Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 57 (1514) z dn. 16.07.2018  »  Zgłaszanie zmian do CEIDG na nowych zasadach

A A A
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018, strona 14
dział: Przewodnik Gazety Podatkowej
Autor: Kinga Romas

Artykuł z cyklu
"Nowe prawo 2018"
Zgłaszanie zmian do CEIDG na nowych zasadach - Nowe prawo 2018 - Przewodnik Gazety Podatkowej

Zgłaszanie zmian do CEIDG na nowych zasadach

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zobowiązany jest do aktualizacji zmian dotyczących jego firmy. Zatem za każdym razem, gdy zmianie będą ulegały dane przedsiębiorcy, zobowiązany on będzie do ich aktualizacji. Po wejściu w życie Konstytucji Biznesu zaszły w tym zakresie pewne zmiany. Jakie dane, kiedy i w jaki sposób należy aktualizować w CEIDG?

Dane we wniosku

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy wprowadziła podział danych wpisywanych do CEIDG na:

 • ewidencyjne,
   
 • informacyjne.

Dane ewidencyjne obejmują:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada, oraz datę urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL,
   
 • dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa,
   
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
   
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu,
   
 • informację o obywatelstwie przedsiębiorcy,
   
 • adres do doręczeń oraz - jeśli przedsiębiorca takie miejsce posiada - adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
   
 • przedmiot wykonywanej działalności wg PKD.

Natomiast dane informacyjne to:

 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
   
 • NIP oraz numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej, o ile przedsiębiorca zawarł umowę takiej spółki,
   
 • data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej,
   
 • data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG,
   
 • informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG,
   
 • informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kurateli lub opieki, obejmująca dane kuratora lub opiekuna,
   
 • informacja o ogłoszeniu upadłości, o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego oraz dane syndyka,
   
 • informacja o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów,
   
 • informacja o prawomocnym uchyleniu lub wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub naprawczym,
   
 • informacja o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o jego zakończeniu lub umorzeniu albo uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz dane nadzorcy lub zarządcy,
   
 • informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową,
   
 • informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej,
   
 • informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG,
   
 • informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,
   
 • informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG.

Data zgłoszenia zmian

Zgodnie z uprzednio obowiązującymi przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zaistniałe zmiany w zakresie wpisu w CEIDG należało zgłaszać do ewidencji w ciągu 7 dni od momentu ich zaistnienia. Jednakże w praktyce termin ten nie był przez przedsiębiorców przestrzegany. Zatem dokonano zmian w tym zakresie.

Zgodnie z nowymi zasadami dane informacyjne można zmieniać w każdym czasie. Są to dane, których aktualność nie ma bezpośredniego wpływu na innych uczestników obrotu gospodarczego. Przykładowo, jeśli przedsiębiorca dokonał zawieszenia działalności gospodarczej, to nie musi już w ciągu 7 dni zmieniać wpisu w CEIDG. Natomiast dla danych ewidencyjnych, najważniejszych z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego - zachowany został termin 7 dni na złożenie wniosku od dnia zmiany tych danych. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy: "Utrzymanie tego terminu względem danych ewidencyjnych takich jak adres, PKD czy firma, jest jednak konieczne ze względu na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Natomiast w zakresie pozostałych danych, takich jak np. data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, przedsiębiorca powinien mieć swobodę w jej odzwierciedleniu w CEIDG. (...) Zmiana ta wydaje się niezbędna również w kontekście dużej liczby często absurdalnych dla przedsiębiorców wniosków o sprostowania, zmiany we wpisie, wykreślenia z urzędu, ponieważ przedsiębiorca np. pomylił się bądź też zmienił zdanie w zakresie daty zaprzestania, itp. Czas poświęcany na wyjaśnienie takich spraw w postępowaniu administracyjnym nie służy przedsiębiorcy i wiąże się z koniecznością jego udziału w postępowaniu poprzez składanie wyjaśnień, oświadczeń oraz zaświadczeń. W przypadku ewentualnych »nadużyć« w stosowaniu tego przepisu, po stronie CEIDG zawsze istnieć będzie przesłanka do wykreślenia przedsiębiorcy z urzędu na podstawie art. 32 ust. 1 i 3 (niezgodność z rzeczywistym stanem rzeczy) bądź ewentualnie do jego sprostowania na podstawie art. 34 ust. 1 pkt  (sprostowanie wpisu m.in. ze względu na niezgodność z innymi rejestrami). Po stronie zaś takich organów jak ZUS i US istnieją ich własne procedury kontrolne wynikające chociażby ze składanych (bądź nie) deklaracji i składek".

Przedsiębiorca za pośrednictwem CEIDG może również zgłaszać zmiany dotyczące m.in.:

 • okresów rozliczeniowych podatku (miesięczne, kwartalne),
   
 • formy opodatkowania,
   
 • miejsca przechowywania dokumentów księgowych,
   
 • formy prowadzenia dokumentacji (np. przejście na księgi rachunkowe),
   
 • rachunku bankowego.

Zgłaszanie zmian

• Wypełnianie druku CEIDG-1

Składając wniosek wnioskodawca uzupełnia wyłącznie pola, które są obowiązkowe - identyfikują przedsiębiorcę oraz te, które dotyczą danych ulegających zmianie.

W rubryce 01 "Rodzaj wniosku" należy zaznaczyć pole "2 - wniosek o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych". Wskazać tutaj należy datę od kiedy stan faktyczny jest inny, niż był uwidoczniony w ewidencji. Dla różnych danych może to być różny dzień: dzień przeprowadzki do nowego mieszkania, dzień wstąpienia do spółki cywilnej, pierwszy dzień zaprzestania prowadzenia działalności indywidualnej (jeśli dokonano zmiany formy na działalność prowadzoną wyłącznie w formie spółki cywilnej).

Każdy wniosek o zmianę danych powinien mieć wypełnione w szczególności pola: 01.2 (Rodzaj wniosku), 03.3 (Numer PESEL), 03.4 (Numer NIP), 03.5 (Numer REGON), 03.6 (Nazwisko), 03.7 (Pierwsze imię), 03.13 (Data urodzenia) - jeżeli przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL, 03.15 (Oświadczenie), 07 (Nazwa skrócona), 13.1.2 (Chcę kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników), 17 (Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych). Cudzoziemcy niebędący obywatelami polskimi (UE, EOG) w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dodatkowo wypełniają rubryki 03.1 (Jestem cudzoziemcem o którym mowa...), 03.2 (Dane dokumentu potwierdzającego status cudzoziemca). Dodatkowo rolnik (domownik rolnika), który zamierza kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej odpowiednio wypełnia rubrykę 13.

W przypadku dokonywania zmian konieczne jest zaznaczenie znakiem "x" kwadratu przy nazwie rubryki/pola podlegającego aktualizacji i podanie nowego brzmienia zmienianej danej.

• Zmiana przedmiotu działalności

Często zgłaszaną zmianą jest zmiana w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności. Informacje dotyczące przedmiotu działalności uwidacznia się w rubryce 06.2 "Rodzaje działalności gospodarczej". Przedsiębiorca chcąc dodać nowy, dotychczas nieuwidoczniony we wpisie kod, dokonuje tego poprzez wpisanie go w rubryce. Natomiast w razie zmiany polegającej na wykreśleniu PKD widniejącego już we wpisie, trzeba podać wykreślany kod i zaznaczyć kwadrat "Wykreślenie". W razie braku miejsca na wpisanie wszystkich kodów określających działalność przedsiębiorcy, należy zaznaczyć kwadrat kontynuacji oraz wypełnić CEIDG-RD.

Dokonując zmiany w tym zakresie przedsiębiorca nie ma możliwości wykreślenia przeważającego rodzaju działalności gospodarczej (pole 06.2.1) - można go zastąpić innym. Przeważający rodzaj działalności samodzielnie określa przedsiębiorca. Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku CEIDG-1 dokonać tego należy: "(...) na podstawie przewidywanych lub faktycznie uzyskiwanych największych przychodów ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) oraz towarów i materiałów. Jego wskazanie jest warunkiem poprawności wniosku. We wniosku można podać tylko takie kody PKD, które odnoszą się do działalności gospodarczej".

• Zmiana adresu zamieszkania

Przedsiębiorca w rubryce 04 podaje swoje faktyczne miejsce zamieszkania (nie zameldowania), jeśli uległo zmianie od ostatnio składanego wniosku. Należy zaznaczyć kwadracik przy tym polu i wpisać nowy adres. Może on być polski (wtedy zadecyduje o przynależności do urzędu skarbowego) lub zagraniczny. Przypominam, że w obowiązującym stanie prawnym nie jest konieczne ujawnianie adresu zamieszkania podczas rejestracji firmy. Z tym że przedsiębiorcy, którzy wcześniej to zrobili, muszą dokonywać aktualizacji w tym zakresie.

Jak czytamy w instrukcji wypełniania wniosku: "Powinien być aktualny i zgodny ze stanem rzeczywistym, możliwie najdokładniej określony (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica - jeśli w Twojej miejscowości jest podział na ulice, numer domu, numer lokalu oraz kod pocztowy). Aby poprawnie wpisać adres, wypełniaj pola zgodnie z numeracją: zacznij od kraju, potem województwo, powiat itd. System CEIDG jest połączony z bazą TERYT i będzie pozwalał Ci wpisać tylko takie dane, jakie są zgodne z podziałem administracyjnym kraju (nie dotyczy to adresów zagranicznych - taki adres powinieneś wpisać zgodnie z oznaczeniami tego kraju). Jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu, to w polu powiat wpisz nazwę miasta, a nie przymiotnik od niego pochodzący, na przykład: powiat dla Poznania to «Poznań», nie «poznański». W opisie nietypowego miejsca możesz doprecyzować jego położenie w sytuacji, gdy znalezienie tej nieruchomości jest utrudnione - ma dodatkową numerację budynku/lokali, osobne wejście itd. Na ten adres będziesz otrzymywał korespondencję z urzędu skarbowego (jeśli nie wybierzesz formy elektronicznej). Tego adresu nie będzie widać w CEIDG, zostanie jedynie przekazany do wiadomości urzędu skarbowego, ZUS/KRUS oraz GUS".


Wyszukiwarka PKD dostępna jest w serwisie www.klasyfikacje.gofin.pl.


Metody złożenia aktualizacji w CEIDG:

» on-line poprzez wykorzystanie formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie www.ceidg.gov.pl; elektronicznej rejestracji firmy, poza systemem CEIDG, można dokonywać za pośrednictwem systemu Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu, profilu zaufanego lub innego akceptowanego przez CEIDG podpisu,
» on-line bez logowania się do systemu i jego podpisywania, tzw. procedura anonimowa wymagająca osobistego potwierdzenia danych w urzędzie gminy lub miasta,
» w formie papierowej w urzędzie gminny lub miasta,
» poprzez pełnomocnika,
» za pośrednictwem banku,
» telefonicznie pod nr 801 055 088 lub 22 765 67 32 - w tym przypadku również konieczna jest wizyta w urzędzie celem złożenia podpisu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6.03.2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646)

Ustawa z dnia 6.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647)

Najpopularniejsze w dziale „Przewodnik Gazety Podatkowej”

Limit transakcji gotówkowych w podatku dochodowym

Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018

Już niedługo sprawozdania finansowe w formie elektronicznej

Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018

Nieprawidłowe określenie obowiązku podatkowego w VAT

Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018

Wyznaczanie daty powstania firmowego przychodu

Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018

Gdzie w internecie znaleźć informacje o kontrahencie?

Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018

Ustalanie daty zapisu księgowego

Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018

Monitoring wizyjny w zakładach pracy, szkołach i gminach

Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018

Zaświadczenie A1 a praca w państwach członkowskich wykonywana przez cudzoziemców

Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018

Transakcje pomiędzy małżonkami będącymi podatnikami VAT

Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018

Zasady korygowania błędów w drukach przekazanych do ZUS

Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018

Podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu spółki z o.o. i spółki akcyjnej

Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018

Ewidencja i rozliczanie kosztów zakupu materiałów

Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018

Chorobowego nie można wykorzystywać w dowolny sposób

Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018

Świadczenia pieniężne dla cudzoziemców

Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018

Sprawy wątpliwe dla płatników składek w interpretacjach ZUS

Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.