Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 22 (1584) z dn. 18.03.2019  »   Jak i które dane trzeba aktualizować w urzędzie ...

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019, strona 15
dział: Przewodnik Gazety Podatkowej
Autor: Małgorzata Żujewska

Jak i które dane trzeba aktualizować w urzędzie skarbowym?

Podatnicy zgłaszają wiele danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych: adresy, rachunki bankowe, e-maile. Niektóre należy podać obligatoryjnie, inne - aby ułatwić kontakt z administracją skarbową. Sposób aktualizowania
Artykuł zawiera znaków: 11513

Podatnicy zgłaszają wiele danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych: adresy, rachunki bankowe, e-maile. Niektóre należy podać obligatoryjnie, inne - aby ułatwić kontakt z administracją skarbową. Sposób aktualizowania danych zależy od statusu ewidencyjnego poszczególnych osób i podmiotów. Formularze zgłoszeniowe to: CEIDG-1, NIP-2, NIP-7, NIP-8 lub ZAP-3.

Osoby bez firmy

Obowiązki aktualizacyjne osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, są zredukowane do minimum.

Zgłoszenie identyfikacyjne takich osób zawiera: nazwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL. W przypadku osób objętych rejestrem PESEL informacje o zmianie tych danych (z wyjątkiem adresu zamieszkania) są przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) z rejestru PESEL. Podatnicy nie muszą w tym zakresie samodzielnie dokonywać aktualizacji.

Zmianę miejsca zamieszkania - niepokrywającego się z zameldowaniem - można zgłosić poprzez podanie obecnego adresu w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z wykonywaniem obowiązku podatkowego, np. w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Uznaje się to za dokonanie aktualizacji. Inna opcja to złożenie ZAP-3 (przez osoby, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL) albo NIP-7 (w przypadku osób posługujących się NIP). Formularze te (ZAP-3 lub NIP-7) wykorzystuje się ponadto do zgłoszenia danych nieobowiązkowych, takich jak adres elektroniczny, adres do korespondencji, numer telefonu czy osobisty rachunek bankowy. Należy jednak zaznaczyć, że konto, na które ma być przelana nadpłata wykazana w PIT-37, można począwszy od rozliczeń za 2018 r. wskazać w PIT-37.

Urzędy skarbowe uzyskają od 1 stycznia 2020 r. kolejne informacje o podatnikach z rejestru PESEL. Zakres przekazywanych danych będzie obejmował nie tylko te uwzględnione w zgłoszeniu identyfikacyjnym (z wyjątkiem adresu zamieszkania), ale także personalia rodziców osób zaewidencjonowanych w rejestrze PESEL oraz dane dotyczące statusu związku małżeńskiego (m.in. datę zawarcia lub rozwiązania małżeństwa, sygnaturę akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo, datę zgonu małżonka). Informacje te mają umożliwić urzędom skarbowym sporządzenie dla podatników rocznych zeznań podatkowych, w tym uwzględnić w nich ulgę na dzieci nowo narodzone, które nie zostały wykazane w rozliczeniu za wcześniejszy rok podatkowy.

Dane przedsiębiorców

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą muszą pamiętać o aktualizacji większej liczby danych.

Dane ewidencyjne objęte zgłoszeniem identyfikacyjnym przedsiębiorców można podzielić na dwie grupy: informacje gromadzone o wszystkich osobach fizycznych (czyli pozyskiwane z rejestru PESEL i adres zamieszkania) oraz informacje związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dane firmowe to: nazwa (firma), adresy miejsc wykonywania działalności (główny i dodatkowe), numer identyfikacyjny REGON, organ ewidencyjny, wykaz rachunków bankowych, przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, a od 1 stycznia 2019 r. - także dane prowadzącego dokumentację rachunkową (w tym jego NIP). Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do CEIDG aktualizują dane za pośrednictwem CEIDG. Zmiany zgłaszają na formularzu CEIDG-1. CEIDG przekazuje informacje do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą niepodlegającą wpisowi do CEIDG zgłoszenie aktualizacyjne składają na formularzu NIP-7.

Zgłoszeniu w CEIDG podlega również zmiana danych przedsiębiorstwa w spadku (kontynuującego działalność po śmierci właściciela - przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG). Obowiązki aktualizacyjne spoczywają przede wszystkim na zarządcy sukcesyjnym. Zarządca sukcesyjny zajmuje się bieżącymi sprawami do zakończenia formalności spadkowych - zasadniczo do czasu działu spadku, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. Sąd może z ważnych przyczyn przedłużyć ten okres do 5 lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. W okresie od dnia śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, a także w okresie od dnia zaprzestania przez jednego zarządcę sukcesyjnego pełnienia tej funkcji do dnia powołania kolejnego albo wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego obowiązek aktualizowania danych przedsiębiorstwa w spadku spoczywa na osobach posiadających lub nabywających prawa do firmy po śmierci właściciela (osobach wskazanych w art. 14 ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej).

Obowiązki podmiotów

Obowiązek aktualizacji danych obejmuje również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Podmioty wpisane w KRS zgłaszają samodzielnie w urzędzie skarbowym tylko zmiany danych uzupełniających. Aktualizacji danych podstawowych (tj. objętych treścią wpisu w KRS) dokonuje się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku o zmianę danych w KRS. Nowe dane podstawowe (z wyjątkiem ujawnionych w rejestrze dłużników niewypłacalnych) KRS przekazuje automatycznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do CRP KEP oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (rejestru REGON). Natomiast z CRP KEP są one przesyłane do ZUS (Centralnego Rejestru Płatników Składek). Dane uzupełniające to informacje wymagane w kontaktach z administracją skarbową, GUS i ZUS. Te niezbędne w relacjach z administracją skarbową to: skrócona nazwa (firma), wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, dane kontaktowe, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, a od początku bieżącego roku - także dane biura rachunkowego lub innego podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową. W przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych danymi uzupełniającymi są ponadto te dotyczące poszczególnych wspólników. Zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających składa się w urzędzie skarbowym na formularzu NIP-8.

Podmioty będące podatnikami, płatnikami podatków lub płatnikami składek ZUS, ale niepodlegające wpisowi do KRS, np. spółki cywilne, aktualizują dane identyfikacyjne na NIP-2.


Druki ZAP-3, NIP-2, NIP-7 i NIP-8 dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl.

Termin zgłoszenia

Zgłoszenie aktualizacyjne należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych (termin ten nie obowiązuje osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).

Niedokonanie aktualizacji w terminie może skutkować odpowiedzialnością karną skarbową. Uchybienie to jest wykroczeniem skarbowym zagrożonym grzywną. Stanowi tak art. 81 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego. Grzywna wymierzana jest zasadniczo w postępowaniu mandatowym. Taki tryb stosuje się, gdy sprawca jest znany, okoliczności popełnionego przez niego czynu nie budzą wątpliwości, a wystarczającą karę za uchybienie stanowi grzywna nieprzekraczająca podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 4.500 zł). Ukarany musi jednak zgodzić się na przyjęcie mandatu karnego. Jeżeli tego nie zrobi, sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, co w praktyce oznacza najczęściej skierowanie sprawy do sądu. Sąd może nałożyć grzywnę za wykroczenie skarbowe w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie od 225 zł do 45.000 zł). Wysokość grzywny w konkretnym przypadku - niezależnie od trybu jej nałożenia - zależy od okoliczności sprawy, a także sytuacji osobistej karanego: stosunków majątkowych i rodzinnych, dochodów, możliwości zarobkowania itp. Warto jednak zaznaczyć, że nie stanowi wykroczenia skarbowego czyn, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.

Odpowiedzialność karną skarbową za uchybienia firmy - indywidualnego przedsiębiorcy, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - ponosi osoba, która zajmuje się jej sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi. Kompetencje w tym zakresie mogą wynikać z przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania określonych czynności. Ryzyko otrzymania kary ponoszą zasadniczo kierownicy jednostek: osoby prowadzące działalność gospodarczą, członkowie zarządu, wspólnicy spółek osobowych.

Sankcji karnych skarbowych można uniknąć dzięki tzw. czynnemu żalowi. To zawiadomienie składane odpowiedniemu organowi o popełnieniu czynu zabronionego. Trzeba ujawnić w nim wszystkie istotne okoliczności sprawy. "Czynny żal" jest jednak bezskuteczny, jeżeli zostanie dokonany w czasie, gdy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu wykroczenia skarbowego. Tak samo jest w przypadku zawiadomienia złożonego po rozpoczęciu czynności służbowej, np. czynności sprawdzających czy kontroli, zmierzającej do ujawnienia czynu zabronionego, chyba że nie dostarczyła ona podstaw do wszczęcia w tej sprawie postępowania karnego skarbowego.

Identyfikator podatkowy osoby fizycznej
Numer PESEL NIP
osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:
- ma nadany numer PESEL
- nie prowadzi działalności gospodarczej
- nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT
- nie jest płatnikiem podatków
- nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne
osoba prowadząca działalność gospodarczą podlegająca wpisowi do CEIDG;

osoba niebędąca przedsiębiorcą lub niepodlegająca rejestracji w CEIDG:
- prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą lub
- zarejestrowana lub podlegająca zarejestrowaniu jako podatnik VAT, lub
- będąca płatnikiem podatku, lub
- będąca płatnikiem składek ZUS, lub
- niemająca nadanego numeru PESEL, lub
- wykonująca działalność nierejestrową, o której mowa w art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.)

Sposoby złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego
Podmiot Druk Sposób złożenia zgłoszenia
przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEIDG CEIDG-1
» złożenie wniosku on-line z wykorzystaniem formularza zamieszonego na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl), z użyciem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
» złożenie wniosku anonimowo on-line (bez rejestracji na stronie CEIDG) i podpisanie go osobiście w urzędzie gminy,
» zgłoszenie zmiany danych telefonicznie (pod nr tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32), a następnie podpisanie wniosku w urzędzie gminy,
» złożenie papierowego wniosku w dowolnym urzędzie gminy,
» przesłanie papierowego wniosku do dowolnego urzędu gminy listem poleconym (z własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza).
osoba fizyczna posługująca się NIP, ale niebędąca przedsiębiorcą podlegającym wpisowi do CEIDG NIP-7
» złożenie zgłoszenia w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
» złożenie papierowego zgłoszenia w urzędzie skarbowym,
» przesłanie papierowego zgłoszenia do urzędu skarbowego listem.

podmiot podlegający wpisowi do KRS NIP-8
podmiot niepodlegający wpisowi do KRS NIP-2
osoba fizyczna, której identyfikatorem podatkowym jest PESEL ZAP-3

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958 ze zm.)

Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629)

Najpopularniejsze w dziale „Przewodnik Gazety Podatkowej”

Rozliczanie sprzedaży prywatnych nieruchomości w pdof

Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019

Obowiązki środowiskowe przedsiębiorców w marcu

Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019

Rozliczanie przychodów emerytów i rencistów za 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019

Wydatki wyłączone z kategorii kosztów firmowych

Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019

Zasady opłacania składki na FGŚP

Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019

Sposoby złożenia rozliczeń PIT za 2018 rok

Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019

Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych za 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019

Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019

Zasady sporządzania zgłoszenia ZUS ZSWA za 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019

Marcowa podwyżka świadczeń emerytalno-rentowych

Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019

Nabywanie prawa, wyliczanie i wypłata trzynastej pensji

Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019

Terminy zwrotu nadwyżki VAT na rachunek podatnika

Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019

Składki ZUS z prowadzonej działalności po rozwiązaniu umowy o pracę

Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019

Premia na restrukturyzację gospodarstwa z PROW

Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019

Jak zdobyć pieniądze na innowacyjny biznes?

Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.