Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 66 (1523) z dn. 16.08.2018  »  Weryfikacja rozliczeń podatkowych w trybie kontroli celno-skarbowej

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018, strona 10
dział: Postępowanie przed fiskusem
Autor: Małgorzata Żujewska

Weryfikacja rozliczeń podatkowych w trybie kontroli celno-skarbowej

Kontrole celno-skarbowe, które są podejmowane w zakresie przestrzegania prawa podatkowego, mają na celu przede wszystkim zwalczanie przestępstw podatkowych i celnych popełnianych na dużą skalę. Podatnicy nie są uprzedzani o zamiarze ich przeprowadzenia. Kontrola celno-skarbowa zakończona stwierdzeniem uchybień, które nie zostaną poprawione, przekształca się w postępowanie podatkowe.

Bez zapowiedzi

Urząd celno-skarbowy ma prawo sprawdzić w trybie kontroli celno-skarbowej prawidłowość obliczania i wpłacania podatków. Takie kontrole są ukierunkowane przede wszystkim na zwalczanie najpoważniejszych przestępstw naruszających bezpieczeństwo finansowe państwa, np. wyłudzeń VAT.

Kontrola celno-skarbowa - w przeciwieństwie do kontroli podatkowej podejmowanej przez urzędy skarbowe - nie jest zapowiadana. Podatnik nie otrzymuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. Kontrola celno-skarbowa rozpoczyna się w momencie doręczenia upoważnienia do jej przeprowadzenia. Podatnik ma jednak prawo na jej początku, tj. w ciągu 14 dni od dnia otrzymania upoważnienia, skorygować deklaracje podatkowe w zakresie objętym weryfikacją. Zakres ten jest wskazany w upoważnieniu.

Kontrola celno-skarbowa może być niekiedy wszczęta po okazaniu legitymacji służbowych. Takie działania uważa się za dozwolone, gdy zachodzi podejrzenie, że nie są przestrzegane przepisy, a okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli celno-skarbowej.

Działania kontrolne

Każdy urząd celno-skarbowy ma prawo przeprowadzić kontrolę na całym terytorium Polski (bez względu na siedzibę kontrolowanego). Zezwala na to art. 61 ustawy o KAS.

Czynności kontrolne mogą być wykonywane w urzędzie celno-skarbowym, a także w siedzibie podatnika, miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg podatkowych oraz każdym innym miejscu związanym z jego działalnością. Niewykluczone są działania w mieszkaniu oraz w miejscach, w których mogą znajdować się urządzenia, towary lub dokumenty dotyczące tych urządzeń, towarów lub czynności podlegających kontroli. Czynności kontrolne mogą być również wykonywane w innych urzędach obsługujących organy KAS.

Kontrolujący mają szereg uprawnień. Przede wszystkim mogą domagać się udostępnienia dokumentów związanych z przedmiotem weryfikacji - także w formie JPK. Na uwagę zasługuje prawo żądania akt, ksiąg i innych dokumentów dotyczących kontroli, ale za inny okres niż nią objęty, jeżeli nie upłynął jeszcze termin ich przechowywania. Kontrolowany ma obowiązek umożliwić wgląd w dokumenty i ewidencje objęte zakresem kontroli, w tym w dokumenty handlowe, księgowe i finansowe, nawet jeżeli mają charakter poufny. Podatnik, który z racji charakteru i zasięgu prowadzonej działalności dysponuje dokumentami obcojęzycznymi mającymi znaczenie dla kontroli, musi liczyć się z koniecznością przedstawienia ich urzędowych tłumaczeń. Kontrolującym należy zapewnić warunki do pracy, w tym - w miarę posiadanych możliwości - odpowiednie samodzielne pomieszczenie do wykonywania czynności służbowych i miejsce do przechowywania dokumentów.

Kontrolujący mogą żądać wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno-skarbowej. Obowiązek ich udzielania spoczywa nie tylko na właścicielu firmy - w przypadku sprawdzania rozliczeń osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, czy na członkach zarządu lub wspólnikach - gdy weryfikacja dotyczy osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Wyjaśnień można domagać się od pracowników, osób współdziałających z kontrolowanym czy właściciela biura rachunkowego prowadzącego lub przechowującego jego księgi podatkowe. Osoby upoważnione do reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolowanego są zobowiązane udzielać wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno-skarbowej wynikających z zakresu wykonywanych czynności lub zadań. Kontrolujący mają także prawo przesłuchać świadków. Przesłuchanie może odbyć się na odległość przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku.

Korekta lub decyzja

Czas trwania kontroli celno-skarbowej nie powinien przekroczyć 3 miesięcy. W praktyce trwa ona dłużej. Do czasu trwania kontroli celno-skarbowej nie wlicza się: okresów jej zawieszenia, terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego na dokonanie określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy podatnika lub z przyczyn niezależnych od organu podatkowego. Może być ona ponadto przedłużana, np. z powodu podjęcia współpracy z administracjami podatkowymi innych państw. Urząd celno-skarbowy ma obowiązek zawiadomić podatnika na piśmie o każdym przypadku niezakończenia kontroli w terminie, podając przyczyny jej przedłużenia i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Po zakończeniu czynności kontrolnych sporządzany jest wynik kontroli zawierający informację o stwierdzonych nieprawidłowościach lub ich braku. Podatnik nie może zgłosić do niego zastrzeżeń i wyjaśnień. Ma jedynie prawo - w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania - złożyć korekty deklaracji objętych weryfikacją. Korekty przekazuje się do urzędu skarbowego, a nie do urzędu celno-skarbowego. Jeżeli pomimo stwierdzonych nieprawidłowości korekta nie zostanie dokonana w terminie albo organ jej nie uwzględni, kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe. Naczelnik urzędu celno-skarbowego, który sporządził wynik kontroli, prowadzi to postępowanie podatkowe i wydaje decyzję. Decyzję można formalnie zakwestionować w trybie odwoławczym. Formalnie, ponieważ odwołanie rozpoznaje ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję. Stanowi o tym art. 83 ust. 6 ustawy o KAS oraz art. 221a § 1 Ordynacji podatkowej. Trudno spodziewać się, że urząd celno-skarbowy uchyli swoją decyzję w wyniku wniesienia odwołania, przyznając się tym samym do błędów. Decyzję można po wyczerpaniu trybu odwoławczego zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Podatnik, którego nie stać na uregulowanie zaległości podatkowej wynikającej z decyzji wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, ma prawo ubiegać się o ulgę w jej spłacie, np. rozłożenie na raty. Takie sprawy załatwia urząd skarbowy właściwy dla podatnika. Uzyskanie ulgi uzależnione jest od istnienia ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.

Przebieg kontroli celno-skarbowej

Przebieg kontrolicelno-skarbowej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)

Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o KAS (Dz. U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Postępowanie przed fiskusem”

Dłużnicy podatkowi wygrywają spory o koszty egzekucyjne

Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018

JPK na żądanie organu podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018

UPL-1 w przypadku zmiany urzędu skarbowego

Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018

Jak uzyskać zaświadczenie o braku zaległości podatkowych?

Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018

Pełnomocnictwo ogólne na (nie)urzędowym formularzu

Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018

Zapłata podatku VAT z rachunku VAT

Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018

Termin przekazania JPK na wezwanie organu podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018

Mandat za sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej

Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018

JPK_FA na żądanie organu podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018

Korekta JPK_VAT po piśmie z urzędu skarbowego

Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018

Korekta deklaracji VAT za okresy sprzed 2018 r. a JPK_VAT

Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018

Kontrola podatkowa bez uprzedniego zawiadomienia

Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018

Interpretacja w sprawie będącej przedmiotem kontroli podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018

Konsekwencje odrzucenia e-deklaracji

Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018

Wniosek o umorzenie odsetek podatkowych

Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018

Zaliczenie zwrotu VAT na sporny podatek PIT

Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018

Przerwanie biegu terminu przedawnienia podatku

Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018

Limit czasu trwania kontroli podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018

Umorzenie bezskutecznej egzekucji

Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018

Skarga na bezczynność organu podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018

NIP dla oddziału zagranicznej firmy

Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018

Sprzedaż rzeczy obciążonej zastawem skarbowym

Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018

Przesłanki zapłaty obniżonych odsetek podatkowych

Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018

Wpis w sprawie sądowoadministracyjnej

Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018

Przesłuchanie podatnika w sprawie podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018

Termin wniesienia skargi na decyzję podatkową

Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018

Korekta małżeńskiego PIT za 2017 r.

Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018

Przywrócenie terminu wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli

Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018

Zwrot nienależnej nadpłaty podatku dochodowego

Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018

Wycena rzeczy zajętych przez poborcę skarbowego

Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.