Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 83 (1540) z dn. 15.10.2018  »   Zasady przejścia do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego od 2019 ...

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018, strona 14
dział: Przewodnik Gazety Podatkowej
Autor: Małgorzata Żujewska

Zasady przejścia do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego od 2019 r.

Wiele firm, w związku z osiąganymi przychodami lub ze względu na zagraniczne powiązania kapitałowe, przejdzie z początkiem przyszłego roku ze "zwykłego" do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego. Niektóre czeka odwrotna zmiana. W dotychczasowym urzędzie skarbowym trzeba złożyć informujące o tym pisemne zawiadomienie. Termin dopełnienia formalności upływa 15 października 2018 r.

Duzi podatnicy

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe koncentrują się na obsłudze podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym. Funkcjonuje 20 takich placówek. Wyspecjalizowany urząd skarbowy obejmuje swoim zasięgiem zasadniczo podmioty z jednego województwa. Więcej jednostek działa w województwie mazowieckim (3), śląskim (2) oraz wielkopolskim (2).


W wyspecjalizowanych urzędach skarbowych nie rozlicza się podatków: akcyzowego, od gier oraz od wydobycia niektórych kopalin.


Podatników podlegających pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe można podzielić na trzy grupy. Do pierwszej należą podmioty o określonej strukturze organizacyjnej. Są to: podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, jednostki działające w oparciu o przepisy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych. Podmioty te, rozpoczynając działalność, podlegają od razu pod wyspecjalizowany urząd skarbowy.

Drugą kategorię stanowią podmioty z tzw. kapitałem zagranicznym. Są to osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

 • jako rezydenci w rozumieniu Prawa dewizowego biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw, albo
   
 • są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu Prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, albo
   
 • jako rezydenci w rozumieniu Prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.

Ostatnią grupę podmiotów rozliczających się w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych stanowią firmy osiągające wielomilionowe przychody. Mowa o osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których roczny przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług wynosi równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.

Kryterium przychodu

Kryterium przychodu można ustalić na podstawie sprawozdania finansowego, zeznania podatkowego CIT lub deklaracji VAT.

Zasadniczo bierze się pod uwagę dane wynikające ze sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Jeżeli okaże się to niemożliwe, jako wysokość przychodu przyjmuje się jego kwotę wynikającą z rocznego zeznania podatkowego CIT. Gdy przychodu nie można określić ani na podstawie sprawozdania finansowego, ani zeznania podatkowego CIT, warunkiem włączenia do kategorii dużych podatników jest wielkość dokonanej dostawy towarów oraz świadczenia usług, ustalona na podstawie deklaracji VAT za okres od stycznia do grudnia lub za cztery kwartały danego roku podatkowego, o równowartości w złotych co najmniej 5 mln euro. Chodzi o wielkość netto obejmującą: dostawę towarów i świadczenie usług na terytorium kraju oraz poza nim, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, eksport towarów.

Kryterium wielkości dostawy towarów i świadczenia usług nie pozwala na włączenie do kategorii podmiotów obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe spółek cywilnych i osobowych spółek handlowych, które są podatnikami VAT. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że odniesienie do wielkości obrotu stanowi tylko dodatkową opcję ustalenia, czy dany podatnik lub płatnik podlega pod wyspecjalizowany urząd skarbowy, gdy wysokości przychodu nie można ustalić na podstawie sprawozdania finansowego oraz zeznania podatkowego (odpowiedź z dnia 15 września 2017 r. na pytanie naszego Wydawnictwa).

Data zmiany

Podmioty z tzw. kapitałem zagranicznym przechodzą do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego z początkiem roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym spełnią warunki włączenia ich do tej kategorii podatników. Podmioty, które spełniają te kryteria w 2018 r., zmienią dotychczasowy urząd skarbowy na wyspecjalizowany z dniem 1 stycznia 2019 r.

Firmy osiągające wielomilionowe przychody przechodzą natomiast do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym ich przychód osiągnął wymagany pułap, czyli równowartość co najmniej 5 mln euro. Przeliczenia dokonuje się po średnim kursie euro ogłaszanym przez NBP na ostatni dzień roku podatkowego. Od 1 stycznia 2019 r. do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych przejdą podmioty, które uzyskały przychód o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro na podstawie danych za 2017 r.

O zmianie trzeba na piśmie poinformować dotychczasowy urząd skarbowy. Zawiadomienie należy złożyć do 15 października 2018 r. Podmioty z tzw. kapitałem zagranicznym, które warunki pozwalające na włączenie ich do kategorii podatników obsługiwanych przez wyspecjalizowany urząd skarbowy spełnią w okresie od 15 października do 31 grudnia 2018 r., zawiadomienia dokonują w terminie 7 dni od spełnienia tych warunków, ale nie później niż do 31 grudnia 2018 r. Przewiduje to § 6 rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.


Druk zawiadomienia o zmianie urzędu skarbowego dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.


Zawiadomienie pełni rolę informacyjną - ma ono ułatwiać współdziałanie organów podatkowych z podatnikami. Za złożenie błędnego zawiadomienia nie są przewidziane sankcje karne. Organy podatkowe mają obowiązek z urzędu przestrzegać właściwości rzeczowej i miejscowej. Jeżeli więc naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, że zawiadomienie zostało złożone nieprawidłowo, prześle dokumentację dotyczącą podatnika do właściwego urzędu skarbowego oraz zawiadomi o tym podatnika (por. uzasadnienie do projektu rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo).

Wyłączenie podatnika

Początek przyszłego roku oznacza dla niektórych podatników zmianę wyspecjalizowanego urzędu skarbowego na właściwy miejscowo.

Podmioty rozliczające się w wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym (nienależące do grupy podmiotów o szczególnej strukturze organizacyjnej), ale niespełniające przez dwa kolejne lata podatkowe kryteriów dających status podatnika podlegającego pod niego, przechodzą do "zwykłego" urzędu skarbowego. Zmiana następuje z początkiem drugiego roku następującego po upływie tych dwóch lat. Podmioty rozliczające się w wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym ze względu na powiązania kapitałowe, ale które w 2016 r. i 2017 r. nie spełniały warunków przynależności do tej kategorii podmiotów, przechodzą do "zwykłego" urzędu skarbowego z dniem 1 stycznia 2019 r. Taka sama zmiana czeka również podatników, którzy przychodu o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro nie osiągnęli na podstawie danych za 2016 r. i 2017 r., a jeżeli ich rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym - za ostatni rok podatkowy, który zakończył się odpowiednio w 2016 r. i 2017 r.

Zawiadomienie o przejściu od 1 stycznia 2019 r. do "zwykłego" urzędu skarbowego należy złożyć w wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym do 15 października 2018 r.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.02.2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. poz. 437)

Najpopularniejsze w dziale „Przewodnik Gazety Podatkowej”

Nowe formularze przy delegowaniu pracowników

Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018

Ulga na start oraz prowadzenie działalności nierejestrowej

Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018

Kiedy występuje praca w nadgodzinach?

Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018

Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca

Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018

Zmiany w zakresie obniżania wpłat na PFRON

Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018

Upływ limitu czasowego zatrudniania na czas określony

Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018

Rozliczanie różnic kursowych na rachunku walutowym

Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018

Ustalanie okresu zasiłkowego

Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018

Księgowania uszczelniające krąg kosztów

Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018

Krajowy Rejestr Zadłużonych od lutego 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018

Podatek dochodowy w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018

Jak ustalić status podatkowy zagranicznego kontrahenta?

Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018

Zasady przeliczenia limitu przychodu

Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018

Korygowanie błędów w dokumentowaniu transakcji w VAT

Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018

Czynności związane z przygotowaniem inwentaryzacji

Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018

Zalecenia w zakresie ochrony danych osobowych w szkołach

Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018

Powrót do "zwykłego" urzędu skarbowego

Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018

Reklama i promocja firmy oraz jej produktów

Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018

Skutki przekształcenia spółki

Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018

Zasady wynagradzania członków zarządu spółki z o.o. bez udziału publicznego

Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.