który uznano za niezawiniony. Część tego niedoboru mieściła (...)  »
Sprawozdanie z działalności i inne sporządzane wraz ze sprawozdaniem finansowym
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023, strona 12
Niektóre jednostki oprócz sprawozdania finansowego sporządzają jeszcze dodatkowe sprawozdania nakazane przepisami ustawy o rachunkowości. Jednym z nich jest sprawozdanie z działalności przygotowywane przez kierownictwo jednostki. (...)  »
Uregulowanie opłaty z tytułu marnowania żywności i jej księgowanie
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 20
Prowadzę sklep ogólnospożywczy o powierzchni powyżej 500 m 2 . Wiem, że spoczywają na mnie obowiązki z tytułu niemarnowania żywności, dlatego też zawarłem umowę o (...)  »
Niewniesione na dzień bilansowy wkłady do prostej spółki akcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 13
W KRS została zarejestrowana prosta spółka akcyjna. Zgodnie z umową wszystkie akcje spółki są pokrywane wkładami pieniężnymi. Umowa spółki stanowi też, że akcjonariusze wnieśli wkłady. (...)  »
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostek małych
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023, strona 12
Podmioty, które spełniają warunki przewidziane w ustawie o rachunkowości dla jednostki małej, mogą znacząco zmniejszyć nakład prac związanych z przygotowaniem rocznego sprawozdania finansowego. Odpowiednie decyzje (...)  »
Faktoring właściwy w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 13
Na podstawie umowy zawartej z bankiem korzystamy z faktoringu pełnego (właściwego). W księgach sprzedaną należność zaliczamy do kosztów finansowych, a kwotę należną od banku do (...)  »
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023, strona 12
Jednostki mikro mogą sporządzać sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości. Mogą też skorzystać z możliwości przedstawienia tylko wybranych części sprawozdania finansowego (...)  »
Jak wykazać odpis aktualizujący należność w rachunku zysków i strat?
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 22
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 r. utworzyłam odpis aktualizujący należność oraz na odsetki naliczone od tej należności. W której pozycji porównawczego rachunku zysków i (...)  »
Niesłusznie pobrana w poprzednim roku prowizja a księgi
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 13
W grudniu 2022 r. bank niesłusznie pobrał od nas prowizję za usługę, z której nie korzystaliśmy. Złożyliśmy reklamację, która została uznana, i w lutym 2023 (...)  »
Rozliczenie w księgach dotacji otrzymanej na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 13
Na nasz rachunek bieżący w lutym 2023 r. wpłynęła dotacja przyznana na koszty bieżącej działalności (remont maszyny produkcyjnej), które zostały poniesione w 2022 r. W (...)  »
Nota podatkowa
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023, strona 12
W dodatkowych informacjach i objaśnieniach sporządzanych według wzoru z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości należy przedstawić rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (...)  »
Dodatkowe informacje i objaśnienia w praktyce (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023, strona 12
Dodatkowe informacje i objaśnienia mają służyć szczegółowemu omówieniu, przybliżeniu i wyjaśnieniu danych przedstawionych w innych elementach sprawozdania finansowego. Ujawnieniu podlegają informacje istotne, które mogą znacząco (...)  »
Korekta w księgach kosztów wynagrodzeń dotyczących poprzedniego roku
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 13
Od grudnia 2022 r. prowadzę księgi spółki z o.o. i będę sporządzała jej sprawozdanie finansowe. Okazało się, że poprzednia księgowa ujmowała koszty wynagrodzeń oraz składki (...)  »
Dodatkowe informacje i objaśnienia w praktyce (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023, strona 12
Dane zawarte w bilansie, rachunku zysków i strat, a także - jeśli jednostka je sporządza - w zestawieniu zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów (...)  »
Prezentacja w bilansie zaliczki na leasing operacyjny samochodu
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 13
W grudniu 2022 r. przekazaliśmy firmie leasingowej zaliczkę na leasing operacyjny samochodu ciężarowego i otrzymaliśmy fakturę zaliczkową. Zgodnie z zawartą umową samochód otrzymamy w lutym (...)  »
Rachunek przepływów pieniężnych (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 12
W poprzednim numerze GP zostały omówione ogólne zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz przepływy z działalności operacyjnej w metodzie pośredniej. W niniejszym numerze skupimy się (...)  »
Terminy dotyczące sprawozdań za 2022 r. nie będą wydłużone
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 1
Roczne sprawozdanie finansowe należy sporządzić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego ( art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości), a zatwierdzić (...)  »
Zalecenia z rekomendacji KSR dotyczących sprawozdań za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 13
W sprawozdaniach sporządzanych na 31 grudnia 2021 r. trzeba było uwzględnić skutki pandemii COVID-19 oraz zdarzeń po dacie bilansu będących następstwem wybuchu wojny w Ukrainie. (...)  »
Rachunek przepływów pieniężnych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023, strona 12
Większe jednostki zobowiązane są do zamieszczenia w rocznym sprawozdaniu finansowym rachunku przepływów pieniężnych. Ten element sprawozdania, jeśli został prawidłowo sporządzony, pokazuje kierunki wpływu i wypływu (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.