Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 24 (1481) z dn. 22.03.2018  »  Zasady wykreślania z rejestru czynnych podatników VAT

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018, strona 14
dział: Przewodnik Gazety Podatkowej
Autor: Aleksandra Węgielska

Zasady wykreślania z rejestru czynnych podatników VAT

Przepisy o VAT określają zasady wykreślania podatnika z rejestru podatników VAT. Podatnik zostanie z urzędu wykreślony z tego rejestru w sytuacji, gdy on bądź jego pełnomocnik nie stawi się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa KAS, bądź też, gdy mimo podjętych udokumentowanych prób nie będzie możliwości skontaktowania się z nim lub jego pełnomocnikiem. Wykreślony z rejestru zostanie także podatnik, który nie składał przez pewien okres deklaracji albo gdy w deklaracjach VAT nie wykazał sprzedaży lub zakupów.

Zasady rejestracji na VAT

Podmioty, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej podatkiem VAT, złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne. W tym celu składają w urzędzie skarbowym formularz VAT-R, z którego dane są weryfikowane przez organ podatkowy. W niektórych przypadkach naczelnik urzędu skarbowego, pomimo złożonego wniosku, nie dokona rejestracji podmiotu jako podatnika VAT. Dotyczy to przypadków wymienionych w art. 96 ust. 4a ustawy o VAT, a mianowicie gdy:

1) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub

2) podmiot ten nie istnieje, lub

3) mimo podjętych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub

4) podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, lub

5) z posiadanych informacji wynika, że podatnik może prowadzić działania z zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) lub SKOK do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej.


Formularz VAT-R dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Podatek VAT.

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

Na podstawie art. 96 ust. 9 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego wykreśli podatnika z rejestru VAT w sytuacji, gdy zaistnieją zdarzenia wymienione powyżej w punktach od 2) do 5), a także gdy podatnik:

1) zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej sześciu kolejnych miesięcy, lub

2) będąc obowiązanym do złożenia deklaracji VAT-7 czy VAT-7K, nie złożył tych deklaracji za sześć kolejnych miesięcy lub dwa kolejne kwartały, lub

3) składał przez sześć kolejnych miesięcy lub dwa kolejne kwartały deklaracje VAT, w których nie wykazał sprzedaży lub zakupów z kwotami podatku do odliczenia.

Generalnie celem wprowadzenia do ustawy powołanych przepisów było usuwanie z rejestru VAT podmiotów, które nie powinny w nim być wpisane, bądź ze względu na faktyczne zaprzestanie wykonywania czynności opodatkowanych, albo też z uwagi na wykonywanie czynności, którym trudno przypisać miano działalności gospodarczej.

Niedopuszczenie do wykreślenia z rejestru

Przepisy o VAT przewidują też, że w niektórych przypadkach podatnik ma możliwość udowodnienia naczelnikowi urzędu skarbowego, że nie ma podstaw do wykreślenia go z rejestru podatników VAT.

W sytuacji gdy podatnik nie składał przez sześć kolejnych miesięcy (lub dwa kwartały) deklaracji VAT, musi udowodnić, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz złoży niezwłocznie brakujące deklaracje.

Jeżeli podatnik składał zerowe deklaracje VAT przez sześć kolejnych miesięcy (lub dwa kwartały), naczelnik urzędu nie wykreśli podatnika z rejestru VAT, jeśli podatnik wyjaśni, że niewykazanie przez ten czas w deklaracji VAT sprzedaży lub zakupów wynikało ze specyfiki prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Natomiast podatnik, który wystawił faktury dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, nie zostanie wykreślony z rejestru, jeśli wykaże, że wystawienie nieprawidłowej faktury było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika.

Przywrócenie rejestracji

Ustawodawca wskazał również sytuacje, kiedy to naczelnik urzędu skarbowego przywróci zarejestrowanie wykreślonego podatnika jako podatnika VAT czynnego, bez konieczności ponownego składania zgłoszenia rejestracyjnego. W przypadku podatnika, który miał zawieszoną działalność, nastąpi to z dniem wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem zawieszenia tej działalności.

Także naczelnik urzędu skarbowego przywróci zarejestrowanie podatnika, o którym mowa w art. 96 ust. 9 pkt 1-4 i ust. 9a pkt 2, jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz, w przypadku niezłożenia deklaracji, pomimo takiego obowiązku, niezwłocznie złoży brakujące deklaracje.

Jeżeli podatnik został wykreślony z rejestru, bowiem urząd stwierdził, że wystawiał on faktury dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, przywrócenie rejestracji będzie możliwe, gdy podatnik poza udowodnieniem faktu prowadzenia działalności gospodarczej wykaże, że nieprawidłowości w wystawianiu faktur były wynikiem pomyłki lub nastąpiły bez jego wiedzy.

Naczelnik urzędu skarbowego przywróci zarejestrowanie podatnika, o którym mowa w art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT, jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzone przez niego działania nie są realizowane z zamiarem, o którym mowa w art. 96 ust. 9 pkt 5, albo wyjdą na jaw inne okoliczności lub dowody, z których wynikał brak tego zamiaru.

Wątpliwości interpretacyjne

art. 96 ust. 9a pkt 3 ustawy o VAT wskazano, iż z urzędu wykreślony z rejestru zostanie podatnik, który składał przez sześć kolejnych miesięcy lub dwa kolejne kwartały deklaracje VAT, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia. W związku z takim brzmieniem tego przepisu pojawia się wątpliwość, czy w sytuacji gdy podatnik przez sześć kolejnych miesięcy składa deklaracje VAT, w których nie wykazuje podatku należnego, a jedynie podatek naliczony do odliczenia, narażony jest na wykreślenie z rejestru czynnych podatników VAT. Czy takie same konsekwencje grożą w sytuacji odwrotnej, czyli gdy wystąpi jedynie podatek należny, ale przez sześć kolejnych miesięcy podatnik nie wykazuje podatku naliczonego.

Ustawodawca użył w omawianym przepisie spójnika "lub", co należałoby rozumieć w ten sposób, że gdyby w okresie tym podatnik składał deklaracje zawierające wyłącznie kwoty sprzedaży, natomiast nie wykazywałby podatku naliczonego od zakupu towarów i usług, byłby narażony na wykreślenie z rejestru podatników VAT czynnych. Podobnie należałoby rozpatrywać kwestię wykazywania przez sześć kolejnych miesięcy czy dwa kolejne kwartały wyłącznie podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług, bez deklarowania sprzedaży.

Zdaniem naszego Wydawnictwa przepis ten miał wyeliminować z kręgu zarejestrowanych podatników VAT podmioty, które przez dłuższy czas składają tzw. deklaracje zerowe, czyli takie, w których nie wykazano zarówno podatku należnego, jak i podatku naliczonego. Dopiero wówczas można uznać, że urząd skarbowy może powziąć wątpliwości czy podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Sam fakt wykazywania przez pewien czas tylko określonych czynności nie daje podstaw do takiego stwierdzenia.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że w pierwotnym brzmieniu przepisów, w toku prac legislacyjnych posłużono się spójnikiem "oraz", jednak ostatecznie zastąpiono go spójnikiem "lub", co zmieniło merytorycznie treść omawianego przepisu, pozostawiając wątpliwości co do jego właściwej interpretacji. Konsekwentnie ten sam spójnik użyto w art. 96 ust. 9e, zgodnie z którym nie zostanie wykreślony z rejestru podatnik w przypadku, gdy niewykazanie sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia wynikało, zgodnie z wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z wątpliwościami w tym zakresie nasze Wydawnictwo zwróciło się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie, czy planowane są zmiany w powołanych wyżej przepisach, które pozwoliłyby jasno stwierdzić, iż tylko przy łącznym spełnieniu przesłanek w nich wskazanych (czyli niewykazywaniu sprzedaży i niewykazywaniu zakupów) podatnik może być usunięty z rejestru VAT.

W piśmie z dnia 11 stycznia 2018 r. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że przygotowano doprecyzowującą zmianę zapisów w tym zakresie (zastosowanie w przepisach spójnika "ani"), która jednoznacznie przesądzi, że wykreślenie powinno dotyczyć podatników składających zerowe deklaracje (czyli takie, w których nie została wykazana ani sprzedaż, ani zakupy). Wskazane zmiany (art. 96 ust. 9a pkt 3, ust. 9e oraz art. 97 ust. 15 ustawy) zawarte są w procedowanym obecnie w resorcie projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów zgodziło się z prezentowanym przez nasze Wydawnictwo poglądem, iż brak przez pewien okres danego rodzaju czynności (sprzedaży bądź zakupów) nie może świadczyć o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika i być przyczyną wykreślenia go z rejestru czynnych podatników VAT. Potwierdziło, iż obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie należy interpretować w ten sposób, iż wykreśleniu z rejestru podlegają podatnicy składający zerowe deklaracje.

Czy organ powinien przy wykreśleniu wydać decyzję?

Należy zaznaczyć, że obecnie trwa spór o to, czy organ podatkowy może wykreślić podatnika z rejestru VAT bez wydawania decyzji w tym zakresie. Organy podatkowe uważają, że nie ma potrzeby wydawania decyzji, natomiast innego zdania są sądy administracyjne.

Przykładem mogą być wyroki WSA w Warszawie z dnia 22 marca 2017 r., sygn. akt VIII SA/Wa 640/16, oraz sygn. akt VIII SA/Wa 566/16 (orzeczenia prawomocne). Zdaniem Sądu istotne jest to, że skutkiem wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT czy też VAT UE jest pozbawienie danego podmiotu statusu podatnika VAT lub (i) VAT UE. W konsekwencji zaś pozbawienie go praw i obowiązków z tym związanych, m.in. prawa do posługiwania się aktywnym NIP podatnika VAT czy VAT UE. W przekonaniu Sądu przyjąć zatem należy, że konsekwencje dokonania tych czynności nie mają natury czysto porządkowej czy technicznej, ale, co do zasady, wpływają na sferę praw i obowiązków podatnika określonych ustawą o VAT. Stąd przed ich dokonaniem organ powinien wyjaśnić z należytą starannością wszelkie wątpliwości co do zaistnienia przesłanek stanowiących podstawę wykreślenia danego podmiotu z właściwego rejestru. W tym względzie Sąd za zasadny uznaje pogląd, że stosowne rozstrzygnięcie (o wykreśleniu z rejestru jako podatnika VAT) organy powinny podejmować w formie decyzji. Sąd ponadto podkreślił, że w tak istotnej kwestii, jaką jest wykreślenie z rejestru potencjalnie istniejącego i działającego podatnika, organ nie może posłużyć się formą czynności materialno-technicznej. Jeżeli doszło do zarejestrowania podmiotu, który złożył zgłoszenie rejestracyjne, to samo zarejestrowanie i potwierdzenie zarejestrowania jest czynnością materialno-techniczną. Z czynnościami materialno-technicznymi mamy bowiem do czynienia, gdy akty i czynności podejmowane są na podstawie przepisów prawa, które nie wymagają autorytatywnej konkretyzacji, a jedynie potwierdzenia uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Podobnie uznał także NSA w wyroku z dnia 16 maja 2014 r., sygn. akt I FSK 877/13.

Pomimo że przywołane wyroki dotyczyły stanu prawnego obowiązującego przed 2017 r., to argumentacja w nich zawarta odnosi się także do podatników wykreślanych na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.

Ustawodawca w art. 97 ust. 15 i ust. 16, jak i w art. 96 ust. 8 i ust. 9 ustawy VAT (w stanie prawnym obowiązującym przed 2017 r.) nie określił formy, w jakiej ma nastąpić wykreślenie z rejestru, ale skutek, jaki to wykreślenie powoduje oraz nałożenie na organ podatkowy obowiązku powiadomienia podatnika. Jednak w sprawach, w których następuje rozstrzygnięcie kwestii w zakresie wyrejestrowania podatnika z rejestru podatników VAT UE, czyli zachodzi okoliczność kształtująca jego prawa i obowiązki, rozstrzygnięcie sprawy powinno przybrać konkretną i określoną prawem formę, która co najmniej gwarantowałaby podatnikowi możliwość zapoznania się w sposób skuteczny i dla niego zrozumiały ze skutkami sytuacji, w której się znalazł. Oznacza to, że wykreślając podatnika z rejestru podatników VAT UE organ podatkowy orzeka o prawach i obowiązkach podatnika, a zatem jego rozstrzygnięcie powinno przybrać formę decyzji.

Z wyroku WSA w Warszawie z dnia 1 lutego 2017 r., sygn. akt VIII SA/Wa 587/16 (orzeczenie prawomocne)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Przewodnik Gazety Podatkowej”

Odliczanie VAT od nabycia i użytkowania samochodów

Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018

Nowe zasady składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego

Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018

Zmiana zasad niedzielnej pracy w handlu

Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018

Zmiany w przepisach ważne dla podmiotów z KRS

Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018

Ochrona zatrudnienia w czasie urlopów rodzicielskich

Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018

Zasady dokonywania jednorazowej amortyzacji

Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018

Rozliczenia związane z ochroną środowiska

Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018

Uproszczone sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych

Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018

Składka na FGŚP nie za wszystkich ubezpieczonych

Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018

Zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym

Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018

Gdy pracodawca ma wątpliwości co do niezdolności do pracy pracownika

Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018

Zmniejszenie podstawy wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy

Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018

Po urlopie rodzicielskim generalnie bez ochrony

Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018

Praktyczne sposoby na zatory płatnicze

Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018

Czas na przekazanie zgłoszenia ZUS ZSWA

Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018

Zalety korzystania z mediacji i sądów polubownych

Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018

Wnoszenie i ściąganie dopłat od wspólników spółki z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60