Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 83 (1540) z dn. 15.10.2018  »  Obowiązek sporządzania elektronicznych sprawozdań finansowych

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

« poprzedni | spis treści | następny »
A A A
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018, strona 17
dział: Spółki i wspólnicy
Autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Artykuł z cyklu
"Nowe prawo 2018"
Obowiązek sporządzania elektronicznych sprawozdań finansowych - Nowe prawo 2018 - Spółki i wspólnicy

Obowiązek sporządzania elektronicznych sprawozdań finansowych

Od 1 października 2018 r. obowiązują przepisy przewidujące generalny obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS muszą być sporządzane w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych na stronie internetowej Ministra Finansów. Wyjątek od tej zasady dotyczy sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR.

E-sprawozdania finansowe

Od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (obecnie podpis ten powinien być określany jako podpis zaufany). Stanowi o tym art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości. Regulacja ta wprowadziła zatem generalny obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej dla wszystkich podmiotów zobowiązanych do ich przygotowania. Wymóg ten dotyczy wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe.

Sprawozdanie według określonej struktury

Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS należy sporządzić w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości). Struktury sprawozdań finansowych udostępniane są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan. Dostępne są na niej pliki do pobrania, które obejmują zakres informacyjny sprawozdań finansowych wynikający z przepisów o rachunkowości (patrz ramka).

Inne zasady dotyczą sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR. Art. 45 ust. 1h ustawy o rachunkowości uzależnia obowiązek sporządzenia tych sprawozdań w odpowiedniej strukturze logicznej i formacie od opublikowania ich na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Jednak Ministerstwo Finansów informuje, że obecnie nie będą one publikowane. Jest to jednoznaczne z tym, że sprawozdania te będą musiały być sporządzone w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej. Projektodawcy tych regulacji w uzasadnieniu do projektu ustawy o rachunkowości, na mocy której wprowadzone zostały omawiane zmiany, podkreślili, że wskazane jest, aby nie dokonywać na gruncie przepisów krajowych określenia konkretnej struktury logicznej i formatu dla podmiotów stosujących MSR dopóki europejski nadzór nad spółkami giełdowymi nie podejmie ostatecznej decyzji na poziomie całej UE, jaki to ma być format.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe

Nowe regulacje dotyczą także skonsolidowanych sprawozdań finansowych. One również muszą być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem zaufanym. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS będą musiały być sporządzane w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym przez Ministra Finansów. Nie dotyczy to sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR (art. 63c ust. 2a i ust. 2b ustawy o rachunkowości).

Sprawozdanie z działalności

Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS zobowiązane zostały również do sporządzania w postaci elektronicznej sprawozdania z działalności i opatrywania go kwalifikowanym e-podpisem albo podpisem zaufanym (art. 49 ust. 7 ustawy o rachunkowości). Do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej będzie miał zastosowanie art. 49 ust. 7 ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców, sprawozdanie to będzie musiało być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem zaufanym (art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości).

Sprawozdania z płatności

Sprawozdanie z płatności i skonsolidowane sprawozdanie z płatności sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem ePUAP. Tak stanowi art. 63k ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR, sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z płatności muszą być sporządzane w postaci elektronicznej, ale w formacie nieustrukturyzowanym.

Sprawozdanie z badania

Sprawozdanie z badania tak jak dotychczas będzie podpisywane przez biegłego rewidenta. Jednakże w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS sprawozdanie z badania musi być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym e-podpisem biegłego rewidenta. Stanowi tak znowelizowany art. 86 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.).

Sprawozdania finansowe dla administracji skarbowej

Obowiązywać będą także nowe zasady przekazywania dokumentów finansowych do administracji skarbowej (zob. nowe regulacje - art. 20 ust. 1g ustawy o KRS - Dz. U. z 2018 r. poz. 986 ze zm.), art. 27 ust. 2 ustawy o pdop - Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm., art. 45 ust. 5 i ust. 8a ustawy o pdof - Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.).

Struktury logiczne oraz format e-sprawozdań

Pliki sprawozdań finansowych udostępniane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów są w formacie XSD (wzorcowy dokument z określoną strukturą danych). Jak na razie określone zostały struktury i format. Na stronie MF nie udostępniono narzędzia pozwalającego wytworzyć sprawozdanie finansowe wymagane ustawą o rachunkowości. Dlatego też jednostki muszą we własnym zakresie pozyskać program - edytor XML, który pozwoli na podstawie wzorcowej struktury XSD wytworzyć sprawozdanie finansowe jako plik XML.

Pliki udostępnione przez MF zostały opracowane na podstawie zakresów informacyjnych sprawozdań finansowych określonych w przepisach o rachunkowości. Generalnie posiadają one formę ustrukturyzowaną. Wskazać należy, że dodatkowe informacje i objaśnienia dla wszystkich jednostek jako całość nie został ustrukturyzowany ze względu na swoją specyfikę. Ustrukturyzowano natomiast tylko jeden punkt tej informacji, dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto (w zakresach informacyjnych, w których przepisy prawa tego wymagają). Z kolei w przypadku jednostek, dla których ten punkt nie jest wymagany przepisami o rachunkowości, będzie to zakres opcjonalny. Natomiast wprowadzenie do sprawozdania finansowego w każdym przypadku ma formę ustrukturyzowaną.

Struktury oraz format zostały przygotowane dla każdego rodzaju sprawozdania w dwóch wersjach, tj. w złotych oraz w tysiącach złotych w postaci odrębnych plików (por. art. 45 ust. 5 ustawy o rachunkowości). Poza tym struktury i format zostały przygotowane w taki sposób, aby było możliwe w każdym elemencie sprawozdania finansowego i na każdym jego poziomie zamieszczenie dodatkowych pozycji (dodatkowe pozycje uszczegóławiające jako pola opcjonalne - por. art. 50 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Ważne! Nie uległy zmianie zasady podpisywania omawianych dokumentów finansowych z tym zastrzeżeniem, że obecnie mogą być one opatrzone wyłącznie podpisami elektronicznymi.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Spółki i wspólnicy”

Przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018

Sprawozdanie z badania dla podmiotów z KRS tylko w formie elektronicznej

Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018

Sposób na windykację długów spółki z o.o. spółki komandytowej

Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018

Wymóg niekaralności dla władz spółek od 1 października 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018

Zmiana kadencji członków zarządu spółki z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018

Zmiany w kręgu udziałowców a umowa spółki

Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018

Formalności związane z przystąpieniem kolejnej osoby do istniejącej spółki cywilnej

Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018

Wielkość sumy komandytowej uwalniająca od odpowiedzialności za długi

Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018

Obowiązek przeprowadzenia tajnego głosowania na zgromadzeniu wspólników

Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018

Terminy kwestionowania uchwały wspólników spółki z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018

Przedsiębiorca zagraniczny i jego oddział w Polsce

Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018

Opodatkowanie darowizny udziału w spółce jawnej

Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018

Nieruchomości w spółce cywilnej

Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018

Zasady odwołania prokury w spółce z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018

Funkcjonowanie spółki z o.o. w organizacji

Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018

Podpis prezesa na zawiadomieniu o zgromadzeniu

Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018

Kontynuowanie spółki na podstawie porozumienia wspólników

Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018

Umowne ustalenia zamiast kodeksowych rozliczeń

Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018

Trzeba zadbać o prawa autorskie dla spółki handlowej

Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018

Skutki długów stowarzyszeń i fundacji dla ich władz

Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018

Wzmianka w KRS a przedawnienie roszczenia przeciwko członkowi zarządu

Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018

Jak prawidłowo sporządzić umowę sprzedaży udziałów?

Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018

Roszczenia członka zarządu z FGŚP

Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018

Pożyczka udzielona spółce z o.o. przez jej udziałowca spółkę akcyjną

Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.